Hán học danh ngôn về tài năng, bản lĩnh

Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.

Uông Cách

 120 người thích      Thích

~*~

Những kẻ biết người – đó là kẻ chín chắn.
Những kẻ biết mình – đó là kẻ sáng suốt.
Những kẻ chiến thắng kẻ khác – đó là kẻ có sức mạnh.
Những kẻ chiến thắng bản thân mình – đó là kẻ kiên cường.

Lão Tử

 70 người thích      Thích

~*~

Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.

Tăng Quốc Phiên

 59 người thích      Thích

~*~

Tâm phải cho lớn để dung nạp người trong thiên hạ, tâm phải cho rộng để chứa đựng điều hay trong thiên hạ, tâm phải công bình để làm việc trong thiên hạ, tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ, tâm phải vững vàng để chống đỡ với biến cố trong thiên hạ.

Lã Khôn

 51 người thích      Thích

~*~

Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như người ngu mới thật là khôn kín.

Lão Tử

 43 người thích      Thích

~*~

Chẳng lo buồn vì không có địa vị, chỉ lo không có đức tài xứng với địa vị ấy. Không cần lo người khác không hiểu mình, nên lo làm sao có năng lực khiến cho người khác biết mình.

不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也。
Bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lập; Bất hoạn mạc kỷ tri, cầu vi khả tri dã.

Khổng Tử

 34 người thích      Thích

~*~

Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, mình cố ngàn.

人一能之,已百之;人十能之,己千之。
Nhân nhất năng chi, dĩ bách chi, nhân thập năng chi, kỷ thiên chi.

Lễ Ký

 25 người thích      Thích

~*~

Phú quý mà có thể cầu được thì dù làm kẻ cầm roi đánh xe hầu người, ta cũng làm, phú quý mà không thể cầu được, thì ta cứ theo sở thích của ta.

富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。
Phú nhi khả cầu dã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi; như bất khả cầu, tòng ngô sở hiếu.

Khổng Tử

 23 người thích      Thích

~*~

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

君子求诸己,小人求诸人 。
Quân tử cầu chư kỉ, tiểu nhân cầu chư nhân.

Khổng Tử

 21 người thích      Thích

~*~

Người nào có chí, làm việc hay nên.

Hậu Hán Thư

 17 người thích      Thích

~*~

Ông tướng đánh trận thua, không thể nói chuyện hùng dũng được nữa.

Quảng Vũ Quân

 17 người thích      Thích

~*~

Kẻ ta nói chọc tức mà không giận, phi là người có đại lượng, tất là kẻ có thâm cơ.

Lưu Phan

 16 người thích      Thích

~*~

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng, mới làm được hạng người trên loài người.

Lục Tài Tử

 14 người thích      Thích

~*~

Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

Khổng Tử

 14 người thích      Thích

~*~

Việc được, thì gièm pha nổi lên; đức cao, thì chê bai kéo đến.

Hàn Dũ

 13 người thích      Thích

~*~

Người tuấn kiệt mới biết việc đời.

Thục Chí

 13 người thích      Thích

~*~

Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh.

Chu Hi

 12 người thích      Thích

~*~

Có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là điều dẫn đến nguy vong.

Diêm Thiết Luận

 12 người thích      Thích

~*~

Kẻ có ích cho đời, tâm địa chắc hẳn hơn người; kẻ thụ dụng ở đời, tài tình quyết là không lộ (những người nông nổi, trong không có gì, như chiếc thuyền nan để không, nổi bềnh mặt nước, lung lay lúng liếng luôn luôn. Thuyền chở được nhiều, thì bao giờ trông cũng trầm trọng).

Trần Kế Nho

 12 người thích      Thích

~*~

Người có đức nhân chịu gian khó trước, thu hoạch sau, đó là người có đức nhân.

仁者先难而后获,可谓仁矣。
Nhân giả tiên nan nhi hậu hoạch, khả vị nhân hĩ.

Khổng Tử

 11 người thích      Thích

~*~

Có lòng thành thật, mà không biết quyền biến (1), cũng là một cách nguy vong (2).
(1) Quyền biến: Tùy thời thế mà tạm dùng cơ mưu để cho được việc, hay tránh khỏi tai hại.
(2) Nguy vong: Sự hiểm nghèo hay hại thân, hỏng việc.

Diêm Thiết Luận

 11 người thích      Thích

~*~

Tài giai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn xó nhà.

Triệu Ôn

 11 người thích      Thích

~*~

Gây dựng cho nên, khó hơn lên trời; phá hoại cho hỏng, dễ như đốt lông.

