A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 3 trên 6«123456»

Cách giao thiệp tốt nhất là hành động. Nếu ngôn từ không được củng cố bằng hành động, ngôn từ chẳng có giá trị. Hãy ngừng lắng nghe các ý định và bắt đầu quan sát hành động.

The best communication is action. If their actions don't back up their words, their words are worthless. Stop listening to intentions and start watching actions.

Tony Gaskins16 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì đáng sợ hơn sự ngu dốt trong guồng hành động.

There is nothing more frightful than ignorance in action.

Johann Wolfgang von Goethe16 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý chí hành động đến từ biết rằng ta có thể làm được.

The will to do springs from the knowledge that we can do.

James Allen16 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói trôi đi, nhưng hành động ở lại.

Speeches pass away, but acts remain.

Napoleon Bonaparte16 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn, và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập tức, dù bạn sẵn sàng hay không.

Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you ready or not, to put this plan into action.

Napoleon Hill15 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để việc học tập của bạn dẫn tới tri thức. Hãy để việc học tập dẫn tới hành động.

Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action.

Jim Rohn15 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.

Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.

Eddie Rickenbacker15 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức tin là vô nghĩa trừ phi nó được chuyển thành hành động.

Conviction is worthless unless it is converted into conduct.

Thomas Carlyle15 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình, và bất cứ ai không thể kiểm soát được hành động của mình không an toàn cho xã hội.

Any man who can't control his thoughts can't control his actions, and any man who can't control his actions isn't safe in society.

Richard L Evans15 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về hành động, danh ngôn về ý định, danh ngôn tấm lòng vàng.

Hãy nhớ rằng người ta sẽ đánh giá bạn dựa trên hành động của bạn, không phải ý định của bạn. Bạn có thể có trái tim vàng - nhưng một quả trứng luộc cũng thế.

Remember, people will judge you by your actions, not your intentions. You may have a heart of gold - but so does a hard-boiled egg.

Khuyết danh14 người thíchthích danh ngôn Thích

Thổi bụi khỏi đồng hồ đi. Đồng hồ của các anh chậm rồi. Hãy mở những tấm rèm nặng nề các anh khư khư giữ - các anh thậm chí còn không nghi ngờ rằng bên ngoài trời đã bình minh.

Blow the dust off the clock. Your watches are behind the times. Throw open the heavy curtains which are so dear to you — you do not even suspect that the day has already dawned outside.

Aleksandr Solzhenitsyn14 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại phương hướng khi bạn đi. Hệ thống dẫn đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn ngừng đi và đứng yên.

A step in the wrong direction is better than staying "on the spot" all your life. Once you're moving forward you can correct your course as you go. Your automatic guidance system cannot guide you when you're stalled, "standing still".

Maxwell Maltz14 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chọn con đường cho nhiều hứa hẹn nhất - và tiến lên. Nếu ta đợi cho tới khi ta hoàn toàn chắc chắn trước khi hành động, ta sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì.

Pick out the course which gives the most promise - and go ahead. If we wait until we are absolutely certain and sure before we act we will never do anything.

Maxwell Maltz14 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết nếu tôi thất bại tôi sẽ không hối tiếc, nhưng tôi biết điều sẽ khiến tôi có thể hối tiếc là đã không thử làm.

I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.

Jeff Bezos14 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi ý nghĩ và mỗi hành động, bạn viết nên câu chuyện của đời mình.

With every thought and every action you write the story of your life.

Katrina Mayer14 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy quyết tâm không lười nhác. Không ai sẽ rơi vào cảnh phải phàn nàn mình thiếu thời gian khi mà mình chưa bao giờ đánh mất thời gian. Thật kỳ diệu rằng ta có thể làm được nhiều đến thế nào, nếu ta luôn luôn hành động.

Determine never to be idle. No person will have occasion to complain of the want of time, who never loses any. It is wonderful how much may be done, if we are always doing.

