A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hạnh phúc


Trang 10 trên 10« Đầu...«45678910

Sự giàu sang, cũng giống như hạnh phúc, không bao giờ đạt được khi ta tìm nó trực tiếp. Nó là sản phẩm phụ của việc làm được việc hữu ích.

Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by-product of providing a useful service.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là sự hài hòa tinh thần; bất hạnh là sự thiếu hài hòa tinh thần.

Happiness is mental harmony; unhappiness is mental inharmony.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn hữu dụng, mạnh mẽ và hạnh phúc cần phải ngừng làm thùng đựng thụ động hứng dòng suy nghĩ tiêu cực, ti tiện và ô uế.

He who would be useful, strong, and happy must cease to be a passive receptacle for the negative, beggarly, and impure streams of thought.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta coi những sự thật này tự chúng đã là minh chứng: rằng tất cả con người được sinh ra bình đẳng; rằng họ được Đấng Sáng tạo của mình ban cho một số quyền không thể bị tước đoạt; và giữa chúng là sự sống, tự do, và sự theo đuổi hạnh phúc.

We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.

Thomas Jefferson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn hạnh phúc trong đời, hãy coi mình là người học trò. Mỗi ngày trong đời, hãy tự hỏi: Tôi có thể tiến bộ thế nào?

If you want to be happy in life, consider yourself a student. Every day of your life, think: how can I improve?

Nick Offerman1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã tận hưởng hạnh phúc của thế gian; tôi đã yêu thương.

I have enjoyed the happiness of the world; I have loved.

Friedrich Schiller1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những điều mà tiền bạc không thể mua, và công việc vất vả không thể giành được. Một trong những thứ đó là hạnh phúc.

There are things money can’t buy and hard work can’t win. One of them is happiness.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc không phải là thứ hữu hình, nó là sản phẩm phụ - sản phẩm phụ của thành tựu.

Happiness is not a tangible thing, it's a byproduct - a byproduct of achievement.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt với việc bước đi trên sợi dây thừng đặt trên mặt đất. Khi không có mạo hiểm không có niềm tự hào về thành tựu đạt được, và vì vậy, cũng không có hạnh phúc.

There is absolutely nothing special about walking on a rope stretched along the ground. Where there is no risk, there can be no pride in a deed accomplished, and therefore no happiness.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có chỗ trong ngôi nhà tranh nhỏ nhất cho đôi lứa hạnh phúc.

There is room in the smallest cottage for a happy loving pair.

Friedrich Schiller1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì dày hơn lưỡi dao chia tách hạnh phúc khỏi sự hoài niệm.

Nothing thicker than a knife's blade separates happiness from melancholy.

Virginia Woolf1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đặt mọi thứ dẫn tới hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải người khác, đã lập kế hoạch tốt nhất để sống hạnh phúc. Đây là con người biết tiết chế, con người có chí khí và có sự sáng suốt.

The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, and not upon other men, has adopted the very best plan for living happily. This is the man of moderation, the man of manly character and of wisdom.

Plato1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguồn hạnh phúc lớn nhất là khả năng luôn cảm thấy biết ơn.

The greatest source of happiness is the ability to be grateful at all times.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ tồn tại trong số lượng có hạn - đặc biệt là hạnh phúc.

Everything exists in limited quantity - especially happiness.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tìm ra mình phù hợp làm điều gì, và nắm bắt được cơ hội để làm điều đó, là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc.

To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.

John Dewey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điểm quan trọng nhất của hạnh phúc trong hôn nhân là: Làm đối phương luôn cảm thấy tâm trạng vui vẻ.

Dám kháng chỉ, chém - Lam Ngả Thảo1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc trong mắt người khác, còn bất hạnh lại chỉ có mình thấu hiểu.

Đừng nhân danh tình yêu - Bất Kính Ngữ1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc trường cửu nhất là thứ hạnh phúc không cần phải dựa dẫm vào ai. Chứ cảm xúc mà cứ đi tầm gửi thì cuối cùng cũng dễ lung lay và bị bỏ lại…

Anh Khang1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không buông tay, thì sẽ luôn luôn có một người cầm tay bạn đi đến nấc thang hạnh phúc.

Độc dược phòng bán vé - Ức Cẩm1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc của người phụ nữ có thể do cha mẹ ban tặng, cũng có thể do con cái mang lại, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng gây dựng nên.

Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ như thế nào nếu bạn là người duy nhất trên thế giới? Nếu bạn muốn thực sự hạnh phúc bạn phải là con người đó.

What would you be like if you were the only person in the world? If you want to be truly happy you must be that person.

