Louise Hay

(8/10/1926 - 30/8/2017)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Louise Hay

Louise Hay ( - ) là diễn giả truyền động lực người Mỹ, và là người sáng lập nhà xuất bản Hay House, một nhà xuất bản chuyên về các chủ đề tự giúp bản thân, phát triển bản thân và y học thay thế. Bà là tác giả của một số cuốn sách tự giúp bản thân New Thought, trong đó một số cuốn đã được xuất bản ở Việt Nam như "Chữa lành nỗi đau" (You can heal yourself), "Sức mạnh thần thánh ở trong ta" (The Power is within you", "Điều trái tim mách bảo" (Heart thoughts)...


View: 6508      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Louise Hay

Trang 1 trên 212»

Sâu thẳm trong tâm hồn tôi là suối nguồn yêu thương vô tận.

Deep at the center of my being there is an infinite well of love.

 57 người thích      Thích

~*~

Những hạn chế chỉ là cơ hội để trưởng thành. Tôi dùng chúng làm bước đệm để đi tới thành công.

Limitations are merely opportunities to grow. I use them as stepping-stones to success.

 25 người thích      Thích

~*~

Mỗi ngày đều là một cơ hội mới. Ngày hôm qua đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên của tương lai.

Each day is a new opportunity. Yesterday is over and done. Today is the first day of my future.

 22 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương luôn là biện pháp để chữa lành mọi vết thương. Và con đường dẫn đến tình yêu thương là sự tha thứ. Tha thứ hòa tan oán ghét.

Love is always the answer to healing of any sort. And the pathway to love is forgiveness. Forgiveness dissolves resentment.

 16 người thích      Thích

~*~

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.

As I say YES to life, life says YES to me.

 6 người thích      Thích

~*~

"Tất cả đều tốt đẹp. Mọi thứ đều hài hòa cho lợi ích lớn nhất của tôi. Tình huống hiện tại sẽ chỉ có kết quả tốt đẹp. Tôi an toàn." Lối nghĩ này sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho cuộc đời bạn.

"All is well. Everything is working out for my highest good. Out of this situation only good will come. I am safe." It will work miracles in your life.

 6 người thích      Thích

~*~

Những suy nghĩ và niềm tin của bạn trong quá khứ tạo ra khoảng khắc hiện tại, và tất cả những khoảng khắc dẫn đến hiện tại. Điều giờ bạn chọn tin, suy nghĩ và nói sẽ tạo ra khoảng khắc tiếp theo, và ngày hôm sau, và tháng tới, và năm tới.

Your thoughts and beliefs of the past have created this moment, and all the moments up to this moment. What you are now choosing to believe and think and say will create the next moment and the next day and the next month and the next year.

 6 người thích      Thích

~*~

Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi luôn lắng nghe những tiếng nói thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn mình.

I trust my intuition. I am willing to listen to that still, small voice within.

 5 người thích      Thích

~*~

Mỗi ngày là một cơ hội mới. Tôi lựa chọn biến ngày hôm nay thành ngày tốt đẹp.

Each day is a new opportunity. I chose to make this day a great one.

 5 người thích      Thích

~*~

Vũ trụ chẳng bao giờ phán xét hay chỉ trích ta. Vũ trụ chỉ chấp nhận ta với những giá trị đích thực của mình. Rồi nó ánh xạ lại những niềm tin của ta trong cuộc đời mình. Nếu tôi muốn tin rằng cuộc đời này thật cô đơn và không ai yêu thương tôi, thì đó là điều mà tôi sẽ tìm thấy trong thế giới của mình. Tuy nhiên, nếu tôi sẵn lòng buông niềm tin ấy và khẳng định với mình rằng "Tình yêu thương ở mọi nơi, tôi yêu mọi người và tôi đáng được yêu," và giữ chắc lời khẳng định ấy, rồi lặp lại nó thường xuyên, thì nó sẽ trở thành đúng với tôi. Thế rồi, những người có tình yêu thương sẽ đi vào cuộc đời tôi, những người đang ở sẵn trong đời tôi sẽ càng quý mến tôi hơn, và tôi sẽ thấy mình dễ dàng bày tỏ tình yêu thương với người khác.

