Danh ngôn vần y

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Ý tưởng


Trang 1 trên 212»

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

The value of an idea lies in the using of it.

Thomas Edison314 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải sẵn sàng vất vả và chi tiêu tằn tiện để đưa được ý tưởng cất cánh.

You have to be ready for hard work and frugal spending to get the idea off the ground.

Garrett Camp179 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!

Les Brown143 người thíchthích danh ngôn Thích

Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.

To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate for years, it requires a lot of disciplines.

Steve Jobs129 người thíchthích danh ngôn Thích

Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.

Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

Nikola Tesla88 người thíchthích danh ngôn Thích

Trường học không phải nơi để đi tìm ý tưởng.

College isn't the place to go for ideas.

Helen Keller87 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.

Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down.

Hecto Berlioz86 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.

An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Elbert Hubbard86 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không quan tâm việc họ trộm ý tưởng của tôi. Tôi lo rằng họ không có ý tưởng nào của riêng mình.

I don’t care that they stole my idea… I care that they don’t have any of their own.

Nikola Tesla82 người thíchthích danh ngôn Thích

Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

Often the difference between a successful man and a failure is not one's better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.

Maxwell Maltz61 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng phải được tạo thành qua khối óc và bàn tay của những người tốt và can đảm, không thì nó cũng chẳng hơn là những giấc mơ.

Ideas must work through the brains and the arms of good and brave men, or they are no better than dreams.

Ralph Waldo Emerson38 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng sự đổi mới đến từ những cuộc gặp gỡ giữa hàng lang hay gọi nhau vào 10:30 giờ đêm vì một ý tưởng mới, hay bởi họ nhận ra điều gì đó có thể công phá cách chúng ta nghĩ về một vấn đề. Đó là những cuộc họp bất thường của sáu người được triệu tập bởi một người nghĩ rằng mình đã tìm ra một thứ mới hay ho nhất từ trước đến nay và muốn biết người khác nghĩ gì về ý tưởng đó.

But innovation comes from people meeting up in the hallways or calling each other at 10:30 at night with a new idea, or because they realized something that shoots holes in how we’ve been thinking about a problem. It’s ad hoc meetings of six people called by someone who thinks he has figured out the coolest new thing ever and who wants to know what other people think of his idea.

Steve Jobs37 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên; rồi ý nghĩ được tổ chức, trở thành ý tưởng và kế hoạch; sau đó là biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực. Điểm bắt đầu, như bạn sẽ thấy, nằm trong trí tưởng tượng của bạn.

First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill29 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người có ý tưởng hay, nhưng chẳng có gì rẻ rúng trên thế gian này hơn là ý tưởng hay không đi kèm hành động.

A lot of people have great ideas, but nothing in the world is cheaper than a good idea with no action.

Khuyết danh25 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải là chúng ta cần ý tưởng mới, nhưng chúng ta cần phải ngừng có những ý tưởng cũ.

It’s not we need new ideas, but we need to stop having old ideas.

Edwind Land24 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải có lòng can đảm để đặt cược cho ý tưởng của mình, chấp nhận nguy cơ đã được tính toán, và hành động. Cuộc sống mỗi ngày đòi hỏi lòng can đảm, để đời hiệu quả và mang lại hạnh phúc.

We must have courage to bet on our ideas, to take the calculated risk, and to act. Everyday living requires courage if life is to be effective and bring happiness.

Maxwell Maltz18 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Johann Wolfgang von Goethe - Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân

Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân cờ có thể bị ăn, nhưng chúng có thể giúp bạn chiến thắng.

Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game.

Johann Wolfgang von Goethe17 người thíchthích danh ngôn Thích

Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.

To have a great idea, have a lot of them.

Thomas Edison17 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn có một quả táo và tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi những quả táo này, bạn và tôi đều vẫn sẽ có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng và tôi có một ý tưởng và chúng ta trao đổi những ý tưởng này, thì mỗi chúng ta sẽ có hai ý tưởng.

If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

Charles Franklin Brannan14 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi đi trong xe ngựa, hoặc tản bộ sau bữa ăn ngon, hay khi tôi không thể ngủ được trong đêm; chính những lúc như thế này ý tưởng đến nhiều và tốt nhất.

When I am traveling in a carriage, or walking after a good meal, or during the night when I cannot sleep; it is on such occasions that ideas flow best and most abundantly.

Wolfgang Amadeus Mozart13 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là điều thú vị đối với việc chia sẻ ý tưởng cùng người khác: Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng mới với mười người, họ nghe nó một lần, và bạn sẽ được nghe nó mười lần.

Here's what is exciting about sharing ideas with others: If you share a new idea with ten people, they get to hear it once and you get to hear it ten times.

