A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 5 trên 5«12345

Hãy dành thời gian để cân nhắc, nhưng khi thời điểm hành động đã đến, hãy ngừng suy nghĩ và lao vào làm.

Take time to deliberate, but when the time for action has arrived, stop thinking and go in.

Napoleon Bonaparte2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động phục hồi và xây dựng lòng tự tin rất tốt. Không hành động không chỉ là kết quả, mà còn là nguyên nhân của sợ hãi. Có lẽ hành động bạn thực hiện sẽ thành công; có lẽ sẽ phải có hành động khác, hoặc có những điều chỉnh. Nhưng dù sao bất cứ hành động nào cũng tốt hơn là không hề hành động.

Action is a great restorer and builder of confidence. Inaction is not only the result, but the cause, of fear. Perhaps the action you take will be successful; perhaps different action or adjustments will have to follow. But any action is better than no action at all.

Norman Vincent Peale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ chúng ta muốn có một cuộc đời tỉnh táo hơn. Chúng ta mệt mỏi với việc lao lụng, ngủ, và chết. Chúng ta mệt mỏi thấy chỉ vài người có thể trở thành người theo chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta mệt mỏi luôn luôn ngăn cản hy vọng chờ cho tới thế hệ tiếp theo. Chúng ta mệt mỏi với việc nghe các chính trị gia, các tu sĩ và những nhà cải cách thận trọng... dỗ ngon dỗ ngọt, "Hãy bình tĩnh! Hãy kiên nhẫn! Hãy chờ đợi! Chúng tôi đã lên các kế hoạch cho chốn Địa đàng; sáng suốt hơn đấy." Trong mười ngàn năm họ đã luôn nói như vậy. Chúng ta muốn chốn Địa Đàng ngay bây giờ - và chúng ta sẽ thử vươn tay đến nó.

I think perhaps we want a more conscious life. We're tired of drudging and sleeping and dying. We're tired of seeing just a few people able to be individualists. We're tired of always deferring hope till the next generation. We're tired of hearing politicians and priests and cautious reformers... coax us, 'Be calm! Be patient! Wait! We have the plans for a Utopia already made; just wiser than you.' For ten thousand years they've said that. We want our Utopia now — and we're going to try our hands at it.

Sinclair Lewis2 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Hãy nhớ, người ta sẽ đánh giá bạn qua hành động, chứ không phải ý định

Hãy nhớ, người ta sẽ đánh giá bạn qua hành động, chứ không phải ý định. Bạn có thể có tấm lòng vàng – nhưng quả trứng luộc cũng vậy.

Remember, people will judge you by your actions, not your intentions. You may have a heart of gold - but so does a hard-boiled egg.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng cách duy nhất để thay đổi mọi thứ là hành động hay sao?

Didn't they realize that the only way to change things was to act?

Tamora Pierce1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi thất bại đều có một tập hợp những hành động khác. Bạn chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Khi bạn gặp phải cản trở trên đường, hãy đi vòng hướng khác.

For every failure, there's an alternative course of action. You just have to find it. When you come to a roadblock, take a detour.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Vậy chúng ta làm gì? Bất cứ điều gì. Một điều gì đó. Miễn là ta không chỉ ngồi thừ ở đó. Nếu ta làm hỏng việc, hãy bắt đầu lại. Hãy thử điều gì đó khác. Nếu ta đợi tới khi ta thỏa mãn tất cả những điểm không chắc chắn, thời điểm có thể đã là quá muộn.

So what do we do? Anything. Something. So long as we just don't sit there. If we screw it up, start over. Try something else. If we wait until we've satisfied all the uncertainties, it may be too late.

Lee Iacocca1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành trình thay đổi không bắt đầu khi bạn có ý định, mà bắt đầu khi bạn hành động.

The journey of change doesn't begin when you intend, it begins when you move.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn ở vị thế hiện tại bởi những hành động bạn đã làm, hoặc có lẽ, bởi những hành động bạn đã không làm.

