A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Công lý


Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.

Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.

Horace Walpole136 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội.

Iudex damnatur ubi nocens absolvitur.

Publilius Syrus115 người thíchthích danh ngôn Thích

Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối sử đều giống như nhau.

In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.

Albert Einstein108 người thíchthích danh ngôn Thích

Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình.

Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.

Martin Luther99 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai.

Justice is sweet and musical; but injustice is harsh and discordant.

Henry David Thoreau65 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc; nhưng lương tâm là vĩnh cửu và sẽ không bao giờ lụi tàn.

Justice is a temporary thing that must at last come to an end; but the conscience is eternal and will never die.

Martin Luther60 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.

Justice is conscience, not a personal conscience but the conscience of the whole of humanity. Those who clearly recognize the voice of their own conscience usually recognize also the voice of justice.

Aleksandr Solzhenitsyn51 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý mà tình yêu mang lại là sự đầu hàng, công lý mà luật pháp mang lại là sự trừng phạt.

Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.

Mahatma Gandhi47 người thíchthích danh ngôn Thích

Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.

Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.

Thomas Carlyle44 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.

I think the first duty of society is justice.

Alexander Hamilton36 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.

Let justice be done though the heavens should fall.

John Adams33 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở mặt tốt nhất, con người cao thượng nhất trong tất cả các loài động vật; tách khỏi luật lệ và công lý, anh ta trở thành tồi tệ nhất.

At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

Aristotle30 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là đức hạnh đầu tiên của người cầm quyền, và chấm dứt những lời phàn nàn của kẻ phục tùng.

Justice is the first virtue of those who command, and stops the complaints of those who obey.

Denis Diderot30 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía.

Justice cannot be for one side alone, but must be for both.

Eleanor Roosevelt24 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King, Jr.24 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nói rằng ta chỉ nên yêu đồng bào mà không nên yêu người ngoại quốc, phá hủy tình bằng hữu chung của nhân loại, một điều sẽ khiến công lý và lòng nhân đức lụi tàn mãi mãi.

They who say that we should love our fellow-citizens but not foreigners, destroy the universal brotherhood of mankind, with which benevolence and justice would perish forever.

Marcus Tullius Cicero24 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý không có quyền lực là không có sức mạnh; quyền lực mà không có công lý là bạo ngược hung tàn.

Justice without force is powerless; force without justice is tyrannical.

Blaise Pascal20 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cực đoan trong bảo vệ nền độc lập không phải là vô đạo đức! Và tôi cũng muốn nhắc bạn rằng tiết chế trong theo đuổi công lý chẳng phải là đức hạnh.

I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue.

Barry Goldwater18 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Winston Churchill17 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ngày nào đó, vượt qua những đám mây và tất cả những điều sai trái trên thế gian, sẽ có tình yêu thương, lòng trắc ẩn và công lý, và tất cả chúng ta đều sẽ thấu hiểu.

Someday, beyond the clouds and all the world's wrongs, there will be love, compassion and justice, and we shall all understand.

Flavia Weedn15 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người chết đi khi không chịu đứng lên vì điều đúng đắn. Một người chết đi khi không chịu đứng lên vì công lý. Một người chết đi khi không chịu thể hiện quan điểm vì điều đúng.

A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true.

Martin Luther King Jr.12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tiến bộ của nhân loại không tự động cũng chẳng phải là chắc chắn xảy ra... Mỗi bước tiến tới mục tiêu công lý đòi hỏi sự hy sinh, đau khổ và đấu tranh; những nỗ lực không ngừng nghỉ và mối quan tâm nhiệt huyết của những cá nhân đổ hết tâm sức.

Human progress is neither automatic nor inevitable… Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.

Martin Luther King Jr.11 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý khó tránh khỏi tranh cãi; sức mạnh dễ dàng nhận ra và không bị tranh cãi. Vậy nên chúng ta không thể trao sức mạnh cho công lý, bởi vì sức mạnh mâu thuẫn với công lý, và tuyên bố chính bản thân mình là đúng. Và bởi vậy, không thể khiến điều đúng mạnh mẽ, chúng ta đã biến điều mạnh thành đúng.

Justice is subject to dispute; might is easily recognised and is not disputed. So we cannot give might to justice, because might has gainsaid justice, and has declared that it is she herself who is just. And thus being unable to make what is just strong, we have made what is strong just.

Blaise Pascal11 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý, sức mạnh. – Rất đúng rằng điều gì công bằng cần phải được tuân theo; rất cần thiết rằng điều gì mạnh nhất cần phải được phục tùng. Công lý không có sức mạnh là bất lực; sức mạnh không có công lý là bạo ngược. Công lý không có sức mạnh bị chống đối, bởi luôn luôn có kẻ vi phạm; sức mạnh không có công lý bị lên án. Vì vậy chúng ta cần kết hợp công lý và sức mạnh, và để đạt được điều này, hãy khiến điều công bằng trở nên mạnh mẽ, và điều mạnh cần đảm bảo công bằng.

Justice, might.—It is right that what is just should be obeyed; it is necessary that what is strongest should be obeyed. Justice without might is helpless; might without justice is tyrannical. Justice without might is gainsaid, because there are always offenders; might without justice is condemned. We must then combine justice and might, and for this end make what is just strong, or what is strong just.

Blaise Pascal11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính công lý là trung tâm của trật tự xã hội.

It is in justice that the ordering of society is centered.

Aristotle10 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý tột cùng cũng là là bất công tột cùng.

Extreme justice is extreme injustice.

Marcus Tullius Cicero10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hòa bình thực sự không chỉ là không có sự căng thẳng: nó còn là sự hiện diện của công lý.

True peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice.

Martin Luther King Jr.6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp và trật tự tồn tại với mục đích thiết lập công lý và khi chúng thất bại trong mục đích này, chúng trở thành những con đập được cấu trúc nguy hiểm ngăn chặn dòng chảy của tiến bộ xã hội.

Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress.

Martin Luther King Jr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử của thế giới là phiên tòa công lý của thế giới.

The history of the world is the world's court of justice.

Friedrich Schiller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức đi lệch khỏi công lý có thể gọi là sự xảo quyệt hơn là trí tuệ.

Knowledge which is divorced from justice may be called cunning rather than wisdom.

Marcus Tullius Cicero4 người thíchthích danh ngôn Thích

Càng nhiều luật lệ, càng ít công lý.

The more laws, the less justice.

Marcus Tullius Cicero3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những thời điểm mà ngay cả công lý cũng đem lại điều tai hại.

There is a time when even justice brings harm.

Sophocles2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hòa bình và công lý là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Peace and justice are two sides of the same coin.

Dwight D. Eisenhower2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiếng nói của số đông không phải là minh chứng cho công lý.

The voice of the majority is no proof of justice.

Friedrich Schiller1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng yêu công lý khi nó có được do người khác trả giá.

Every man loves justice at another man’s expense.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.