A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Quyền lực


Trang 1 trên 212»

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Force always attracts men of low morality.

Albert Einstein930 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực kết hợp giữa trí tuệ và quyền lực hiếm khi thành công, mà có thành công cũng chỉ trong chốc lát.

The attempt to combine wisdom and power has only rarely been successful and then only for a short while.

Albert Einstein425 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.

Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character.

William Arthur Ward197 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực có hai dạng. Một sinh ra từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh ra từ những hành động yêu thương. Quyền lực dựa trên tình yêu hàng nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền lực dựa trên sợ hãi.

Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment.

Mahatma Gandhi193 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng.

Power acquired by violence is only a usurpation, and lasts only as long as the force of him who commands prevails over that of those who obey.

Denis Diderot91 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

La Fontaine75 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để dùng tốt nó.

Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.

Ralph Waldo Emerson71 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.

Power without a nation's confidence is nothing.

Catherine II63 người thíchthích danh ngôn Thích

Đòi hỏi phát triển bản thân quan trọng hơn tới mức không thể so sánh được đối với nhu cần mở mang quyền lực bên ngoài.

The demands of internal growth are incomparably more important to us... than the need for any external expansion of our power.

Aleksandr Solzhenitsyn56 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì củng cố cái uy hơn là sự im lặng.

Nothing strengthens authority so much as silence.

Leonardo da Vinci55 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.

Vô Sắc công tử - Thẩm Tiểu Chi54 người thíchthích danh ngôn Thích

Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông.

Give all the power to the many, they will oppress the few. Give all the power to the few, they will oppress the many.

Alexander Hamilton50 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh vẫn còn quyền lực với người khác chừng nào anh chưa lấy đi mọi thứ của họ. Nhưng khi anh cướp đi của một người tất cả, người đó không nằm trong vòng quyền lực của anh nữa.

You can have power over people as long as you don't take everything away from them. But when you've robbed a man of everything, he's no longer in you power.

Aleksandr Solzhenitsyn32 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.

Power is not sufficient evidence of truth.

Samuel Johnson32 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.

Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

George Bernard Shaw31 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.

The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind - not the fiend or the sadist.

Erich Fromm30 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực luôn nghĩ rằng nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người.

Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws.

John Adams30 người thíchthích danh ngôn Thích

Uy quyền không phải là một phẩm chất mà con người "có", hiểu theo nghĩa như anh ta sở hữu tài sản hay khả năng của cơ thể. Uy quyền đề cập tới mối quan hệ giữa các cá nhân mà trong đó người này nhìn lên người kia như một ai đó ưu việt hơn so với mình.

Authority is not a quality one person "has," in the sense that he has property or physical qualities. Authority refers to an interpersonal relation in which one person looks upon another as somebody superior to him.

Erich Fromm26 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực thường nghĩ mình có linh hồn vĩ đại hơn và tầm nhìn bao quát hơn nhiều những gì mà kẻ yếu có thể hiểu được.

Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak.

John Adams24 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có gì đồi bại hơn, chẳng có gì mang sức tàn phá ghê gớm hơn trong bản tính tốt đẹp và cao quý nhất của chúng ta hơn là nắm trong tay quyền lực không giới hạn.

There is nothing more corrupting, nothing more destructive of the noblest and finest feelings of our nature, than the exercise of unlimited power.

William Henry Harrison24 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý không có quyền lực là không có sức mạnh; quyền lực mà không có công lý là bạo ngược hung tàn.

Justice without force is powerless; force without justice is tyrannical.

Blaise Pascal20 người thíchthích danh ngôn Thích

Hàm răng của quyền lực luôn luôn mở rộng để nhai nuốt, và cánh tay nó luôn vươn ra, nếu có thể, để phá hủy tự do tư duy, ngôn luận và viết lách.

The jaws of power are always open to devour, and her arm is always stretched out, if possible, to destroy the freedom of thinking, speaking, and writing.

John Adams18 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ quyền lực chi phối sinh kế của một người là thứ quyền lực chi phối ý chí của anh ta.

Power over a man's subsistence is power over his will.

Alexander Hamilton16 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực không phải là một thể chế, hay một cấu trúc; cũng không phải là sức mạnh trời phú cho ta; nó là cái tên được gắn cho một hoàn cảnh chiến lược phức tạp trong một xã hội cụ thể.

Power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society.

Michel Foucault15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta sử dụng quyền lực bằng cách nắm khẽ nó. Nắm quá chặt cũng có nghĩa là bị quyền lực chiếm hữu, và trở thành nạn nhân cho nó.

One uses power by grasping it lightly. To grasp too strongly is to be taken over by power, and thus to become its victim.

Frank Herbert14 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tin rằng ta chỉ hạnh phúc nếu có tiền bạc, quyền lực... Chúng ta chỉ hạnh phúc khi có an trong lòng, có tình yêu và tình thương. Nếu chúng ta có thể an lạc trong từng giây phút của hiện tại thì chúng ta mới có thể có hạnh phúc.

Thích Nhất Hạnh14 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỷ luật tự thân là sức mạnh. Suy nghĩ đúng là ưu thế. Sự bình tĩnh là quyền lực.

Self-control is strength. Right thought is mastery. Calmness is power.

James Allen13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn thử thách tính cách của một người, hãy trao cho anh ta quyền lực. 

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.

Abraham Lincoln13 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

Khuyết danh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tiền bạc đụng độ với quyền lực chính trị, cũng giống như diêm đụng vào thuốc nố – chỉ trực bùng nổ.

When money meets political power, it is similar to a match meeting an explosive- waiting to go off.

Jack Ma12 người thíchthích danh ngôn Thích

Bàn tay của
quyền lực
thường đi đôi hủy diệt.
Bàn tay của
tình yêu
luôn luôn đầy sáng tạo.

