A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự phàn nàn


Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét.

As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.

Helen Keller310 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

William Arthur Ward245 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

We are born crying, live complaining, and die disappointed.

Thomas Fuller235 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể chỉ trích, chê trách và phàn nàn - và phần lớn kẻ ngu xuẩn đều làm như vậy.

Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do.

Dale Carnegie210 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại sao chúng ta lại nên nghĩ về những điều tươi đẹp? Bởi vì suy nghĩ quyết định cuộc đời. Có một thói quen chung là oán trách môi trường xung quanh. Môi trường điều chỉnh cuộc đời nhưng không điều khiển cuộc đời. Linh hồn mạnh hơn những gì quanh nó.

Why should we think upon things that are lovely? Because thinking determines life. It is a common habit to blame life upon the environment. Environment modifies life but does not govern life. The soul is stronger than its surroundings.

William James168 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng.

Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed.

Samuel Johnson144 người thíchthích danh ngôn Thích

Tương lai trao thưởng cho những ai tiến lên phía trước. Tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối cho mình. Tôi không có thời gian để phàn nàn. Tôi sẽ tiến về phía trước.

The future rewards those who press on. I don't have time to feel sorry for myself. I don't have time to complain. I'm going to press on.

Barack Obama121 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay vì phàn nàn rằng khóm hồng đầy gai, hãy vui sướng rằng khóm cây đầy gai nở rộ hoa hồng.

Instead of complaining that the rosebush is full of thorns, be happy that the thorn bush has roses

Ngạn ngữ Đức108 người thíchthích danh ngôn Thích

Than thân trách phận là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, và nếu ta đầu hàng nó, ta sẽ chẳng làm được gì khôn ngoan trên thế giới này.

Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, we can never do anything wise in this world.

Helen Keller80 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái bánh tệ nhất của cỗ xe tạo ra nhiều âm thanh nhất.

The worst wheel of the cart makes the most noise.

Benjamin Franklin50 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội nằm ở cùng nơi với những tiếng kêu ca.

Opportunity lies in the place where the complaints are.

Jack Ma29 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tìm lỗi, hãy tìm cách chữa. Ai cũng có thể phàn nàn.

Don’t find fault, find a remedy. Anybody can complain.

Henry Ford28 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không có ý muốn phàn nàn rằng tôi đã gieo trồng và người khác hái quả.

I am not disposed to complain that I have planted and others have gathered the fruits.

Charles Goodyear27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường hay phàn nàn họ chưa làm gì cho đời mình, và rồi chờ đợi ai đó nói ra rằng không phải vậy đâu.

Too often the people complain that they have done nothing with their lives and then they wait for somebody to tell them that this isn't so.

Charles Bukowski23 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng khiến phàn nàn và than vãn trở thành thói quen
Nếu bạn thỉnh thoảng phàn nàn hoặc than vãn, không sao cả.
Tuy nhiên, nếu nó trở thành thói quen, nó sẽ tương tự như rượu chè: bạn càng uống, bạn càng khát. Trên con đường thành công, bạn sẽ thấy những người thành công đều là những người không than vãn, cũng không thường hay phàn nàn.
Thế giới sẽ không nhớ bạn nói gì, nhưng chắc chắn sẽ không quên bạn đã làm gì.

Don’t make complaining and whining a habit
If you complain or whine once in a while, it is not a big deal.
However, if it becomes habitual, it will be similar to drinking: the more you drink, the stronger the thirst. On the path to success, you will notice that the successful ones are not whiners, nor do they complain often.
The world will not remember what you say, but it will certainly not forget what you have done.

Jack Ma15 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ bi quan là kẻ phàn nàn về tiếng ồn khi cơ hội gõ cửa.

A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.

Oscar Wilde11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nước mắt và những lời phàn nàn - công cụ mà tôi gọi là sức mạnh của nước - có thể là vũ khí cực kỳ hữu hiệu để làm rối loạn sự hợp tác, và đưa người khác vào một tình trạng giống như nô dịch.

Tears and complaints - the means which I have called water power - can be an extremely useful weapon for disturbing cooperation and reducing other to a condition of slavery.

Alfred Adler8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi hết 24 giờ mà không phàn nàn – không một lần nào – và rồi nhìn xem cuộc đời bạn bắt đầu thay đổi ra sao.

