A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Định hướng


Nếu bạn đi đúng đường và bạn quyết tâm vững bước, cuối cùng bạn sẽ có tiến triển.

If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually you'll make progress.

Barack Obama43 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi trong gió bão, ta tìm ra đúng hướng đi của mình.

Khuyết danh25 người thíchthích danh ngôn Thích

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Điều tạo hình cuộc đời không phải là những gì ta thỉnh thoảng làm, mà là những gì ta kiên định làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tony Robbins22 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại phương hướng khi bạn đi. Hệ thống dẫn đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn ngừng đi và đứng yên.

A step in the wrong direction is better than staying "on the spot" all your life. Once you're moving forward you can correct your course as you go. Your automatic guidance system cannot guide you when you're stalled, "standing still".

Maxwell Maltz14 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể thay đổi cái đích chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi phương hướng chỉ sau một đêm.

You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight.

Jim Rohn12 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải tìm được giấc mơ của mình, rồi con đường sẽ trở nên dễ dàng.

You must find your dream, then the way becomes easy.

Hermann Hesse12 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Tony Robbins - Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành

Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành ai, bạn sẽ trao gì cho cuộc đời, bạn sẽ sống thế nào.

New Year = A New Life! Decide today who you will become, what you will give, how you will live.

Tony Robbins11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai sẵn lòng tin rằng ngay cả người lớn, cũng giống như trẻ con, mê muội lang thang trên mặt đất này, và giống như trẻ con, không biết mình đến từ đâu và mình đang đi đâu, hiếm khi hành động với động cơ chân thật, và bị chi phối toàn diện bởi bánh ngọt và đòn roi.

No one is willing to believe that adults too, like children, wander about this earth in a daze and, like children, do not know where they come from or where they are going, act as rarely as they do according to genuine motives, and are as thoroughly governed as they are by biscuits and cake and the rod.

Johann Wolfgang von Goethe11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì đường nào cũng sẽ dẫn bạn tới đó.

If you don't know where you are going, any road will get you there.

Lewis Carroll11 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi.

The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.

Johann Wolfgang von Goethe9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không thể đi xa khi không biết mình đang đi đâu.

One never goes so far as when one doesn't know where one is going.

Johann Wolfgang von Goethe9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những lý do khiến quá ít người trong chúng ta đạt được điều mình thực sự muốn, đó là bởi chúng ta chẳng bao giờ định hướng sự tập trung của mình; chẳng bao giờ tập trung sức mạnh. Hầu hết người đời nhẩn nha đi qua cuộc đời, chẳng bao giờ quyết định chuyên sâu về bất cứ thứ gì cụ thể.

One reason so few of us achieve what we truly want is that we never direct our focus; we never concentrate our power. Most people dabble their way through life, never deciding to master anything in particular.

Tony Robbins9 người thíchthích danh ngôn Thích

Phương hướng của bạn quan trọng hơn tốc độ.

Your direction is more important than your speed.

Richard L Evans8 người thíchthích danh ngôn Thích

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc sống của mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Định hình cuộc đời ta không phải điều ta thỉnh thoảng mới làm, mà là điều mà ta thường xuyên làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It’s not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tony Robbins8 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không hề có những định luật, công thức áp dụng đúng cho tất cả mọi người - chính bạn phải tìm ra số phận và con đường đi riêng cho mình.

Khuyết danh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng không phải ở vị trí ta đang đứng mà ở ở hướng ta đang đi.

Khuyết danh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu cho chúng ta phương hướng. Chúng tạo nên một lực lượng hùng mạnh ở cả mức phổ quát, ý thức và tiềm thức.

Goals give us direction. They put a powerful force into play on a universal, conscious, and subconscious level. Goals give our life direction.

Melody Beattie6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù bạn đã đi sai hướng lâu như thế nào, bạn luôn có lựa chọn quay đầu lại.

No matter how long you have travelled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người có mục tiêu thành công bởi họ biết mình đang đi đâu.

People with goals succeed because they know where they’re going.

Earl Nightingale5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không biết mình đi đâu, thì bạn chọn đường nào đi cũng không quan trọng.

If you don't know where you want to go, then it doesn't matter which path you take.

Công ty Walt Disney5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tìm ra giá trị cốt lõi của mình sẽ cho bạn định hướng và giúp bạn tiếp tục tiến tới điều quan trọng với mình.

Figuring out your core values will help give you direction and keep you moving toward what is important to you.

Alissa Rumsey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể thay đổi quyết định của mình chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi định hướng của mình chỉ sau một đêm.

You cannot change your decision overnight, but you can change your direction overnight.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Là con người có nghĩa là bạn sẽ phạm sai lầm. Và bạn sẽ phạm sai lầm, bởi vì thất bại là cách của Chúa trời để đẩy bạn đi sang hướng khác.

Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God's way of moving you in another direction.

Oprah Winfrey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiếu định hướng, chứ không phải thiếu thời gian, mới là vấn đề. Chúng ta ai cũng có hai mươi tư tiếng một ngày.

Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.

Zig Ziglar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cả thế giới bước sang bên cho người biết mình đang đi đâu.

The whole world steps aside for the man who knows where he is going.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời chỉ di chuyển về một hướng – và mỗi ngày chúng ta đều đối mặt với những hoàn cảnh thực tế, không phải với điều hẳn đã xảy ra, không phải với điều ta hẳn đã làm, nhưng với điều hiện có, và với nơi ta đang ở - và từ điểm này chúng ta phải tiến tới; không phải từ nơi ta đã ở, không phải từ nơi ta ước mình đã ở - mà từ nơi ta đang đứng.

Life moves in one direction only - and each day we are faced with an actual set of circumstances, not with what might have been, not with what we might have done, but with what is, and with where we are now- and from this point we must proceed; not from where we were, not from where we wish we were - but from where we are.

Richard L Evans3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính hướng buồm quyết định hướng ta đi, chứ không phải hướng gió.

It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cùng một ngọn gió đưa đẩy tất cả chúng ta. Ngọn gió kinh tế, ngọn gió xã hội, ngọn gió chính trị. Cùng ngọn gió ấy đưa đẩy tất cả mọi người. Sự khác biệt nơi bạn hạ cánh một năm sau, ba năm sau, năm năm sau, sự khác biệt ở điểm đến không phụ thuộc vào ngọn gió mà vào hướng buồm.

The same wind blows on us all. The economic wind, the social wind, the political wind. The same wind blows on everybody. The difference in where you arrive in one year, three years, five years, the difference in arrival is not the blowing of the wind but the set of the sail.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này có thói quen dọn chỗ cho người có hành động cho thấy anh ta biết mình đang đi đâu.

The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi xuất hiện trở ngại, bạn thay đổi phương hướng để đi tới mục tiêu; bạn không thay đổi quyết định đi đến đó.

When obstacles arise, you change your direction to reach your goal; you do not change your decision to get there.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Vị trí hiện tại của bạn không quan trọng bằng hướng bạn đang đi. Đừng nhìn về nơi bạn đã từng ở. Hãy nhìn về nơi bạn đang hướng tới.

Your current position isn’t as important as the direction you are headed in. Don’t look at where you’ve been. Look at where you’re going to.

Jerry Corsten1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nên cẩn thận quan sát con đường mà trái tim dẫn bạn đến, rồi lựa chọn con đường ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.

You should carefully observe the way toward which your heart draws you, then choose this way with all your strength.

Martin Buber0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.