A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Khả năng


Trang 2 trên 2«12

Bạn có thể làm được mọi điều mà bạn muốn làm trên thế gian này, nếu bạn mong muốn đủ mãnh liệt.

You can do anything in this world that you want to do, if you want to do it badly enough.

Mary Kay Ash5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bảo vệ lòng nhiệt huyết của mình khỏi sự tiêu cực và nỗi sợ hãi của người khác. Đừng quyết định không làm gì cả chỉ bởi vì bạn làm được rất ít. Hãy làm điều mình có khả năng làm. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên những điều "nhỏ nhặt" có thể làm được gì cho thế giới.

Protect your enthusiasm from the negativity and fear of others. Never decide to do nothing just because you can only do little. Do what you can. You would be surprised at what "little" acts have done for our world.

Steve Maraboli4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thấy có cái biết đủ nhiều để nói chắc chắn điều gì có thể và điều gì không thể.

I cannot discover that anyone knows enough to say definitely what is and what is not possible.

Henry Ford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng.

The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.

Henry Ford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tự giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn mình với điều họ nghĩ họ có thể làm được. Bạn có thể đi xa hết chừng nào mà tâm trí bạn cho phép bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể đạt được điều bạn tin.

Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.

Mary Kay Ash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải thử điều bất khả thi để đạt được điều khả thi.

You have to try the impossible to achieve the possible.

Hermann Hesse4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng. Dùng những gì bạn có trong tay. Làm điều bạn có thể.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Arthur Ashe4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hiểu rằng quyền lựa chọn con đường của riêng mình là một đặc quyền thiêng liêng. Hãy sử dụng nó. Hãy đắm mình trong các khả năng.

Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể làm được bất cứ chuyện gì, nhưng không phải là mọi chuyện.

You can do anything, but not everything.

David Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải tin vào các khả năng. Bạn phải tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Và đây là điều quan trọng. Hãy tin vào chính mình.

You've got to believe in the possibilities. You've got to believe that tomorrow can be better than today. And here's the big one. Believe in yourself.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng nói, 'Giá tôi có thể, tôi sẽ làm.' Hãy nói, 'Nếu tôi có thể, tôi sẽ làm.'

Don’t say, ‘If I could, I would.’ Say, ‘If I can, I will.’

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì dễ say hơn bầu rượu của những khả năng.

Nothing is as heady as the wine of possibility.

Soren Kierkegaard3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không được để điều ta không thể làm ngăn ta làm điều ta có thể làm.

We must not let the things we can't do keep us from doing the things we can do.

Richard L Evans3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bước nhảy của trí tưởng tượng, hay giấc mơ, ta sẽ đánh mất niềm hưng phấn của những khả năng. Rốt cuộc thì giấc mơ cũng là một hình thức lập kế hoạch.

Without leaps of imagination, or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all, is a form of planning.

Gloria Steinem3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ nhẫm lẫn việc một người không thể thực hiện được gì đó với việc chuyện đó không thể thực hiện được.

Never confuse someone else's inability to do something with its inability to be done.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu xét theo khí động lực học, ong nghệ hẳn không thể bay được, nhưng ong nghệ không biết điều đó, cho nên nó cứ bay thôi.

Aerodynamically, the bumble bee shouldn't be able to fly, but the bumble bee doesn't know it so it goes on flying anyway.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề ô nhiễm lớn nhất mà ngày nay ta phải đối mặt là sự tiêu cực. Hãy tiêu diệt thái độ tiêu cực và tin rằng mình có thể làm mọi chuyện.

The greatest pollution problem we face today is negativity. Eliminate the negative attitude and believe you can do anything.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế gian chia làm hai loại người, người tin vào điều không thể tin, và người làm điều không chắc sẽ thành.

The world is divided into two classes, those who believe the incredible, and those who do the improbable.

Oscar Wilde2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể làm được nhiều hơn điều mình nghĩ mình có thể.

There is no man living that can not do more than he thinks he can.

Henry Ford2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng nghĩ một việc là bất khả thi chẳng ai làm được chỉ bởi vì bạn thấy nó khó khăn.

Because a thing seems difficult for you, do not think it impossible for anyone to accomplish.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Gần như chẳng có gì bất khả thi trên thế gian này nếu bạn chịu đổ tâm sức cho nó và giữ một thái độ tích cực.

Virtually nothing is impossible in this world if you just put your mind to it and maintain a positive attitude.

Lou Holtz2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có quá nhiều người không biết mình có thể làm gì vì tất cả những gì họ được nghe là điều họ không thể làm.

Far too many people have no idea what they can do because all they’ve been told is what they can’t do.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ném tất cả cái cớ sang bên và nhớ lấy điều này: Bạn có khả năng.

Put all excuses aside and remember this: You are capable.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội không nằm trong công việc; cơ hội nằm trong con người nhìn vào các khả năng thay vì nhìn vào các rắc rối.

Opportunity does not lie in the job; it lies in the individual who looks at the possibilities instead of the problems.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có khả năng đáng nể trong việc biến không gì cả thành có gì đó. Họ có thể biến cỏ dại thành khu vườn, và những đồng xu thành cả gia tài.

