A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 4 trên 5«12345»

Kẻ có dục vọng, nhưng không hành động, tạo ra dịch bệnh.

He who desires, but acts not, breeds pestilence.

William Blake4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thử và không thành công, nhưng đừng không chịu thử.

Try and fail, but don't fail to try.

John Quincy Adams4 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong hành động, không phải chỉ trong sự chiếm hữu.

Happiness is found in doing, not merely possessing.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

John Dewey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy thành công! Tôi đánh giá con người chỉ qua kết quả hành động của họ.

Be successful! I judge men only by the results of their actions.

Napoleon Bonaparte4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động.

Life was always a matter of waiting for the right moment to act.

Paulo Coelho4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù vấn đề là gì, hãy là một phần của giải pháp. Đừng chỉ ngồi đó đặt câu hỏi và chỉ ra các trở ngại. Chúng ta đều từng làm việc với người như thế. Đó là cục nợ phiền hà.

Whatever the problem, be part of the solution. Don’t just sit around raising questions and pointing out obstacles. We've all worked with that person. That person is a drag.

Tina Fey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Dòng nước chảy luôn thì không thối, then cửa đẩy luôn thì không mọt.

Lã Thị Xuân Thu4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không tiến về phía trước, bước thụt lùi.

He who moves not forward, goes backward.

Johann Wolfgang von Goethe4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành vi là tấm gương phản chiếu bóng của tất cả mọi người.

Behavior is the mirror in which everyone shows their image.

Johann Wolfgang von Goethe4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc đời anh ta.

Not in his speech, not in his thoughts, I see his greatness, only in his actions, in his life.

Hermann Hesse4 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Bradley Whitford - Hãy thấm đẫm cuộc đời bằng hành động. Đừng đợi nó xảy ra. Hãy khiến nó

Hãy thấm đẫm cuộc đời bằng hành động. Đừng đợi nó xảy ra. Hãy khiến nó xảy ra. Tạo nên tương lai của chính mình. Tạo nên hy vọng của chính mình. Tạo nên tình yêu của chính mình. Và dù đức tin của bạn là gì, hãy tôn vinh Đấng sáng tạo, không phải bằng việc chờ đợi phước lành rớt xuống từ trên cao, mà bằng việc làm điều bạn có thể làm để nhận được hồng ân... chính bạn, ngay lúc này, ngay trong cõi phàm trần này.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.

Bradley Whitford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Brad Paisley - Ngày mai, là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 ngày. Hãy viết

Ngày mai, là trang trống đầu tiên của cuốn sách 365 ngày. Hãy viết thật hay.

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Brad Paisley4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn thấy đó, trong cuộc đời, nhiều người biết phải làm gì, nhưng ít người thực sự làm điều họ biết. Biết không đủ! Bạn phải hành động.

You see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Knowing is not enough! You must take action.

Tony Robbins3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó. Nếu bạn muốn trở nên can đảm, hãy hành động như thể bạn đã can đảm - và khi bạn hành động và duy trì hành động như thế, bạn sẽ trở nên như thế.

If you want a quality, act as if you already have it. If you want to be courageous, act as if you were - and as you act and persevere in acting, so you tend to become.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau khi tất cả đã được nói và làm, càng nhiều hơn được nói và làm.

After all is said and done, more is said than done.

Aesop3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi theo tiếng gọi bên trong, hãy lựa chọn và ném mình vào nó. Nếu bạn phạm phải sai lầm, thì bạn chỉ là có thêm một bài học đáng giá mà thôi.

Follow your gut, make a choice, and throw yourself into it. If you make a mistake, then you have merely afforded yourself a valuable lesson.

Nick Offerman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống và hành động trong giới hạn của tri thức mình có và hãy mở rộng tri thức tới giới hạn của cuộc đời mình.

Live and act within the limit of your knowledge and keep expanding it to the limit of your life.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đợi tới khi sắt nóng mới rèn; mà làm nó bởi rèn mà nóng.

Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.

William B. Sprague3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người mơ, có người hành động, và có người làm cả hai.

Some dream it, some do it, some do both.