You are where you are right now because of the actions you've taken, or maybe, the inaction you've taken.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ tới những nơi tuyệt diệu, ngày hôm nay là ngày của bạn. Ngọn núi xa đang đợi bạn, vậy nên hãy lên đường.

You’re off to great places, today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way.

Dr Seuss1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ kệ người khác với cuộc chiến ngôn từ ầm ĩ; hãy để quan điểm của bạn được chứng tỏ bằng hành động có chủ ý và có quyết tâm.

Leave to others the noisy warfare of words; let your opinions be proved by your deliberate and determined action.

John Philip Sanderson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hai điều cần thiết quan trọng nhất cho thành công lớn là: đầu tiên, ở đúng chỗ vào đúng lúc, và thứ hai, làm điều gì đó.

The two most important requirements for major success are: first, being in the right place at the right time, and second, doing something about it.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ 'lo lắng' về hành động, chỉ lo về sự thiếu hành động mà thôi.

I never ‘worry’ about action, but only about inaction.

Winston Churchill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tiến lên trước trong từng ngày tôi sống, thậm chí dù chỉ là một bước nhỏ, bởi tôi biết rằng những điều lớn lao được tạo nên từ những bước đi nhỏ bé, nhưng không gì có thể đạt được nếu đứng yên.

I move forward in my life every day, even if it's only a tiny step, because I know that great things are accomplished with tiny moves, but nothing is accomplished by standing still.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

HÃY NÓI VỚI THẾ GIỚI ĐIỀU BẠN ĐỊNH LÀM, NHƯNG ĐẦU TIÊN HÃY THỂ HIỆN. Điều này cũng tương tự như câu nói "hành động, chứ không phải lời nói, mới là điều quan trọng".

TELL THE WORLD WHAT YOU INTEND TO DO, BUT FIRST SHOW IT. This is the equivalent of saying "deeds, and not words, are what count most.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là ngôn ngữ của cơ thể, và nên hài hòa với linh hồn bên trong.

Action is the language of the body and should harmonize with the spirit within.

Marcus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ngẫm lại ngày mà bạn cực kỳ hài lòng vào cuối ngày. Đó chẳng phải là ngày bạn nằm ườn không làm gì cả; đó là ngày mà bạn có đủ mọi chuyện phải làm, và bạn đã làm.

Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when you lounge around doing nothing; it’s a day you’ve had everything to do and you’ve done it.

Margaret Thatcher1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tồi tệ nhất mà người ta có thể làm là không chịu thử, là biết mình muốn gì nhưng không đi theo nó, là bỏ ra hàng năm trời đau khổ câm lặng tự hỏi liệu có gì đó xảy ra không - và chẳng bao giờ biết được.

The worst thing one can do is not to try, to be aware of what one wants and not give in to it, to spend years in silent hurt wondering if something could have materialized – never knowing.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết mọi người không hành động vì họ sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra thất bại không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi thông qua thử nghiệm và sai lầm. Khi bạn ôm lấy thất bại như một phần trên con đường dẫn tới thành công, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu hơn, phạm phải sai lầm trên đường đi, chú tâm vào những nhận xét bạn có được, điều chỉnh khi cần thiết, và tiếp tục tiến bước về hướng mục tiêu. Mọi trải nghiệm bạn có sẽ đem lại nhiều thông tin hữu dụng hơn mà bạn có thể áp dụng cho hành động tiếp theo.

Most people don't take action because they are afraid of failing. Successful people, on the other hand, realize that failure is an inevitable and natural part of the learning process. They know that failure is just a way that we learn by trial and error. Once you embrace failure as part of the journey to success, you'll be much more willing to just get started, make mistakes along the way, pay attention to the feedback you receive, make the necessary corrections, and keep moving forward toward your goal. Every experience you have will yield more useful information that you can apply to the next action you take.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chìa khóa để biến giấc mơ thành hiện thực là hành động.

The key to turning dreams into reality is action.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm nhanh hết sức có thể, để bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn MUỐN làm, lâu hết sức có thể.

