A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 4 trên 6«123456»

Bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt.

The better you think, the better decisions you make. The better decisions you make, the better actions you take. The better actions you take, the better results you get.

Brian Tracy7 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi suy nghĩ và mỗi hành động, bạn viết lên câu chuyện của đời mình.

With every though and every action you write the story of your life.

Katrina Mayer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ hay ho không bao che được cho hành động xấu xí.

Good words won't cover up ugly actions.

Khuyết danh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành vi là tấm gương phản chiếu bóng của tất cả mọi người.

Behavior is the mirror in which everyone shows their image.

Johann Wolfgang von Goethe7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có các nguồn lực. Nhưng bạn không bao giờ biết mình có chúng cho tới khi bạn hành động - và cho chúng cơ hội để trở nên hữu dụng với bạn.

You've got the resources. But you never know you've got them until you act - and give them a chance to work for you.

Maxwell Maltz7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không tiến về phía trước, bước thụt lùi.

He who moves not forward, goes backward.

Johann Wolfgang von Goethe6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ít nói những chữ kêu nhưng rỗng, hãy làm những việc nhỏ nhưng rất ích lợi.

Phạm Văn Đồng6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta chỉ có thể đến được đích nhờ chiếc xe kế hoạch, trong nó ta phải tin tưởng mãnh liệt, và với nó ta phải hành động mạnh mẽ. Không có đường khác dẫn đến thành công.

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái tôi không phải là thứ sẵn có, mà là thứ liên tục hình thành thông qua lựa chọn hành động.

The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.

John Dewey6 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ có dục vọng, nhưng không hành động, tạo ra dịch bệnh.

He who desires, but acts not, breeds pestilence.

William Blake6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải làm hoàn hảo, bạn chỉ cần hành động. Trẻ con không đi được ngay từ lần đầu tiên chúng thử đi, nhưng cuối cùng thì chúng cũng làm được.

You don't have to get it perfect, you just have to get it going. Babies don't walk the first time they try, but eventually they get it right.

Jack Canfield6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động mà không có tầm nhìn thì chỉ là qua ngày đoạn tháng, tầm nhìn không có hành động thì chỉ là mơ mộng hão huyền, nhưng tầm nhìn đi cùng hành động thì có thể thay đổi thế giới.

Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.

Nelson Mandela6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thử và không thành công, nhưng đừng không chịu thử.

Try and fail, but don't fail to try.

John Quincy Adams5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo nên lịch sử không phải là tình cảm của con người mà là hành động của con người.

It's not the sentiments of men which make history but their actions.

Norman Mailer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên đường không bao giờ giúp kẻ không chịu hành động.

Heaven never helps the men who will not act.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Brad Paisley - Ngày mai, là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 ngày. Hãy viết

Ngày mai, là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 ngày. Hãy viết thật hay.

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Brad Paisley5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn thấy đó, trong cuộc đời, nhiều người biết phải làm gì, nhưng ít người thực sự làm điều họ biết. Biết không đủ! Bạn phải hành động.

You see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Knowing is not enough! You must take action.

Tony Robbins5 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Bradley Whitford - Hãy thấm đẫm cuộc đời bằng hành động. Đừng đợi nó xảy ra. Hãy khiến nó

Hãy thấm đẫm cuộc đời bằng hành động. Đừng đợi nó xảy ra. Hãy khiến nó xảy ra. Tạo nên tương lai của chính mình. Tạo nên hy vọng của chính mình. Tạo nên tình yêu của chính mình. Và dù đức tin của bạn là gì, hãy tôn vinh Đấng sáng tạo, không phải bằng việc chờ đợi phước lành rớt xuống từ trên cao, mà bằng việc làm điều bạn có thể làm để nhận được hồng ân... chính bạn, ngay lúc này, ngay trong cõi phàm trần này.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.

Bradley Whitford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động.

Life was always a matter of waiting for the right moment to act.

Paulo Coelho4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc đời anh ta.

Not in his speech, not in his thoughts, I see his greatness, only in his actions, in his life.

Hermann Hesse4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù vấn đề là gì, hãy là một phần của giải pháp. Đừng chỉ ngồi đó đặt câu hỏi và chỉ ra các trở ngại. Chúng ta đều từng làm việc với người như thế. Đó là cục nợ phiền hà.

Whatever the problem, be part of the solution. Don’t just sit around raising questions and pointing out obstacles. We've all worked with that person. That person is a drag.

Tina Fey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Dòng nước chảy luôn thì không thối, then cửa đẩy luôn thì không mọt.

Lã Thị Xuân Thu4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau khi tất cả đã được nói và làm, càng nhiều hơn được nói và làm.

After all is said and done, more is said than done.

Aesop4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.

Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Steve Maraboli4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các vấn đề của cuộc sống đến bởi hai lý do, ta hành động mà không suy nghĩ, hoặc ta cứ mãi suy nghĩ mà không chịu hành động.

Most of the problems in life are because of two reasons, we act without thinking or we keep thinking without acting.

Zig Ziglar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

Winston Churchill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ 'lo lắng' về hành động, chỉ lo về sự thiếu hành động mà thôi.

I never ‘worry’ about action, but only about inaction.

Winston Churchill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trồng những suy nghĩ và hành động sai lầm và cầu thần linh ban phước cho mình cũng giống như anh nông dân trồng cỏ dại, rồi cầu thần linh cho mình gặt hái lúa mì.

