A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự thật


Trang 2 trên 4«1234»

Cái đẹp là nụ cười của sự thật khi nhìn vào gương mặt chính mình trong một chiếc gương hoàn hảo.

Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.

Rabindranath Tagore49 người thíchthích danh ngôn Thích

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.

Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't.

Mark Twain47 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu triết học.

The courage of the truth is the first condition of philosophic study.

Hegel45 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau.

Truth in philosophy means that concept and external reality correspond.

Hegel44 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh.

Live your own truth and it won't matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself.

Tony Gaskins43 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không có thời điểm riêng nào. Nó là ngay lúc này đây - luôn luôn như vậy.

Truth has no special time of its own. Its hour is now - always.

Albert Schweitzer42 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người sống chúng ta nợ sự tôn trọng, nhưng với người chết chúng ta chỉ nợ sự thật.

To the living we owe respect, but to the dead we owe only the truth.

Voltaire42 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là những điều bướng bỉnh; và cho dù mong muốn, khuynh hướng, tiếng gọi lòng nhiệt huyết của chúng ta có như thế nào, chúng không thể thay đổi được sự thực và bằng chứng.

Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of the facts and evidence.

John Adams42 người thíchthích danh ngôn Thích

Một vài người nghĩ rằng có thể giấu đi sự thật với một chút bao che và tô điểm. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thật sẽ lộ ra, và điều giả dối sẽ phai mờ.

Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.

Ismail Haniyeh41 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.

I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

Voltaire40 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.

Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Voltaire39 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.

Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Mark Twain39 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay vì tình yêu, thay vì tiền bạc, thay vì danh vọng, hãy cho tôi sự thật.

Rather than love, than money, than fame, give me truth.

Henry David Thoreau38 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày.

A lie can run round the world before the truth has got its boots on.

Terry Pratchett38 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải sống với sự thật mà chúng ta có thể đạt được hôm nay, và sẵn sàng để gọi nó là sai lầm vào ngày mai.

We have to live today by what truth we can get today and be ready tomorrow to call it falsehood.

William James37 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cần thiết phải chôn sự thật. Chỉ cần trì hoãn nó cho tới khi không ai còn quan tâm là đủ.

It is not necessary to bury the truth. It is sufficient merely to delay it until nobody cares.

Napoleon Bonaparte37 người thíchthích danh ngôn Thích

Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan.

Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.

William Arthur Ward36 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể nhìn thấy bóng phản chiếu khi nước đang sôi,
Sự thật cũng như vậy, không thể thấy trong cơn giận dữ...
Vì vậy, hãy luôn bình tĩnh.

Reflection cannot be seen in boiling water,
The same way truth cannot be seen in a state of anger…
So always keep your cool.

Khuyết danh35 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ.

If you shut up truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.

Emile Zola35 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.

Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.

Voltaire35 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật được khẳng định qua thời gian và kiểm nghiệm; dối trá qua gấp gáp và không chắc chắn.

Truth is confirmed by inspection and delay; falsehood by haste and uncertainty.

Tacitus35 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.

Power is not sufficient evidence of truth.

Samuel Johnson32 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.

In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.

Samuel Johnson31 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không ngừng tồn tại vì chúng bị làm ngơ.

Facts do not cease to exist because they are ignored.

Aldous Huxley31 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đời thường tỏ ra tức giận khi chân tướng bị bại lộ để che đậy nổi xấu hổ trong lòng.

Hoa Tư dẫn - Đường Thất Công Tử31 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để tương lai nói lên sự thật, và đánh giá mỗi người dựa trên công việc và thành tựu của anh ta. Hiện tại là của họ; tương lai, thứ mà tôi thực sự đổ công sức, là của tôi.

Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine.

Nikola Tesla31 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi người ta không muốn nghe sự thật, bởi vì họ không muốn ảo tưởng bị đánh vỡ.

Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.

Friedrich Nietzsche31 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi.

There are few nudities so objectionable as the naked truth.

Agnes Repplier30 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải tính tò mò, không phải sự kiêu căng, không phải việc cân nhắc lợi ích, không phải trách nhiệm hay vì làm theo lương tâm mà chính là cơn khát không chịu chấp nhận thỏa hiệp, đầy khốn khổ và không thể dập tắt, dẫn chúng ta đến sự thật.