Do whatever you have to do as quickly as you can, so you can do whatever you WANT to do, for as long as you can.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay, mấu chốt là ai sẽ vươn tay ra.

Everything you need is within reach, the key is whose going to reach.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những ý tưởng hay, khi không có hành động sẽ trở nên ôi thiu và vô dụng. Chìa khóa để biến giấc mơ thành hiện thực là hành động. Những người có ý tưởng hay rất thường thấy. Người hành động theo đuổi giấc mơ và ý tưởng ít thấy hơn, nhưng họ là những người đạt được sự giàu sang và tri thức. Ai đó sẽ hành động ngày hôm nay. Hãy để đó là bạn.

All of the great ideas, without action, become stale and useless. The key to turning dreams into reality is action. People who have great ideas are a dime a dozen. People who act on their dreams and ideas are the select few, but they are the ones who gain the wealth, wealth and wisdom that is available. Someone will act today. Let it be you.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đã làm điều tốt nhất mình có thể và nếu bạn đã có được tất cả những gì mình có thể từ điều gì đó, bạn đã làm hết sức, và đã đến thời gian mà bạn không thể làm gì hơn ngoài nói cảm ơn và rồi bước tiếp.

If you have done the best you can do and if you have gotten all you could extract from something, you have given all you had to give, then the time has come when you can do no more than say thank you and move on.

Maya Angelou1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trồng những suy nghĩ và hành động sai lầm và cầu thần linh ban phước cho mình cũng giống như anh nông dân trồng cỏ dại, rồi cầu thần linh cho mình gặt hái lúa mì.

The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như cây đâm chồi nảy lộc từ hạt giống và không thể thiếu đi hạt giống, mọi hành động của con người nảy mầm từ những hạt giống suy nghĩ ẩn giấu, và không thể xuất hiện mà không có chúng.

As the plant springs from, and could not be without, the seed, so every act of man springs from the hidden seeds of thought, and could not have appeared without them.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ bạn muốn đều ở ngoài kia chờ bạn yêu cầu. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn. Nhưng bạn phải hành động để đạt được chúng.

Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải chuyện đã xảy ra quyết định phần lớn tương lai của bạn. Chuyện đã xảy ra, xảy ra với tất cả chúng ta. Điều bạn làm đối với chuyện đã xảy ra mới là quan trọng.

It is not what happens that determines the major part of your future. What happens, happens to us all. It is what you do about what happens that counts.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin tưởng cảm nhận của bản thân, hãy lắng nghe điều người khác nói, và quan sát kết quả cho những hành động của mình. Một khi bạn biết sự thật, bạn có thể hành động để cải thiện. Nhờ thế, mọi người đều tốt đẹp hơn.

Trust your gut feeling about things, listen to what others are saying, and look at the results of your actions. Once you know the truth, you can set about taking action to improve. Everyone will be better for it.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi và làm điều bạn không thể. Đó là cách bạn làm được điều đó.

Go and do the things you can't. That is how you get to do them.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công.

Action is the foundational key to all success.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời vô ích của người nói mà không làm cũng giống như bông hoa đẹp và màu mè nhưng không có hương thơm.

Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.

John Dewey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều làm tôi lo lắng là khi không thể nói rõ ràng, để thể hiện được mình thích đáng, con người quay sang hành động. Bởi vì từ vựng của hành động hạn chế chỉ riêng cho cơ thể anh ta, anh ta có khuynh hướng hành động bạo lực, mở rộng vốn từ với vũ khí khi mà đáng lẽ thứ ra nên dùng tính từ.

What concerns me is that man, unable to articulate, to express himself adequately, reverts to action. Since the vocabulary of action is limited, as it were, to his body, he is bound to act violently, extending his vocabulary with a weapon where there should have been an adjective.

Joseph Brodsky1 người thíchthích danh ngôn Thích

Lý trí sẽ không thay đổi cảm xúc, nhưng hành động thì có thể.

Logic won't change an emotion but action will.

