A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Kinh doanh


Trang 2 trên 3«123»

Tin tưởng vào bản thân là một trong những viên gạch quan trọng nhất trong việc xây dựng bất cứ dự án kinh doanh thành công nào.

Belief in oneself is one of the most important bricks in building any successful venture.

Lydia M. Child17 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu.

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.

Jack Ma15 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chúng tôi đi làm lúc 8 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều, đây không phải là một công ty công nghệ cao và Alibaba sẽ không bao giờ thành công. Nếu chúng tôi có loại tinh thần từ 8 giờ đến 5 giờ đó, chúng tôi nên đi làm việc khác.

If we go to work at 8 am and go home at 5 pm, this is not a high-tech company and Alibaba will never be successful. If we have that kind of 8-to-5 spirit, then we should just go and do something else.

Jack Ma15 người thíchthích danh ngôn Thích

Sẽ hiệu quả hơn khi làm điều gì đó hữu ích thay vì hy vọng một cái tên hay một biểu trưng sẽ thể hiện điều đó cho bạn.

It's more effective to do something valuable than to hope a logo or a name will say it for you.

Jason Cohen13 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ngừng tiếp thị để tiết kiệm tiền cũng giống như người ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian.

Those who stop marketing to save money are like those who stop a clock to save time.

Henry Ford11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.

I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

Napoleon Hill11 người thíchthích danh ngôn Thích

Quảng cáo là một yếu tố kinh tế đáng giá bởi vì đấy là cách rẻ nhất để bán hàng, đặc biệt là khi món hàng vô giá trị.

Advertising is a valuable economic factor because it is the cheapest way of selling goods, particularly if the goods are worthless.

Sinclair Lewis10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khách hàng đầu tiên, người lao động thứ hai, và cổ đông thứ ba.

Put the customers first, the employees second, and the shareholders third.

Jack Ma10 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiếm tiền là nghệ thuật, làm việc cũng là nghệ thuật và kinh doanh tốt là nghệ thuật khó nhất.

Making money is art and working is art and good business is the best art.

Andy Warhol9 người thíchthích danh ngôn Thích

Các doanh nhân thất bại trung bình 3.8 lần trước khi cuối cùng thành công. Điều khiến những người thành công khác biệt nằm ở sự bền bỉ đáng ngạc nhiên của của họ.

Entrepreneurs average 3.8 failures before final success. What sets the successful ones apart is their amazing persistence.

Lisa M. Amos9 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người khách hàng bất mãn nhất của bạn cũng là nguồn học hỏi lớn nhất cho bạn.

Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Bill Gates8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình, người khác sẽ làm điều đó.

If you don’t listen to your customers, someone else will.

Sam Walton8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet, thì việc kinh doanh của bạn sẽ sụp đổ.

If your business is not on the Internet, then your business will be out of business.

Bill Gates7 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thay đổi và thậm chí sản phẩm cũng thay đổi. Nhưng qua thời gian, chính sức mạnh đến từ triết lý của một công ty sẽ quyết định công ty ấy trường tồn được hay không.

People change and even products change. But over the course of time it’s the strength of a company’s philosophy that will determine whether or not it endures.

Mary Kay Ash7 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một số doanh nghiệp mà sự lộn xộn cẩn trọng chính là phương thức thực sự.

There are some enterprises in which a careful disorderliness is the true method.

Herman Melville7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thúc đẩy được công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ bị đẩy ra đào thải.

If you don’t drive your business, you will be driven out of business.

B. C. Forbes6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có một luật lệ cho nhà tư bản công nghiệp, và đó là: Làm ra hàng hóa chất lượng tốt nhất có thể, với chi phí thấp nhất có thể, và trả lương cao nhất có thể.

There is one rule for the industrialist and that is: Make the best quality of goods possible at the lowest cost possible, paying the highest wages possible.

Henry Ford6 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ lâu tôi đã học được rằng thể hiện cái tôi trước công chúng chắc chắn không phải là cách để xây dựng một tổ chức hiệu quả.

