A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Suy nghĩ


Trang 3 trên 4«1234»

Nếu ta muốn có một cuộc đời vui vẻ, ta phải có những suy nghĩ vui vẻ. Nếu ta muốn một cuộc đời phồn vinh, ta phải có những suy nghĩ phồn vinh. Nếu ta muốn một cuộc đời chan chứa yêu thương, ta phải có những suy nghĩ yêu thương. Bất cứ điều gì ta gửi ra ngoài cuộc đời dù bằng lời nói hay bằng suy nghĩ, đều sẽ quay lại ta dưới hình thức giống như vậy.

If we want a joyous life, we must think joyous thoughts. If we want a prosperous life, we must think prosperous thoughts. If we want a loving life, we must think loving thoughts. Whatever we send out mentally or verbally will come back to us in like form.

Louise Hay4 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần quan trọng nhất của cuộc sống không phải là sống mà là nghiền ngẫm về nó.

The most important part of living is not the living but the pondering upon it.

Sinclair Lewis4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thay đổi cuộc đời mình khi tôi thay đổi cách mình nghĩ.
Tôi là Ánh Sáng. Tôi là Linh hồn.
Tôi là con người tuyệt vời, có khả năng.
Và đã đến lúc tôi thừa nhận
rằng tôi tự tạo nên hiện thực của mình bằng những suy nghĩ của mình.
Nếu tôi muốn thay đổi hiện thực,
thì đã đến lúc tôi thay đổi tư duy.

I change my life when I change my thinking.
I am Light. I am Spirit.
I am a wonderful, capable being.
And it is time for me to acknowledge
that I create my own reality with my thoughts.
If I want to change my reality,
then it is time for me to change my mind.

Louise Hay4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nói "Đi ra" với mọi suy nghĩ tiêu cực lọt vào tâm trí tôi. Không ai, không nơi nào, không thứ gì có quyền năng chi phối tôi, bởi tôi là kẻ tư duy duy nhất trong tâm trí mình. Tôi tự tạo ra hiện thực của mình, và tất cả mọi người trong đó.

I say “Out” to every negative thought that comes to my mind. No person, place, or thing has any power over me, for I am the only thinker in my mind. I create my own reality and everyone in it.

Louise Hay4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là những gì mình nghĩ. Vậy nên hãy nghĩ lớn, tin lớn, hành động lớn, lao động lớn, cho đi lớn, tha thứ lớn, cười lớn, yêu thương lớn, và sống lớn.

You are what you think. So just think big, believe big, act big, work big, give big, forgive big, laugh big, love big and live big.

Andrew Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Với tôi, vầng sáng của một ý nghĩ ấm áp đáng giá hơn nhiều tiền bạc.

The glow of one warm thought is to me worth more than money.

Thomas Jefferson4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trồng những suy nghĩ và hành động sai lầm và cầu thần linh ban phước cho mình cũng giống như anh nông dân trồng cỏ dại, rồi cầu thần linh cho mình gặt hái lúa mì.

The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lao động vui vẻ và yên bình, biết rằng những suy nghĩ đúng và nỗ lực đúng cuối cùng sẽ luôn mang đến kết quả đúng.

Work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts inevitably bring about right results.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người suy nghĩ những ý nghĩ căm hận sẽ mang hận thù tới với mình. Người suy nghĩ những ý nghĩ yêu thương sẽ được yêu thương.

The man who thinks hateful thoughts brings hatred upon himself. The man who thinks loving thoughts is loved.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như cây đâm chồi nảy lộc từ hạt giống và không thể thiếu đi hạt giống, mọi hành động của con người nảy mầm từ những hạt giống suy nghĩ ẩn giấu, và không thể xuất hiện mà không có chúng.

As the plant springs from, and could not be without, the seed, so every act of man springs from the hidden seeds of thought, and could not have appeared without them.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn hữu dụng, mạnh mẽ và hạnh phúc cần phải ngừng làm thùng đựng thụ động hứng dòng suy nghĩ tiêu cực, ti tiện và ô uế.

He who would be useful, strong, and happy must cease to be a passive receptacle for the negative, beggarly, and impure streams of thought.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay bạn ở nơi mà các suy nghĩ của bạn đã đưa bạn tới; ngày mai, bạn sẽ ở nơi mà các suy nghĩ của bạn sẽ đưa bạn tới.

You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts take you.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.

Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để thời gian để tĩnh tâm. Đây là điều chúng ta không làm đủ trong thế giới bận rộn này của ta. Ta gấp gáp, gấp gáp, gấp gáp, và ta luôn lắng nghe âm thanh khắp xung quanh. Trái tim con người cần thời gian yên lặng, để nhìn sâu vào bên trong. Khi ta làm điều này, trái tim ta được tự do để cất cánh và bay lên trên đôi cánh làm từ giấc mơ chính ta! Hãy dành chút "thời gian mộng mơ" yên lặng trong tuần này. Không cùng ai khác. Không điện thoại di động. Không máy tính. Chỉ bạn mà thôi, với một tập giấy, một cái bút, và suy nghĩ của bạn.

