A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sức mạnh


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Sức mạnh thật sự đến từ việc đứng vững với sự thật của chính mình và đi theo con đường của chính mình.

Elizabeth Gilbert

 12 người thích      Thích

Quy luật đã thay đổi rồi. Sức mạnh thật sự nắm giữ trong tay người có giá sách lớn nhất, chứ không phải tủ súng hay cái ví lớn nhất.

Anthony J. D'Angelo

 8 người thích      Thích

Về lâu dài, thanh kiếm luôn luôn bị trí tuệ đánh bại.

Napoleon Bonaparte

 14 người thích      Thích

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

Patience and time do more than strength or passion.

La Fontaine354 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự.

Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength.

Khuyết danh296 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỹ năng, chứ không phải sức mạnh, điều khiển con tàu.

'Tis skill, not strength, that governs a ship.

Thomas Fuller182 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.

Balzac94 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.

Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.

John Adams68 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

With the new day comes new strength and new thoughts.

Eleanor Roosevelt63 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.

Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

Maria Montessori52 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

With great power comes great responsibility.

Ben Parker (Nhân vật truyện Người nhện)51 người thíchthích danh ngôn Thích

Những con người nhỏ bé cần phải được những người lớn lao tôn kính, và chính từ quyền lợi của kẻ yếu mà bổn phận của kẻ mạnh hình thành.

The little people must be sacred to the big ones, and it is from the rights of the weak that the duty of the strong is comprised.

Victor Hugo50 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cho cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân.

There is no meaning to life except the meaning man gives his life by the unfolding of his powers.

Erich Fromm48 người thíchthích danh ngôn Thích

Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Plato47 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời.

Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life.

Tony Gaskins45 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng. Người lãnh đạo không phải kẻ độc tài, người lãnh đạo là người phục vụ.

I started understanding that my strength is my gentleness. A leader isn't a dictator, a leader is a servant.

Tony Gaskins33 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức khiêm nhường đến từ tri thức; sức mạnh đến từ sự hy sinh.

Humble because of knowledge; mighty by sacrifice.

Rudyard Kipling31 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân nó cũng đã là sức mạnh.

Khuyết danh29 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguồn sức mạnh to lớn thường là sự kiên nhẫn giản đơn.

The greatest power is often simple patience.

E. Joseph Cossman27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người anh hùng thực sự không được đo bằng cường độ sức mạnh của anh ta, mà bằng sức mạnh trong trái tim anh ta.

A true hero isn't measured by the size of his strength, but by the strength of his heart.

Công ty Walt Disney26 người thíchthích danh ngôn Thích

Càng mạnh mẽ, càng cô độc.

Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn23 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự bình tĩnh là cái nôi của sức mạnh.

Calmness is the cradle of power.

Josiah Gilbert Holland21 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh vì hòa hảo cũng tương đương sức mạnh.

Remain calm in every situation because peace equals power.

Joyce Meyer19 người thíchthích danh ngôn Thích

Đạo đức bao giờ cũng thắng uy vũ. Nhưng đạo đức thiếu uy vũ thì nhiều khi là đạo đức nhu nhược.

Hàn Tín19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính sức mạnh không giới hạn để săn sóc và yêu thương sẽ có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống.

It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.

Tony Robbins15 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai không có sức mạnh để tha thứ cũng không có sức mạnh để yêu thương.

He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love.

Martin Luther King Jr.15 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến qua những nỗ lực và sự đấu tranh không ngừng nghỉ.

Strength and growth come only through continuous effort and struggle.

Napoleon Hill15 người thíchthích danh ngôn Thích

Về lâu dài, thanh kiếm luôn luôn bị trí tuệ đánh bại.

Có hai sức mạnh trên thế gian, thanh kiếm và trí tuệ.

Napoleon Bonaparte14 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không được nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối. Lòng tốt không yếu đuối. Lòng tốt là một loại sức mạnh.

We must not mistake kindness for weakness. Kindness isn't weak. Kindness is a certain type of strength.

Jim Rohn13 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỷ luật tự thân là sức mạnh. Suy nghĩ đúng là ưu thế. Sự bình tĩnh là quyền lực.

Self-control is strength. Right thought is mastery. Calmness is power.

James Allen13 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một.

Strength is derived from unity. The range of our collective vision is far greater when individual insights become one.

Andrew Carnegie12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời rất thú vị. Ở điểm kết thúc, một vài nỗi đau lớn nhất của bạn trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất của bạn.

Life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths.

Drew Barrymore12 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là hòa bình. Tự do là nô dịch. Sự dốt nát là sức mạnh.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

George Orwell12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh không thể làm được phúc, trí khôn không thể tránh được vạ.

Kê Khang12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh thật sự đến từ việc đứng vững với sự thật của chính mình và đi theo con đường của chính mình.

True power comes from standing in your own truth and walking your own path.

Elizabeth Gilbert12 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý khó tránh khỏi tranh cãi; sức mạnh dễ dàng nhận ra và không bị tranh cãi. Vậy nên chúng ta không thể trao sức mạnh cho công lý, bởi vì sức mạnh mâu thuẫn với công lý, và tuyên bố chính bản thân mình là đúng. Và bởi vậy, không thể khiến điều đúng mạnh mẽ, chúng ta đã biến điều mạnh thành đúng.