I learned a long time ago that exercising your ego in public is definitely not the way to build an effective organization.

Sam Walton6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không dám mạo hiểm, tốt nhất bạn nên ngừng kinh doanh.

If you’re not a risk taker, you should get the hell out of business.

Ray Kroc6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chăm sóc khách hàng và việc kinh doanh sẽ tự trở nên tốt đẹp.

Look after the customer and the business will take care of itself.

Ray Kroc5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn chỉ làm việc vì tiền, bạn sẽ không bao giờ thành công, nhưng nếu bạn yêu điều mình đang làm và bạn luôn đặt khách hàng lên trước, thành công sẽ là của bạn.

If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customers first, success will be yours.

Ray Kroc5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giả vờ rằng tất cả những người bạn gặp đều đeo trên cổ tấm biển ghi, 'Hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng". Không chỉ bạn sẽ bán hàng thành công, bạn sẽ thành công trong cuộc đời.

Pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck that says, "Make me feel important." Not only will you succeed in sales, you will succeed in life.

Mary Kay Ash5 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến lược không phải là môn thể thao cá nhân, thậm chí dù bạn có là CEO.

Strategy is not a solo sport, even if you’re the CEO.

Max McKeown5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khách hàng được chăm sóc tốt có thể giá trị hơn nhiều đợt quảng cáo giá trị 10,000 đô.

One customer well taken care of could be more valuable than $10,000 worth of advertising.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải người sử dụng lao động trả lương. Người sử dụng lao động chỉ xử lý tiền bạc. Chính khách hàng mới là người trả lương.

It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

Henry Ford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có một người chủ. Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác.

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.

Sam Walton4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mạo hiểm một cách có tính toán. Hãy hành động can đảm với suy nghĩ cẩn trọng.

Take calculated risks. Act boldly and thoughtfully.

Ray Kroc4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có cái gọi là "bán hàng kiểu cứng rắn" và "bán hàng kiểu mềm dẻo", chỉ có "bán hàng kiểu thông minh" và "bán hàng kiểu ngu xuẩn".

There's no such thing as 'hard sell' and 'soft sell.' There's only 'smart sell' and 'stupid sell.'

Leo Burnett4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi sự ngờ vực bắt đầu, nó nhanh chóng lan rộng.

Once doubt begins it spreads rapidly.

John Maynard Keynes4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách để làm giàu là cho hết trứng vào một giỏ rồi theo dõi cái giỏ đó.

The way to become rich is to put all your eggs in one basket and then watch that basket.

Andrew Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

McDonald là sự nghiệp kinh doanh giữa người với người, và nụ cười trên gương mặt nữ nhân viên tính tiền khi nhận yêu cầu của bạn là một phần quan trọng trong hình ảnh của chúng tôi.

McDonald's is a people business, and that smile on that counter girl's face when she takes your order is a vital part of our image.

Ray Kroc4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ là thiếu sự tập trung.

One great cause of failure of young men in business is lack of concentration.

Andrew Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy kiểm soát chi phí và lợi nhuận sẽ tự đến.

Watch the costs and the profits will take care of themselves.

Andrew Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Những ý tưởng sáng tạo bừng nở nhất trong môi trường có chút tinh thần vui vẻ. Không ai kinh doanh vì để cho vui, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể có niềm vui trong kinh doanh.

Creative ideas flourish best in a shop which preserves some spirit of fun. Nobody is in business for fun, but that does not mean there cannot be fun in business.

Leo Burnett3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một công ty mà ở nơi đó người ta sợ lên tiếng, sợ khác biệt, sợ bạo dạn và dám độc đáo, là đang đóng nắp quan tài của chính mình.

A company in which anyone is afraid to speak up, to differ, to be daring and original, is closing the coffin door on itself.

Leo Burnett3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn - và thêm một chút nữa.

