A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Khoa học


Trang 2 trên 2«12

Phương pháp quan trọng hơn khám phá, bởi phương pháp đúng sẽ dẫn tới những khám phá mới và thậm chí còn quan trọng hơn.

A method is more important than a discovery, since the right method will lead to new and even more important discoveries.

Lev Landau6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây dựng từ dữ kiện, giống như ngôi nhà được xây dựng từ đá. Nhưng một tập hợp dữ kiện không phải là khoa học, cũng như một đống đá không phải là nhà.

Science is built up of facts, as a house is with stones. But a collection of facts is no more a science than a heap of stones is a house.

Henri Poincare6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây nên từ những sai lầm, nhưng chúng là những sai lầm hữu ích, bởi chúng dẫn ta dần dần tới chân lý.

Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, because they lead little by little to the truth.

Jules Verne6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hứng thú của tôi về hóa học bắt đầu khi tôi đọc những cuốn sách nổi tiếng của Robert Kennedy Duncan trong khi tôi còn là học sinh trung học tại Des Moines, Iowa, vậy nên sau một chút trì hoãn, khi tôi có thể đi học cao học, tôi lập tức quyết định đi chuyên về hóa học.

My interest in chemistry was started by reading Robert Kennedy Duncan’s popular books while a high school student in Des Moines, Iowa, so that after some delay when it was possible for me to go to college I had definitely decided to specialize in chemistry.

Wallace Carothers5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hơn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghi vật chất hơn trong đời sống...

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học là nghệ thuật đặt cùng tên cho những thứ khác nhau.

Mathematics is the art of giving the same name to different things.

Henri Poincare5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học là một thứ thuốc giải độc lớn nhất đối với sự ám độc của lòng nhiệt thành và mê tín.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà khoa học phải tìm kiếm chân lý, phải quý trọng chân lý hơn những ước mơ hay những mối quan hệ của riêng của mình.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nhà khoa học giỏi coi trọng sự phê bình gần như là cao hơn tình bạn: không, trong tình bạn, sự phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn.

A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship.

Francis Crick5 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng, hoặc gieo trồng mà không thu hoạch.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi tiến bộ lớn trong khoa học đều bắt nguồn từ sự táo bạo trong tưởng tượng.

Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.

John Dewey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học nghiên cứu; tôn giáo làm sáng tỏ. Khoa học cho con người kiến thức, thứ là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí khôn, thứ là sự kiểm soát. Khoa học xử lý chủ yếu với dữ kiện thực tế; tôn giáo xử lý chủ yếu với giá trị. Khoa học và tôn giáo không đối địch nhau.

Science investigates; religion interprets. Science gives man knowledge, which is power; religion gives man wisdom, which is control. Science deals mainly with facts; religion deals mainly with values. The two are not rivals.

Martin Luther King Jr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh càng muốn thúc đẩy khoa học tiến gấp, anh càng làm nó chóng tiêu vong, cũng như con gà mái kiệt lực khi anh cưỡng chế nó đẻ trứng quá mau theo một phương pháp nhân tạo.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không thể chứng minh Chúa trời không tồn tại. Nhưng khoa học khiến Chúa trở nên không cần thiết. Quy luật vật lý có thể giải thích vũ trụ mà không cần đấng sáng tạo.

One can't prove that God doesn't exist. But science makes God unnecessary. The laws of physics can explain the universe without the need for a creator.

Stephen Hawking3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học đòi hỏi nhiều lao động, kiên trì và nhẫn nại. Các bạn hãy chiếm lĩnh khoa học với tinh thần kiên cường và hy sinh lớn lao như khi chúng ta chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước thân yêu vậy!

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học là món đồ đạc cao cấp nhất cho phòng trên của con người, nếu anh ta hiểu lẽ thường ở tầng dưới.

Science is a first-rate piece of furniture for a man's upper chamber, if he has common sense on the ground-floor.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể đo lường nó, đấy không phải là khoa học.

If you cannot measure it, then it is not science.

William Thomson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn có thể đo lường điều mình đang nói về, và thể hiện nó bằng con số, bạn hiểu biết về điều đó.

When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể cải thiện nó.

If you can not measure it, you can not improve it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đừng ai sợ tự do tư duy thực sự. Chúng ta hãy tự do về tư tưởng và về phê bình; nhưng với tự do, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng khoa học không đối nghịch tôn giáo, mà hỗ trợ tôn giáo.

Let nobody be afraid of true freedom of thought. Let us be free in thought and criticism; but, with freedom, we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion, but a help to it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học là một ngôn ngữ trong sáng - ngôn ngữ của khoa học. Nó là độc nhất vô nhị trong các ngôn ngữ vì khả năng cho phép cách thể hiện chính xác cho mỗi ý nghĩ hay khái niệm có thể sắp xếp hệ thống.

Mathematics is pure language - the language of science. It is unique among languages in its ability to provide precise expression for every thought or concept that can be formulated in its terms.

Alfred Adler1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có nghiên cứu khoa học nào quan trọng đối với con người hơn là nghiên cứu về bộ não của chính anh ta. Toàn bộ cách nhìn của ta về vũ trụ phụ thuộc vào nó. 

There is no scientific study more vital to man than the study of his own brain. Our entire view of the universe depends on it.

Francis Crick1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết những mối đe dọa mà ta phải đối mặt đến từ sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Chúng ta sẽ không ngừng bước tiến bộ lại, hay đảo ngược sự tiến bộ, vậy nên ta phải nhận ra mối nguy hiểm và khống chế chúng. Tôi là người lạc quan, và tôi tin chúng ta có thể.

Most of the threats we face come from the progress we’ve made in science and technology. We are not going to stop making progress, or reverse it, so we must recognize the dangers and control them. I’m an optimist, and I believe we can.

Stephen Hawking1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào con người còn được tự do để hỏi điều mình phải hỏi, tự do để nói điều mình nghĩ, tự do để nghĩ điều mình quyết chí, tự do không thể mất đi, và khoa học không thể thoái lui.

As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what they will, freedom can never be lost and science can never regress.

Marcel Proust0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi khoa học đã ban sắc lệnh - hãy chỉ lắng nghe và phục tùng.

When science has sent forth her fiat - it is only to hear and obey.

Jules Verne0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.