Ca dao về Kinh nghiệm sống

Trang 1 trên 3123»
Ca dao Việt Nam - Xuân kia xin chớ bỏ qua...

Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lửa, người ta có thì.
Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng...

Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng,
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa Chổm uống rượu tì tì,
Chết xuống âm phủ khác gì vua Ngô.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Vì sương nên núi bạc đầu...

Vì sương nên núi bạc đầu,
Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Vào rừng chẳng biết lối ra...

Vào rừng chẳng biết lối ra,
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm.
Đi đâu mà vội mà lầm,
Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Vàng thì thử lửa, thử than...

Vàng thì thử lửa, thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Vàng sa xuống giếng, khôn tìm...

Vàng sa xuống giếng, khôn tìm,
Người sa lời nói, như chim sổ lồng.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu ta ăn cỏ đồng ta...

Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trăng mờ còn tỏ hơn sao...

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

 55 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trăm năm ai chớ bỏ ai...

Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sướng gì hơn sướng làm lành...

Sướng gì hơn sướng làm lành,
Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.

 133 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sảy chân, gượng lại còn vừa...

Sảy chân, gượng lại còn vừa,
Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rượu nhạt, uống lắm cũng say...

Rượu nhạt, uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ru con con ngủ à ơi...

Ru con con ngủ à ơi,
Trông cho con lớn nên người khôn ngoan.
Làm trai gánh vác giang san,
Mẹ cha trông xuống, thế gian trông vào.
Ru con con ngủ đi nào,
Cù lao dưỡng dục biết bao cho cùng.
Làm trai quyết chí anh hùng,
Ra tay đánh dẹp, vẫy vùng nước non.

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Quân tử ứ hự đã đau...

Quân tử ứ hự đã đau,
Tiểu nhân vác đá đánh đầu như không.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ở đây gần bạn gần thầy...

Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nói người, chẳng nghĩ đến ta...

Nói người, chẳng nghĩ đến ta,
Thử sờ lên gáy, xem xa hay gần

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nơi nào chí quyết một nơi...

Nơi nào chí quyết một nơi,
Làm người nay đổi mai dời sao nên.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi...

No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi,
Quần áo tả tơi mọi nơi chẳng dật.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Những người phinh phính mặt mo...

Những người phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát thì cho chẳng thèm.

 103 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người thanh tiếng nói cũng thanh...

Người thanh tiếng nói cũng thanh,
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người ngoan lên núi hái chè...

Người ngoan lên núi hái chè,
Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới tránh dò,
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ngựa mạnh chẳng quản đường dài...

Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nghĩa nhân như chén nước đầy...

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Muốn sang thì bắc cầu Kiều...

Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Muốn may thì phải có kim...

Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.

 100 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mười năm rèn luyện sách đèn...

Mười năm rèn luyện sách đèn,
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Một cây làm chẳng nên non...

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mày đẹp cho mẹ mày lo...

Mày đẹp cho mẹ mày lo,
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao.
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lời nói chẳng mất tiền mua...

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lo là thét mắng mới nên...

Lo là thét mắng mới nên,
Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
Roi song đánh đoạn thì thôi,
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.

 129 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lên non mới biết non cao...

Lên non mới biết non cao,
Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lạy trời chớ điếc chớ đui...

Lạy trời chớ điếc chớ đui,
Để đôi con mắt xem người thế gian.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Làm ơn ắt sẽ nên ơn...

Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.

 92 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Làm người phải biết tiện tằn...

Làm người phải biết tiện tằn,
Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
Những người đói rách rạc rời,
Bởi phụ của Trời làm chẳng nên ăn.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Làm người mà được khôn ngoan...

Làm người mà được khôn ngoan,
Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
Nghề gì ta có trong tay,
Cố công rèn luyện, có ngày thành công!

 98 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Kim vàng ai nỡ uốn câu...

Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời?

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Kiềng ba chân vững như bàn thạch...

Kiềng ba chân vững như bàn thạch,
Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai.
Sông sâu thì có sào dài,
Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khuyên đừng trai gái hoang tàng...

Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho,
Thần trung hiếu tử để cho khen cùng.

 101 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khôn ngoan cũng thể đàn bà...

Khôn ngoan cũng thể đàn bà,
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hơn nhau tấm áo manh quần...

Hơn nhau tấm áo manh quần,
Cởi ra ai cũng mình trần như ai.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hồi nào gạo trắng Quán Cau...

Hồi nào gạo trắng Quán Cau,
Cá thu chợ Yến anh lắc đầu chê hôi.
Bây giờ đáng kiếp anh ơi,
Một phần khoai hai phần đỗ anh thôi kén lừa.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gió day thì mặc gió day...

Gió day thì mặc gió day,
Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối...

Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối,
Mở miệng là có cội có cành.
Dạy con phải nói cho rành,
Đừng gieo những tiếng chua chanh giận hờn.

 30 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gà khôn gà chẳng đá lang...

Gà khôn gà chẳng đá lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.

 94 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đừng ham sao tỏ bỏ trăng...

Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
Môt năm sao tỏ không bằng trăng lên.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đừng còn ỷ sắc khoe hương...

Đừng còn ỷ sắc khoe hương,
Dây chùi trên động cũng có khi vương quết trầu.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dù ai nói đông nói tây...

Dù ai nói đông nói tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

 98 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dù ai nói đông nói tây...

Dù ai nói đông nói tây,
Thì ta cũng vững như cây giữa rừng.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân.

 38 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời người sống mấy gang tay...

Đời người sống mấy gang tay,
Hỏi đâu kỳ cục cả ngày lẫn đêm.

 110 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời người sống mấy gang tay...

Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.

 14 người thích  Thích

Trang 1 trên 3123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.