A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chính trị


Trang 1 trên 212»

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.

Politics is for the present, but an equation is for eternity.

Albert Einstein693 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac214 người thíchthích danh ngôn Thích

Sư tử không thể bảo vệ mình khỏi bẫy, và cáo không thể bảo vệ mình khỏi sói. Vì vậy, ta phải là cáo để nhận ra bẫy, và là sư tử để dọa được sói.

The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves.

Niccolo Machiavelli111 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã đi đến kết luận rằng một người đàn ông vô dụng là sự hổ thẹn, hai người trở thành một công ty luật, và ba người hay nhiều hơn sẽ trở thành quốc hội.

I have come to the conclusion that one useless man is a disgrace, that two become a lawfirm, and that three or more become a congress.

John Adams104 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì với chính trị, người đó chẳng biết gì về tôn giáo.

Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.

Mahatma Gandhi102 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi lần tôi nghe một bài phát biểu chính trị hay đọc từ các lãnh đạo của chúng ta, tôi cảm thấy kinh khủng vì mình đã hàng năm trời không nghe được thứ gì nghe giống con người. Vẫn luôn là cũng những từ ngữ đó nói cùng những những lời dối trá đó. Và sự thật rằng người ta chấp nhận điều này, rằng sự giận dữ của nhân dân không hề hủy diệt những thằng hề rỗng tuếch đó, là bằng chứng khiến tôi thấy con người không coi trọng cách họ được cai trị; rằng họ đánh cuộc - phải, đánh cuộc - với một phần trọn vẹn của cuộc đời và thứ họ gọi là 'lợi ích sống còn'.

Every time I hear a political speech or I read those of our leaders, I am horrified at having, for years, heard nothing which sounded human. It is always the same words telling the same lies. And the fact that men accept this, that the people’s anger has not destroyed these hollow clowns, strikes me as proof that men attribute no importance to the way they are governed; that they gamble – yes, gamble – with a whole part of their life and their so called 'vital interests'.

Albert Camus73 người thíchthích danh ngôn Thích

Không chính phủ nào nên thiếu sự kiểm duyệt; và khi báo chí tự do, chẳng ai sẽ tự do. Tình cờ là bút danh của Chúa khi Ngài không muốn ký.

No government ought to be without censors; and where the press is free, no one ever will. Chance is the pseudonym of God when he did not want to sign.

Anatole France72 người thíchthích danh ngôn Thích

Đất nước nào cũng có những thời kỳ khi tiếng ồn ào và sự trơ trẽn trôi theo dòng giá trị; và đặc biệt trong những biến động lớn, tiếng kêu la của những kẻ vụ lợi và bè phái thường bị nhận nhầm là lòng yêu nước.

There are seasons in every country when noise and impudence pass current for worth; and in popular commotions especially, the clamors of interested and factious men are often mistaken for patriotism.

Alexander Hamilton65 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.

Power without a nation's confidence is nothing.

Catherine II63 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.

Practical politics consists in ignoring facts.

Henry Brooks Adams58 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi lo lắng cho an toàn của Tổ quốc vĩ đại của chúng ta; không phải bởi vì những mối đe dọa từ bên ngoài, mà bởi vì những thế lực ngấm ngầm vận động từ bên trong.

I am concerned for the security of our great Nation; not so much because of any threat from without, but because of the insidious forces working from within.

Douglas MacArthur57 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.

The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.

Erich Fromm56 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.

Vương Dương Minh55 người thíchthích danh ngôn Thích

Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông.

Give all the power to the many, they will oppress the few. Give all the power to the few, they will oppress the many.

Alexander Hamilton50 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguy hiểm nhất là cán bộ tự thấy mình quan trọng, rời xa dân, quan liêu, thiếu trách nhiệm, bệnh thành tích, tự thỏa mãn, ngại va chạm. Lúc đó, dễ nảy sinh việc lạm dụng quyền lực.

Nguyễn Bá Thanh50 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở vào địa vị của ta, ngươi phải đọc khi ngươi muốn viết, và nói khi ngươi muốn đọc.

In my position you have to read when you want to write and to talk when you would like to read.

Catherine II38 người thíchthích danh ngôn Thích

Phương thức đầu tiên để đánh giá trí tuệ của người cầm quyền là quan sát những kẻ anh ta tập hợp quanh mình.

The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.

Niccolo Machiavelli38 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có bao giờ chúng ta trưởng thành trong nền chính trị của chúng ta và nói những điều xác định có ý nghĩa gì đó, hay chúng ta sẽ mãi tiếp tục dùng sự chung chung mà ai cũng có thể tán thành, và có ý nghĩa rất ít.