Liêu Tì

 10 người thích      Thích

~*~

Chỉ có chút lòng nại phiền (1) thì việc gì cũng làm được, người nào cũng xử được.
(1) Nại phiền: Chịu quen được khó nhọc, nhẫn nại.

Nhân Sinh Tất Độc Thư

 9 người thích      Thích

~*~

Xưa nay những bậc anh hùng, chỉ vì không chịu thiệt, mà hại bao nhiêu công việc lớn.

Lâm Thoái Trai

 9 người thích      Thích

~*~

Người ta thứ nhất phải “có chí” (1), thứ nhì phải “có thức” (2), thứ ba phải “có thường” (3).
(1) Có chí: Để tâm vào việc gì và cố làm cho được.
(2) Có thức: Hiểu biết tính người, việc đời.
(3) Có thường: Bao giờ cũng vậy, không biến đổi, không gián đoạn.

Tăng Quốc Phiên

 9 người thích      Thích

~*~

Người quân tử phi nhân nghĩa, thì không sống được; kẻ tiểu nhân phi thị dục, cũng không sống được.

Hoài Nam Tử

 8 người thích      Thích

~*~

Bố cứu giời đất gọi là “công”, ích lợi thế gian gọi là “danh”, có tinh thần gọi là “giàu”, có liêm sỉ gọi là “sang”, biết đọc sách gọi là “phúc”, có tiếng thơm gọi là “thọ”, có con cháu dạy được gọi là “khang ninh”.

Trần Cấp Sơn

 8 người thích      Thích

~*~

Thường được nghe những câu ngang tai (1), thường gặp phải những việc phật ý (2), cũng là một sự mài giũa cho người ta được hay.
(1) Câu ngang tai : Câu nói thẳng thường khó nghe.
(2) Việc phật ý : Việc công bằng thường trái ý riêng.

Hồng Tự Thành

 7 người thích      Thích

~*~

Thói thường người đời rất hay thay đổi: việc chưa đến, ai ai cũng nói giỏi; việc đã đến, ai ai cũng tránh khó; việc đã xong, ai ai cũng nhận công.

Nhân Sinh Tất Độc Thư

 7 người thích      Thích

~*~

Thân ở trong muôn loài, tâm ở trên muôn loài.

Bạch Sa

 6 người thích      Thích

~*~

Đất nước có nhiều người tài, đất nước càng hưng thịnh.

Mặc Tự

 6 người thích      Thích

~*~

Thiên hạ chưa lo đến, mình lo trước thiên hạ; thiên hạ đã vui rồi, mình vui sau cả thiên hạ.

Phạm Trọng Yêm

 6 người thích      Thích

~*~

Việc đời vì khó mà bỏ, mười việc độ một việc; vì lười mà bỏ, mười việc đến chín việc.

Nhan Thị Gia Huấn

 6 người thích      Thích

~*~

Muốn tìm phú quý lâu dài, phải chịu gian khổ miệt mài công phu.

欲求生富貴,須下死工夫。
Dục cầu sanh phú quý, tu hạ tử công phu.

Tăng Quảng Hiền Văn

 6 người thích      Thích

~*~

Đọc sách chí ở thánh hiền,
Làm quan để tâm đến dân nước.

讀書誌在聖賢.
為官心存君國。

Độc thư chí tại thánh hiền,
Vi quan tâm tồn quân quốc.

Chu Tử Gia Huấn

 5 người thích      Thích

~*~

Phàm lúc nguy cấp, chỉ nên trông cậy những điều của mình, không nên trông cậy những điều của người.

Tăng Quốc Phiên

 5 người thích      Thích

~*~

Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa.

長江後浪推前浪,世上新人趕舊人。
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 4 người thích      Thích

~*~

Vì thế người quân tử có đạo lớn, ắt phải có được bằng lòng trung tín, và sẽ mất đạo ấy bởi lòng kiêu ngạo và thói xa hoa.

是故君子有大道, 必忠信以得之, 驕泰以失之。
Thị cố quân tử hữu đại đạo, tất trung tín dĩ đắc chi, kiêu thái dĩ thất chi.

Lễ Ký

 4 người thích      Thích

~*~

Tự giận cành ta không nảy lá, chớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng.

自恨枝無葉,莫怨太陽偏。
Tự hận chi vô diệp, mạc oán thái dương thiên.

Tăng Quảng Hiền Văn

 3 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.