Những câu danh ngôn ca ngợi tài đức vẹn toàn
www.tudiendanhngon.vn - Những câu danh ngôn ca ngợi tài đức vẹn toàn

Đức và tài có quan hệ chặt chẽ gắn bó không thể tách rời. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Có tài mà không có đức thì vô dụng; có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Đức chính là đạo đức, phẩm chất đạo đức, nhân cách một con người. Tài là tài năng, là tri thức, là kĩ năng, năng lực, kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Tài và đức là hai phẩm chất khác nhau, nhưng chỉ có đức mà không có tài, hoặc có tài mà không có đức thì đều không thể là một con người trọn vẹn.

Đức là nền tảng để tài có thể tỏa sáng, phát huy đúng hướng. Có tài mà không có đức thì tài năng chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một cá nhân, đối với cuộc đời cũng sẽ chỉ là vô giá trị. Nhưng tài năng lại giúp con người hành động có hiệu quả, thiếu tài năng, dù đức có cao dày tới bao nhiêu thì làm việc gì cũng khó, cũng chẳng thể  tạo được ảnh hưởng gì đối với cuộc đời. 

Hãy cùng tham khảo những câu danh ngôn ý nghĩa về sự song hành của tài và đức rất đáng để suy ngẫm!


View: 70593      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại

Những câu nói hay  về tài đức

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

Hồ Chí Minh

 626 người thích      Thích

~*~

Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Hồ Chí Minh

 541 người thích      Thích

~*~

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

John Adams

 505 người thích      Thích

~*~

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

X. Batle

 245 người thích      Thích

~*~

Không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng.

Hồ Chí Minh

 234 người thích      Thích

~*~

Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi vào những nơi tối tăm mà nó dẫn đường.

Everyone has a talent. What is rare is the courage to nurture it in solitude and to follow the talent to the dark places where it leads.

Erica Jong

 157 người thích      Thích

~*~

Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.

Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.

Plato

 136 người thích      Thích

~*~

Nhà phú quí nên học cách khoan dung, người thông minh nên học thói trung hậu.

Trần Kế Nho

 123 người thích      Thích

~*~

Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”.

Tăng Quốc Phiên

 105 người thích      Thích

~*~

Khí, kiêng nhất là hung hăng.
Tâm, kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài, kiêng nhất là bộc lộ.

Lữ Khôn

 85 người thích      Thích

~*~

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

La Tư Phúc

 81 người thích      Thích

~*~

Không có đạo đức, và không có sự chính trực, những tài năng vượt trội nhất và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng và thu được lòng kính mến của nhóm người có giá trị nhất trong nhân loại.

Without virtue, and without integrity, the finest talents and the most brilliant accomplishments can never gain the respect, and conciliate the esteem, of the truly valuable part of mankind.

George Washington

 73 người thích      Thích

~*~

Tài năng, kỹ năng hay tài hùng biện, dù nhiều bao nhiêu cũng không thể chống đỡ ta như sự chính trực, chí khí và thái độ.

No amount of talents, skills or charisma can sustain us the way integrity, character & attitude does.

Sidney Mohede

 59 người thích      Thích

~*~

Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.

Tăng Quốc Phiên

 59 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

With great power comes great responsibility.

Ben Parker (Nhân vật truyện Người nhện)

 51 người thích      Thích

~*~

Ham đức nhân mà không học, gặp cái xấu che lấp là ngu muội. Thích trí tuệ mà không học, gặp cái xấu là phóng đãng. Trọng chữ tín mà không học, gặp tệ xấu là tổn hại. Ưa tính ngay thẳng mà không học, gặp cái xấu che khuất là nóng nảy. Ham đức dũng mà không học hỏi, gặp thói xấu là phản loạn. Tính cương quyết mà thiếu học hỏi, gặp cái xấu là thành cuồng bạo.

好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,兲蔽也荡;好信不好学,兲蔽也贼;好直不好学,兲蔽也绞;好勇不好学,兲蔽也乱;好刚不好学,兲蔽也狂。
Hiếu nhân bất hiếu học, kỳ tế dã ngu; Hiếu tri bất hiếu học, kỳ tế dã đãng; Hiếu tín bất hiếu học, kỳ tế dã tặc; Hiếu trực bất hiếu học, kỳ tế dã giảo; Hiếu dũng bất hiếu học. Kỳ tế dã loạn; Hiếu cương bất hiếu học, kỳ tế dã cuồng.

Khổng Tử

 51 người thích      Thích

~*~

Thiên hướng của bạn nằm ở nơi tài năng gặp gỡ với những đòi hỏi của thế giới.

