A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sách


Trang 3 trên 4«1234»

Điều tồi tệ nhất với những cuốn sách mới là chúng ngăn ta đọc những cuốn sách cũ.

The worst thing about new books is that they keep us from reading the old ones.

John Wooden12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu ngôi nhà có thư viện, ngôi nhà có linh hồn.

A house that has a library in it has a soul.

Plato11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể tìm niềm vui trong việc đọc đi đọc lại một cuốn sách, đọc nó hoàn toàn chẳng có ích gì.

If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ trong tuổi thơ ta, không có ngày nào mà ta sống hết mình như những ngày ta dành cho cuốn sách yêu thích nhất.

There are perhaps no days of our childhood we lived so fully as those we spent with a favorite book.

Marcel Proust10 người thíchthích danh ngôn Thích

Giá của cuốn sách không quan trọng. Cái giá mà bạn phải trả nếu không đọc nói mới quan trọng.

It isn’t what the book costs. It’s what it will cost you if you don’t read it.

Jim Rohn10 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần tốt đẹp nhất của cuốn sách không phải là tư tưởng trong nó, mà là tư tưởng mà nó khuyến khích; cũng giống như sự quyến rũ của âm nhạc không nằm ở giai điệu mà nằm ở tiếng nó vang vọng lại trong tim ta.

The best of a book is not the thought which it contains, but the thought which it suggests; just as the charm of music dwells not in the tones but in the echoes of our hearts.

Oliver Wendell Holmes, Sr.10 người thíchthích danh ngôn Thích

Các ý tưởng làm thay đổi cuộc đời luôn luôn đến với tôi qua những cuốn sách.

Life transforming ideas have always come to me through books.

Oliver Wendell Holmes, Sr.9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chỉ đọc thứ dễ đọc. Bạn có thể sẽ được giải trí, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhờ nó mà phát triển.

Don't just read the easy stuff. You may be entertained by it, but you will never grow from it.

Jim Rohn9 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà bạn đọc khi bạn không buộc phải đọc sẽ quyết định bạn sẽ là người như thế nào trong hoàn cảnh bạn không thể chi phối.

It is what you read when you don’t have to that determines what you will be when you can’t help it.

Oscar Wilde9 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cần phải đốt sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần khiến người ta ngừng đọc mà thôi.

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.

Ray Bradbury9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là bài kiểm tra không thể sai lầm. Hãy tưởng tượng bạn ở trong một tình huống chỉ có một mình, duy nhất một mình trên thế gian, và bạn được chọn một trong hai thứ: sách hay người. Tôi thường nghe người ta yêu quý sự cô độc của mình, nhưng đó chỉ bởi vì vẫn có con người ở đâu đó trên thế gian, dù là ở nơi xa xôi. Tôi không biết gì về sách khi tôi rời khỏi bụng mẹ, và tôi sẽ chết không phải với sách mà với bàn tay của một người khác trong tay mình. Thực ra tôi đôi lúc vẫn đóng cửa và đắm mình trong sách, nhưng chỉ bởi tôi có thể lại mở cửa và thấy có người nhìn mình.

Here is the infallible test. Imagine yourself in a situation where you are alone, wholly alone on earth, and you are offered one of the two, books or men. I often hear men prizing their solitude but that is only because there are still men somewhere on earth even though in the far distance. I knew nothing of books when I came forth from the womb of my mother, and I shall die without books, with another human hand in my own. I do, indeed, close my door at times and surrender myself to a book, but only because I can open the door again and see a human being looking at me.

Martin Buber8 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuốn sách là một khẩu súng đã lên đạn trong nhà bên cạnh... Ai biết được ai sẽ là mục tiêu của người đọc nhiều?

A book is a loaded gun in the house next door... Who knows who might be the target of the well-read man?

Ray Bradbury8 người thíchthích danh ngôn Thích

Có nhiều báu vật trong sách hơn tất cả kho báu của cướp biển trên Đảo Giấu Vàng.

