A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nghệ thuật


Trang 2 trên 2«12

Văn hóa của chúng ta định hình bởi nghệ thuật và khoa học nhân văn hơn là bởi chính trị.

Our culture is more shaped by the arts and humanities than it often is by politics.

Jim Leach14 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có nghệ thuật và khoa học có tôn giáo; người không có chúng cần tới tôn giáo.

He who possesses art and science has religion; he who does not posses them needs religion.

Johann Wolfgang von Goethe13 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của nghệ thuật là rửa trôi bụi bặm của cuộc sống đời thường khỏi tâm hồn của chúng ta.

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.

Pablo Picasso13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà hát là nơi nước mắt của người đức hạnh cũng như kẻ tàn ác đều trộn lẫn vào nhau.

The pit of a theatre is the one place where the tears of virtuous and wicked men alike are mingled.

Denis Diderot12 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ trong tự nhiên mà người ta thường coi là xấu xí, trong nghệ thuật có thể trở thành đầy đẹp đẽ.

What is commonly called ugliness in nature can in art become full of beauty.

Auguste Rodin11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ bởi vì không ai hiểu bạn, không có nghĩa bạn là nghệ sĩ.

Just because no one understands you, doesn't make you an artist.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

- Nghệ thuật là gì?
- Là căn bệnh.
- Tình yêu là gì?
- Là ảo ảnh.
- Tôn giáo là gì?
- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
- Vậy anh là gì?
- Định nghĩa là giới hạn.

- What of Art?
- It is a malady.
- Love?
- An Illusion.
- Religion?
- The fashionable substitute for Belief.
- You are a sceptic.
- Never! Scepticism is the beginning of Faith.
- What are you?
- To define is to limit.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là dấu hiệu đặc trưng của nền văn minh.

Art is the signature of civilizations.

Beverly Sills9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là hình thức mãnh liệt nhất của chủ nghĩa cá nhân mà thế gian từng chứng kiến.

Art is the most intense mode of individualism that the world has known.

Oscar Wilde8 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ăn cắp trộm từ một người. Người nghệ sĩ chân chính trộm từ tất cả mọi người.

A plagiarist steals from one person. A true artist steals from everybody.

Pablo Picasso8 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.

Winston Churchill8 người thíchthích danh ngôn Thích

Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị là bởi vì nó chân thực, không phải bởi vì nó có thực.

A work of art works because it is true, not because it is real.

Yann Martel7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chậc, Nghệ thuật là Nghệ thuật, đúng không? Nhưng mặt khác, nước là nước. Và đông là đông, và tây là tây, và nếu bạn đem nam việt quất ra ninh như táo thắng nước đường thì nó có vị giống mận khô hơn nhiều cây đại hoàng. Giờ thì nói cho tôi bạn biết cái gì.

Well, Art is Art, isn't it? Still, on the other hand, water is water. And east is east and west is west and if you take cranberries and stew them like applesauce they taste much more like prunes than rhubarb does. Now you tell me what you know.

Groucho Marx7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích tối thượng của nghệ thuật là tăng cường, thậm chí nếu cần thiết, trầm trọng hóa ý thức đạo đức của con người.

The final purpose of art is to intensify, even, if necessary, to exacerbate, the moral consciousness of people.

Norman Mailer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật liên hệ với cuộc đời chẳng khác nào một cái găng tay lộn trái. Nó dường như có cùng hình dáng và đường nét, nhưng nó không bao giờ có thể được dùng cho cùng mục đích. Nghệ thuật chẳng dạy ta gì về cuộc đời, cũng như cuộc đời chẳng dạy ta gì về nghệ thuật.

Art in relation to life is nothing more than a glove turned inside out. It seems to have the same shapes and contours, but it can never be used for the same purpose. Art teaches nothing about life, just as life teaches us nothing about art.

Morton Feldman7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có nghệ thuật trừu tượng. Bạn luôn phải bắt đầu với một thứ gì đó. Sau đó bạn có thể loại bỏ tất cả dấu vết của hiện thực.

There is no abstract art. You must always start with something. Afterward you can remove all traces of reality.

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là niềm lạc thú của một linh hồn bước vào tự nhiên và phát hiện tự nhiên cũng có linh hồn.

Art is the pleasure of a spirit that enters nature and discovers that it too has a soul.

Auguste Rodin6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại sao bạn lại cố hiểu được nghệ thuật? Bạn có cố hiểu được tiếng hót của con chim không?

Why do you try to understand art? Do you try to understand the song of a bird?

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật không tồn tại chỉ để giải trí - mà còn để thách thức trí tuệ, để khơi dậy, thậm chí để làm nhiễu loạn trong cuộc tìm kiếm sự thực không ngơi nghỉ.

Art does not exist only to entertain - but also to challenge one to think, to provoke, even to disturb, in a constant search for the truth.