Where your talents and the needs of the world cross; there lies your vocation.

Aristotle

 49 người thích      Thích

~*~

Đạo đức, khi không có tài năng, là có bộ giáp mà không có kiếm; đúng là có thể bảo vệ người mặc, nhưng sẽ không cho phép anh ta bảo vệ được bạn bè.

Virtue, without talent, is a coat of mail without a sword; it may indeed defend the wearer, but will not enable him to protect his friend.

Charles Caleb Colton

 45 người thích      Thích

~*~

Có sự quý tộc thiên tính giữa người đời. Nền tảng của nó là đạo đức và tài năng.

There is a natural aristocracy among men. The grounds of this are virtue and talents.

Thomas Jefferson

 38 người thích      Thích

~*~

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Your purpose in life is to use your gifts and talents to help other people. Your journey in life teaches you how to do that.

Tom Krause

 35 người thích      Thích

~*~

Tài năng là món quà đi kèm với bổn phận phụng sự thế giới, chứ không phải bản thân ta, bởi nó không phải do chính ta tạo nên.

Talent is a gift that brings with it an obligation to serve the world, and not ourselves, for it is not of our making.

Jose Marti

 33 người thích      Thích

~*~

Tài năng là thiên bẩm, nhưng chí khí là lựa chọn.

Talent is a gift, but character is a choice.

John C. Maxwell

 32 người thích      Thích

~*~

Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.

Even where there is talent, culture, knowledge, if there is not earnestness, it does not go to the root of things.

James Freeman Clarke

 28 người thích      Thích

~*~

Chúa trời cho ta tài năng không phải để rọi sáng tên tuổi ta, mà để mang ánh sáng tới cuộc sống của những người khác.

God gives us our talents not to put our names in lights, but to bring light into the lives of others.

Khuyết danh

 28 người thích      Thích

~*~

Tài năng sẽ giúp bạn vào cửa, nhưng tính nết mới giữ bạn ở trong phòng.

Talent will get you in the door, but character will keep you in the room.

Khuyết danh

 27 người thích      Thích

~*~

Kẻ sĩ nhiều người cậy “tài” mà hỏng mất “nết”.

Phùng Diễn

 27 người thích      Thích

~*~

Không ai đáng được ca ngợi vì lòng tốt khi không có năng lực để làm điều ác. Lòng tốt không đi kèm năng lực nói chung không là gì hơn ngoài sự lười biếng, hay ý chí bất lực.

No man deserves to be praised for his goodness, who has it not in his power to be wicked. Goodness without that power is generally nothing more than sloth, or an impotence of will.

Francois de La Rochefoucault

 26 người thích      Thích

~*~

Dù bạn tin mình có giáo dục, có tài năng, hay đáng nể đến thế nào, đến cuối cùng cách bạn đối đãi người khác sẽ nói lên tất cả. Sự chính trực là mọi thứ.

No matter how educated, talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything.

Khuyết danh

 25 người thích      Thích

~*~

Tài năng là món quà Chúa trời cho bạn. Điều bạn làm với nó là món quà của bạn đáp lại Chúa trời.

Your talent is god's gift to you. What you do with it is your gift back to god.

Leo Buscaglia

 25 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không sử dụng tất cả tài năng mà Chúa trời cho bạn vì sự tốt đẹp hơn của con người, hãy hiểu rằng bạn chẳng hơn gì đồ bỏ.

If you ain't using all the talents God provided you with, for the betterment of man, understand you ain't nothing but a waste.

Talib Kweli

 23 người thích      Thích

~*~

Tính nết tốt đáng ca ngợi hơn là tài năng vượt trội. Đến một chừng mực nào đó, hầu hết tài năng đều là thiên bẩm. Tính nết tốt thì ngược lại, không được trao cho chúng ta. Chúng ta phải dựng lên nó, từng mảnh từng mảnh - bằng suy nghĩ, lựa chọn, lòng can đảm và quyết tâm.

Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are, to some extent, a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it, piece by piece - by thought, choice, courage, and determination.

H. Jackson Brown Jr.

 22 người thích      Thích

~*~

Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.

Virtue is harder to be got than knowledge of the world and, if lost in a young man, is seldom recovered.

John Locke

 22 người thích      Thích

~*~

Tài năng là sự ngẫu nhiên của gien, và cũng là trách nhiệm.

Talent is an accident of genes, and a responsibility.

Alan Rickman

 21 người thích      Thích

~*~

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

Knowledge is one thing, virtue is another.

John Henry Newman

 21 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.