The universal power never judges or criticizes us. It only accepts us at our own value. Then it reflects our beliefs in our lives. If I want to believe that life is lonely and that nobody loves me, then that is what I will find in my world. However, if I am willing to release that belief and to affirm for myself that “Love is everywhere, and I am loving and lovable,” and to hold on to that new affirmation and to repeat it often, then it will become true for me. Now, loving people will come into my life, the people already in my life will become more loving to me, and I will find myself easily expressing love to others.

 5 người thích      Thích

~*~

Quá khứ không có sức mạnh chi phối ta. Việc ta từng có lối sống tiêu cực lâu tới bao nhiêu không quan trọng. Điểm quyền năng luôn luôn ở trong khoảng khắc hiện tại. Nhận ra điều này thật tuyệt vời! Ta có thể bắt đầu tự do ngay lúc này!

The past has no power over us. It doesn’t matter how long we have had a negative pattern. The point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize! We can begin to be free in this moment!

 5 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương là liều thuốc diệu kỳ. Yêu thương bản thân mình đem lại điều kỳ diệu trong cuộc đời ta.

Love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracles in our lives.

 5 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương là sức mạnh chữa lành lớn nhất mà tôi biết. Tình yêu thương thậm chí có thể chữa lành những ký ức sâu sắc và đau đớn nhất vì tình yêu thương mang đến ánh sáng của sự thấu hiểu tới những góc tăm tối nhất trong trái tim và tâm hồn ta.

Love is the greatest healing power I know. Love can heal even the deepest and most painful memories because love brings the light of understanding to the darkest corners of our hearts and minds.

 5 người thích      Thích

~*~

Tôi không sửa chữa rắc rối. Tôi sửa chữa cách mình suy nghĩ. Rồi rắc rối sẽ tự sửa chữa nó.

I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves.

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi để ý thấy rằng Vũ trụ thích Lòng biết ơn. Bạn càng biết ơn, bạn càng nhận được nhiều thứ.

I have noticed that the Universe loves Gratitude. The more Grateful you are, the more goodies you get.

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi thay đổi cuộc đời mình khi tôi thay đổi cách mình nghĩ.
Tôi là Ánh Sáng. Tôi là Linh hồn.
Tôi là con người tuyệt vời, có khả năng.
Và đã đến lúc tôi thừa nhận
rằng tôi tự tạo nên hiện thực của mình bằng những suy nghĩ của mình.
Nếu tôi muốn thay đổi hiện thực,
thì đã đến lúc tôi thay đổi tư duy.

I change my life when I change my thinking.
I am Light. I am Spirit.
I am a wonderful, capable being.
And it is time for me to acknowledge
that I create my own reality with my thoughts.
If I want to change my reality,
then it is time for me to change my mind.

 4 người thích      Thích

~*~

Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó. Cách bạn sống mỗi ngày là cách bạn sống cuộc đời mình.

How you start your day is how you live your day. How you live your day is how you live your life.

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu ta muốn có một cuộc đời vui vẻ, ta phải có những suy nghĩ vui vẻ. Nếu ta muốn một cuộc đời phồn vinh, ta phải có những suy nghĩ phồn vinh. Nếu ta muốn một cuộc đời chan chứa yêu thương, ta phải có những suy nghĩ yêu thương. Bất cứ điều gì ta gửi ra ngoài cuộc đời dù bằng lời nói hay bằng suy nghĩ, đều sẽ quay lại ta dưới hình thức giống như vậy.

If we want a joyous life, we must think joyous thoughts. If we want a prosperous life, we must think prosperous thoughts. If we want a loving life, we must think loving thoughts. Whatever we send out mentally or verbally will come back to us in like form.

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi nói "Đi ra" với mọi suy nghĩ tiêu cực lọt vào tâm trí tôi. Không ai, không nơi nào, không thứ gì có quyền năng chi phối tôi, bởi tôi là kẻ tư duy duy nhất trong tâm trí mình. Tôi tự tạo ra hiện thực của mình, và tất cả mọi người trong đó.

I say “Out” to every negative thought that comes to my mind. No person, place, or thing has any power over me, for I am the only thinker in my mind. I create my own reality and everyone in it.

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi nhận thấy rằng bất cứ ai trên hành tinh này mà tôi biết hay từng làm việc cùng đều khốn khổ vì cảm giác tội lỗi và sự tự căm ghét bản thân ở một mức độ nào đó. Ta càng căm ghét bản thân và có cảm giác tội lỗi, cuộc sống của ta càng trì trệ. Ta càng ít căm ghét bản thân và ít có cảm giác tội lỗi, cuộc sống của ta càng tốt đẹp, trên mọi phương diện.

