A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Khoa học


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Không có nghiên cứu khoa học nào quan trọng đối với con người hơn là nghiên cứu về bộ não của chính anh ta. Toàn bộ cách nhìn của ta về vũ trụ phụ thuộc vào nó. 

Francis Crick

 8 người thích      Thích

Một nhà khoa học giỏi coi trọng sự phê bình gần như là cao hơn tình bạn: không, trong tình bạn, sự phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn.

Francis Crick

 11 người thích      Thích

Người ta không thể chứng minh Chúa trời không tồn tại. Nhưng khoa học khiến Chúa trở nên không cần thiết. Quy luật vật lý có thể giải thích vũ trụ mà không cần đấng sáng tạo.

Stephen Hawking

 6 người thích      Thích

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Albert Einstein1262 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein603 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Albert Einstein245 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac214 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.

When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man's name live for thousands of years.

Denis Diderot194 người thíchthích danh ngôn Thích

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Society lives by faith, and develops by science.

Henri Frederic Amiel181 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.

If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.

Isaac Newton179 người thíchthích danh ngôn Thích

Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein166 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.

Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.

Elbert Hubbard160 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó.

We should not teach children the sciences; but give them a taste for them.

Jean Jacques Rousseau145 người thíchthích danh ngôn Thích

Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.

We mathematicans are all a bit crazy.

Lev Landau128 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó.

Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Albert Einstein122 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng.

In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last.

Horace Walpole122 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.

Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.

Will Durant115 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu khoa học tức là yêu sự thật, bởi vậy tính trung thực là phẩm chất cơ bản của nhà khoa học.

Khuyết danh114 người thíchthích danh ngôn Thích

Người làm khoa học là triết gia tồi.

The man of science is a poor philosopher.

Albert Einstein105 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

Isaac Newton99 người thíchthích danh ngôn Thích

Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.

Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

Nikola Tesla88 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngu dốt sinh ra sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này hay vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học giải đáp.

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.

Charles Darwin71 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học rỗng tuếch và đầy sai lầm nếu không sinh ra từ Thực nghiệm, người mẹ của mọi Tri thức.

All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.

Leonardo da Vinci67 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.

It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.

Niels Bohr60 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.

Every science begins as philosophy and ends as art.

Will Durant58 người thíchthích danh ngôn Thích

Toàn bộ khoa học chỉ là sự tinh lọc những suy nghĩ thường ngày.

The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.

Albert Einstein53 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người thuộc về khoa học phải không có mơ ước, không có tình thương - chỉ là trái tim bằng đá.

A scientific man ought to have no wishes, no affections, - a mere heart of stone.

Charles Darwin47 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không nghĩ bạn có thể kể ra nhiều phát minh vĩ đại của những người đã kết hôn.

I do not think you can name many great inventions that have been made by married men.

Nikola Tesla42 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà người này gọi là Chúa trời, thì người khác gọi là luật vật lý.

What one man calls God, another calls the laws of physics.

Nikola Tesla40 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỹ sư: "Nó sẽ hoạt động như thế nào?"
Khoa học: "Tại sao nó hoạt động?"
Quản lý: "Khi nào thì nó hoạt động?"
Nghệ thuật: "Bạn muốn món rán kèm nó không?"

Engineering: "How will this work?"
Science: "Why will this work?"
Management: "When will this work?"
Liberal Arts: "Do you want fries with that?"

Khuyết danh37 người thíchthích danh ngôn Thích

Các nhà khoa học ngày nay nghĩ sâu xa thay vì nghĩ rõ ràng. Người ta phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, nhưng người ta có thể nghĩ sâu xa và vẫn điên rồ.

The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.

Nikola Tesla35 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thích tự ngẫm, và đó là hạt giống của khoa học.

Men love to wonder, and that is the seed of science.

Ralph Waldo Emerson31 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà thờ cứu rỗi những kẻ tội đồ, nhưng khoa học tìm cách ngăn chặn việc tạo ra họ.

The church saves sinners, but science seeks to stop their manufacture.

Elbert Hubbard21 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng.

All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs.

Denis Diderot20 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học nào cũng đặt trên nền tảng hệ thống nguyên lý cố định và bất biến như những nguyên lý chi phối và điều hòa vạn vật. Con người không thể đặt ra nguyên lý; con người chỉ có thể phát hiện ra chúng.

