A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Đức hạnh


Trang 1 trên 212»

Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.

Benjamin Franklin350 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality.

Mahatma Gandhi300 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

X. Batle245 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.

John Adams244 người thíchthích danh ngôn Thích

Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.

As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.

Albert Einstein215 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh; bởi chỉ có nó chứ không phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi nói điều này từ trải nghiệm bản thân.

Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak from experience.

Beethoven162 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.

There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as moral indignation, which permits envy or to be acted out under the guise of virtue.

Erich Fromm149 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

Voltaire148 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy kiên quyết đừng để mình trở nên nghèo túng: hãy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người; nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số còn lại cực kỳ khó khăn.

Resolve not to be poor: whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult.

Samuel Johnson131 người thíchthích danh ngôn Thích

Ít người nói về sự khiêm tốn một cách khiêm tốn, về nhân đức một cách đức hạnh, về sự hoài nghi một cách ngờ vực.

Few men speak humbly of humility, chastely of chastity, skeptically of skepticism.

Blaise Pascal119 người thíchthích danh ngôn Thích

Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.

Great necessities call out great virtues

Abigail Adams115 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.

Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul.

Balzac106 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh là cuộc chiến, và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình.

Virtue is a state of war, and to live in it we have always to combat with ourselves.

Jean Jacques Rousseau101 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, và có những người ngã xuống vì đức hạnh.

Some rise by sin, and some by virtue fall.

William Shakespeare101 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

La Fontaine75 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.

If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.

Edward Bulwer Lytton72 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự kín đáo là thành tố của mọi điều tốt đẹp; thậm chí cả đức hạnh, thậm chí cả cái đẹp cũng bí ẩn.

Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.

Thomas Carlyle65 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự chịu đựng và sự thờ ơ là những đức hạnh cuối cùng của một xã hội đang giãy chết.

Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society.

Aristotle57 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.

Virtue alone has majesty in death.

Edward Young50 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh, bởi nếu bạn không có sự can đảm, bạn có thể sẽ không có cơ hội phát huy tất cả những thứ còn lại.

Courage is the greatest of all virtues, because if you haven't courage, you may not have an opportunity to use any of the others.

Samuel Johnson50 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh khoác mành che mặt, sự xấu xa khoác mặt nạ.

Virtue has a veil, vice a mask.

Victor Hugo49 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách thông minh. Nó cần phụ nữ sẵn lòng đơn giản. Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách nổi bật. Nó cần phụ nữ biết cách can đảm. Thế giới này đã có đủ phụ nữ được ưa thích. Nó cần phụ nữ đức hạnh. Chúng ta cần phụ nữ, và cả đàn ông nữa, hướng tới sống đúng đắn về đạo đức hơn là đúng đắn về xã giao.

The world has enough women who know how to be smart. It needs women who are willing to be simple. The world has enough women who know how to be brilliant. It needs some who will be brave. The world has enough women who are popular. It needs more who are pure. We need women, and men, too, who would rather be morally right than socially correct.

Peter Marshall49 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự nhiên cho ta tình bạn để hỗ trợ nhau trong đức hạnh, không phải đề đồng hành trong thói xấu xa.

Friendship was given by nature to be an assistant to virtue, not a companion in vice.

Marcus Tullius Cicero43 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh biết tới từng đồng chinh điều nó đã mất vì không làm điều xấu.

Virtue knows to a farthing what it has lost by not having been vice.

Horace Walpole42 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người tốt nhất có cảm xúc trước cái đẹp, lòng can đảm để mạo hiểm, kỷ luật để nói sự thật, khả năng để hy sinh. Trớ trêu thay, những đức hạnh của họ khiến họ mong manh; họ thường bị tổn thương, đôi lúc bị hủy diệt.

The best people possess a feeling for beauty, the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity for sacrifice. Ironically, their virtues make them vulnerable; they are often wounded, sometimes destroyed.

Ernest Hemingway40 người thíchthích danh ngôn Thích

Vì động cơ tốt, làm sai cũng là đức hạnh.

Honesta turpitudo est pro causa bona.

Publilius Syrus38 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.

Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

Winston Churchill37 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi chúng ta lên kế hoạch cho hậu thế, chúng ta phải nhớ rằng đức hạnh không có tính di truyền.

When we are planning for posterity, we ought to remember that virtue is not hereditary.

Thomas Paine25 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.

Virtue is harder to be got than knowledge of the world and, if lost in a young man, is seldom recovered.

John Locke22 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

Knowledge is one thing, virtue is another.