Sometimes I wonder if we shall ever grow up in our politics and say definite things which mean something, or whether we shall always go on using generalities to which everyone can subscribe, and which mean very little.

Eleanor Roosevelt36 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết.

In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions.

Catherine II35 người thíchthích danh ngôn Thích

Giữ cho người dân bình yên là trách nhiệm của chính quyền mà công an là công cụ đắc lực, phải thể hiện đi chứ không thể chờ ai cả. Nói toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhưng thực ra trách nhiệm chính vẫn là công an.

Nguyễn Bá Thanh33 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng lượng tự do chính trị nào là đủ để thỏa mãn đám đông đói khát.

No amount of political freedom will satisfy the hungry masses.

Vladimir Lenin31 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi các triết gia cố gắng làm chính trị, họ không còn là triết gia nữa.

When philosophers try to be politicians they generally cease to be philosophers.

Walter Lippmann30 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ dùng vũ lực để đoạt lấy thứ có thể đạt được nhờ dối gạt.

Never attempt to win by force what can be won by deception.

Niccolo Machiavelli28 người thíchthích danh ngôn Thích

Công việc của một nhà trí thức không phải là đúc nặn quyết tâm chính trị của người khác; mà là qua phân tích mình làm trong lĩnh vực của mình, tái kiểm tra các bằng chứng và giải định, xáo động những lối mòn trong làm việc và suy nghĩ, xua tan những sự quen thuộc theo tập quán, đánh giá lại các luật lệ và thể chế, và tham gia vào sự hình thành quyết tâm chính trị (nơi anh ta đóng vai trò là công dân).

The work of an intellectual is not to mould the political will of others; it is, through the analyses that he does in his own field, to re-examine evidence and assumptions, to shake up habitual ways of working and thinking, to dissipate conventional familiarities, to re-evaluate rules and institutions and to participate in the formation of a political will (where he has his role as citizen to play).

Michel Foucault27 người thíchthích danh ngôn Thích

Theo định nghĩa, chính phủ không có lương tâm. Đôi khi nó có chính sách, nhưng không gì hơn.

By definition, a government has no conscience. Sometimes it has a policy, but nothing more.

Albert Camus23 người thíchthích danh ngôn Thích

Các chính trị gia đều giống như tã lót. Cả hai đều cần thay thường xuyên và vì lý do giống nhau.

Politicians are like diapers. They both need changing regularly and for the same reason.

Khuyết danh23 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình dục và chính trị rất giống nhau. Bạn không cần phải thành thạo chúng mới tận hưởng được chúng.

Sex and politics are a lot alike. You don't have to be good at them to enjoy them.

Barry Goldwater23 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiệm vụ chính trị thực sự trong một xã hội như của chúng ta là phê bình hoạt động của các thể chế tỏ ra vừa trung lập vừa độc lập, chỉ trích và công kích làm sao để bóc trần thứ bạo lực chính trị luôn được che dấu thực hiện qua chúng, để ta có thể chiến đấu chống lại chúng.

The real political task in a society such as ours is to criticize the workings of institutions that appear to be both neutral and independent, to criticize and attack them in such a manner that the political violence that has always exercised itself obscurely through them will be unmasked, so that one can fight against them.

Michel Foucault21 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi ghét chính trị và điều được coi là những phương thức phù hợp của nó. Tôi ghét tai tiếng, những cuộc gặp công chúng, những bài phát biểu và mọi thứ tôi biết dường như là sự cần thiết cho chính trị - chỉ trừ chuyện thực hiện những công việc của nhân dân cho đến tận cùng khả năng của mình.

I hate politics and what are considered their appropriate measures. I hate notoriety, public meetings, public speeches, caucuses and everything that I know of which is apparently the necessary incident of politics - except doing public work to the best of my ability.

John Abbott20 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế.

A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.

Alexander Hamilton20 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cuốn sách nào có thể thực sự thoát khỏi khuynh hướng về chính trị.

No book is genuinely free from political bias.

George Orwell20 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta cần luôn hiểu rằng tiền bạc và chính trí không thể nào đi cùng nhau. Khi bạn tham gia vào chính trị, đừng bao giờ nghĩ về tiền bạc nữa. Khi bạn đang lãnh đạo một doanh nghiệp, đừng bao giờ nghĩ tới việc liên quan tới chính trị.

One should always understand that money and political power can never go hand in hand. Once you are in politics, don’t ever think about money anymore. Once you are running a business, don’t ever think of being involved in politics.

Jack Ma19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trị là nghệ thuật đi tìm rắc rối, tìm thấy nó ở mọi nơi, chẩn đoán nó sai lầm và áp dụng không đúng thuốc.

