Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần q

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Quan điểm


Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?

We may have our private opinions but why should they be a bar to the meeting of hearts?

Mahatma Gandhi211 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Thường thì nó chỉ là sự cẩu thả trong quan điểm, và đôi khi là khoe khoang gián tiếp.

Nothing is more deceitful than the appearance of humility. It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.

Jane Austen189 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách.

People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character.

Ralph Waldo Emerson169 người thíchthích danh ngôn Thích

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.

The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard120 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Don't let someone else's opinion of you become your reality.

Les Brown107 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ.

Thích Nhất Hạnh94 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm giống như lỗ đít: ai cũng có một, và chúng đều hôi.

Opinions are like assholes: everybody's got one, and they all stink.

Khuyết danh40 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải chịu chính là quan điểm riêng của bản thân mình.

The greatest deception men suffer is from their own opinions.

Leonardo da Vinci31 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều là tù nhân của hình ảnh trong đầu chúng ta - niềm tin rằng thế giới ta trải nghiệm là thế giới thực sự tồn tại.

We are all captives of the picture in our head - our belief that the world we have experienced is the world that really exists.

Walter Lippmann30 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có cách của bạn. Tôi có cách của tôi. Còn cách đúng, cách chuẩn xác, và cách duy nhất, nó không tồn tại.

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Friedrich Nietzsche30 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, bạn chỉ có mỗi thứ này; nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

因为你自己的内心,放不下;当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放下,你就有机会选择别的。人的心若执着于自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已。

Phật học Trung Hoa20 người thíchthích danh ngôn Thích

Con rắn không thể lột xác sẽ chết. Trí tuệ bị ngăn cản không thể thay đổi quan điểm cũng vậy; chúng không còn là trí tuệ.

The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.

Friedrich Nietzsche15 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn để đầu mình trống dù chỉ một góc nhỏ nhất, những quan điểm của người khác sẽ đổ tới từ mọi hướng.

If you leave the smallest corner of your head vacant for a moment, other people's opinions will rush in from all quarters.

George Bernard Shaw12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn phải nói với tôi về quan điểm của bạn, hãy nói với tôi điều mà bạn tin tưởng. Tôi đã có đủ hoài nghi cho mình rồi.

If you must tell me your opinions, tell me what you believe in. I have plenty of doubts of my own.

Johann Wolfgang von Goethe10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu đều chỉ thuộc về thiểu số duy nhất một người.

Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one.

Thomas Carlyle9 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải là sự thật.

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.

Marcus Aurelius7 người thíchthích danh ngôn Thích

Những chuyện trải qua của mỗi người không giống nhau, tự nhiên đối với quan niệm trong mọi chuyện cũng khác.

Sắc màu ấm - Phong Tử Tam Tam6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn luôn có lựa chọn không có quan điểm gì. Không bao giờ cần phải căng thẳng hay làm tâm hồn mình phiền não vì những điều mình không thể kiểm soát. Những điều đó không đòi bạn phải xét đoán chúng. Hãy để chúng yên.

You always own the option of having no opinion. There is never any need to get worked up or to trouble your soul about things you can't control. These things are not asking to be judged by you. Leave them alone.

Marcus Aurelius6 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm của bạn không phải là hiện thực của tôi.

Your opinion is not my reality.

Steve Maraboli5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay đổi quan điểm thì tốt hơn là duy trì quan điểm sai lệch.

It is better to change an opinion than to persist in a wrong one.

Socrates4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.

The latter part of a wise person's life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Jonathan Swift4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tuy trong hầu hết trường hợp, quan điểm của người đời sẽ thay đổi, nhưng niềm tin rằng mình đúng thì không bao giờ.

While most peoples' opinions change, the conviction of their correctness never does.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Các quan điểm chẳng có ý nghĩa gì cả; chúng có thể đẹp hay xấu, thông minh hay ngu xuẩn, ai cũng có thể hoặc ôm lấy chúng hoặc từ bỏ chúng.

Opinions mean nothing; they may be beautiful or ugly, clever or foolish, anyone can embrace or reject them.

Hermann Hesse4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cần thiết phải phủ nhận thực tại của người khác để khẳng định thực tại của bản thân.

It is not necessary to deny another's reality in order to affirm your own.

