A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sức mạnh


Trang 2 trên 2«12

Bạn càng biết nhiều, hay giả vờ biết nhiều, bạn càng mạnh mẽ. Không cần biết điều bạn nắm giữ có đúng thật hay không. Hãy nhớ, quan trọng là có một bí mật.

The more things you know, or pretend to know, the more powerful you are. It doesn't matter if the things are true. What counts, remember, is to possess a secret.

Umberto Eco4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh không đến từ chiến thắng. Bạn đấu tranh để xây dựng sức mạnh cho mình. Khi bạn bước qua gian khó và quyết định không đầu hàng, đó là sức mạnh.

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.

Arnold Schwarzenegger4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy đứng dậy. Hãy có tiếng nói của mình.

Stay strong. Stand up. Have a voice.

Shawn Johnson4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không sức mạnh nào đủ mạnh để kéo dài nếu nó sinh ra dưới sức nặng của nỗi sợ hãi.

No power is strong enough to be lasting if it labors under the weight of fear.

Marcus Tullius Cicero4 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ điểm yếu của tôi, tôi tìm ra sức mạnh không bao giờ rời bỏ mình.

From my weakness, I drew strength that never left me.

Jorge Luis Borges4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi mọi tài nguyên tinh thần và thể xác đều tập trung, sức mạnh để giải quyết vấn đề được nhân lên nhiều lần.

When every physical and mental resources is focused, one’s power to solve a problem multiplies tremendously.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơn lốc lấy sức mạnh từ vùng tâm lặng gió. Con người cũng vậy.

The cyclone derives its power from a calm center. So does a person.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn được trao cho cuộc sống bởi bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

You were given this life because you are strong enough to live it.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích những lời phê bình. Nó khiến ta trở nên mạnh mẽ.

I like criticism. It makes you strong.

LeBron James3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người tựu thành hay hủy diệt là do bản thân. Trong xưởng đúc của tư duy, anh ta rèn lên những vũ khí mà anh ta dùng để hủy diệt chính mình. Anh ta cũng tạo ra những công cụ mà anh ta dùng để xây dựng cho mình những tòa lâu đài tráng lệ của niềm vui, sức mạnh và sự yên bình.

Man is made or unmade by himself. In the armory of thought he forges the weapons by which he destroys himself. He also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đau đớn khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sợ hãi khiến bạn can đảm hơn. Trái tim tan vỡ khiến bạn sáng suốt hơn.

Pain makes you stronger. Fear makes you braver. Heartbreak makes you wiser.

Drake2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy thử nhìn thẳng vào điểm yếu của mình và biến nó thành sức mạnh.

Try to look at your weakness and convert it into your strength.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong đời, bạn sẽ luôn gặp những người đối xử không tốt với mình. Hãy nhớ cảm ơn họ vì đã khiến bạn trở nên mạnh mẽ.

There will always be people in your life who treat you wrong. Be sure to thank them for making you strong.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cố gắng nhìn vào điểm yếu và biến chúng thành sức mạnh. Đó là thành công.

Try to look at your weakness and convert it into your strength. That's success.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đã từng sức mạnh được coi là một đặc tính của phái mạnh. Thực ra, sức mạnh không có giới tính.

Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex.

Katharine Graham2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến thế nào, cho tới khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất bạn có.

You’ll never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

Bob Marley2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nơi không có đấu tranh, cũng không có sức mạnh.

Where there is no struggle there is no strength.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thiếu đi sức mạnh và cơ hội thường bị coi nhầm là đức hạnh.

Lack of power and opportunity passes off too often for virtue.

Zora Neale Hurston2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính từ việc đơn giản hóa cuộc đời mà bạn thu được sức mạnh lớn nhất.

It's actually in simplifying life that you get the greatest strength.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quá khứ của tôi không định hình tôi, hủy diệt tôi, ngăn chặn tôi hay đánh bại tôi; nó chỉ làm tôi càng mạnh mẽ.

My past has not defined me, destroyed me, deterred me, or defeated me; it has only strengthened me.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều phạm sai lầm, đều gian nan, và thậm chí nuối tiếc những việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm mình phạm phải, bạn không phải những gian nan mình trải qua, và bạn Ở ĐÂY với sức mạnh định hình ngày hôm nay và tương lai của bạn.

We all make mistakes, have struggles, and even regret things in our past. But you are not your mistakes, you are not your struggles, and you are here NOW with the power to shape your day and your future.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không dễ dàng hơn hay khoan dung hơn, mà là chúng ta mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.