Take time to be quiet. This is something that we don't do enough in this busy world of ours. We rush, rush, rush, and we are constantly listening to noise all around us. The human heart was meant for times of quiet, to peer deep within. It is when we do this that our hearts are set free to soar and take flight on the wings of our own dreams! Schedule some quiet "dream time" this week. No other people. No cell phone. No computer. Just you, a pad, a pen, and your thoughts.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn viết xuống ý tưởng của mình, bạn tự động tập trung toàn bộ sự chú ý vào chúng. Ít ai trong chúng ta có thể vừa viết xuống một ý nghĩ vừa nghĩ một ý nghĩ khác cùng một lúc. Bởi vậy cây bút và tờ giấy là công cụ tuyệt hảo để tập trung.

When you write down your ideas you automatically focus your full attention on them. Few if any of us can write one thought and think another at the same time. Thus a pencil and paper make excellent concentration tools.

Michael Leboeuf4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời của ta luôn luôn là kết quả của những suy nghĩ chủ đạo của ta.

Our life always expresses the result of our dominant thoughts.

Soren Kierkegaard4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu người ta không thể viết tốt, người ta không thể nghĩ tốt, và nếu người ta không thể nghĩ tốt, kẻ khác sẽ suy nghĩ thay phần họ.

If people cannot write well, they cannot think well, and if they cannot think well, others will do their thinking for them.

George Orwell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỷ luật tự thân bắt đầu bằng việc làm chủ những suy nghĩ của mình. Nếu bạn không kiểm soát điều mình nghĩ, bạn sẽ không thể kiểm soát điều mình làm.

Self-disciplined begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can't control what you do. Simply, self-discipline enables you to think first and act afterward.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta cần suy nghĩ, nhưng ta cũng cần hành động. Bạn cần mơ nhưng không chỉ là người mơ mộng.

We need to give thought, but we also need to take action. You need to dream without just being a dreamer.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tốt và hành động tốt không bao giờ tạo ra kết quả xấu; suy nghĩ xấu và hành động xấu không bao giờ tạo ra kết quả tốt.

Good thoughts and actions never produce bad results; bad thoughts and actions can never produce good results.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thất bại có tính hướng dẫn. Người thực sự suy nghĩ học được từ sự thất bại của mình cũng nhiều như học được từ sự thành công.

Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ không phải là để đồng ý hay không đồng ý. Đó là bỏ phiếu.

Thinking is not to agree or disagree. That's voting.

Robert Frost3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng như người với thân thể yếu ớt có thể khiến mình khỏe mạnh hơn qua việc rèn luyện cẩn thận và kiên nhẫn, người có suy nghĩ yếu ớt có thể khiến chúng mạnh mẽ hơn bằng việc rèn luyện mình suy nghĩ đúng.

As the physically weak man can make himself strong by careful and patient training, so the man of weak thoughts can make them strong by exercising himself in right thinking.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những gì bạn đạt được hay thất bại không đạt được trong đời là kết quả trực tiếp từ những suy nghĩ của bạn.

All that you accomplish or fail to accomplish with your life is the direct result of your thoughts.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc của ta phụ thuộc vào thói quen suy nghĩ mà ta nuôi dưỡng. Vậy nên hàng ngày hãy luyện tập lối suy nghĩ hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng trái tim vui vẻ, phát triển thói quen hạnh phúc, và cuộc sống sẽ là bữa tiệc không tan.

Our happiness depends on the habit of mind we cultivate. So practice happy thinking every day. Cultivate the merry heart, develop the happiness habit, and life will become a continual feast.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để một chuỗi những ý nghĩ hạnh phúc lướt qua tâm trí bạn. Chúng sẽ thể hiện trên gương mặt bạn.

Let a series of happy thoughts run through your mind. They will show on your face.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới mà bạn đang sống không được quyết định chủ yếu bằng những điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài. Nó được quyết định bởi những suy nghĩ chiếm lĩnh tâm trí bạn theo thói quen.

The world in which you live is not primarily determined by outward conditions and circumstances but by the thoughts that habitually occupy your mind.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bốn điều cần cho thành công: lao động và cầu nguyện, suy nghĩ và tin tưởng.

Four things for success: work and pray, think and believe.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta cần rất ít để tạo nên một cuộc đời hạnh phúc; tất cả đều ở trong chính mình, trong cách nghĩ của bản thân.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi cách nghĩ của bạn thay đổi, mọi thứ bên ngoài cũng thay đổi với nó.

Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tránh sự cám dỗ làm việc vất vả đến nỗi chẳng còn thời gian để suy nghĩ nghiêm túc.

Avoid the temptation to work so hard that there is no time left for serious thinking.

Francis Crick3 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm sao tôi biết được mình nghĩ gì chừng nào tôi còn chưa nghe thấy mình nói gì?

How do I know what I think until I hear what I say?

Francis Crick2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn thay thế những ý nghĩ tiêu cực bằng ý nghĩ tích cực, bạn sẽ bắt đầu có kết quả tích cực.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.

Willie Nelson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều mà bạn suy nghĩ quyết định phẩm chất của tâm trí bạn.

The things you think about determine the quality of your mind.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên hãy khiêu vũ. Rồi mới suy nghĩ. Đó là trình tự tự nhiên.

Dance first. Think later. It's the natural order.

Samuel Beckett2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi suy nghĩ của ta đều đang tạo nên tương lai ta.

Every thought we think is creating our future.

Louise Hay2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một người có những suy nghĩ xấu xí, nó bắt đầu hiện lên mặt anh ta. Và khi người đó suy nghĩ xấu xa hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, gương mặt càng ngày càng xấu cho tới khi bạn chịu không thể nhìn vào nó nữa.
Một người có những suy nghĩ tốt đẹp không thể nào xấu xí. Bạn có thể có cái mũi khoằm và cái miệng vặn vẹo và cằm đôi và răng chìa ra, nhưng nếu bạn có suy nghĩ tốt đẹp, nó sẽ rọi sáng gương mặt bạn giống như tia nắng, và bạn sẽ luôn luôn trông đáng yêu.

If a person has ugly thoughts, it begins to show on the face. And when that person has ugly thoughts every day, every week, every year, the face gets uglier and uglier until you can hardly bear to look at it.
A person who has good thoughts cannot ever be ugly. You can have a wonky nose and a crooked mouth and a double chin and stick-out teeth, but if you have good thoughts it will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely.

Roald Dahl2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những suy nghĩ không khỏe mạnh cũ có thể ngăn chặn cảm hứng và động lực. Buông chúng sẽ giải phóng luồng sức mạnh chảy qua tâm trí.

Old unhealthy thoughts can block off inspiration and motivation. Dropping them releases a string flow of power through the mind.

Norman Vincent Peale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tất cả đều suy nghĩ giống nhau, nghĩa là có người không hề suy nghĩ.

If everyone is thinking alike, then somebody isn’t thinking.

George S Patton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có tai, mắt, ta nghe, ta nhìn. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân.

Lương Khải Siêu2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ rằng những suy nghĩ chủ đạo của bạn sẽ hấp dẫn bản sao vật lý của chúng, theo quy luật tự nhiên rõ ràng, qua con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất. Hãy cẩn thận về điều mà những suy nghĩ của bạn tập trung vào.

Remember that your dominating thoughts attract, through a definite law of nature, by the shortest and most convenient route, their physical counterpart. Be careful what your thoughts dwell upon.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực sự ý nghĩ là sự vật, và phạm vi hoạt động của chúng là chính thế giới.

Truly, thoughts are things, and their scope of operation is the world, itself.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chỉ nghĩ, hãy thực hiện; đừng dự đoán, hãy tạo ra.

Don't think about things, just do them; don't predict them, just make them.

Ray Bradbury1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nằm trong tầm kiểm soát của bạn có sức mạnh lớn hơn sự nghèo đói, lớn hơn sự thiếu giáo dục, lớn hơn tất cả nỗi sợ và niềm tin mê tín cộng lại. Đó là sức mạnh để nắm giữ tâm trí chính mình và hướng nó tới bất cứ nơi nào bạn muốn.

There is a power under your control that is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire.

Andrew Carnegie1 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của giáo dục không phải là để lấp đầy tâm trí con người với thực tế; mà là để dạy con người biết sử dụng tâm trí để suy nghĩ.

The object of education is not to fill a man's mind with facts; it is to teach him how to use his mind in thinking.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người hai phần trăm suy nghĩ; ba phần trăm nghĩ mình đã suy nghĩ, và 95 phần trăm thà chết cũng không suy nghĩ.

Two percent of the people think; three percent think they think, and 95 percent would rather die than think.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩ là ngọn gió và tri thức là cánh buồm.

Thought is the wind and knowledge the sail.

Virginia Woolf1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không nghĩ về tương lai, bạn sẽ không có tương lai.

If you don't think of the future, you won't have one.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mọi trải nghiệm, bạn tự mình vẽ trên khung vẽ của riêng mình, ý nghĩ tiếp ý nghĩ, lựa chọn tiếp lựa chọn.

With every experience, you alone are painting your own canvas, thought by thought, choice by choice.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.