A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 2 trên 6«123456»

Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động.

All mankind is divided into three classes: those that are immovable, those that are movable, and those that move.

Benjamin Franklin45 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.

Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.

Samuel Johnson45 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà thắp nến còn hơn nguyền rủa bóng tối.

It is better to light a candle than curse the darkness.

Eleanor Roosevelt45 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành động đều cần được thúc đẩy bằng động lực.

Every action needs to be prompted by a motive.

Leonardo da Vinci45 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không muốn ai làm gì, hãy bảo anh ta nói về điều đó; bởi người ta càng nói nhiều, người ta càng có khuynh hướng chẳng làm gì cả.

If you do not wish a man to do a thing, you had better get him to talk about it; for the more men talk, the more likely they are to do nothing else.

Thomas Carlyle44 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần thưởng lớn nhất cho một việc được hoàn tất suôn sẻ là ta đã thực hiện nó.

The biggest reward for a thing well done is to have done it.

Voltaire44 người thíchthích danh ngôn Thích

Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì.

Our actions are in our own hands, but the consequences of them are not. Remember that, my dear, and think twice before you do anything.

Louisa May Alcott44 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn phụng sự đất nước mình phải không chỉ có năng lực để suy nghĩ mà còn có ý chí để hành động.

He who wishes to serve his country must have not only the power to think, but the will to act.

Plato44 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình - tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.

To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties - of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.

Jean Jacques Rousseau43 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết mà không làm là không biết.

To know and not to do is not to know.

Ngạn ngữ43 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.

We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.

A. A. Milne43 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ.

The actions of men are the best interpreters of their thoughts.

James Joyce39 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

Thomas Carlyle38 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.

Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn't mean we shouldn't act. It means we should act carefully. Everything matters.

Sylvia Boorstein37 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động của con người, cuối cùng cũng chỉ là công cụ vô thức của tư tưởng.

The men of action are, after all, only the unconscious instruments of the men of thought.

Heinrich Heine37 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả tấn lý thuyết.

An ounce of action is worth a ton of theory.

Ralph Waldo Emerson37 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.

Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ralph Waldo Emerson37 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ điều này, những con người của hành động đầy kiêu hãnh! Các anh ở đây, rốt cục cũng chỉ là công cụ vô thức cho những con người của tư duy.

Mark this well, you proud men of action! you are, after all, nothing but unconscious instruments of the men of thought.

Hegel35 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghĩ thì dễ lắm, hành động mới khó, và biến suy nghĩ thành hành động là điều khó khăn nhất trên thế gian này.

Thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world.

Johann Wolfgang von Goethe35 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi. Giây phút mà chúng ta ngừng hành động, chúng ta phá hoại nguyên tắc bất bạo động.

Thích Nhất Hạnh31 người thíchthích danh ngôn Thích

Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.

The path to success is to take massive, determined action.

Tony Robbins31 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật rằng, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy và nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình.

The fact is, that to do anything in the world worth doing, we must not stand back shivering and thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can.

Robert Cushing30 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.

Never interrupt someone doing what you said couldn't be done.

Amelia Earhart27 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động của quá mạnh mẽ đối với con người. Hãy chỉ cho tôi ai đã hành động mà không trở thành nạn nhân và nô lệ của hành động chính mình.

Men's actions are too strong for them. Show me a man who has acted, and who has not been the victim and slave of his action.

Ralph Waldo Emerson27 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn không làm có thể trở thành một thế lực hủy diệt.

What you don't do can be a destructive force.

Eleanor Roosevelt27 người thíchthích danh ngôn Thích

Về thành tựu, tôi chỉ làm điều tôi phải làm khi nó đến.

As for accomplishments, I just did what I had to do as things came along.

Eleanor Roosevelt26 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phát triển đến từ hoạt động, không phải từ thấu hiểu trí tuệ.

Growth comes from activity, not from intellectual understanding.

Maria Montessori26 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

The most effective way to do it, is to do it.

Amelia Earhart26 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng trông vào tuổi tác của con người mà hãy nhìn vào những hành động của anh ta.