Justice is subject to dispute; might is easily recognised and is not disputed. So we cannot give might to justice, because might has gainsaid justice, and has declared that it is she herself who is just. And thus being unable to make what is just strong, we have made what is strong just.

Blaise Pascal11 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý, sức mạnh. – Rất đúng rằng điều gì công bằng cần phải được tuân theo; rất cần thiết rằng điều gì mạnh nhất cần phải được phục tùng. Công lý không có sức mạnh là bất lực; sức mạnh không có công lý là bạo ngược. Công lý không có sức mạnh bị chống đối, bởi luôn luôn có kẻ vi phạm; sức mạnh không có công lý bị lên án. Vì vậy chúng ta cần kết hợp công lý và sức mạnh, và để đạt được điều này, hãy khiến điều công bằng trở nên mạnh mẽ, và điều mạnh cần đảm bảo công bằng.

Justice, might.—It is right that what is just should be obeyed; it is necessary that what is strongest should be obeyed. Justice without might is helpless; might without justice is tyrannical. Justice without might is gainsaid, because there are always offenders; might without justice is condemned. We must then combine justice and might, and for this end make what is just strong, or what is strong just.

Blaise Pascal11 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều không giết ta khiến ta mạnh mẽ hơn.

That which does not kill us makes us stronger.

Friedrich Nietzsche11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực không ngừng - chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ - là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Winston Churchill10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức là sức mạnh tiềm năng duy nhất.

Knowledge is only potential power.

Napoleon Hill9 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là ý chí nắm quyền; khao khát bản năng của con người để chi phối và định hình lại thế giới phù hợp với mong muốn của ta, và tận lực khẳng định tất cả sức mạnh cá nhân.

Life is the will to power; our natural desire to dominate and reshape the world to fit our own preferences and assert our personal strength to the fullest degree.

Friedrich Nietzsche9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người mạnh không thể giúp kẻ yếu trừ phi kẻ yếu muốn được giúp đỡ, và thậm chí ngay cả khi đó, kẻ yếu cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ; anh ta phải dựa trên nỗ lực của chính mình để phát triển thứ sức mạnh mà anh ta ngưỡng mộ ở người khác. Không ai ngoài chính anh ta có thể thay đổi tình cảnh của anh ta.

A strong man cannot help a weaker unless the weaker is willing to be helped, and even then the weak man must become strong of himself; he must, by his own efforts, develop the strength which he admires in another. None but himself can alter his condition.

James Allen9 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ta coi mình như nạn nhân, ta đang trao đi sức mạnh của mình.

When we see ourselves as victims, we are giving away our power.

Katrina Mayer9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lạc quan khi áp dụng vào cuộc sống sẽ đem lại sức mạnh và sự bình yên trong nội tâm.

Optimism when applied to your life develops strength and peace within you.

Norman Vincent Peale9 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật không đúng khi coi sức mạnh tốt hơn sự thông tuệ.

It isn't right to judge strength as better than good wisdom.

Xenophanes8 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tập trung là bí mật của sức mạnh.

Concentration is the secret of strength.

Ralph Waldo Emerson8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới bẻ gãy tất cả, và sau đó, một số người mạnh mẽ hơn ở nơi từng bị bẻ gãy.

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.

Ernest Hemingway8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người mạnh mẽ mạnh mẽ nhất khi chỉ có một mình.

The strong man is strongest when alone.

Friedrich Schiller8 người thíchthích danh ngôn Thích

Quy luật đã thay đổi rồi. Sức mạnh thật sự nắm giữ trong tay người có giá sách lớn nhất, chứ không phải tủ súng hay cái ví lớn nhất.

The rules have changed. True power is held by the person who possesses the largest bookshelf, not gun cabinet or wallet.

Anthony J. D'Angelo8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động mới mang đến sức mạnh mới.

The undertaking of a new action brings new strength.

Richard L Evans7 người thíchthích danh ngôn Thích

Những con người mạnh mẽ yêu thế gian đến mức anh ta khát khao sự lặp lại. Anh ta có thể mỉm cười trước suy nghĩ tồi tệ nhất: không ý nghĩa, sự tồn tại không mục đích lặp lại vĩnh cửu. Đặc tính thứ hai của con người mạnh mẽ ấy là anh ta có sức mạnh để nhận ra - và sống trong nhận thức đó - rằng thế giới bản thân nó không có giá trị, và tất cả giá trị đều là của con người. Anh ta tạo dựng chính mình bằng cách đắp nặn giá trị của bản thân; anh ta có niềm kiêu hãnh để sống với những giá trị mình mong muốn.

The strong individual loves the earth so much he lusts for recurrence. He can smile in the face of the most terrible thought: meaningless, aimless existence recurring eternally. The second characteristic of such a man is that he has the strength to recognize - and to live with the recognition - that the world is valueless in itself and that all values are human ones. He creates himself by fashioning his own values; he has the pride to live by the values he wills.

Friedrich Nietzsche6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đã từng sức mạnh được coi là một đặc tính của phái mạnh. Thực ra, sức mạnh không có giới tính.

Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex.

Katharine Graham6 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người thực sự mạnh mẽ không cần đến sự tán thành của người khác, cũng giống như sư tử chẳng cần đến sự tán thành của cừu.

A truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of sheep.

Vernon Howard6 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.