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Groucho Marx19 người thíchthích danh ngôn Thích

Giọng của nhân dân được coi là giọng của Chúa; và, cho dù câu cách ngôn này được lặp lại và tin tưởng rộng rãi tới như thế nào, nó không đúng với sự thật. Nhân dân hỗn loạn và thay đổi, họ hiếm khi phán đoán hay quyết định đúng.

The voice of the people has been said to be the voice of God; and, however generally this maxim has been quoted and believed, it is not true to fact. The people are turbulent and changing, they seldom judge or determine right.

Alexander Hamilton18 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những hình phạt của việc thờ ơ với chính trị là cuối cùng bạn bị cai trị bởi người kém cỏi hơn.

One of the penalties of refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.

Plato18 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trị bắt đầu nơi có đám đông, không phải hàng ngàn, mà là hàng triệu, đó là nơi mà chính trị nghiêm túc bắt đầu.

Politics begin where the masses are, not where there are thousands, but where there are millions, that is where serious politics begin.

Vladimir Lenin16 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật vô vọng khi hy vọng rằng có thể làm nhân dân hạnh phúc bằng chính trị.

It is a vain hope to make people happy by politics.

Thomas Carlyle14 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin rằng chỉ có một cách sống đúng, một cách duy nhất cho các vấn đề của tôn giáo, chính trị, tình dục, y học là gốc rễ của mối đe dọa lớn nhất đối với con người: những đồng loại của anh ta khăng khăng muốn chi phối sự cứu rỗi, sự an toàn, và sự minh mẫn của anh ta.

The belief that there is only one right way to live, only one right way to regulate religious, political, sexual, medical affairs is the root cause of the greatest threat to man: members of his own species, bent on ensuring his salvation, security, and sanity.

Thomas Szasz13 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tiền bạc đụng độ với quyền lực chính trị, cũng giống như diêm đụng vào thuốc nố – chỉ trực bùng nổ.

When money meets political power, it is similar to a match meeting an explosive- waiting to go off.

Jack Ma12 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì không đáng tin cậy hơn công chúng, không gì mờ mịt hơn mục đích của con người, không gì lừa gạt hơn cả hệ thống bầu cử.

Nothing is more unreliable than the populace, nothing more obscure than human intentions, nothing more deceptive than the whole electoral system.

Marcus Tullius Cicero10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.

Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

Winston Churchill10 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh ta chẳng biết gì cả; và anh ta nghĩ mình biết mọi thứ. Điều đó rõ ràng chỉ đến một sự nghiệp chính trị.

He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.

George Bernard Shaw8 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trị là một vùng đất của những hy vọng khiêm nhường và những đòi hỏi vừa phải đến đáng ngạc nhiên, nơi tất cả đều là người tốt miễn không phải là tội phạm, và tất cả đều là người khôn ngoan miễn không phải lố lăng.

Politics is a place of humble hopes and strangely modest requirements, where all are good who are not criminal and all are wise who are not ridiculously otherwise.

Frank Moore Colby7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các phiền phức đều không cần thiết. Chúng ta chiến thắng Tự nhiên; chúng ta có thể bắt tự nhiên mọc lúa mì; chúng ta có thể giữ ấm khi tự nhiên gọi bão tuyết. Thế nên chúng ta dựng lên ác quỷ chỉ vì thích thú - chiến tranh, trò chính trị, phân biệt chủng tộc, tranh chấp lao động.

Most troubles are unnecessary. We have Nature beaten; we can make her grow wheat; we can keep warm when she sends blizzards. So we raise the devil just for pleasure--wars, politics, race-hatreds, labor-disputes.

Sinclair Lewis7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bạn bè chân tình trong chính trị.

There are no true friends in politics.

Marcus Tullius Cicero6 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chính trị, rất nhiều lần.

In war, you can only be killed once, but in politics, many times.

Winston Churchill6 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thành công trong chính trị, thường cần cần vượt lên những nguyên tắc của mình.

To succeed in politics, it is often necessary to rise above your principles.

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó khăn lớn với chính trị là ở việc không có nguyên tắc được thiết lập nào.

The great difficulty with politics is, that there are no established principles.

Napoleon Bonaparte5 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề chính trị của con người là kết hợp được ba thứ: hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, và tự do cá nhân.

The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty.

John Maynard Keynes5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đi vào chính trị bởi sự xung đột giữa thiện và ác, và tôi tin rằng cuối cùng cái thiện sẽ chiến thắng.

I am in politics because of the conflict between good and evil, and I believe that in the end good will triumph.

Margaret Thatcher5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.