A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Khả năng


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Bất khả thi là từ chỉ tìm thấy trong từ điển của kẻ ngu xuẩn. Người khôn ngoan tạo ra cơ hội cho bản thân và khiến mọi việc đều có thể.

Napoleon Bonaparte

 31 người thích      Thích

Đừng nghĩ một việc là bất khả thi chẳng ai làm được chỉ bởi vì bạn thấy nó khó khăn.

Marcus Aurelius

 2 người thích      Thích

Gần như chẳng có gì bất khả thi trên thế gian này nếu bạn chịu đổ tâm sức cho nó và giữ một thái độ tích cực.

Lou Holtz

 2 người thích      Thích

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

Don't let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller331 người thíchthích danh ngôn Thích

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier290 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus222 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller104 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn tin mình có thể... bạn có thể!

When you believe you can... you can!

Maxwell Maltz83 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về lạc quan, danh ngôn về bi quan, danh ngôn về khả năng vô tận, danh ngôn William Arthur Ward

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward82 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller77 người thíchthích danh ngôn Thích

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond50 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem.

Mahatma Gandhi46 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.

If you can walk, you can run.

Publilius Syrus43 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể có thiên tài nếu không có nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt. Cái thứ thiên tài không cần nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt chỉ là một cái bong bóng xà phòng đẹp đẽ hoặc một văn tự cho hưởng những phúc lợi tương lai ở một nơi nào đó trên mặt trăng.

Khuyết danh43 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp tục công việc của mình ngày hôm sau.

A man can do only what he can do. But if he does that each day he can sleep at night and do it again the next day.

Albert Schweitzer41 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ "không thể" ra khỏi đầu.

My dear friend, clear your mind of can't.

Samuel Johnson39 người thíchthích danh ngôn Thích

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.

Good is not good, where better is expected.

Thomas Fuller39 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng giữ được bánh lái khi biển lặng yên.

In tranquillo esse quisque gubernator potest.

Publilius Syrus38 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất khả thi là từ chỉ tìm thấy trong từ điển của kẻ ngu xuẩn. Người khôn ngoan tạo ra cơ hội cho bản thân và khiến mọi việc đều có thể.

Impossible is the word found only in a fool's dictionary. Wise people create opportunities for themselves and make everything possible.

Napoleon Bonaparte31 người thíchthích danh ngôn Thích

Khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó.

Ability can take you to the top, but it takes character to keep you there.

Zig Ziglar28 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi vì bạn đang sống, tất cả mọi thứ là có thể

Thích Nhất Hạnh27 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đã vắt kiệt tất cả các khả năng, hãy nhớ điều này: chưa phải thế đâu.

When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven’t.

Thomas Edison27 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.

We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Thomas Paine26 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins26 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta có thể thực hiện, có và trở thành chính xác điều gì mình muốn.

We can change our lives. We can do, have, and be exactly what we wish.

Tony Robbins23 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào hai nguyên tắc: Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Cũng tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.

I believe in two principles: Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities!

Jack Ma23 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.

Everything that enlarges the sphere of human powers, that shows man he can do what he thought he could not do, is valuable.

Samuel Johnson17 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý chí hành động đến từ biết rằng ta có thể làm được.

The will to do springs from the knowledge that we can do.

James Allen17 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số người nhìn mọi thứ đang có và hỏi “Tại sao?” Một số người khác mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi “Tại sao không?”

Some men see things as they are and ask “Why?” Others dream things that never were and ask “Why not?”

George Bernard16 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi việc phát hiện ra ta không thể làm gì quan trọng hơn phát hiện ra ta có thể làm gì.

Sometimes it is more important to discover what one cannot do, than what one can do.

Lâm Ngữ Đường16 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thành quả lớn lao ban đầu đều tưởng chừng bất khả thi.

Every noble work is at first impossible.

Thomas Carlyle16 người thíchthích danh ngôn Thích

Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích.

Luyện yêu - Hoàng Mặc Kỳ15 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa bất khả thi và khả thi nằm ở sự quyết tâm của con người.

The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination.

Tommy Lasorda15 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn nghĩ mình có thể làm điều gì, hay nghĩ mình không thể làm được điều gì, bạn đều đúng.

If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you're right.

Henry Ford15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không biết khả năng của bản thân không hiểu được chính mình.

The man who doesn't know his own ability is ignorant of himself.

Xenophon14 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là người duy nhất trên thế gian có thể sử dụng khả năng của bạn. Đó là một trách nhiệm lớn lao.

You are the only person on earth who can use your ability. It’s an awesome responsibility.

Zig Ziglar12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự việc luôn luôn có vẻ như bất khả thi, cho tới khi nó được thực hiện.

It always seems impossible until it's done.

Nelson Mandela11 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke10 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta sống, không phải như ta muốn, mà như ta có thể.

We live, not as we wish to, but as we can.

Menander9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy9 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có thể làm được nhiều chuyện hơn nhiều nếu ta không coi chúng là bất khả thi.

Many more things would be accomplished if we didn't consider them impossible.

Vince Lombardi8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cố gắng chắc chắn rằng không phải chỉ ở trong phim bạn mới thấy được một Nhiệm vụ Bất khả thi. Trong đời thực, bạn cũng phải khiến nhiệm vụ trở thành khả thi.

Try to make sure that it’s not only in the movies you see a Mission Impossible. In real life, you have to make a mission possible.

Jack Ma8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ điều gì nằm trong khả năng ta có thể làm cũng nằm trong khả năng ta có thể không làm.

Whatever lies within our power to do lies also within our power not to do.

Aristotle8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chỉ cho tôi người có khả năng tầm tầm nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ luôn chỉ cho bạn thấy một người thành công.

Show me a man of average ability but extraordinary desire and I'll show you a winner every time.

Andrew Carnegie8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn tin bạn có thể, có lẽ bạn sẽ làm được. Nếu bạn biết mình có thể, bạn sẽ làm được.

If you believe you can, you might. If you know you can, you will.

Steve Maraboli8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để điều bạn không thể làm xen ngang vào điều bạn có thể làm.

Do not let what you cannot do interfere with what you can do.

John Wooden7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều bât khả thi trước bữa sáng.

Sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast.

Lewis Carroll7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết con người không có khái niệm về khả năng khổng lồ mà chúng ta có thể lập tức điều khiển khi chúng ta tập trung tất cả nguồn lực vào để làm chủ một lĩnh vực trong đời.

Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives.

Tony Robbins6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không nghĩ có gì phi thực tế nếu bạn tin rằng mình làm được điều đó.

I don't think anything is unrealistic if you believe you can do it.

Richard L Evans6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có khả năng to lớn để đạt được chính điều họ phải đạt được. Nhưng có sự khác biệt giữa 'phải' và 'muốn'.

Humans have the remarkable ability to get exactly what they must have. But there is a difference between a ‘must’ and a ‘want.

Jim Rohn6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi chúng ta tiến lên trong đời, ta học được về giới hạn của những khả năng mình có.

As we advance in life we learn the limits of our abilities.

Henry Ford5 người thíchthích danh ngôn Thích

Alice: Điều này không thể làm được.
Thợ làm mũ: Chỉ nếu cô tin là thế.

Alice: This is impossible.
The Mad Hatter: Only if you believe it is.

Lewis Carroll5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển.

Impossibility is a dictionary word.

Sri Chinmoy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.