A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự phê bình


Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường - đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng.

To bear defeat with dignity, to accept criticism with poise, to receive honors with humility - these are marks of maturity and graciousness.

William Arthur Ward231 người thíchthích danh ngôn Thích

Dao có mài, mới sắc.
Vàng có thui, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ.

Hồ Chí Minh192 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.

The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulkner124 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình.
Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình.

Hồ Chí Minh97 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh79 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta hay nể nả. Mình chỉ biết mình thanh liêm là đủ - Quan niệm: Thanh cao tự thủ không đủ. Tất cả chúng ta phụ trách trước nhân dân trong anh em phải có phê bình và tự phê bình... phải mở cửa khuyến khích lãnh đạo phê bình và tự phê bình.

Hồ Chí Minh57 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.

He only profits from praise who values criticism.

Heinrich Heine47 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng chứng cuối cùng của sự lớn lao nằm ở việc có thể chịu đựng được sự phê bình mà không oán trách.

The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment.

Elbert Hubbard45 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh do dự không muốn đâm tôi bằng ngôn từ, và không biết rằng sự im lặng còn là thanh kiếm sắc bén hơn.

You hesitate to stab me with a word, and know not - silence is the sharper sword.

Samuel Johnson35 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy.

Hồ Chí Minh31 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tránh bị phê bình, đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, đừng trở thành gì cả.

To avoid criticism, do nothing, say nothing, and be nothing.

Elbert Hubbard28 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiệm vụ chính trị thực sự trong một xã hội như của chúng ta là phê bình hoạt động của các thể chế tỏ ra vừa trung lập vừa độc lập, chỉ trích và công kích làm sao để bóc trần thứ bạo lực chính trị luôn được che dấu thực hiện qua chúng, để ta có thể chiến đấu chống lại chúng.

The real political task in a society such as ours is to criticize the workings of institutions that appear to be both neutral and independent, to criticize and attack them in such a manner that the political violence that has always exercised itself obscurely through them will be unmasked, so that one can fight against them.

Michel Foucault21 người thíchthích danh ngôn Thích

Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em", ngăn cản quần chúng phê bình.

Hồ Chí Minh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trẻ cần tấm gương, chứ không cần sự phê bình.

Young people need models, not critics.

John Wooden11 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nhà khoa học giỏi coi trọng sự phê bình gần như là cao hơn tình bạn: không, trong tình bạn, sự phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn.

A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship.

Francis Crick11 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để mình bị ảnh hưởng bởi lời ca ngợi cũng như sự phê bình. Dù là lời khen hay chê, bị chúng ảnh hưởng là yếu đuối.

You can’t let praise or criticism get to you. It’s a weakness to get caught up in either one.

John Wooden10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta nên học được bài học từ thời tiết. Nó chẳng quan tâm tới lời chỉ trích.

All of us could take a lesson from the weather. It pays no attention to criticism.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiển nhiên chính những người sợ mình sai mới lảng tránh phê bình. Người chắc chắn mình đúng chào đón điều đó. Nó chỉ soi sáng sức mạnh của niềm tin và khiến chúng thêm sẵn sàng cho những người khác.

Surely it is the one who fears he is wrong who avoids criticism. The one who is sure he is right invites it. It only illuminates the strength of beliefs and makes them more available to others.

David L Wolfe7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tỏ ra căm ghét khi bị phê bình là thừa nhận rằng mình đáng bị như vậy.

To show resentment at a reproach is to acknowledge that one may have deserved it.

Tacitus7 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tránh bị phê bình, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, đừng trở thành gì cả.

To avoid criticism say nothing, do nothing, be nothing.

Aristotle7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phê bình là thứ chúng ta có thể tránh một cách dễ dàng bằng việc không nói gì, không làm gì, không trở thành gì cả.

Criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing, and being nothing.

Aristotle5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

Winston Churchill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích những lời phê bình. Nó khiến ta trở nên mạnh mẽ.

I like criticism. It makes you strong.

LeBron James3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mong muốn phê bình giảm đi khi nhân cách được phát triển. Đặc điểm của một nhân cách tốt là không bao giờ chỉ trích và hiếm khi nhắc đến lỗi lầm của người khác. Một nhân cách mạnh mẽ không kháng cự cái xấu xa, mà dùng sức mạnh của mình để xây dựng điều tốt đẹp. Họ biết rằng khi ánh sáng rực rỡ, bóng tối sẽ tự biến mất.

The desire to criticise becomes less and less as the character is developed. It is the mark of a fine character never to be critical and to mention but rarely the faults of others. A strong character does not resist evil, but uses their strength in building the good. They know that when the light is made strong, the darkness will disappear of itself.

Christian D. Larson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta đều thu được lợi ích từ việc được chỉnh lại đúng - nếu chúng ta được chỉnh lại đúng theo cách tích cực.

All of us profit from being corrected - if we're corrected in a positive way.

Sam Walton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có một cách để tránh bị phê bình: không làm gì cả, không nói gì cả, và không trở thành gì cả.

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing.

Aristotle2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dẫm lên cổ nỗi sợ hãi sợ bị phê bình bằng cách đi tới quyết định sẽ không lo lắng về điều người khác nghĩ, làm hay nói.

Put your foot upon the neck of the fear of criticism by reaching a decision not to worry about what other people think, do, or say.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời phê bình nào cũng nên được kẹp giữa hai lớp lời khen.

Sandwich every bit of criticism between two layers of praise.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau dòng thơ cuối, chẳng có gì theo sau ngoại trừ phê bình văn học.

After the last line of a poem, nothing follows except literary criticism.

Joseph Brodsky2 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề của tất cả chúng ta là ta thà bị lời khen hủy hoại hơn là được lời phê bình cứu rỗi.

The trouble with most of us is that we'd rather be ruined by praise than saved by criticism.

Norman Vincent Peale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lời phê trách hữu hiệu đối với người khôn, hơn trăm chiếc gậy quất vào kẻ ngu đần.

Ngạn ngữ Nga1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy phê bình hành động, chứ đừng phê bình con người.

Criticize the act, not the person.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước khi phê bình ai đó, bạn nên đi một dặm bằng giày của anh ta. Như vậy để khi bạn phê bình anh ta, bạn đã cách xa cả dặm rồi, và còn có được cả đôi giày nữa.

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes.

Jack Handey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.