A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cuộc sống


Trang 9 trên 10« Đầu...«45678910»

Hãy yêu cuộc sống của mình, yêu từng chi tiết.

Be in love with your life, every detail of it.

Jack Kerouac1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chất lượng đời người mới là quan trọng, không phải độ dài.

The quality, not the longevity, of one’s life is what is important.

Martin Luther King Jr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái chết là không thể tránh khỏi, sống một cuộc đời bạn có thể tự hào là điều mà bạn có thể làm chủ.

Death is inevitable, living a life you are proud of is something you can control.

Claire Wineland1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống còn là gì nếu không phải là cái bóng của giấc mơ lướt qua?

What is life if not the shadow of a fleeting dream?

Umberto Eco1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không phải diễn tập, camera vẫn luôn quay.

Life ain't no rehearsal, the cameras always rolling.

Drake1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn hà khắc với bản thân, cuộc sống sẽ đối với bạn dễ dàng hơn nhiều.

When you are tough on yourself, life is going to be infinitely easier on you.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有脚。

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống trong khi chúng ta mơ - cô độc. Khi giấc mơ chấm dứt, đời tiếp tục trong khổ đau.

We live as we dream - alone. While the dream disappears, the life continues painfully.

Joseph Conrad1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là một chuỗi đèn xe độc mã xếp đối xứng; cuộc sống là vầng hào quang ngời sáng; lớp bao phủ nửa trong suốt ôm lấy ta từ lúc ý thức bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end.

Virginia Woolf1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là sự cộng dồn - Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành thứ ta không có, hoặc những quyết định sáng suốt cộng dồn thành thứ ta có.

Life is accumulative - Either our errors accumulate to what we don't get, or our wise decisions accumulate into what we do get.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác.

Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lặp đi lặp lại là thực tế và tính nghiêm túc của cuộc sống.

Repetition is the reality and the seriousness of life.

Soren Kierkegaard1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời ngắn ngủi. Cuộc đời lạ lùng. Cuộc đời đẹp đẽ. Cuộc đời BÍ ẨN.

Life is short. Life is strange. Life is beautiful. Life is a MYSTERY.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một chuyện buồn cười xảy ra với tôi trên con đường đi tới huyệt mộ.

Life was a funny thing that happened to me on the way to the grave.

Quentin Crisp1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai thèm quan tâm tới việc để lại những dấu ấn lớn lao sau lưng chứ? Ta chỉ có một cuộc đời... chỉ một mà thôi. Cuộc đời của ta. Ta chẳng có gì khác.

Who cares about great marks left behind? We have one life... just one. Our life. We have nothing else.

Ugo Betti1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng trong sự chóng vánh của mình, nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa.

This is a brief life, but in its brevity it offers us some splendid moments, some meaningful adventures.

Rudyard Kipling1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trôi theo làn nước. Đừng chống lại dòng chảy. Đừng kháng cự điều gì. Hãy để cuộc sống đưa bạn đi. Đừng cố gắng đưa đẩy nó.

Move with the flow. Don’t fight the current. Resist nothing. Let life carry you. Don’t try to carry it

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là tương hỗ: năng lượng bạn tản ra luôn luôn quay trở lại.

Life is reciprocal: the energy you expand always comes back.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng ca ngợi và tán dương cuộc đời mình, càng có nhiều điều trong cuộc đời để vui mừng.

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống - bản chất thực sự của nó - là cuộc đấu tranh không phải giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái xấu và cái xấu tệ hơn.

Life - the way it really is - is a battle not between good and bad, but between bad and worse.

Joseph Brodsky1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống đầy buồn cười. Nếu bạn không cười, bạn đang gặp rắc rối rồi.

Life is funny. If you don't laugh, you're in trouble.

Taylor Hawkins1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời giống như ngọn nến trong gió.

Our lives are like a candle in the wind.

Carl Sandburg1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời anh là toà nhà chỉ được xây một lần.

Anh buộc phải để nó chính xác tuyệt đối, không được sai một centimet nào cả.

Phim: So Young0 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta tạo dựng cuộc đời mình phần lớn bằng thái độ của mình.

Each of us creates his or her own life largely by our attitude.

Earl Nightingale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một trò chơi có nhiều quy tắc nhưng không có trọng tài. Người ta học được cách chơi nó qua quan sát nó hơn là qua tham khảo bất cứ cuốn sách nào, dù là kinh thánh. Vậy nên có chút lạ lùng rằng có quá nhiều người chơi bẩn, có quá ít người thắng, có quá nhiều kẻ thua.

Life is a game with many rules but no referee. One learns how to play it more by watching it than by consulting any book, including the holy book. Small wonder, then, that so many play dirty, that so few win, that so many lose.

Joseph Brodsky0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể cho hay nhận món quà nào đẹp đẽ hơn là việc trân trọng tiếng gọi của mình. Nó là lý do vì sao bạn sinh ra. Và làm thế nào để bạn sống chân thực nhất.

There is no greater gift you can give or receive than to honor your calling. It’s why you were born. And how you become most truly alive.