Exceed your customer's expectations. If you do, they'll come back over and over. Give them what they want - and a little more.

Sam Walton3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới thực mà ta làm việc không ác độc cũng chẳng anh hùng. Nó cũng chính là môi trường đầy xung đột, đầy những mơ hồ và lựa chọn khó khăn đã làm nên hầu hết các doanh nghiệp trong thời đại của chúng ta.

The real world in which we work is neither evil nor heroic. It is the same environment of conflict, ambiguity and hard choices that mark most enterprises in our time.

Katharine Graham3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiền vốn không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm.

Capital isn’t scarce. Vision is.

Sam Walton3 người thíchthích danh ngôn Thích

Để bán hàng thành công, đơn giản là mỗi ngày hãy nói chuyện với nhiều người. Và đây là điều thú vị: Có rất nhiều người!

To succeed in sales, simply talk to lots of people every day. And here's what's exciting: There are lots of people!

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực thúc đẩy doanh nghiệp không phải là tiết kiệm, mà là lợi nhuận.

The engine which drives enterprise is not thrift, but profit.

John Maynard Keynes3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lợi nhuận tốt hơn là tiền lương. Tiền lương giúp bạn sống; lợi nhuận giúp bạn giàu.

Profits are better than wages. Wages make you a living; profits make you a fortune.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lãng phí thời gian biến vịt thành đại bàng. Hãy thuê những người đã có sẵn động lực và nghị lực để trở thành đại bàng, và rồi hãy cho họ cất cánh.

Don't waste your time trying to turn ducks into eagles. Hire people who already have the motivation and drive to be eagles and then just let them soar.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai bài học chính:
a) Cách duy nhất để sinh tồn trong kinh doanh là có lợi nhuận, trừ phi bạn có nguồn tiền bất tận;
b) Đi qua khó khăn và học cách làm tốt hơn lần sau.

There are two key lessons:
a) The only way to survive in business is to be profitable, unless you have an unlimited amount of money;
b) Get through your difficulty and learn to do better next time.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chắc chắn là tài sản lớn nhất của một công ty. Sản phẩm của công ty đó là ô tô hay mỹ phẩm không quan trọng. Một công ty chỉ tốt đẹp như mức những người mà nó giữ.

People are definitely a company’s greatest asset. It doesn’t make any difference whether the company’s product is cars or cosmetics. A company is only as good as the people it keeps.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sản phẩm được làm ra trong nhà máy, nhưng nhãn hiệu được tạo ra trong tâm trí.

Products are made in the factory, but brands are created in the mind.

Leo Burnett2 người thíchthích danh ngôn Thích

Lấy mất người của tôi, nhưng để lại các nhà máy, và chẳng bao lâu cỏ sẽ mọc đầy sàn nhà máy... Lấy mất nhà máy của tôi, nhưng để lại người, và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ có nhà máy mới và tốt hơn.

Take away my people, but leave my factories and soon grass will grow on the factory floors... Take away my factories, but leave my people and soon we will have a new and better factory.

Andrew Carnegie2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo hiểm.

The best time to expand is when no one else dares to take risks.

Andrew Carnegie2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng tôi cố gắng trả lương cho nhân sự xứng đáng với giá trị của anh ta, và chúng tôi không hướng tới giữ lại người không xứng nhận nhiều hơn mức lương tối thiểu.

We try to pay a man what he is worth and we are not inclined to keep a man who is not worth more than the minimum wage.

Henry Ford2 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi lần bán hàng bạn thất bại vì không đủ nhiệt tình, bạn sẽ bỏ lỡ cả trăm lần vì bạn không đủ nhiệt tình.

For every sale you miss because you’re too enthusiastic, you’ll miss a hundred because you’re not enthusiastic enough.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Định nghĩa về nghệ thuật bán hàng là tài năng có thể nhẹ nhàng khiến khách hàng đi theo cách của bạn.

The definition of salesmanship is the gentle art of letting the customer have it your way.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 3«123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.