It seems to me that everyone on this planet whom I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. The more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work, on all levels.

 3 người thích      Thích

~*~

Nếu ta sẵn lòng chăm sóc tinh thần mình, hầu như mọi vết thương đều có thể được chữa lành.

If we are willing to do the mental work, almost anything can be healed.

 3 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn chấp nhận một niềm tin giới hạn, thì nó sẽ trở thành sự thực với bạn.

If you accept a limiting belief, then it will become a truth for you.

 3 người thích      Thích

~*~

Những lối nghĩ gây ra hầu hết bệnh dịch trong thân thể là CHỈ TRÍCH, GIẬN DỮ, OÁN GHÉT, và CẢM GIÁC TỘI LỖI. Ví dụ, thích thú chỉ trích đủ lâu sẽ thường dẫn đến dịch bệnh như viêm khớp. Giận dữ biến thành thứ sôi sục và cháy bỏng và làm thân thể nhiễm bệnh. Nỗi oán hận dài lâu mưng mủ và cắn nuốt cái tôi, và cuối cùng có thể dẫn đến u và ung thư. Cảm giác tội lỗi luôn tìm kiếm sự trừng phạt và dẫn đến nỗi đau đớn.

The mental thought patterns that cause the most dis-ease in the body are CRITICISM, ANGER, RESENTMENT and GUILT. For instance, criticism indulged in long enough will often lead to dis-eases such as arthritis. Anger turns into things that boil and burn and infect the body. Resentment long held festers and eats away at the self and ultimately can lead to tumors and cancer. Guilt always seeks punishment and leads to pain.

 3 người thích      Thích

~*~

Đó là điều chúng ta đều muốn khi còn là trẻ con - được yêu thương và chấp nhận đúng như ta khi đó, chứ không phải khi ta cao lên, hay gầy hơn, hay xinh đẹp hơn... và ta vẫn muốn điều đó... nhưng ta sẽ không nhận được điều đó từ người khác, nếu không nhận được điều đó từ chính bản thân.

It’s what we all wanted when we were children - to be loved and accepted exactly as we were then, not when we got taller or thinner or prettier… and we still want it… but we aren’t going to get it from other people until we can get it from ourselves.

 3 người thích      Thích

~*~

Tự tán thưởng và tự chấp nhận bản thân vào thời khắc hiện tại là chìa khóa chính để mở ra những thay đổi tích cực trong mọi mặt của cuộc sống.

Self-approval and self-acceptance in the now are the main keys to positive changes in every area of our lives.

 3 người thích      Thích

~*~

Nơi tôi ở - nơi cuộc đời bất tận,
Mọi thứ đều hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ,
Tôi không còn chọn tin vào những giới hạn và thiếu sót cũ, giờ tôi chọn bắt đầu thấy chính mình,
Như cách mà Vũ trụ thấy tôi - hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ.

In the infinity of life where I am,
All is perfect, whole and complete,
I no longer choose to believe in old limitations and lack, I now choose to begin to see myself,
As the Universe sees me - perfect, whole, and complete.

 3 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương không bao giờ ở bên ngoài ta; tình yêu thương ở bên trong ta.

Love is never outside ourselves; love is within us.

 3 người thích      Thích

~*~

KHI BẠN MỚI THỨC DẬY VÀ MỞ MẮT RA: Xin chào, giường à, cảm ơn giường vì giường thật thoải mái. Tôi yêu bạn. [Tên bạn] thân yêu, ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Tất cả mọi điều đều tốt đẹp. Tôi có thời gian để làm mọi việc mình muốn làm ngày hôm nay.
KHI NHÌN VÀO TRONG GƯƠNG: Xin chào, [Tên bạn]. Tôi yêu bạn. Tôi thực sự, thực sự rất yêu bạn. Ngày hôm nay chúng ta sắp có những trải nghiệm hay ho. Bạn trông thật tuyệt vời. Bạn có nụ cười đẹp nhất. Trang điểm [hay mái tóc] của bạn trông hoàn hảo lắm. Bạn là người phụ nữ [hay đàn ông] lý tưởng của tôi. Ngày của chúng ta hôm nay sẽ rất tuyệt đỉnh. Tôi yêu bạn vô cùng.

