A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lịch sử


Trang 1 trên 212»

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.

Hồ Chí Minh261 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.

What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.

Victor Hugo259 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là tiểu thuyết lãng mạn được tin; và tiểu thuyết lãng mạn, lịch sử không được tin.

History is a romance that is believed; romance, a history that is not believed.

Horace Walpole232 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử lặp lại, ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch.

History repeats itself, first as tragedy, second as farce.

Karl Marx162 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý...

What is history? The lie that everyone agrees on...

Voltaire155 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.

History can be well written only in a free country.

Voltaire136 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.

The history of all previous societies has been the history of class struggles.

Karl Marx127 người thíchthích danh ngôn Thích

Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.

History books that contain no lies are extremely dull.

Anatole France125 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó.

History does nothing; it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.

Karl Marx114 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử không là gì hơn ngoài màn kịch của tội lỗi và bất hạnh.

History is nothing more than a tableau of crimes and misfortunes.

Voltaire77 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là quan tòa - đao phủ của nó, người vô sản.

History is the judge — its executioner, the proletarian.

Karl Marx70 người thíchthích danh ngôn Thích

Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai.

A generation which ignores history has no past — and no future.

Robert A Heinlein70 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử thế giới là phiên tòa phán xét.

World history is a court of judgment.

Hegel69 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.

The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom.

Hegel66 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử có sự báo ứng cho mọi tội lỗi.

History has a Nemesis for every sin.

Theodor Mommsen61 người thíchthích danh ngôn Thích

Nền văn minh là dòng chảy với những bờ đất. Dòng chảy đôi khi tràn ngập con người, trộm cướp, la hét và làm những điều mà các sử gia thường ghi lại, trong khi trên bờ, không được chú ý, con người dựng tổ ấm, yêu nhau, nuôi dưỡng con cái, ca hát, làm thơ và thậm chí dựng tượng. Câu chuyện của nền văn minh là câu chuyện của những điều xảy ra trên bờ. Sử gia là những kẻ bi quan bởi họ tìm đến dòng chảy mà bỏ qua bờ đất.

Civilization is a stream with banks. The stream is sometimes filled with from people , stealing, shouting and doing the things historians usually record, while on the banks, unnoticed, people build homes, make love, raise children, sing songs, write poetry and even whittle statues. The story of civilization is the story of what happened on the banks. Historians are pessimists because they ignore the banks for the river.

Will Durant61 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ mực viết lên lịch sử chẳng qua là định kiến hay thay đổi.

The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

Mark Twain51 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái nhìn đầu tiên vào Lịch sử cho chúng ta thấy rằng hành động của con người xuất phát từ nhu cầu, lòng nhiệt huyết, tính cách và tài năng; và khiến chúng ta tin rằng những nhu cầu, lòng nhiệt huyết và mối quan tâm đó là nguồn động cơ duy nhất của hành động.

The first glance at History convinces us that the actions of men proceed from their needs, their passions, their characters and talents; and impresses us with the belief that such needs, passions and interests are the sole spring of actions.

Hegel47 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hoài nghi là đức hạnh trong lịch sử cũng như trong triết học.

Skepticism is a virtue in history as well as in philosophy.

Napoleon Bonaparte43 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ máu là xoay vần bánh xe lịch sử.

Blood alone moves the wheels of history.

Martin Luther42 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của tư tưởng.

The history of mankind is the history of ideas.

Luigi Pirandello41 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự quyến rũ của lịch sử và bài học bí ẩn mà nó cho ta chính là điều này: thời đại nối thời đại trôi qua, chẳng gì thay đổi nhưng không gì giống như trước nữa.

The charm of history and its enigmatic lesson consist in the fact that, from age to age, nothing changes and yet everything is completely different.

Aldous Huxley41 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người không học được nhiều lắm từ những bài học của lịch sử. Đó chính là bài học quan trọng nhất trong những bài học của lịch sử.

That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history.

Aldous Huxley36 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.

Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it.

Hegel35 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử, sản phẩm chưng cất của những lời đồn.

History, a distillation of rumour.

Thomas Carlyle34 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử không bao giờ được viết mà không với yêu thương hoặc căm hận.

History is neither written nor made without love or hate.