Quentin Crisp0 người thíchthích danh ngôn Thích

Oán hận là lãng phí hạnh phúc hoàn hảo. Hãy cười khi bạn có thể. Hãy xin lỗi khi bạn nên làm thế và hãy buông bỏ điều mà mình không thể thay đổi.

Grudges are a waste of perfect happiness. Laugh when you can. Apologize when you should and let go of what you can't change.

Drake0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống giữa bạn bè là điều cần thiết chính yếu của hạnh phúc.

To live among friends is the primary essential of happiness.

William Thomson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Định nghĩa về hạnh phúc của tôi là có điều gì đó để làm điều bạn thích làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để chờ đợi.

My definition of happiness is having something to do what you love to do, someone to love, and something to look forward to.

Mary Kay Ash0 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta hạnh phúc nhất khi có mục tiêu, dù nhỏ hay lớn, bởi vì họ có thể trông mong việc đạt được chúng.

People are happiest when they have goals, small and large, because they can look forward to attaining them.

Mary Kay Ash0 người thíchthích danh ngôn Thích

Là người gặt hái mùa vụ chính mình trồng, con người học được cả đau khổ và hạnh phúc.

As the reaper of his own harvest, man learns both of suffering and bliss.

James Allen0 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chỉ có thể hạnh phúc khi họ không cho rằng mục tiêu của cuộc đời là hạnh phúc.

Men can only be happy when they do not assume that the object of life is happiness.

George Orwell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xá cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa như những tin cầu đơn độc... Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.

Phạm Lữ Ân0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang và huy hoàng không thể cho bạn hạnh phúc; sự bình yên và công việc mới có thể.

It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

Thomas Jefferson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tránh đi đau khổ bằng mọi giá chỉ thành công với cái giá là hoàn toàn tách biệt, mà điều này cũng loại trừ khả năng trải nghiệm hạnh phúc.

To spare oneself from grief at all cost can be achieved only at the price of total detachment, which excludes the ability to experience happiness.

Erich Fromm0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là tài sản lớn nhất mà ta có.

Happiness is the richest thing we will ever own.

Công ty Walt Disney0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc cốt ở tại việc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ lớn lao và kỳ lạ.

Happiness consists in realizing that it is all a great strange dream.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Không con người nào có thể thực sự hiểu một người khác, và không ai có thể sắp đặt hạnh phúc của người khác.

No human being can really understand another, and no one can arrange another's happiness.

Graham Greene0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc thường lẻn vào qua cánh cửa bạn không biết mình để mở.

Happiness often sneaks in through a door you didn't know you left open.

John Barrymore0 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải chúng ta có bao nhiêu, mà chúng ta tận hưởng bao nhiêu mới làm nên hạnh phúc.

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.

Charles Spurgeon0 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lãng phí dù chỉ một phút cho việc không hạnh phúc. Nếu một cánh cửa sổ đóng lại, hãy chạy tới cánh cửa sổ tiếp theo, hoặc phá cửa xuống.

Don't waste a minute not being happy. If one window closes, run to the next window - or break down a door.

Brooke Shields0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn luôn giữ thái độ hạnh phúc. Hãy giả như bạn đang cầm một bó hoa xinh đẹp ngát hương.

Always keep that happy attitude. Pretend that you are holding a beautiful fragrant bouquet.

Earl Nightingale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trong kỳ vọng về hạnh phúc mà ta tìm thấy nhiều hạnh phúc. Và cần có lòng can đảm để mong đợi hạnh phúc.

It is in the expectations of happiness that much of happiness is found. And it takes courage to expect happiness.

Earl Nightingale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Để hạnh phúc, hãy ném đi từ "giá mà" và thay thế bằng nó từ "lần tới".

To be happy, drop the words 'if only' and substitute instead the words 'next time'.

Smiley Blanton0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một phần của hạnh phúc trong cuộc đời đến từ việc tránh trận chiến, chứ không phải đương đầu. Rút lui một cách tài giỏi chính bản thân nó đã là chiến thắng.

Part of the happiness of life consists not in fighting battles, but in avoiding them. A masterly retreat is in itself a victory.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm xao động sự bình trong tâm hồn bạn. Hãy nói về sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng với bất cứ ai bạn gặp. Hãy khiến tất cả cả bạn bè bạn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở họ. Hãy nhìn vào mặt tốt đẹp ở mọi thứ. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt nhất, và nhiệt tình về thành công của người khác như cách bạn nhiệt tình về thành công của chính mình.

Be so strong that nothing can disturb your peace of mind. Talk health, happiness, and prosperity to every person you meet. Make all your friends feel there is something special in them. Look at the sunny side of everything. Think only the best, be as enthusiastic about the success of others as you are about your own.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 10 trên 10« Đầu...«45678910

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.