John Henry Newman21 người thíchthích danh ngôn Thích

Thói đạo đức giả là lòng tôn kính mà sự xấu xa dành cho đức hạnh.

Hypocrisy is the homage that vice pays to virtue.

Theodor Mommsen21 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều xấu xa đều từng là đức hạnh, và có thể lại được kính trọng, cũng như hận thù trở thành điều đáng kính trong chiến tranh.

Every vice was once a virtue, and may become respectable again, just as hatred becomes respectable in wartime.

Will Durant20 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không phải là kiêng không làm điều xấu, mà là không mong muốn nó.

Virtue consists, not in abstaining from vice, but in not desiring it.

George Bernard Shaw20 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là chuyển động của âm thanh vươn tới tâm hồn để giáo dục nó đức hạnh.

Music is the movement of sound to reach the soul for the education of its virtue.

Plato20 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh của con người không nên được đo bằng những nỗ lực đặc biệt, mà bằng hành động thường ngày.

The power of a man's virtue should not be measured by his special efforts, but by his ordinary doing.

Blaise Pascal19 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi đức hạnh gộp lại đều nhằm để sống chính trực.

All virtue is summed up in dealing justly.

Aristotle19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ đức hạnh sẽ trường tồn vượt qua cả các Kim tự tháp; những tượng đài của nó sẽ tồn tại mãi mãi ngay cả khi Ai Cập đã sụp đổ.

Virtue alone outbuilds the Pyramids; Her monuments shall last when Egypt's fall.

Edward Young19 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.

Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Albert Camus19 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người khen ngợi đức hạnh, nhưng họ căm ghét nó, họ chạy trốn nó. Nó làm ta chết rét, và trong thế giới này, ta phải giữ chân mình ấm.

People praise virtue, but they hate it, they run away from it. It freezes you to death, and in this world you've got to keep your feet warm.

Denis Diderot18 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cực đoan trong bảo vệ nền độc lập không phải là vô đạo đức! Và tôi cũng muốn nhắc bạn rằng tiết chế trong theo đuổi công lý chẳng phải là đức hạnh.

I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue.

Barry Goldwater18 người thíchthích danh ngôn Thích

Hỡi ai lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

Nguyễn Đình Chiểu16 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh mà không tu dưỡng, học không giảng giải, thấy việc nghĩa không làm, mắc điều sai không chịu sửa chữa, đó là những nỗi lo của ta.

德之不修, 学之不讲,闻义不能徙,不善不能改, 是吾忧也。
Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã.

Khổng Tử14 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự ăn năn là tiếng vọng của đức hạnh đánh mất.

Remorse is the echo of a lost virtue.

Edward Bulwer-Lytton13 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh là kết quả của thói quen. Chúng ta chính trực nhờ làm những hành động chính trực, ôn hòa vì làm những hành động ôn hòa, can đảm nhờ làm những hành động can đảm.

Moral excellence comes about as a result of habit. We become just by doing just acts, temperate by doing temperate acts, brave by doing brave acts.

Aristotle11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu nên được coi như là một vụ kinh doanh, nhưng mọi vụ kinh doanh đều có những điều khoản và đồng tiền của riêng nó. Và trong tình yêu, đồng tiền là đức hạnh. Bạn yêu người ta không phải vì điều bạn làm cho họ, mà là điều họ làm cho bạn. Bạn yêu người ta vì những giá trị và đức hạnh mà họ đạt được trong tính cách của mình.

Love should be treated like a business deal, but every business deal has its own terms and its own currency. And in love, the currency is virtue. You love people not for what you do for them or what they do for you. You love them for the values, the virtues, which they have achieved in their own character.

Ayn Rand11 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh lớn lao nhất khi đức hạnh hữu dụng nhất cho người khác.

The greatest virtues are those which are most useful to other persons.

Aristotle10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh là sự trừng phạt của chính nó.

Virtue is its own punishment.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, mà còn là mẹ của mọi đức hạnh khác.

Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others.

Marcus Tullius Cicero9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu ta suy nghĩ về những thứ được gọi là đức hạnh ở con người, ta sẽ thấy sự phát triển của chúng được hỗ trợ bởi giáo dục và bồi dưỡng.

If you consider what are called the virtues in mankind, you will find their growth is assisted by education and cultivation.

Xenophon9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người càng đức độ, càng ít nghi ngờ người khác ác tâm.

The more virtuous any man is, the less easily does he suspect others to be vicious.

Marcus Tullius Cicero9 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.