The hands of
Power
Are often destructive.
The hands of
Love
Are always creative.

Sri Chinmoy10 người thíchthích danh ngôn Thích

Cùng ở với nhau lúc có ưu hoạn thì dễ, cùng ở với nhau lúc có quyền lợi thì khó.

Lã Đông Lai10 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm quan mà có tính nhàn tản yên vui, công việc tất nhiên trễ nải; làm quan mà đem lòng thương công kế lợi, tâm địa tất nhiên gian tham.

Lã Khôn9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu!

人生世上, 勢位富貴, 蓋可忽乎哉!
Nhân sanh thế thượng, thế vị phú quý, cái khả hốt hồ tai!

Chiến Quốc Sách8 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực nói với thế giới,
"Ngươi là của ta."
Thế giới giam quyền lực trên ngai vàng của mình.
Yêu thương nói với thế giới,
"Tôi là của bạn."
Thế giới trao cho yêu thương tự do dưới mái nhà mình.

Power said to the world,
"You are mine."
The world kept it prisoner on her throne.
Love said to the world,
"I am thine."
The world gave it the freedom of her house.

Rabindranath Tagore8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thước đo giá trị một người là điều anh ta làm khi nắm quyền lực trong tay.

The measure of a man is what he does with power.

Plato7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ tiền bạc khiến con người vượt hơn bản thân mình. Nếu bạn keo kiệt, bạn có nhiều hơn để mà keo kiệt. Nếu bạn hào phóng, bạn có nhiều hơn để cho đi. Nó là một công cụ phóng đại. Trong thế giới ngày nay, nó là hư vô. Nó là những số một và những số không. Trong ngân hàng ngày nay, nó thậm chí không còn là giấy nữa. Nó giống như một khung vẽ. Nó giống như kẻ biến hình. Bạn chiếu gì vào nó, nó hiện lên cái đó. Nó là công cụ để dùng cho những điều tốt đẹp lớn lao trong đời. Nó là ánh phản chiếu của quyền lực. Nó là quyền lực có thể mang theo.

I think money makes people more of who they are. If you’re mean, you’ve got more to be mean with. If you’re giving, you’ve got more to give. It’s a magnifying device. In today’s world, it’s nothing. It’s ones and zeros.In banks today, it’s not even paper anymore. It’s like a canvas. It’s like a shape-shifter. Whatever you project on it, it’s there. It’s a tool to use for the greater good in your life. It’s a reflection of power. It’s portable power.

Tony Robbins5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ham quyền lực bị hủy hoại vì quyền lực, người ham tiền bạc bị hủy hoại vì tiền bạc, người dễ phục tùng bị hủy hoại vì sự quỵ lụy, người tìm kiếm lạc thú bị hủy hoại vì lạc thú.

The man of power is ruined by power, the man of money by money, the submissive man by subservience, the pleasure seeker by pleasure.

Hermann Hesse5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người tìm kiếm quyền lực tuyệt đối, dù họ tìm kiếm nó để thực hiện điều mà họ cho là tốt đẹp, chỉ đơn giản là đòi hỏi quyền ép buộc tạo ra phiên bản thiên đường trên mặt đất của riêng họ. Và tôi muốn nhắc bạn, đó chính là những người luôn luôn tạo ra chế độ chuyên chế bạo ngược nhất. Quyền lực tuyệt đối tha hóa con người, và những ai tìm kiếm nó phải bị nghi ngờ và phản đối.

Those who seek absolute power, even though they seek it to do what they regard as good, are simply demanding the right to enforce their own version of heaven on earth. And let me remind you, they are the very ones who always create the most hellish tyrannies. Absolute power does corrupt, and those who seek it must be suspect and must be opposed.

Barry Goldwater5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do có thể bị đe dọa bởi sự lạm dụng tự do cũng như bởi sự lạm dụng quyền lực.

Liberty may be endangered by the abuses of liberty as well as by the abuses of power.

James Madison3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không vị đế vương nào có quyền năng thống trị được trái tim.

No emperor has the power to dictate to the heart.

Friedrich Schiller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc nắm giữ quyền lực không quan trọng bằng việc bạn chọn làm gì với nó.

Having power is not nearly as important as what you choose to do with it.

Roald Dahl3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta biết rằng chẳng có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó.

We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it.

George Orwell3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói ngắn gọn thì quyền lực là khả năng làm xong việc, và chính trị là khả năng quyết định điều gì cần làm.

Power, in a nutshell, is the ability to get things done, and politics is the ability to decide which things need to be done.

Zygmunt Bauman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu nhắc đến tình yêu, sự chiếm hữu, quyền lực, kết hợp và vỡ mộng là Tứ kỵ sĩ Khải Huyền.

As far as love is concerned, possession, power, fusion and disenchantment are the Four Horsemen of the Apocalypse.

Zygmunt Bauman2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực đầu độc con người. Người ta không bao giờ chủ động giao ra nó. Nó chỉ có thể bị tước khỏi tay họ.

Power intoxicates men. It is never voluntarily surrendered. It must be taken from them.

James F. Byrnes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nắm quyền lực giống như là một quý bà... nếu bạn phải nói thì người ta mới biết, bạn chẳng phải là như thế.

Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.

Margaret Thatcher2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực thường làm người ta sa đọa, và quyền lực tuyệt đối làm sa đọa tuyệt đối.

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.

Lord Acton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực của người dạy thường là trở ngại của người muốn học.

The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn.

Marcus Tullius Cicero2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là với tất cả những người nắm quyền, ta đều không nên tin tưởng.

The truth is that all men having power ought to be mistrusted.

James Madison1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.