Barbra Streisand6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sao lại bắt cuộc đời giống như nghệ thuật.

Tế Hanh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là hình thức giao tiếp hữu hiệu nhất.

Art is the most effective mode of communications that exists.

John Dewey6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng tôi làm việc trong bóng tối - chúng tôi làm điều mình có thể - chúng tôi trao đi điều mình có. Sự nghi ngờ của chúng tôi là đam mê, và đam mê của chúng tôi là nhiệm vụ. Phần còn lại là sự điên rồ của nghệ thuật.

We work in the dark - we do what we can - we give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.

Henry James5 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tốt đẹp mà ta có được từ nghệ thuật không phải là điều ta học được từ nó; mà là con người ta trở thành thông qua nó.

The good we get from art is not what we learn from it; it is what we become through it.

Oscar Wilde5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hơn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghi vật chất hơn trong đời sống...

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Muốn vẽ được cây trúc phải có cây trúc trong bụng.

Tô Đông Pha5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu nó là nghệ thuật, nó không dành cho tất cả, và nếu nó dành cho tất cả, nó không phải là nghệ thuật.

If it is art, it is not for all, and if it is for all, it is not art.

Arnold Schoenberg4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là bàn tay phải của Tự nhiên. Cái sau chỉ cho chúng ta sự tồn tại, cái trước khiến chúng ta trở thành người.

Art is the right hand of Nature. The latter has only given us being, the former has made us men.

Friedrich Schiller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là con của tự do.

Art is the daughter of freedom.

Friedrich Schiller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc và nghệ thuật là những luồng sáng dẫn lối thế giới này.

Music and art are the guiding lights of the world.

Pablo Picasso4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không người nghệ sĩ vĩ đại nào lại thấy mọi thứ như bản chất của nó. Nếu anh ta thấy như vậy, anh ta sẽ không còn là nghệ sĩ.

No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist.

Oscar Wilde3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là thứ duy nhất nghiêm túc trên thế gian. Và người nghệ sĩ là người duy nhất chẳng bao giờ nghiêm túc.

Art is the only serious thing in the world. And the artist is the only person who is never serious.

Oscar Wilde3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời đánh ngã và vùi dập tâm hồn và nghệ thuật nhắc nhở rằng bạn có nó.

Life beats down and crushes the soul and art reminds you that you have one.

Stella Adler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ là người tạo ra thứ mà người ta không cần phải có.

An artist is somebody who produces things that people don't need to have.

Andy Warhol3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai nhìn được đúng gương mặt của con người: nhiếp ảnh gia, cái gương, hay người họa sĩ?

Who sees the human face correctly: the photographer, the mirror, or the painter?

Pablo Picasso3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ là vật chứa những cảm xúc đến từ khắp nơi: từ bầu trời, từ mặt đất, từ một mẩu giấy, từ một hình thù thoáng qua, từ mạng nhện.

The artist is a receptacle for emotions that come from all over the place: from the sky, from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spider’s web.

Pablo Picasso3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là bước nhảy vào bóng tối.

Art is a leap into the dark.

Pablo Picasso3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều biết Nghệ thuật không phải là sự thật. Nghệ thuật là lời nói dối khiến chúng ta nhận ra sự thật, ít nhất là sự thật được trao cho ta để hiểu được.

We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize the truth, at least the truth that is given to us to understand.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là sự xóa bỏ những điều không cần thiết.

Art is the elimination of the unnecessary.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học các định luật như một chuyên gia, để bạn có thể phá vỡ chúng như một người nghệ sĩ.

Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan trọng không phải là sống mãi mãi, mà là tạo ra thứ sẽ trường tồn.

The idea is not to live forever, it is to create something that will.

Andy Warhol2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính nghệ thuật làm nên cuộc sống, làm nên các mối quan tâm, làm nên tầm quan trọng, cho chúng ta khi cân nhắc và ứng dụng chúng, và tôi không biết có thứ gì thay thế được cho lực lượng và cái đẹp mà nó mang đến.

It is art that makes life, makes interest, makes importance, for our consideration and application of these things, and I know of no substitute whatever for the force and beauty of its process.

Henry James2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi các nhà phê bình nghệ thuật gặp nhau, họ nói về Hình thái và Kết cấu và Ý nghĩa. Khi các nhà họa sĩ gặp nhau, họ nói về việc có thể mua nhựa thông rẻ ở đâu.

When art critics get together they talk about Form and Structure and Meaning. When artists get together they talk about where you can buy cheap turpentine.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là sự cụ thể hóa cảm xúc.

Art is the objectification of feeling.

Herman Melville2 người thíchthích danh ngôn Thích

Điêu khắc là nghệ thuật của trí tuệ.

Sculpture is the art of the intelligence.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.