Life doesn’t get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có quyền năng chi phối tâm trí mình - không phải chi phối những sự kiện bên ngoài. Hãy hiểu được điều này, và bạn sẽ tìm thấy sức mạnh.

You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dành thời gian cho việc phát triển bản thân
Nhiều đến mức bạn không còn thời gian để phê phán người khác,
Hãy rộng mở đến mức không cần lo âu, cao thượng đến mức không cần giận dữ, mạnh mẽ đến mức không cần sợ hãi,
Và hạnh phúc đến mức chấp nhận sự hiện diện của khó khăn.

To give so much time to the improvement of yourself
That you have no time to criticise others,
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear,
And too happy to permit the presence of trouble.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ta nhận ra sức mạnh của sự Vô hạn là sức mạnh của ta và sức mạnh của sự Vô hạn không có giới hạn, ta phải đi tới kết luận rằng ta có thể làm được bất cứ điều gì mà một cuộc đời lớn lao có thể đòi hỏi.

When we realize that the strength of the Infinite is our strength and that the strength of the Infinite is limitless, we must come to the conclusion that we are capable of doing anything that the living of a great life may demand.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích thật sự của kẻ mạnh là khơi dậy sức mạnh lớn hơn ở kẻ yếu, chứ không phải kiềm giữ kẻ yếu ở trong trạng thái dễ dàng bị kẻ mạnh xâu xé.

The true purpose of the strong is to promote greater strength in the weak, and not to keep the weak in that state where they are at the mercy of the strong.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật buông bỏ chỉ đơn giản là về việc trao sức mạnh cho bản thân. Nhận ra điều mình có thể nắm lấy, nhận ra điều mình kiểm soát, và quan trọng hơn, nhận ra điều mình không thể kiểm soát.

The art of letting go is simply about personal empowerment. Realizing what you’re in charge of, realizing what you control, and more importantly, what you don’t control.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nắm lấy sức mạnh của khoảng khắc hiện tại là điều sẽ giúp bạn chèo chống cuộc đời mình tới nơi nên tới.

Seizing the power of now is what will help you propel your life to where you need to be.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không có sức mạnh để định hình cuộc đời, thì bạn phải chấp nhận cuộc đời định hình bạn.

If you haven’t the strength to impose your own terms upon life, then you must accept the terms it offers you.

T. S. Eliot1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống rất thú vị... tới cuối cùng, một số nỗi đau lớn nhất của bạn sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất bạn có.

Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.

Drew Barrymore1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh mà không có tình yêu thương khinh suất và bị lạm dụng, và tình yêu thương mà không có sức mạnh ủy mị và thiếu sức sống.

Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic.

Martin Luther King Jr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta hãy cất tiếng nói, dù thể hiện tất cả các điểm yếu và khiếm khuyết, bởi có điểm yếu, và biết điều đó, và bộc lộ nó không phải khoe khoang và không phải suy tính trước, cũng là một dấu hiệu của sự mạnh mẽ.

Let us speak, though we show all our faults and weaknesses, - for it is a sign of strength to be weak, to know it, and out with it - not in a set way and ostentatiously, though, but incidentally and without premeditation.

Herman Melville1 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.

My family is my strength and my weakness.

Aishwarya Rai Bachchan1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nằm trong tầm kiểm soát của bạn có sức mạnh lớn hơn sự nghèo đói, lớn hơn sự thiếu giáo dục, lớn hơn tất cả nỗi sợ và niềm tin mê tín cộng lại. Đó là sức mạnh để nắm giữ tâm trí chính mình và hướng nó tới bất cứ nơi nào bạn muốn.

There is a power under your control that is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire.

Andrew Carnegie1 người thíchthích danh ngôn Thích

Gánh nặng là dành cho những bờ vai đủ mạnh mẽ để nâng chúng.

Burdens are for shoulders strong enough to carry them.

Margaret Mitchell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi điểm yếu đều chứa đựng một nguồn sức mạnh bên trong nó.

Every weakness contains within itself a strength.

Shusaku Endo1 người thíchthích danh ngôn Thích

Để lộ điểm yếu là khiến mình có thể bị tổn thương; khiến mình có thể bị tổn thương nghĩa là bộc lộ sức mạnh.

To share your weakness is to make yourself vulnerable; to make yourself vulnerable is to show your strength.

Criss Jami1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.