A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Giới hạn


Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó.

Once we accept our limits, we go beyond them.

Albert Einstein195 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.

Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.

Mark Twain116 người thíchthích danh ngôn Thích

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.

Les Brown101 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phong phú tuyệt diệu của trải nghiệm sẽ mất đi đôi chút phần thưởng niềm vui nếu không có giới hạn để vượt qua. Thời khắc lên tới đỉnh núi sẽ chẳng tuyệt vời được bằng một nửa nếu không phải đi qua những thung lũng tối tăm.

The marvelous richness of human experience would lose something of rewarding joy if there were no limitations to overcome. The hilltop hour would not be half so wonderful if there were no dark valleys to traverse.

Helen Keller83 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa.

Go as far as you can see; when you get there you'll be able to see farther.

Thomas Carlyle81 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn đi xa quá mức, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.

Always go too far, because that's where you'll find the truth.

Albert Camus60 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.

Life has no limitations, except the ones you make.

Les Brown54 người thíchthích danh ngôn Thích

Để hiểu rõ một thứ, hãy hiểu những giới hạn của nó; Chỉ khi bị dồn quá sức chịu đựng, nó mới bộc lộ bản chất thực sự.

To know a thing well, know it's limits; Only when pushed beyond it's tolerance will it's true nature be seen.

Frank Herbert53 người thíchthích danh ngôn Thích

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond50 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.

We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.

A. A. Milne43 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đủ sáng suốt để thừa nhận giới hạn của mình tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.

The man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection.

Johann Wolfgang von Goethe31 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đều đóng chặt.

You may live in an imperfect world but the frontiers are not closed and the doors are not all shut.

Maxwell Maltz26 người thíchthích danh ngôn Thích

Những trí tuệ giới hạn chỉ nhận ra giới hạn ở người khác.

Limited minds can recognize limitations only in others.

Jack London25 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà doanh nhân thực thụ không có kẻ thù. Một khi anh ta hiểu được điều này, bầu trời là giới hạn.

A real businessman or entrepreneur has no enemies. Once he understand this, the sky’s the limit.

Jack Ma24 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng giới hạn đứa trẻ trong hiểu biết của bản thân bạn, bởi nó được sinh ra vào thời gian khác bạn.

Don’t limit a child to your own learning, for she was born in another time.

Rabindranath Tagore20 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta cứ mãi đi lòng vòng, bị những lo lắng bất an giới hạn tới mức ta không còn phân biệt được giữa đúng và sai, giữa ý định bất chợt của kẻ cướp và lý tưởng trong sáng nhất.

We walk in circles, so limited by our own anxieties that we can no longer distinguish between true and false, between the gangster's whim and the purest ideal.

Ingrid Bergman16 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke10 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ mà mình lựa chọn.

A person is limited only by the thought that he chooses.

James Allen10 người thíchthích danh ngôn Thích

- Nghệ thuật là gì?
- Là căn bệnh.
- Tình yêu là gì?
- Là ảo ảnh.
- Tôn giáo là gì?
- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
- Vậy anh là gì?
- Định nghĩa là giới hạn.

- What of Art?
- It is a malady.
- Love?
- An Illusion.
- Religion?
- The fashionable substitute for Belief.
- You are a sceptic.
- Never! Scepticism is the beginning of Faith.
- What are you?
- To define is to limit.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Định nghĩa có nghĩa là giới hạn.

To define is to limit.

Oscar Wilde9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tưởng tượng ra các giới hạn; hãy quyết định điều gì là đúng và đáng mong muốn trước khi quyết định điều gì là khả thi.

Imagine no limitations; decide what's right and desirable before you decide what's possible.

Brian Tracy9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng tìm cách vượt qua chúng.

Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Khuyết danh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật dễ để tin rằng cuộc đời dài lâu và tài năng của một người rộng lớn mênh mông - rất dễ vào lúc bắt đầu. Nhưng những giới hạn của cuộc đời dần trở nên rõ rệt; người ta thấy rõ những thành tựu lớn lao hiếm khi được tựu thành.

It is easy to believe that life is long and one's gifts are vast - easy at the beginning, that is. But the limits of life grow more evident; it becomes clear that great work can be done rarely, if at all.

Alfred Adler6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không muốn bị ngăn cản bởi giới hạn của bản thân.

I just don't want to be hampered by my own limitations.

Barbra Streisand6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy biến cuộc đời của bạn thành tác phẩm bậc thầy; đừng tưởng tượng ra bất kỳ giới hạn nào cho điều bạn có thể trở thành, có thể có, hay có thể làm.

Make your life a masterpiece; imagine no limitations on what you can be, have or do.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi chúng ta tiến lên trong đời, ta học được về giới hạn của những khả năng mình có.

As we advance in life we learn the limits of our abilities.

Henry Ford5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tự giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn mình với điều họ nghĩ họ có thể làm được. Bạn có thể đi xa hết chừng nào mà tâm trí bạn cho phép bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể đạt được điều bạn tin.

Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.

Mary Kay Ash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Những giới hạn duy nhất của ta là những giới hạn mà ta dựng lên trong tâm trí mình.

Our only limitations are those we set up in our own minds.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn chấp nhận một niềm tin giới hạn, thì nó sẽ trở thành sự thực với bạn.

If you accept a limiting belief, then it will become a truth for you.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống và hành động trong giới hạn của tri thức mình có và hãy mở rộng tri thức tới giới hạn của cuộc đời mình.

Live and act within the limit of your knowledge and keep expanding it to the limit of your life.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ta nhận định ai đó hay điều gì đó là không hoàn hảo, điều đó phản ánh giới hạn của ta, không phải của họ.

When we see someone or something as imperfect, it is a reflection of our limitations, not theirs.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ không có giới hạn, trừ những giới hạn do ta chấp nhận.

There are no limitations to the mind except those we acknowledge.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một điều nhỏ bé trừ phi nó động bởi thôi thúc không thể khuất phục hướng đến mở rộng những giới hạn của nó.

Life is a petty thing unless it is moved by the indomitable urge to extend its boundaries.

Jose Ortega y Gasset1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ có thể là giới hạn. Cảm xúc giải phóng ta.

The mind can be a limiter. The emotions are the liberator.

Robin Sharma1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đặt giới hạn cho bất cứ điều gì. Bạn càng mơ cao, bạn càng đi xa.

You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.

Michael Phelps1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải biết những giới hạn của mình. Tôi không biết giới hạn của bạn là gì. Tôi phát hiện ra giới hạn của mình khi tôi mười hai tuổi. Tôi phát hiện thấy không có quá nhiều giới hạn, nếu tôi làm theo cách của mình.

You've got to know your limitations. I don't know what your limitations are. I found out what mine were when I was twelve. I found out that there weren't too many limitations, if I did it my way.

Johnny Cash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người cho phải lập giới hạn, vì người nhận hiếm khi làm điều đó.

Givers have to set limits because takers rarely do.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Giới hạn của bạn - chỉ là do bạn tưởng tượng ra.

Your limitation - it’s only your imagination.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.