Walt Disney3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem. Nếu nhìn là tất cả những gì bạn làm, thì bạn sẽ nhìn cuộc đời bạn trôi qua mà không có bạn.

Life's not a spectator sport. If watchin' is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without ya.

Công ty Walt Disney3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thấy rằng điều lớn lao trên thế gian này không nằm ở nơi ta đang đứng, mà ở hướng ta đi: Để đến được bến cảng ta phải căng buồm, đôi lúc thuận gió, và đôi lúc ngược gió. Nhưng ta không được trôi dạt hay đứng yên ở nơi thả neo.

I find the great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving: To reach a port we must sail, sometimes with the wind, and sometimes against it. But we must not drift or lie at anchor.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói luôn mạnh bạo hơn hành động.

Speech is always bolder than action.

Friedrich Schiller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà muộn còn hơn không bao giờ, nhưng không bao giờ muộn vẫn tốt hơn.

Better late than never, but never late is better.

Drake3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là đóa hoa của tư duy; và niêm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch từ sự chăm nom của chính mình thành quả ngọt ngào hay chua chát.

Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta cần suy nghĩ, nhưng ta cũng cần hành động. Bạn cần mơ nhưng không chỉ là người mơ mộng.

We need to give thought, but we also need to take action. You need to dream without just being a dreamer.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Số ít có hành động là đối tượng ghen tị của số đông chỉ quan sát.

The few who do are the envy of the many who watch.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau khi đã cân nhắc tới mọi thứ, chỉ có hai loại người trên thế gian này: người chôn chân ở nhà, và người không.

All things considered, there are only two kinds of men in the world: those that stay at home and those that do not.

Rudyard Kipling3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đến cuối cùng thì ta nghĩ gì, ta biết gì, hay ta tin điều gì, đều không quan trọng. Quan trọng là ta làm gì.

What we think, or what we know, or what we believe is, in the end, of little consequence. The only consequence is what we do.

John Ruskin3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ít chú ý vào điều người ta nói thôi. Hãy quan sát điều họ làm.

Pay less attention to what men say. Just watch what they do.

Dale Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bắt tay vào làm một cái gì đó ngay bây giờ, đừng chần chừ thêm nữa, bạn chỉ có mỗi cơ hội này thôi và thời gian của bạn cũng chỉ có hạn, hãy vượt ra khỏi khuôn viên của trường học. Hãy sống thật hơn, sống "đời" hơn, hãy lao vào đời và để cuộc đời chỉ dạy cho bạn những thứ trường học chưa dạy cho bạn.

Yến Đỗ3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các vấn đề của cuộc sống đến bởi hai lý do, ta hành động mà không suy nghĩ, hoặc ta cứ mãi suy nghĩ mà không chịu hành động.

Most of the problems in life are because of two reasons, we act without thinking or we keep thinking without acting.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có hoạt động không ngừng, mỗi đe dọa của cuộc sống sẽ sớm vượt qua giá trị của cuộc sống.

Without constant activity, the threats of life will soon overwhelm the values.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.

Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy – điều không tìm kiếm sẽ không được tìm thấy.

Look and you will find it -- what is unsought will go undetected.

Sophocles3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động dường như đi sau cảm xúc, nhưng thực ra hành động và cảm xúc đi cùng nhau; và bằng việc kiểm soát hành động, thứ nằm nhiều hơn dưới sự khống chế trực tiếp của ý chí, chúng ta có thể gián tiếp kiểm soát cảm xúc, thứ không chịu ý chí điều khiển.

Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling, which is not.

Dale Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công có lẽ liên quan đến hành động. Những người thành công không ngừng vận động. Họ phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.

Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.

Conrad Hilton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai loại người hành động: người đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm.

There are two types of doers: those smart enough to know it can be done, and those too foolish to know that it cannot.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẵn lòng bắt đầu mà không cần phải nhìn thấy toàn bộ con đường, bởi vì tôi tin rằng nó sẽ đưa tôi đến nơi tôi cần đến.

I'm willing to start without seeing the whole path because I believe it will take me where I need to go.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người thành đạt chú trọng vào cánh cửa mở ra trước họ. Họ có lòng can đảm và sự sáng suốt để bước qua cánh cửa đó và "bắt vào" cơ hội ở bên kia cửa.