Every science has for its basis a system of principles as fixed and unalterable as those by which the universe is regulated and governed. Man cannot make principles; he can only discover them.

Thomas Paine20 người thíchthích danh ngôn Thích

Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể.

In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go.

Denis Diderot19 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học có thể cho chúng ta sức mạnh chiến thắng tự nhiên, nhưng nó không thể cho ta sức mạnh để chiến thắng bản tính con người.

Science can give us power over nature, but it cannot give us power over human nature.

Thomas Szasz19 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của khoa học là tạo nên cái bẫy chuột tốt hơn. Mục tiêu của tự nhiên là tạo nên con chuột tốt hơn.

The goal of science is to build better mousetraps. The goal of nature is to build better mice.

Khuyết danh18 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta chứng minh qua khoa học, nhưng chúng ta khám phá qua trực giác.

It is through science that we prove, but through intuition that we discover.

Henri Poincare17 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển.

How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.

Niels Bohr17 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.

Art is the tree of life. Science is the tree of death.

William Blake14 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có nghệ thuật và khoa học có tôn giáo; người không có chúng cần tới tôn giáo.

He who possesses art and science has religion; he who does not posses them needs religion.

Johann Wolfgang von Goethe13 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước đây, khi tôn giáo mạnh và khoa học yếu, con người nhầm lẫn phép thuật thành thuốc chữa; giờ, khi khoa học mạnh và tôn giáo yếu, con người nhầm lẫn thuốc chữa thành phép màu.

Formerly, when religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine; now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic.

Thomas Szasz13 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi đã tường tận và đi hết một chủ đề, tôi quay đi khỏi nó, để tiếp tục lại dấn thân vào bóng tối.

When I have clarified and exhausted a subject, then I turn away from it, in order to go into darkness again.

Carl Friedrich Gauss11 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây nên từ những sai lầm, nhưng chúng là những sai lầm hữu ích, bởi chúng dẫn ta dần dần tới chân lý.

Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, because they lead little by little to the truth.

Jules Verne11 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong khoa học, thiên tài chẳng khác gì nhà hàng hải dũng cảm đi tìm và khám phá những lĩnh vực chưa ai biết đến.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là một trong những người cho rằng khoa học đẹp vô cùng. Nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm không chỉ là nhà kỹ thuật: anh ta cũng là một đứa trẻ đặt mình trước những hiện tượng tự nhiên gây ấn tượng cho anh ta như một câu chuyện cổ tích.

I am among those who think that science has great beauty. A scientist in his laboratory is not only a technician: he is also a child placed before natural phenomena which impress him like a fairy tale.

Marie Curie11 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nhà khoa học giỏi coi trọng sự phê bình gần như là cao hơn tình bạn: không, trong tình bạn, sự phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn.

A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship.

Francis Crick11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã có các kết quả của mình từ lâu rồi: nhưng tôi còn chưa biết làm sao để đến được chúng.

I have had my results for a long time: but I do not yet know how I am to arrive at them.

Carl Friedrich Gauss10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học chẳng bao giờ giải quyết được một vấn đề mà không tạo ra thêm mười vấn đề nữa.

Science never solves a problem without creating ten more.

George Bernard Shaw10 người thíchthích danh ngôn Thích

Con cá sấu không thể quay đầu. Giống như khoa học, nó luôn luôn phải tiến về phía trước với hàm răng ngấu nghiến. (Khi được hỏi về tầm quan trọng của hình khắc cá sấu của Eric Gill trên tường Khu thí nghiệm khoa học hoàng gia Mond - vốn là tên mà Kapitza đặt cho Rutherford).

The crocodile cannot turn its head. Like science, it must always go forward with all-devouring jaws.

Piotr Kapitsa9 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây dựng từ dữ kiện, giống như ngôi nhà được xây dựng từ đá. Nhưng một tập hợp dữ kiện không phải là khoa học, cũng như một đống đá không phải là nhà.

Science is built up of facts, as a house is with stones. But a collection of facts is no more a science than a heap of stones is a house.

Henri Poincare8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên lá cờ của khoa học hiện đại, nên có dòng chữ viết hoa - TỔ CHỨC.

On the flag of contemporary science there should be written in capital letters the word - ORGANISATION.

Piotr Kapitsa8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.