Thomas Jefferson14 người thíchthích danh ngôn Thích

Ao ước không thay đổi thế giới. Chỉ hành động mới làm được điều đó.

Wishes don’t change the world. Only actions will do that job.

Israelmore Ayivor13 người thíchthích danh ngôn Thích

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm không nên.

Tuân Tử13 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn muốn biết mình là ai không? Đừng hỏi. Hãy hành động! Hành động sẽ phác họa và định hình bạn.

Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you.

Thomas Jefferson13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghĩ vào buổi sáng. Hành động vào buổi trưa. Ăn uống vào buổi tối. Ngủ vào buổi đêm.

Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.

William Blake12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính cách cho chúng ta các phẩm chất, nhưng chỉ trong hành động - điều ta làm - mà ta mới hạnh phúc hay ngược lại. ... Tất cả hạnh phúc và đau khổ của con người đều mang hình dáng của hành động.

Character gives us qualities, but it is in actions - what we do - that we are happy or the reverse. ... All human happiness and misery take the form of action.

Aristotle12 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ nhầm lẫn chuyển động là hành động.

Never confuse movement with action.

Ernest Hemingway12 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn làm mới đáng giá, chứ không phải điều bạn có ý định làm.

What one does is what counts and not what one had the intention of doing.

Pablo Picasso12 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn bắt đầu có hành động hướng tới đạt được mục tiêu và giấc mơ của mình, bạn phải nhận thức rằng không phải mọi hành động đều hoàn hảo. Không phải hành động nào cũng cho ra kết quả mong muốn. Không phải hành động nào cũng thành công. Phạm sai lầm, suýt soát thành công, và thử nghiệm để xem chuyện gì xảy ra, chúng đều là một phần trong quá trình cuối cùng cũng thành công.

As you begin to take action toward the fulfillment of your goals and dreams, you must realize that not every action will be perfect. Not every action will produce the desired result. Not every action will work. Making mistakes, getting it almost right, and experimenting to see what happens are all part of the process of eventually getting it right.

Jack Canfield11 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt. Gieo một hành động, và bạn gặt một thói quen. Gieo một thói quen, và bạn gặt tính cách. Gieo một tính cách, và bạn gặt vận mệnh.

The law of harvest is to reap more than you sow. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.

James Allen11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta nên theo đuổi giá trị lớn nhất cho hành động của mình.

We should seek the greatest value of our action.

Stephen Hawking11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dành thời gian để cân nhắc, nhưng khi thời điểm hành động đã đến, hãy ngừng suy nghĩ và lao vào làm.

Take time to deliberate, but when the time for action has arrived, stop thinking and go in.

Napoleon Bonaparte11 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự kiên nhẫn cũng là một hình thức của hành động.

Patience is also a form of action.

Auguste Rodin11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy suy nghĩ trước khi hành động và rồi hành động quả quyết. Vận mệnh ưu ái người can đảm.

Think before you act and then act decisively. Fortune favors the brave.

Brian Tracy11 người thíchthích danh ngôn Thích

Còn bày tỏ gì nữa, nếu gặp phải người mình thích thì cứ xông lên hôn một cái. Nếu người đó cũng có ý với mình, thì coi như cũng thành đôi. Còn nếu người ta đẩy ra, xem như mình cũng được hôn một cái rồi!
Nói bao nhiêu lời cũng chẳng bằng trực tiếp hành động.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thể bạn không xuống địa ngục vì những gì mình đã làm. Có thể bạn xuống địa ngục vì những gì bạn không làm. Những gì bạn không kết thúc.

Maybe you don't go to hell for the things you do. Maybe you go to hell for the things you don't do. The things you don't finish.

Chuck Palahniuk10 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bi quan chờ đợi tình thế trở nên tốt hơn, và mong tiếp tục chờ đợi; người lạc quan hành động với những gì tốt nhất mình đang có trong tay, và tiến tới tạo ra tình thế tốt đẹp hơn.