Ví dụ như họ bỏ vài tháng vào một công ty khởi nghiệp. Họ thuyết trình miễn phí cho một tổ chức toàn cầu. Họ bỏ vài trăm đô bay qua đất nước cho một mối quan hệ mới. Họ thử nắm bắt cơ hội, học được điều gì đó mới mẻ, và quyết định xem liệu con đường mới này có phải là con đường sẽ dẫn họ tới mục tiêu của mình không. Thường thì thành công tối thượng tìm thấy bạn khi bạn đang bắt vào điều gì đó và bạn mở lòng đón nhận cơ hội, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thành công. Đừng trì hoãn chờ đợi một dấu hiệu đặc biệt, một cầu vồng đôi, hay 12 con chim bay qua đầu; bạn chỉ việc bắt đầu hành động mà thôi.

Many successful people pay attention to a door opening in front of them. They have the courage and wisdom to walk through that door and "lean into" the opportunity on the other side.

For example, they worked several months on a start-up company. They did a free speaking engagement for a global organization. They spent a few hundred dollars flying across the country to meet a new contact. They checked out the opportunity, learned something new, and determined whether that new path was the one that would lead them to their goal. Oftentimes, ultimate success finds you when you're leaning into something and you find yourself open to opportunities, willing to do whatever it takes to succeed. Don't keep putting things off waiting for a special sign, a double rainbow, or for 12 doves to fly overhead; you just have to start.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí dù bạn đang ở trên đúng đường ray, bạn sẽ bị tàu đâm nếu bạn chỉ ngồi đó.

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.

Will Rogers2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ thúc đẩy hành động. Hành động thúc đẩy kết quả. Kết quả thúc đẩy phong cách sống.

Attitude drives actions. Actions drive results. Results drive lifestyles.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều đúng đắn. Sự đúng đắn có thể không thiết thực, nó có thể không mang đến lợi ích, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn tâm hồn bạn. Nó trao cho bạn sự bảo vệ mà vệ sĩ không thể cho bạn. Vậy nên hãy sống cuộc đời mình mà bạn sẽ không hối tiếc những năm tháng bỏ ra cho những đức hạnh vô dụng, sự trì trệ và nhút nhát.
Hãy bước vào cuộc chiến. Hãy bước vào.
Đây là của bạn. Cuộc đời của bạn.
Thế giới của bạn.

Just do right. Right may not be expedient, it may not be profitable, but it will satisfy your soul. It brings you the kind of protection that bodyguards can’t give you. So try to live your life in a way that you will not regret years of useless virtue and inertia and timidity.
Take up the battle. Take it up.
It’s yours. This is your life.
This is your world.

Maya Angelou2 người thíchthích danh ngôn Thích

"Xuất sắc" không phải là thiên bẩm, mà là kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện.
Chúng ta không hành động "đúng" vì chúng ta "xuất sắc", thay vì thế, chúng ta đạt được sự "xuất sắc" nhờ hành động "đúng".

"Excellence" is not a gift, but a skill that takes practice.
We do not act "rightly" because we are "excellent", in fact we achieve "excellence" by acting "rightly".

Plato2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ nhìn lại cuộc đời mình và nói "Tôi ước giá mà mình đã làm", hay nói "Tôi mừng vì mình đã làm"?

Will you look back on life and say "I wish I had" or "I'm glad I did"?

Vicki Hitzges2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

Winston Churchill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này có thói quen dọn chỗ cho người có hành động cho thấy anh ta biết mình đang đi đâu.

The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ cho rằng những giấc mộng của tôi là lãng phí năng lượng; chúng đều kết nối với một kiểu hành động nào đó. Ví dụ khi tôi mơ có được một quầy nước chanh, sẽ không mất bao lâu để tôi dựng lên một quầy nước chanh.

I never considered my dreams wasted energy; they were invariably linked to some form of action. When I dreamed about having a lemonade stand, for example, it wasn't long before I set up a lemonade stand.

Ray Kroc2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy có lòng can đảm để hành động thay vì ứng đối.

Have the courage to act instead of react.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 4 trên 5«12345»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.