WHEN YOU FIRST WAKE UP AND OPEN YOUR EYES: Good morning, bed, thank you for being so comfortable, I love you. Darling [your name], this is a blessed day. All is well. I have time for everything I need to do today.
LOOKING IN THE BATHROOM MIRROR: Good morning, [your name]. I love you. I really, really love you. There are great experiences coming our way today. You look wonderful. You have the best smile. Your makeup [or hair] looks perfect. You are my ideal woman [or man]. We are having a terrific day today. I love you dearly.

 3 người thích      Thích

~*~

Quá khứ đã xong, chấm dứt và không thể thay đổi. Đây là khoảng khắc duy nhất mà ta có thể trải nghiệm. Sâu trong thâm tâm tôi có suối nguồn biết ơn vô tận. Giờ tôi sẽ để lòng biết ơn này lấp đầy trái tim tôi, cơ thể tôi, tâm trí tôi, ý thức tôi, tất cả con người tôi. Lòng biết ơn tỏa ra từ tôi về mọi hướng, chạm đến vạn vật trên thế gian này, và quay trở lại đem đến cho tôi càng nhiều điều hơn để biết ơn. Tôi càng cảm thấy biết ơn, tôi càng cảm thấy suối nguồn này là vô tận.

The past is over and done and cannot be changed. This is the only moment we can experience. Deep at the center of my being there is an infinite well of gratitude. I now allow this gratitude to fill my heart, my body, my mind, my consciousness, my very being. This gratitude radiates out from me in all directions, touching everything in my world, and returns to me as more to be grateful for. The more gratitude I feel, the more I am aware that the supply is endless.

 3 người thích      Thích

~*~

Cho dù ta sống ở nơi nào trên hành tinh này, hay tình huống của ta khó khăn đến bao nhiêu, ta có khả năng vượt qua và vượt lên hoàn cảnh của mình.

No matter where we live on the planet or how difficult our situation seems to be, we have the ability to overcome and transcend our circumstances.

 3 người thích      Thích

~*~

Tôi sẽ không bị âm thanh, tiếng nói chuyện hoặc bước lùi làm sao nhãng. Sự kiên nhẫn, tận tụy, phong nhã và mục đích sẽ dẫn đường tôi.

I will not be distracted by noise, chatter, or setbacks. Patience, commitment, grace, and purpose will guide me.

 3 người thích      Thích

~*~

Tôi đang ở đúng chỗ, vào đúng lúc, làm điều đúng đắn.

I am in the right place, at the right time, doing the right thing.

 3 người thích      Thích

~*~

Mỗi khi bạn trầm tư, mỗi khi bạn mường tượng để chữa lành, mỗi khi bạn nói ra điều gì đó để chữa lành cả trái đất này, bạn đang kết nối với những người cũng có cách nghĩ giống mình khắp thế gian, những người cũng đang làm y như bạn.

Every time you meditate, every time you do visualization for healing, every time you say something for healing the whole planet, you are connecting with like-minded people all over the planet who are doing the same thing.

 3 người thích      Thích

~*~

Mỗi Trải nghiệm đều là một Thành công.

Every Experience is a Success.

 2 người thích      Thích

~*~

Mỗi suy nghĩ của ta đều đang tạo nên tương lai ta.

Every thought we think is creating our future.

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy sẵn sàng đi bước đầu tiên, dù bước đi nhỏ bé đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen.

 2 người thích      Thích

~*~

Tâm hồn tôi giàu đẹp hơn khi tôi chấp nhận trách nhiệm đối với cuộc đời mình.

I grow spiritually when I accept responsibility for my life.

 2 người thích      Thích

~*~

Sẽ là đúng nếu bạn tin là đúng.

It is true if you believe it to be true.

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy sẵn sàng cho tình yêu khi tình yêu tới. Hãy chuẩn bị và sẵn sàng nuôi dưỡng tình yêu. Hãy yêu thương và bạn sẽ đáng yêu. Hãy mở lòng và đón nhận tình yêu.

Be ready for love when it does come. Prepare the field and be ready to nourish love. Be loving, and you will be lovable. Be open and receptive to love.

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy bắt đầu nhận ra sự phồn vinh ở khắp mọi nơi, và hãy hân hoan cùng nó.

Begin to recognize prosperity everywhere, and rejoice in it.

 2 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.