Oprah Winfrey0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là luồng năng lượng bất diệt có thể nuôi dưỡng, mở rộng và bảo tồn. Mục tiêu vĩnh hằng của nó là cuộc sống.

Love is the immortal flow of energy that nourishes, extends and preserves. It's eternal goal is life.

Smiley Blanton0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật của cuộc sống không nằm ở điều gì xảy đến với bạn. Nó nằm ở việc bạn làm gì với chuyện đó.

The secret of life is not in what happens to you. It is in what you do with it that happens to you.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tạo ra cuộc đời mà bạn không thể chờ để sống.

Create a life you can't wait to live.

Zig Ziglar0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương - nếu không thì thật không tốt, hoàn toàn không tốt cho bất cứ ai.

Life must be rich and full of loving - it’s no good otherwise, no good at all, for anyone.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là sự tiến triển có trật tự, khép kín như một âm giai hay phương trình bậc hai... Nếu một người ghi lại cuộc đời một cách chân thực, người đó phải nhắm đến đưa vào trong bản ghi cuộc đời thứ gì đó gián đoạn vô trật tự khiến bản ghi trở nên ngớ ngẩn, không thể dự đoán, có thể khoan thứ.

Life is not an orderly progression, self-contained like a musical scale or a quadratic equation... If one is to record one's life truthfully, one must aim at getting into the record of it something of the disorderly discontinuity which makes it so absurd, unpredictable, bearable.

Leonard Woolf0 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.

Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.

James Allen0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là chuyến hành trình trở về nhà.

Life’s a voyage that’s homeward bound.

Herman Melville0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc đời được tạo nên bởi rất nhiều những sự kiện nho nhỏ, và một số nhỏ những sự kiện lớn lao.

A life is made up of a great number of small incidents and a small number of great ones.

Roald Dahl0 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta phải chờ đến tối để biết ngày hôm nay đẹp thế nào.

One must wait until the evening to see how splendid the day has been.

Sophocles0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn tận hưởng cuộc sống, không khó để giữ được cảm xúc kỳ diệu.

If you enjoy living, it is not difficult to keep the sense of wonder.

Ray Bradbury0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Life must be a constant education; one must learn everything, from speaking to dying.

Gustave Flaubert0 người thíchthích danh ngôn Thích

Đó là chỗ của bạn trong đời; đó là cuộc đời bạn. Hãy đi tiếp và làm tất cả mọi điều có thể với nó, và khiến nó trở thành cuộc đời mà bạn muốn sống.

It’s your place in the world; it’s your life. Go on and do all you can with it, and make it the life you want to live.

Mae Jemison0 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực sự là không có bí ẩn nào với cuộc hành trình vĩ đại được gọi là cuộc đời. Nhiệm vụ của ta được nhân ba: Thiên đường bảo ta sống tốt đẹp; Đất mẹ bảo ta trở thịnh vượng và bản chất con người bảo ta tạo ra trật tự giữa chúng ta. Nhưng trong phân tích cuối cùng, ta chỉ có một nhiệm vụ kết hợp duy nhất: sống như chính bản thân mình.

There is really no mystery to the great journey called life. The mission we have is threefold: heaven tells us to be good, Earth tells us to become affluent and our human essence tells us to create order among us. But in the final analysis we have only one combined mission: to be true to ourselves.

Hamvas Béla0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một câu chuyện, hãy biến câu chuyện của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất!

Life is a story, make yours a Best Seller!

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin vào những khúc quanh thiêng liêng của cuộc đời.

Believe in the holy contour of life.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thấy cuộc đời mình là một trang trống mênh mông tỏa sáng, và tôi có thể làm mọi điều mình muốn.

I saw that my life was a vast glowing empty page and I could do anything I wanted.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Những cái va li của chúng tôi lại chất đống bên lề đường; chúng tôi không còn đường để đi nữa. Nhưng không sao, con đường là cuộc sống.

Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc đời đáng sống là cuộc đời luôn mở rộng, luôn mới mẻ, luôn khám phá, luôn bộc lộ, và luôn tựu thành.

A life worth living is one that is expanding, renewing, discovering, revealing and becoming.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi càng sống lâu, cuộc đời càng trở nên tươi đẹp.

The longer I live, the more beautiful life becomes.

Frank Lloyd Wright0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời rất ngắn ngủi, và việc nó có ngọt ngào hay không là phụ thuộc vào bạn.

Life is short, and it is up to you to make it sweet.

Sarah Louise Delany0 người thíchthích danh ngôn Thích

Được sinh ra giống như bị bắt cóc. Và rồi bị bán thành nô lệ.

Being born is like being kidnapped. And then sold into slavery.

Andy Warhol0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc đời sống trong sợ hãi là cuộc đời chỉ được sống một nửa.

A life lived in fear is a life half lived.

Baz Luhrmann0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi cho rằng sự tò mò về tất cả khía cạnh của cuộc sống vẫn luôn là bí mật của những người đầy sức sáng tạo.

Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

Leo Burnett0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 9 trên 10« Đầu...«45678910»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.