You should not consider a man's age but his acts.

Sophocles26 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người có ý tưởng hay, nhưng chẳng có gì rẻ rúng trên thế gian này hơn là ý tưởng hay không đi kèm hành động.

A lot of people have great ideas, but nothing in the world is cheaper than a good idea with no action.

Khuyết danh25 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải khiến nó xảy ra.

You have to make it happen.

Denis Diderot25 người thíchthích danh ngôn Thích

Sẽ chẳng có gì được thực hiện nếu đầu tiên ta phải vượt qua mọi sự phản đối.

Nothing will ever be attempted if all possible objections must first be overcome.

Samuel Johnson24 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là mẹ của hành động.

Thought is the parent of the deed.

Thomas Carlyle24 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng đặt ra hình ảnh mục tiêu mà cơ chế tự động của chúng ta hướng tới. Chúng ta hành động, hay không hành động, không phải vì ý chí như mọi người hay tưởng, mà bởi trí tưởng tượng.

For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail to act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.

Maxwell Maltz24 người thíchthích danh ngôn Thích

Hôm nay là ngày của bạn! Ngọn núi của bạn đang chờ. Vì vậy... hãy lên đường.

Today is your day! Your mountain is wating. So... get on your way.

Dr Seuss23 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tiến lên trước với cuộc đời mình, những kế hoạch của mình... Đừng lãng phí thời gian ngừng bước trước khi những cản trở bắt đầu xuất hiện.

Go ahead with your life, your plans... Don't waste time by stopping before the interruptions have started.

Richard L Evans22 người thíchthích danh ngôn Thích

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Điều tạo hình cuộc đời không phải là những gì ta thỉnh thoảng làm, mà là những gì ta kiên định làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tony Robbins22 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường, sự tận tụy thôi thúc ta hành động, và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường.

It was character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through.

Zig Ziglar22 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự trung thực là viên đá nền của mọi thành công, không có nó, sự tin cậy và khả năng hành động sẽ không tồn tại.

Honesty is the cornerstone of all success, without which confidence and ability to perform shall cease to exist.

Mary Kay Ash21 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi vì đau khổ và không làm gì cả là trở thành không ai cả, trong khi đau khổ và làm gì đó là trở thành ai đó.

Because to suffer and do nothing is to be nothing, while to suffer and do something is to become someone.

Yann Martel21 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phải buông mình vào hành động, nếu không tôi sẽ khô héo vì tuyệt vọng.

I must lose myself in action, lest I wither in despair.

Alfred Tennyson21 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhận thức rằng hành động, cảm xúc và hành vi của chúng ta là kết quả của những hình ảnh và niềm tin của chính bản thân ta sẽ cho ta điểm tựa mà tâm lý luôn cần để thay đổi tính cách.

Realizing that our actions, feelings and behaviour are the result of our own images and beliefs gives us the level that psychology has always needed for changing personality.

Maxwell Maltz20 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để mơ là mắt mở và chân chuyển động.

The best way to dream is with your eyes open and feet moving.

Tony Gaskins20 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

Dale Carnegie20 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ sẽ không vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng hành động thì có thể.

Thinking will not overcome fear but action will.

W. Clement Stone19 người thíchthích danh ngôn Thích

Hồi kết của con người là hành động, và không phải tư duy, mặc dù tư duy thanh cao nhất.

The end of man is action, and not thought, though it be of the noblest.

Thomas Carlyle18 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ dẫn ta vào cuộc theo đuổi Sự thật. Đam mê khuyến khích ta Hành động.

The Intellect engages us in the pursuit of Truth. The Passions impel us to Action.

Marcus Tullius Cicero18 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

Nothing is more terrible than activity without insight.

Thomas Carlyle17 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để thoát khỏi rắc rối là lội qua nó.

The best way out of a problem is through it.

Khuyết danh17 người thíchthích danh ngôn Thích

Dục vọng là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, và nhân loại.

Lust is the source of all our actions, and humanity.

Blaise Pascal17 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 6«123456»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.