Not curiosity, not vanity, not the consideration of expediency, not duty and conscientiousness, but an unquenchable, unhappy thirst that brooks no compromise leads us to truth.

Hegel30 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự được tạo nên từ những điều không thể coi là thật sự.

Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.

Niels Bohr30 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.

No one means all he says, and yet very few say all they mean.

Henry Brooks Adams28 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ khiến anh phát điên.

You shall know the truth, and the truth shall make you mad.

Aldous Huxley28 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi những điều xa xôi, không quen thuộc và phức tạp được truyền tới đông đảo quần chúng, sự thật phải chịu bóp méo đáng kể và đôi khi là hoàn toàn. Thứ phức tạp bị biến thành đơn giản, giả thiết thành võ đoán, và tương đối thành tuyệt đối.

When distant and unfamiliar and complex things are communicated to great masses of people, the truth suffers a considerable and often a radical distortion. The complex is made over into the simple, the hypothetical into the dogmatic, and the relative into an absolute.

Walter Lippmann27 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi.

One of the sublimest things in the world is plain truth.

Edward Bulwer Lytton27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc sự thật phơi bày hiển nhiên, khi bị cấm nói rằng hoàng đế không mặc quần áo.

The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes.

Michel Foucault27 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta biết sự thật không chỉ qua lý trí, mà còn qua con tim.

We know the truth not only by the reason, but by the heart.

Blaise Pascal27 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật đang diễu hành và không gì có thể ngăn nó lại.

The truth is on the march and nothing will stop it.

Emile Zola26 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính chân thực trong mọi tác phẩm của trí tưởng tượng: điêu khắc, hội họa và tiểu thuyết đều hoàn toàn chỉ nằm trong tưởng tượng; người nghệ sĩ không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên mà miêu tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa.

The real truthfulness of all works of imagination, sculpture, painting, and written fiction, is so purely in the imagination, that the artist never seeks to represent positive truth, but the idealized image of a truth.

Edward Bulwer Lytton26 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó.

The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it.

Agatha Christie25 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ để tính cách và giá trị đặc biệt của bạn, bí mật mà chỉ bạn mà không còn ai khác biết, sự thật - đừng để nó bị lòng tự phụ ngấu nghiến nuốt.

Don't let your special character and values, the secret that you know and no one else does, the truth - don't let that get swallowed up by the great chewing complacency.

Aesop25 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực để thấy Sự thật mà không biết tới Giả dối. Đó là nỗ lực để thấy Ánh sáng mà không biết tới Bóng tối. Không làm được điều đó.

To attempt seeing Truth without knowing Falsehood. It is the attempt to see the Light without knowing the Darkness. It cannot be.

Frank Herbert25 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp.

Truth above all, even when it upsets and overwhelms us.

Henri Frederic Amiel24 người thíchthích danh ngôn Thích

Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe.

It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.

Henry David Thoreau23 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.

Dịch Phấn Hàn23 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực nghiệm là nguồn sự thật duy nhất. Chỉ nó có thể dạy cho ta biết điều gì đó mới mẻ; chỉ nó có thể cho ta sự chắc chắn.

Experiment is the sole source of truth. It alone can teach us something new; it alone can give us certainty.

Henri Poincare22 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để tên tôi ở giữa những người sẵn lòng chấp nhận bị chế nhạo và chỉ trích vì sự thật, và rồi có quyền hân hoan khi sự thật thắng thế.

Let my name stand among those who are willing to bear ridicule and reproach for the truth's sake, and so earn some right to rejoice when the victory is won.

Louisa May Alcott22 người thíchthích danh ngôn Thích

Hư cấu là lời nói dối mà qua đó chúng ta bộc lộ sự thật.

Fiction is the lie through which we tell the truth.

Albert Camus22 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu sự thật tuyệt đối có thuộc về ai trên thế gian này, nó chắc chắn không thuộc về người hay đảng phái cho rằng mình có nó.

If absolute truth belongs to anyone in this world, it certainly does not belong to the man or party that claims to possess it.

Albert Camus21 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.

Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know.

Louisa May Alcott21 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự im lặng tồi tệ hơn; mọi sự thật bị giữ im lặng đều trở thành độc dược.

Silence is worse; all truths that are kept silent become poisonous.

Friedrich Nietzsche20 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.