Theodor Mommsen28 người thíchthích danh ngôn Thích

Đế quốc La Mã Thần thánh không thần thánh, chẳng La Mã, cũng chẳng phải là đế quốc.

The Holy Roman Empire was neither holy, nor Roman, nor an empire.

Voltaire24 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử, kết quả của nó bạn có thể thấy rõ nhưng mãi mãi không đoán ra được quá trình trong đó.

Xú phi Mộ Tuyết - Tuyết Ma21 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có ngôn từ, không có viết lách và không có sách, sẽ không có lịch sử, không có khái niệm về nhân loại.

Without words, without writing and without books there would be no history, there could be no concept of humanity.

Hermann Hesse15 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt và sự lịch sự không hề được thổi phồng. Chúng không được sử dụng đủ.

Kindness and politeness are not overrated at all. They’re underused.

Tommy Lee Jones12 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng bi kịch lớn nhất của thời kỳ chuyển dịch xã hội này không phải là tiếng la hét đinh tai của người xấu, mà là sự câm lặng kinh khủng của người tốt.

History will have to record the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people. \

Martin Luther King Jr.11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.

The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

Winston Churchill11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.

Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

Winston Churchill10 người thíchthích danh ngôn Thích

Dốt nát về những chuyện xảy ra trước khi ta sinh chẳng khác nào luôn luôn mãi là đứa trẻ.

Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.

Marcus Tullius Cicero9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết sử có lẽ gần với nghệ sĩ hơn là học giả.

The writer of history is perhaps closer to the artist than the scholar.

Theodor Mommsen9 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử quá khứ.

I like the dreams of the future better than the history of the past.

Thomas Jefferson7 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là phiên bản của những sự kiện quá khứ mà con người quyết định nhận đồng.

History is the version of past events that people have decided to agree upon.

Napoleon Bonaparte7 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là một tập hợp những điều dối trá được nhận đồng.

History is a set of lies agreed upon.

Napoleon Bonaparte5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhìn về quá khứ, với những vương quốc vươn lên và lụi tàn, và rồi bạn cũng có thể tiên đoán được tương lai.

Look back over the past, with its changing empires that rose and fell, and you can foresee the future too.

Marcus Aurelius5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là bài học mà giáo viên lịch sử dạy: sự lặp lại.

This is the lesson that history teaches: repetition.

Gertrude Stein5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là câu chuyện dài và bi thương về sự thật rằng nhóm người có đặc quyền hiếm khi tự nguyện từ bỏ đặc quyền của họ.

History is the long and tragic story of the fact that privileged groups seldom give up their privileges voluntarily.

Martin Luther King Jr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo nên lịch sử không phải là tình cảm của con người mà là hành động của con người.

It's not the sentiments of men which make history but their actions.

Norman Mailer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử của thế giới là phiên tòa công lý của thế giới.

The history of the world is the world's court of justice.

Friedrich Schiller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và phá hủy sự thấu hiểu của họ về lịch sử của chính họ.

The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.

George Orwell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Kho báu thực sự của con người là báu vật của những sai lầm, chất chồng từng viên đá qua hàng ngàn năm.

Man's real treasure is the treasure of his mistakes, piled up stone by stone through thousands of years.

Jose Ortega y Gasset4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những gì bạn mơ là giả tưởng, và tất cả những gì bạn tựu thành là khoa học, tất cả lịch sử loài người chẳng là gì hơn ngoài khoa học giả tưởng.

Anything you dream is fiction, and anything you accomplish is science, the whole history of mankind is nothing but science fiction.

Ray Bradbury2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta cần lịch sử toàn vẹn, không phải để đắm chìm vào quá khứ, mà để thử tránh thoát khỏi nó.

We have need of history in its entirety, not to fall back into it, but to see if we can escape from it.

Jose Ortega y Gasset2 người thíchthích danh ngôn Thích

Truyền thống dù chỉ một chút nhỏ cũng tốn lượng lịch sử vô tận để tạo ra.

It takes an endless amount of history to make even a little tradition.

Henry James2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì thực sự xảy ra nếu chưa được ghi lại.

Nothing has really happened until it has been recorded.

Virginia Woolf2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng định hình dòng chảy lịch sử.

Ideas shape the course of history.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.