There is more treasure in books than in all the pirate's loot on Treasure Island.

Walt Disney8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật thương thay cho người biết mình thích nhất nhà hàng nào, nhưng không thích nhất một tác giả nào. Anh ta tìm thấy nơi ưa thích nhất để tẩm bổ thân thể, nhưng không có nơi ưa thích nhất để tẩm bổ tâm hồn!

Pity the man who has a favorite restaurant, but not a favorite author. He's picked out a favorite place to feed his body, but he doesn't have a favorite place to feed his mind!

Jim Rohn8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc sách là một trong những niềm vui của cuộc sống, và một khi bạn bắt đầu, bạn không thể ngừng lại được, và bạn có biết bao nhiêu câu chuyện để chờ đợi.

Because reading is one of the joys of life, and once you begin, you can't stop, and you've got so many stories to look forward to.

Benedict Cumberbatch7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi một người đọc, khi đọc, thực ra là đọc chính mình. Tác phẩm của người viết chỉ là một loại công cụ quang học được trao cho người đọc để anh ta có thể nhận thấy điều mà mình hẳn đã không thấy được ở chính mình nếu không có cuốn sách này. Nhận thức của người đọc về chính mình qua điều cuốn sách đề cập tới là bằng chứng về sự thật của cuốn sách.

Every reader, as he reads, is actually the reader of himself. The writer's work is only a kind of optical instrument he provides the reader so he can discern what he might never have seen in himself without this book. The reader's recognition in himself of what the book says is the proof of the book's truth.

Marcel Proust7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì khiến một người trở nên xác đáng hơn là thư viện.

Nothing makes a man more reverent than a library.

Winston Churchill7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách. Mèo. Cuộc đời thật tốt đẹp.

Books. Cats. Life is good.

T. S. Eliot7 người thíchthích danh ngôn Thích

Quy luật đã thay đổi rồi. Sức mạnh thật sự nắm giữ trong tay người có giá sách lớn nhất, chứ không phải tủ súng hay cái ví lớn nhất.

The rules have changed. True power is held by the person who possesses the largest bookshelf, not gun cabinet or wallet.

Anthony J. D'Angelo6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đọc nhiều, nhưng không phải đọc nhiều cuốn sách.

Read much, but not many books.

Gustave Flaubert6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tuyệt vời khi thấy một đứa trẻ phát hiện ra đọc sách là một chuyến phiêu lưu kỳ thú hơn là một việc mọn phải làm.

It's such a wonderful feeling to watch a child discover that reading is a marvelous adventure rather than a chore.

Zilpha Keatley Snyder6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi có thể cảm thấy tràn đầy sức sống khi cuộn mình trên ghế sofa và đọc sách.

I can feel infinitely alive curled up on the sofa reading a book.

Benedict Cumberbatch5 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều duy nhất tồi tệ hơn việc không đọc cuốn sách nào trong chín mươi ngày gần đây là không đọc cuốn sách nào trong chín mươi ngày gần đây và nghĩ rằng chuyện đó chẳng quan trọng.

The only thing worse than not reading a book in the last ninety days is not reading a book in the last ninety days and thinking that it doesn't matter.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể sống mà không có sách.

I cannot live without books.

Thomas Jefferson5 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba thứ đáng giá hơn với năm tháng; gỗ lâu năm để đốt, sách cổ để đọc, và bạn cũ để cùng vui.

There are three things that grow more precious with age; old wood to burn, old books to read, and old friends to enjoy.

Henry Ford5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là những tấm kính của tâm hồn.

Books are the mirrors of the soul.

Virginia Woolf5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuốn sách hay không có điểm kết.

A good book has no ending.

Robert Frost5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy vào nhà đi, và mở những cuốn sách trên giá sách thư viện của bạn. Bởi bạn có một thư viện tốt. Một thư viện hoạt động, một thư viện sống; một thư viện nơi mà không gì bị xiềng xích và không gì bị giam hãm; một thư viện nơi mà những bài ca của người hát cất lên một cách tự nhiên từ cuộc đời của những người đang sống.