Anne Wilson Schaef3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào ta nói: "Được rồi, đây là sự thật đối với tôi, và tôi tin vào nó, và tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó, nhưng tôi chấp nhận rằng người khác có những niềm tin khác - vậy hãy để tôi xem kỹ hơn điều họ tin" - chúng ta có thể học hỏi được qua những giao thiệp giữa chúng ta nhờ sự khác biệt, thay vì bất chấp sự khác biệt.

As long as we say: "Alright, it is truth for me, and I believe in it and I am ready to fight for it, but I accept that others have different beliefs - and so let me have a closer look at what they believe" - we can gain from our intercourse thanks to our difference, not despite our difference.

Zygmunt Bauman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vẫn thường tự hỏi làm sao mà ai cũng yêu bản thân mình hơn tất cả mọi người, nhưng lại coi trọng quan điểm của bản thân thấp hơn quan điểm của người khác.

I have often wondered how it is that every man loves himself more than all the rest of men, but yet sets less value on his own opinion of himself than on the opinion of others.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều này chưa bao giờ ngừng làm tôi kinh ngạc: chúng ta đều yêu bản thân mình hơn người khác, nhưng lại quan tâm đến quan điểm của người khác hơn của chính mình.

It never ceases to amaze me: we all love ourselves more than other people but care more about their opinion than our own.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn dùng quan điểm của người khác làm nhiên liệu cho cuộc hành trình của mình, thế nào bạn cũng sẽ hết xăng.

If you fuel your journey on the opinions of others, you are going to run out of gas.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ kệ người khác với cuộc chiến ngôn từ ầm ĩ; hãy để quan điểm của bạn được chứng tỏ bằng hành động có chủ ý và có quyết tâm.

Leave to others the noisy warfare of words; let your opinions be proved by your deliberate and determined action.

John Philip Sanderson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên thế giới này rộng lớn như vậy, trăm người trăm tính, cậu không thể yêu cầu quan điểm của tất cả mọi người đều giống cậu được, chỉ có cách duy nhất là khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, không gì phá vỡ nổi thì mới có thể bảo vệ chính cậu, không bị những kẻ vừa ích kỉ vừa hẹp hòi đó làm tổn thương.

Đừng nhân danh tình yêu - Bất Kính Ngữ2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm là món hàng rẻ nhất trên thế gian. Ai cũng có cả mớ quan điểm sẵn sàng nhồi nhét cho bất cứ ai sẽ chấp nhận chúng. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các "quan điểm" khi bạn lập QUYẾT ĐỊNH, bạn sẽ không thành công trong bất cứ chuyện gì.

Opinions are the cheapest commodities on earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept them. If you are influenced by "opinions" when you reach DECISIONS, you will not succeed in any undertaking.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc tranh luận tồi tệ nhất không phải là khi quan điểm của người này chống lại quan điểm của người khác, cuộc tranh luận tồi tệ nhất là khi hai người nói về cùng một thứ - và tranh cãi về cách hiểu, và hai cách hiểu khác nhau nhiều về phẩm chất.

The most terrible fight is not when there is one opinion against another, the most terrible is when two men say the same thing - and fight about the interpretation, and this interpretation involves a difference of quality.

Soren Kierkegaard2 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ chối nêu quan điểm là một cách có quan điểm, không phải sao?

Refusing to have an opinion is a way of having one, isn't it?

Luigi Pirandello2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng có ít sở cứ về một luận điểm, tình cảm của bạn lại càng gắn chặt với quan điểm đó.

The fewer clear facts you have in support of an opinion, the stronger your emotional attachment to that opinion.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ coi sự khác biệt trong quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về triết học là lý do để quay lưng lại với bạn bè.

I never considered a difference of opinion in politics, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from a friend.

Thomas Jefferson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì cho người đang sợ hãi nhiều can đảm hơn là nỗi sợ của kẻ khác.

Nothing gives a fearful man more courage than another's fear.

Umberto Eco1 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm mà không khơi gợi quan điểm đối lập thì chẳng đáng có!

An opinion which excites no opposition at all is not worth having!

Marie Corelli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Rõ ràng rằng báo chí dẫn đường quan điểm của người đọc.

It is obvious that the newspaper produces the opinion of the readers.

Umberto Eco0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.