Zig Ziglar0 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.

Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.

James Allen0 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tốt và hành động tốt không bao giờ tạo ra kết quả xấu; suy nghĩ xấu và hành động xấu không bao giờ tạo ra kết quả tốt.

Good thoughts and actions never produce bad results; bad thoughts and actions can never produce good results.

James Allen0 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người phải được định nghĩa bởi những mối ưu tiên của anh ta, chứ không phải bởi mong muốn. Hành động lại định nghĩa những mối ưu tiên.

A man must be defined by his priorities, not by his desires. His actions define his priorities.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích các chuyện xảy ra, và nếu chúng không xảy ra, tôi thích khiến chúng xảy ra.

I like things to happen, and if they don’t happen I like to make them happen.

Winston Churchill0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể học trở nên trọn vẹn bằng cách nói điều ta thực tâm nghĩ và làm điều ta nói.

We can learn to be whole by saying what we mean and doing what we say.

Martin Buber0 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chỉ nghĩ, hãy thực hiện; đừng dự đoán, hãy tạo ra.

Don't think about things, just do them; don't predict them, just make them.

Ray Bradbury0 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thường tỏ ra hào phóng khi chia sẻ những chuyện vớ vẩn, nỗi sợ hãi và sự ngu dốt của mình. Và trong khi họ có vẻ khá nhiệt tình để nhồi cho bạn thái độ tiêu cực của họ, hãy nhớ rằng đôi khi thực đơn mà ta cần là một thực đơn về tinh thần và cảm xúc. Hãy cẩn thận điều mà bạn dùng để nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn. Hãy cho bản thân chất đốt là sự tích cực, và để chất đốt ấy thúc đẩy bạn tới hành động tích cực.

People tend to be generous when sharing their nonsense, fear, and ignorance. And while they seem quite eager to feed you their negativity, please remember that sometimes the diet we need to be on is a spiritual and emotional one. Be cautious with what you feed your mind and soul. Fuel yourself with positivity and let that fuel propel you into positive action.

Steve Maraboli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay hãy tham gia vào giấc mơ của mình. Ngày mới này mang đến vô số cơ hội. Hãy hành động vì những giấc mơ bạn đã ấp ủ trong tâm tưởng bao lâu nay. Hãy nhớ rằng, thành công là điều mà bạn trải nghiệm khi hành động phù hợp với thành công.

Participate in your dreams today. There are unlimited opportunities available with this new day. Take action on those wonderful dreams you've had in your mind for so long. Remember, success is something you experience when you act accordingly.

Steve Maraboli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới là thánh đường của tôi. Hành động là lời cầu nguyện của tôi. Hành vi là tín điều của tôi.

The world is my church. My actions are my prayer. My behavior is my creed.

Steve Maraboli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không theo đuổi điều mình muốn, bạn sẽ không bao giờ có nó. Nếu bạn không hỏi, câu trả lời luôn luôn là không. Nếu bạn không bước lên trước, bạn sẽ luôn đứng yên tại chỗ.

If you don’t go after what you want, you’ll never have it. If you don’t ask, the answer is always no. If you don’t step forward, you’re always in the same place.

Nora Roberts0 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi cánh cửa đều mở ra cho cái gì đó, và tốt nhất nên đi về hướng cái gì đó ấy hơn là ngồi chằm chằm nhìn vào bức tường thời gian trống rỗng.

Every door opens to something and it is better to go toward that something than to sit staring at the blank wall of time.

Zelda Popkin0 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói luôn mạnh bạo hơn hành động.

Speech is always bolder than action.

Friedrich Schiller0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đặt niềm tin vào hành động, những điều lớn lao sẽ xảy ra.

Putting faith into action, big things happen.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn sợ hãi, hãy làm điều mà mình sợ, và rồi chẳng bao lâu, bạn sẽ đánh mất nỗi sợ hãi ấy.

When you are afraid, do the thing you are afraid of and soon you will lose your fear of it.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 5 trên 5«12345

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.