Come indoors then, and open the books on your library shelves. For you have a library and a good one. A working library, a living library; a library where nothing is chained down and nothing is locked up; a library where the songs of the singers rise naturally from the lives of the livers.

Virginia Woolf4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc tiểu thuyết là một nghệ thuật khó và phức tạp. Bạn phải có thể có không chỉ khả năng nhận thức tinh tế mà còn có trí tưởng tượng bạo dạn.

To read a novel is a difficult and complex art. You must be capable not only of great fineness of perception, but of great boldness of imagination.

Virginia Woolf4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách không phải được tạo ra tin tưởng, mà để nghiền ngẫm. Khi chúng ta xem xét một cuốn sách, ta không được hỏi mình nó nói gì, mà phải hỏi nó mang ý nghĩa gì.

Books are not made to be believed, but to be subjected to inquiry. When we consider a book, we mustn't ask ourselves what it says but what it means.

Umberto Eco4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không chịu đọc cũng chẳng khá khẩm gì hơn người không biết đọc.

Those who will not read are no better off than those who cannot read.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những tội ác tồi tệ hơn là đốt sách. Một trong số đó là không đọc chúng.

There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them.

Joseph Brodsky4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa vị thế hôm nay và vị thế năm năm sau của bạn nằm trong chất lượng của những cuốn sách bạn đọc.

The difference between where you are today and where you'll be five years from now will be found in the quality of books you've read.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người nói đọc tiểu thuyết ba xu cũng không sao bởi vì đôi khi bạn có thể tìm thấy điều gì đó giá trị trong chúng. Bạn cũng có thể tìm thấy vụn bánh mỳ trong thùng rác, nếu bạn tìm tòi đủ lâu, nhưng có những cách thức tốt hơn.

Some people claim that it is okay to read trashy novels because sometimes you can find something valuable in them. You can also find a crust of bread in a garbage can, if you search long enough, but there is a better way.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đọc một giờ mỗi ngày về lĩnh vực bạn đã lựa chọn. Điều này tương đương khoảng một cuốn sách mỗi tuần, năm mươi cuốn sách mỗi năm, và sẽ đảm bảo cho thành công của bạn.

Read an hour every day in your chosen field. This works out to about one book per week, fifty books per year, and will guarantee your success.

Brian Tracy3 người thíchthích danh ngôn Thích

Giấy
có thể cháy rụi
nhưng ngôn từ
sẽ trốn thoát.

Paper
may burn
but words
will escape.

Lawrence Ferlinghetti3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thư viện đã luôn là cách của nhân loại để bảo tồn trí khôn chung của mình.

Libraries have always been humanities' way of preserving its collective wisdom.

Umberto Eco3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống vì sách. Một nhiệm vụ ngọt ngào trên thế gian hỗn loạn và suy đồi này.

We live for books. A sweet mission in this world dominated by disorder and decay.

Umberto Eco3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời khuyên duy nhất mà một người có thể cho người khác về việc đọc sách là đừng theo lời khuyên nào, hãy đi theo bản năng của riêng mình, sử dụng lý lẽ của riêng mình, đi đến kết luận của riêng mình.

The only advice, indeed, that one person can give another about reading is to take no advice, to follow your own instincts, to use your own reason, to come to your own conclusions.

Virginia Woolf3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho phép chính quyền tiến vào thư viện của ta, cho dù bọc lông hay bọc vải kín kẽ thế nào, và cho phép họ bảo ta đọc thế nào, đọc cái gì, giá trị nào đặt lên điều ta đọc, là phá hủy tinh thần tự do, thứ là hơi thở của nơi tôn nghiêm ấy.

To admit authorities, however heavily furred and gowned, into our libraries and let them tell us how to read, what to read, what value to place upon what we read, is to destroy the spirit of freedom which is the breath of those sanctuaries.