The pessimist waits for better times, and expects to keep on waiting; the optimist goes to work with the best that is at hand now, and proceeds to create better times.

Christian D. Larson10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có thể loại bỏ nghi ngờ bằng hành động.

Doubt can only be removed by action.

Johann Wolfgang von Goethe10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy thành công! Tôi đánh giá con người chỉ qua kết quả hành động của họ.

Be successful! I judge men only by the results of their actions.

Napoleon Bonaparte9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lặp đi lặp lại là mẹ của học hỏi, cha của hành động, điều đó khiến nó là kiến trúc sư của thành tựu.

Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment.

Zig Ziglar9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản tính con người là động; tĩnh hoàn toàn là cái chết.

Our nature lies in movement; complete calm is death.

Blaise Pascal9 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người duy trì sự cân bằng, trấn tĩnh, và cảm giác an toàn chỉ khi anh ta tiến về phía trước.

Man maintains his balance, poise, and sense of security only as he is moving forward.

Maxwell Maltz9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đàn ông luôn nói: Nếu như anh không có tiền, không có xe, không có nhà, không có nhẫn kim cương, nhưng anh có một trái tim yêu em thì em có bằng lòng gả cho anh không?

Còn em muốn nói: Nếu như em không có ngực, không có mông, không có vẻ ngoài xinh đẹp, không được cao ráo, lại còn có một nốt ruồi đường kính 5cm trên mặt, nhưng em có một trái tim thiện lương yêu thương thì anh có đồng ý cưới em không?

Những lời hoa mỹ thì ai cũng nói được, đổi được lại thành hành động mới là quan trọng.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu người đang bên bờ hành động phải tự đánh giá dựa trên kết quả, anh ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được.

If anyone on the verge of action should judge himself according to the outcome, he would never begin.

Soren Kierkegaard9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng hành động; nhưng khi chúng ta hành động hướng về giấc mơ của mình, những chuyện tuyệt vời sẽ xảy ra.

Hoping and dreaming of a better world are not enough if we are unwilling to work; but when we work towards our dreams, wonderful things happen.

Lloyd Newell8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có các nguồn lực. Nhưng bạn không bao giờ biết mình có chúng cho tới khi bạn hành động - và cho chúng cơ hội để trở nên hữu dụng với bạn.

You've got the resources. But you never know you've got them until you act - and give them a chance to work for you.

Maxwell Maltz8 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quyết định thực sự được đo lường bằng sự thật rằng bạn đã có hành động mới. Nếu không có hành động, bạn chưa thực sự quyết định.

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.

Tony Robbins8 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết phải làm gì không quan trọng. Làm điều mình biết mới quan trọng.

It not knowing what to do, it's doing what you know.

Tony Robbins8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới không trả cho bạn vì điều bạn biết; nó trả cho bạn vì điều bạn làm.

The world doesn’t pay you for what you know; it pays you for what you do.

Jack Canfield8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là đóa hoa của tư duy; và niêm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch từ sự chăm nom của chính mình thành quả ngọt ngào hay chua chát.

Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry.

James Allen8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

John Dewey8 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ và lý thuyết phải đi trước mọi hành động có ích; thế nhưng bản thân hành động lại cao cả hơn cả suy nghĩ lẫn lý thuyết.

Thought and theory must precede all salutary action; yet action is nobler in itself than either thought or theory.

Virginia Woolf8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể vượt biển chỉ bằng việc đứng và chằm chằm nhìn vào mặt nước.

You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.

Rabindranath Tagore8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chỉ có thể khống chế ba thứ trong đời. Tư tưởng bạn nghĩ, hình ảnh bạn mường tượng, và hành động bạn làm.

You only have control over three things in your life. The thoughts you think, the images you visualise, and the action you take.

Jack Canfield7 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết không đủ; ta phải áp dụng. Sẵn lòng không đủ; ta phải hành động.

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Johann Wolfgang von Goethe7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 6«123456»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.