Go 24 hours without complaining - not even once - then watch how your life starts changing.

Katrina Mayer8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi ghét phàn nàn... Không ai không có khó khăn, dù là tầng lớp thượng lưu hay tầng lớp dưới, và mỗi người biết rõ nhất giày của mình bó chặt ở đâu.

I hate to complain...No one is without difficulties, whether in high or low life, and every person knows best where their own shoe pinches.

Abigail Adams7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người khác sẽ không có thời gian cho bạn nếu lúc nào bạn cũng giận dữ hoặc phàn nàn.

People won't have time for you if you are always angry or complaining.

Stephen Hawking7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người ta ngừng phàn nàn, người ta ngừng suy nghĩ.

When people cease to complain, they cease to think.

Napoleon Bonaparte7 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về sự phàn nàn

Đừng phàn nàn về tuyết trên mái nhà hàng xóm khi bậc cửa của chính mình còn chưa sạch.

Don't complain about the snow on your neighbor's roof when your own doorstep is unclean.

Confucius6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng phàn nàn. Nếu con không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu con không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của mình.

Don't complain. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude.

Maya Angelou5 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề của đất nước này là có quá nhiều người thích nói, "Vấn đề của đất nước này là..."

The trouble with this country is that there are too many people going about saying, "The trouble with this country is...."

Sinclair Lewis5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ phàn nàn, đừng bao giờ biện giải. Hãy kháng cự thôi thúc tự phòng vệ hay biện hộ.

Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses.

Brian Tracy3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng phàn nàn nhiều về rắc rối của mình, bạn càng có nhiều rắc rối phải phàn nàn.

The more you complain about your problems, the more problems you will have to complain about.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn bỏ ra năm phút để phàn nàn, bạn đã lãng phí năm phút. Nếu bạn tiếp tục phàn nàn, sẽ chẳng mất lâu để chúng lôi bạn ra sa mạc tài chính và bỏ mặc bạn ở đó nghẹn cát bụi của chính sự hối hận của mình.

If you spend five minutes complaining, you have just wasted five minutes. If you continue complaining, it won't be long before they haul you out to a financial desert and there let you choke on the dust of your own regret.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời phàn nàn, suy nghĩ kiểu bi kịch, thái độ coi mình là nạn nhân, sự than vãn, oán trách, và tất cả những lời ngụy biện KHÔNG BAO GIỜ giúp bạn tiến đến gần mục tiêu hay giấc mơ dù chỉ một bước thôi. Hãy ném những chuyện vớ vẩn đó đi. Ném đi ảo tưởng rằng bạn XỨNG ĐÁNG được tốt hơn và GIÀNH lấy nó! Ngày hôm nay là một ngày mới!

Your complaints, your drama, your victim mentality, your whining, your blaming, and all of your excuses have NEVER gotten you even a single step closer to your goals or dreams. Let go of your nonsense. Let go of the delusion that you DESERVE better and go EARN it! Today is a new day!

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ phàn nàn và đừng bao giờ giải thích.

Never complain and never explain.

Benjamin Disraeli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tham gia vào giấc mơ của chính mình, đừng chỉ nói mình muốn gì, hay phàn nàn về điều mà mình không có.

Participate in your own dreams, don't just say what you want or complain about what you don't have.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách nghĩ. Đừng phàn nàn.

If you do not like anything, alter it. If you can not change it, adjust your mindset. Will not complain.

Maya Angelou1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ phàn nàn. Đừng bao giờ giải thích.

Never complain. Never explain.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy biết ơn vì những gì mình có và dừng phàn nàn lại - điều đó làm tất cả mọi người khác buồn chán, chẳng làm được gì tốt cho bạn, và chẳng giải quyết được vấn đề nào!

Be grateful for what you have and stop complaining - it bores everybody else, does you no good and doesn't solve any problems!

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng kêu ca là vấn đề nào đó khó. Nếu không khó thì đã không phải là vấn đề.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thành công tự cổ động lẫn nhau tiến lên. Họ truyền động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy lẫn nhau. Người không thành công chỉ biết oán trách, đổ lỗi và phàn nàn.

Successful people build each other up. They motivate, inspire, and push each other. Unsuccessful people just hate, blame, and complain.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.