Virginia Woolf3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là một món quà mà bạn có thể mở hết lần này đến lần khác.

A book is a present that you can open again and again.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chỉ cho tôi thấy một gia đình người người đều đọc sách, và tôi sẽ cho bạn thấy những người làm thế giới này chuyển dịch.

Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world.

Napoleon Bonaparte3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa.

Reading without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burk2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi lục lọi những thư viện công, và phát hiện chúng chứa đầy những báu vật chìm sâu.

I ransack public libraries, and find them full of sunk treasure.

Virginia Woolf2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi Ngày Phán Xét đến và con người, cả vĩ đại cả nhỏ bé, đổ tới nhận phần thưởng của thiên đường, Đấng Toàn Năng sẽ đặt ánh mắt lên những kẻ mọt sách bình thường và bảo thánh Peter, "Nhìn kìa, những người đó không cần phần thưởng. Ta không có gì để trao cho họ. Họ đã yêu đọc sách sẵn rồi."

When the Day of Judgment dawns and people, great and small, come marching in to receive their heavenly rewards, the Almighty will gaze upon the mere bookworms and say to Peter, “Look, these need no reward. We have nothing to give them. They have loved reading.

Virginia Woolf2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vẫn yêu sách. Máy tính không thể làm gì so sánh được với một cuốn sách. Bạn không thể thực sự đặt sách lên mạng Internet. Ba công ty đã đề nghị đưa sách của tôi lên Mạng, và tôi bảo, 'Nếu các anh có thể làm ra một thứ có bìa đẹp, giấy đẹp với mùi thơm thì chúng ta mới nói chuyện." Tất cả những gì mà máy tính có thể cho bạn là bản thảo. Người ta không muốn đọc bản thảo. Người ta muốn đọc sách. Sách có mùi thơm của giấy. Sách trông đẹp mắt. Bạn có thể ôm sách vào trong ngực. Bạn có thể mang nó theo trong túi.

I still love books. Nothing a computer can do can compare to a book. You can't really put a book on the Internet. Three companies have offered to put books by me on the Net, and I said, 'If you can make something that has a nice jacket, nice paper with that nice smell, then we'll talk.' All the computer can give you is a manuscript. People don't want to read manuscripts. They want to read books. Books smell good. They look good. You can press it to your bosom. You can carry it in your pocket.

Ray Bradbury2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù những thư viện của ta tốn kém bao nhiêu, cái giá vẫn rất rẻ nếu so sánh với cái giá phải trả của một đất nước dốt nát.

Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.

Walter Cronkite2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách, những đứa con của bộ não.

Books, the children of the brain.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi cố gắng đọc một cuốn sách mỗi ngày. Không phải lúc nào tôi cũng đạt được điều đó, đặc biệt khi tôi đi xa. Nhưng khi tôi ở nhà, gần như tôi đọc được một cuốn sách mỗi ngày. Tôi chắc chắc đọc được tối thiểu hai hoặc ba cuốn sách một tuần. Kết quả là tôi đã đọc hơn 3000 cuốn sách trong những lĩnh vực mà tôi thấy hứng thú, như về ý thức và tinh thần, tổng quan về sức khỏe, tài lãnh đạo, thành công, nhận thức tâm lý, điều trị...

I attempt to read one book every day. I don't always achieve that, especially when I'm traveling. But when I'm home, I read almost a book a day. I certainly read a minimum of two or three a week. And as a result of that, I've read over 3,000 books in areas that interest me, like consciousness and spirituality, holistic health, leadership, success, psychological awareness, therapy, etc.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đó là điều mà những cuốn sách hay có thể làm, đặc biệt là khi chúng được chia sẻ. Chúng chiếu ánh sáng lên phần còn chưa được mở của câu chuyện về chính bản thân ta.

That’s what great books do, especially when shared. They shine a light on the unfolding of our own stories.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.