Human beings have the remarkable ability to turn nothing into something. They can turn weeds into gardens and pennies into fortunes.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải nhắc bản thân nhớ rằng để làm điều khả thi, đôi khi ta phải tự thách thức bản thân với điều bất khả thi.

We must remind ourselves that to do what is possible we must sometimes challenge ourselves with the impossible.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta là những vần thơ mở đầu trên trang đầu của chương truyện về những khả năng vô tận.

We are the opening verse of the opening page of the chapter of endless possibilities.

Rudyard Kipling2 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần lớn những lần chúng ta thất bại trong đời đều bởi vì chúng ta thậm chí không từng thử. Đừng lãng phí cuộc đời băn khoăn với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, và tin vào câu 'Tôi không thể', bởi vì bạn CÓ THỂ.

A majority of the time that we fail in life is because we never even tried. Don't waste your life obsessing over negative thoughts and feelings and believing 'I can't', because you CAN!

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn làm điều tôi không thể làm, để tôi có thể học cách làm được điều đó.

I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai loại người hành động: người đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm.

There are two types of doers: those smart enough to know it can be done, and those too foolish to know that it cannot.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có thể là người nghĩ mình có thể, và người không thể là người nghĩ mình không thể. Đây là một định luật không thể lay chuyển, không thể tranh cãi.

He can who thinks he can, and he can't who thinks he can't. This is an inexorable, indisputable law.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi và làm điều bạn không thể. Đó là cách bạn làm được điều đó.

Go and do the things you can't. That is how you get to do them.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đứng nơi mà bạn đang ở trong đời bởi vì điều mà bạn tin mình có thể làm được.

You are where you are in life because of what you believe is possible for yourself.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đổ rác vào tâm trí bạn gây hại cho bạn hơn nhiều người đổ rác lên sàn nhà bạn, bởi mỗi khối rác trong tâm tưởng đều gây tác động tiêu cực đến các khả năng của bạn và làm hạ thấp kỳ vọng của bạn.

The person who dumps garbage into your mind will do you considerably more harm than the person who dumps garbage on your floor, because each load of mind garbage negatively impacts your possibilities and lowers your expectations.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật Khả Năng: Bạn càng thử nhiều, càng có khả năng một lần thử sẽ thành công.

The Law of Probabilities: the more things you try, the more likely one of them will work.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai loại người: Người nghĩ mình có thể, và người nghĩ mình không thể, và họ đều đúng.

There are two kinds of people: Those who think they can, and those who think they can't, and they're both right.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết bao điều ngày hôm nay bị phủ nhận, chỉ để trở thành hiện thực vào ngày mai!

How many things have been denied one day, only to become realities the next!

Jules Verne1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những điều bất khả thi đều đang chờ được thực hiện.

All that is impossible remains to be accomplished.

Jules Verne1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn tập trung vào rắc rối, bạn gặp nhiều rắc rối hơn. Khi bạn tập trung vào khả năng, bạn gặp nhiều cơ hội hơn.

When you focus on problems, you get more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù mọi chuyện có vẻ đen tối hoặc thực sự đen tối đến thế nào, hãy nâng cao tầm nhìn và thấy các khả năng; bạn sẽ luôn thấy chúng, bởi chúng luôn ở đó.

No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see the possibilities, always see them, for they’re always there.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những khó khăn mà tôi gặp phải để nhận ra sự tồn tại của mình chính là những gì đánh thức và huy động những hoạt động và khả năng của mình.

The difficulties which I meet with in order to realize my existence are precisely what awaken and mobilize my activities, my capacities.

Jose Ortega y Gasset1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng ai cũng có khả năng làm được điều gì đó quan trọng, và khi nghĩ như vậy, tôi coi mọi người đều đặc biệt. Một người quản lý nên cảm thấy như thế về người khác, nhưng đó là một thái độ không thể giả vờ. Bạn phải thực sự tin rằng ai cũng đều quan trọng.

I believe every person has the ability to achieve something important, and with that in mind I regard everyone as special. A manager should feel this way about people, but it’s an attitude that can’t be faked. You’ve got to be honestly convinced that every human being is important.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những phát hiện vĩ đại nhất của con người, phát hiện khiến anh ta kinh ngạc, là nhận thấy mình có thể làm được điều mà mình sợ mình không làm được.

One of the greatest discoveries a man makes, one of his great surprises, is to find he can do what he was afraid he couldn’t do.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn đúng. Và nếu bạn nghĩ mình không thể, bạn cũng đúng.

If you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ném đi những từ, nếu tôi có thể, tôi hy vọng thế, và có lẽ, và hãy thay thế chúng bằng những từ, tôi có thể, tôi sẽ, tôi phải.

Throw out the words, if I can, I hope, and maybe, and replace them with I can, I will, I must.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta đều có thể làm điều không ai khác có thể làm - có thể yêu những gì không ai khác có thể yêu. Chúng ta giống những cây đàn vi-ô-lông. Ta có thể được dùng làm vật chặn cửa, hoặc ta có thể làm tiếng nhạc vang lên. Bạn biết mình cần làm gì.

Every single one of us can do things that no one else can do - can love things that no one else can love. We are like violins. We can be used for doorstops, or we can make music. You know what to do.

Barbara Sher0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.