The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như cây đâm chồi nảy lộc từ hạt giống và không thể thiếu đi hạt giống, mọi hành động của con người nảy mầm từ những hạt giống suy nghĩ ẩn giấu, và không thể xuất hiện mà không có chúng.

As the plant springs from, and could not be without, the seed, so every act of man springs from the hidden seeds of thought, and could not have appeared without them.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người mơ, có người hành động, và có người làm cả hai.

Some dream it, some do it, some do both.

Walt Disney4 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong hành động, không phải chỉ trong sự chiếm hữu.

Happiness is found in doing, not merely possessing.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chịu trách nhiệm cho hành động và thái độ của mình. Hãy tìm ra sự thật và trung thực!

Be accountable for your actions and attitudes. Find the truth and be honest!

JasperOne4 người thíchthích danh ngôn Thích

Lượng may mắn đến với bạn phụ thuộc vào bạn sẵn lòng hành động đến thế nào.

The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.

Barbara Sher4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lạc quan thật sự không chỉ kỳ vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra, mà hành động để khiến điều tốt đẹp nhất xảy ra. Người lạc quan thật sự không chỉ nhìn vào mặt sáng sủa, mà hướng mọi nguồn lực bên trong anh ta tới việc tạo ra càng nhiều điều sáng sủa hơn trong cuộc đời...

The true optimist not only expects the best to happen, but goes to work to make the best happen. The true optimist not only looks upon the bright side, but trains every force that is in him to produce more and more brightness in his life….

Christian D. Larson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà muộn còn hơn không bao giờ, nhưng không bao giờ muộn vẫn tốt hơn.

Better late than never, but never late is better.

Drake3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói luôn mạnh bạo hơn hành động.

Speech is always bolder than action.

Friedrich Schiller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi theo tiếng gọi bên trong, hãy lựa chọn và ném mình vào nó. Nếu bạn phạm phải sai lầm, thì bạn chỉ là có thêm một bài học đáng giá mà thôi.

Follow your gut, make a choice, and throw yourself into it. If you make a mistake, then you have merely afforded yourself a valuable lesson.

Nick Offerman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem. Nếu nhìn là tất cả những gì bạn làm, thì bạn sẽ nhìn cuộc đời bạn trôi qua mà không có bạn.

Life's not a spectator sport. If watchin' is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without ya.

Công ty Walt Disney3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thấy rằng điều lớn lao trên thế gian này không nằm ở nơi ta đang đứng, mà ở hướng ta đi: Để đến được bến cảng ta phải căng buồm, đôi lúc thuận gió, và đôi lúc ngược gió. Nhưng ta không được trôi dạt hay đứng yên ở nơi thả neo.

I find the great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving: To reach a port we must sail, sometimes with the wind, and sometimes against it. But we must not drift or lie at anchor.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống và hành động trong giới hạn của tri thức mình có và hãy mở rộng tri thức tới giới hạn của cuộc đời mình.

Live and act within the limit of your knowledge and keep expanding it to the limit of your life.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đợi tới khi sắt nóng mới rèn; mà làm nó bởi rèn mà nóng.

Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.

William B. Sprague3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bắt tay vào làm một cái gì đó ngay bây giờ, đừng chần chừ thêm nữa, bạn chỉ có mỗi cơ hội này thôi và thời gian của bạn cũng chỉ có hạn, hãy vượt ra khỏi khuôn viên của trường học. Hãy sống thật hơn, sống "đời" hơn, hãy lao vào đời và để cuộc đời chỉ dạy cho bạn những thứ trường học chưa dạy cho bạn.

Yến Đỗ3 người thíchthích danh ngôn Thích

"Xuất sắc" không phải là thiên bẩm, mà là kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện.
Chúng ta không hành động "đúng" vì chúng ta "xuất sắc", thay vì thế, chúng ta đạt được sự "xuất sắc" nhờ hành động "đúng".

"Excellence" is not a gift, but a skill that takes practice.
We do not act "rightly" because we are "excellent", in fact we achieve "excellence" by acting "rightly".

Plato3 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tồi tệ nhất mà người ta có thể làm là không chịu thử, là biết mình muốn gì nhưng không đi theo nó, là bỏ ra hàng năm trời đau khổ câm lặng tự hỏi liệu có gì đó xảy ra không - và chẳng bao giờ biết được.

The worst thing one can do is not to try, to be aware of what one wants and not give in to it, to spend years in silent hurt wondering if something could have materialized – never knowing.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có hoạt động không ngừng, mỗi đe dọa của cuộc sống sẽ sớm vượt qua giá trị của cuộc sống.

Without constant activity, the threats of life will soon overwhelm the values.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải chuyện đã xảy ra quyết định phần lớn tương lai của bạn. Chuyện đã xảy ra, xảy ra với tất cả chúng ta. Điều bạn làm đối với chuyện đã xảy ra mới là quan trọng.

It is not what happens that determines the major part of your future. What happens, happens to us all. It is what you do about what happens that counts.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Số ít có hành động là đối tượng ghen tị của số đông chỉ quan sát.

The few who do are the envy of the many who watch.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.

Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tốt và hành động tốt không bao giờ tạo ra kết quả xấu; suy nghĩ xấu và hành động xấu không bao giờ tạo ra kết quả tốt.

Good thoughts and actions never produce bad results; bad thoughts and actions can never produce good results.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta cần suy nghĩ, nhưng ta cũng cần hành động. Bạn cần mơ nhưng không chỉ là người mơ mộng.

We need to give thought, but we also need to take action. You need to dream without just being a dreamer.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 4 trên 6«123456»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.