Jim Rohn13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn truyện giả tưởng sống trong sự sợ hãi. Mỗi ngày đều đòi hỏi những ý tưởng mới, và anh ta chẳng bao giờ dám chắc mình có bắt kịp điều đó hay không.

A writer of fiction lives in fear. Each new day demands new ideas and he can never be sure whether he is going to come up with them or not.

Roald Dahl11 người thíchthích danh ngôn Thích

Lao động sản sinh ra ý tưởng.

Labor gives birth to ideas.

Jim Rohn10 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn cần phải có ý tưởng mình định làm gì, nhưng đó nên là ý tưởng mơ hồ.

You have to have an idea of what you are going to do, but it should be a vague idea.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Các ý tưởng làm thay đổi cuộc đời luôn luôn đến với tôi qua những cuốn sách.

Life transforming ideas have always come to me through books.

Oliver Wendell Holmes, Sr.9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ít tò mò về con người và tò mò nhiều hơn về ý tưởng.

Be less curious about people and more curious about ideas.

Marie Curie8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi bắt đầu với một ý tưởng, rồi nó trở thành thứ gì đó khác.

I begin with an idea and then it becomes something else.

Pablo Picasso7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng là nguồn gốc của tất cả.

Ideas are the source of all things.

Plato7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng là một loại phương tiện di chuyển, một chiếc xe mà bạn có thể sử dụng để đưa bạn từ bất cứ nơi nào bạn đang ở đến bất cứ nơi nào bạn muốn đi.

Ideas are a mode of transportation, a vehicle that you can use to take yourself from wherever you are to wherever you want to go.

Brian Tracy4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn viết xuống ý tưởng của mình, bạn tự động tập trung toàn bộ sự chú ý vào chúng. Ít ai trong chúng ta có thể vừa viết xuống một ý nghĩ vừa nghĩ một ý nghĩ khác cùng một lúc. Bởi vậy cây bút và tờ giấy là công cụ tuyệt hảo để tập trung.

When you write down your ideas you automatically focus your full attention on them. Few if any of us can write one thought and think another at the same time. Thus a pencil and paper make excellent concentration tools.

Michael Leboeuf4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thành tựu, tất cả mọi của cải kiếm được đều bắt đầu từ một ý tưởng.

All achievements, all earned riches have their beginning in an idea.

Andrew Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ý tưởng mà không nguy hiểm thì chẳng đáng được gọi là ý tưởng.

An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.

Oscar Wilde4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đó là bí mật lớn nhất của sự sáng tạo. Bạn đối xử với ý tưởng như với mèo: bạn khiến chúng đi theo mình.

That's the great secret of creativity. You treat ideas like cats: you make them follow you.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ bạn được thiết kế theo kiểu cách rằng bạn không thể có ý tưởng ở tay này mà không có khả năng biến ý tưởng đó thành hiện thực ở tay kia. Sự tồn tại của ý tưởng trong trí tuệ ý thức của bạn có nghĩa là bạn đã có trong mình và quanh mình khả năng biến nó thành hiện thực. Câu hỏi duy nhất cần trả lời là, bạn muốn nó đến thế nào?

Your mind is designed in such a way that you cannot have an idea on the one hand without also having the ability to bring that idea into reality on the other. The very existence of an idea in your conscious mind means that you have within you and around you the capacity to turn it into reality. The only question you have to answer is, How badly do you want it?

Brian Tracy3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng hay đủ lâu, cuối cùng nó sẽ tác động đến những người giỏi.

If you share a good idea long enough, it will eventually fall on good people.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian tốt nhất để dựng lên một kỷ luật mới là khi ý tưởng vẫn còn mạnh mẽ.

The best time to set up a new discipline is when the idea is strong.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì tác động mạnh mẽ lên tương lai của bạn hơn là trở thành người thu thập ý tưởng hay và thông tin. Điều đó gọi là làm bài tập về nhà.

Nothing is more powerful for your future than being a gatherer of good ideas and information. That's called doing your homework.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó khăn không nằm ở ý tưởng mới, mà ở việc thoát khỏi ý tưởng cũ.

The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.

John Maynard Keynes3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những ý tưởng hay, khi không có hành động sẽ trở nên ôi thiu và vô dụng. Chìa khóa để biến giấc mơ thành hiện thực là hành động. Những người có ý tưởng hay rất thường thấy. Người hành động theo đuổi giấc mơ và ý tưởng ít thấy hơn, nhưng họ là những người đạt được sự giàu sang và tri thức. Ai đó sẽ hành động ngày hôm nay. Hãy để đó là bạn.

All of the great ideas, without action, become stale and useless. The key to turning dreams into reality is action. People who have great ideas are a dime a dozen. People who act on their dreams and ideas are the select few, but they are the ones who gain the wealth, wealth and wisdom that is available. Someone will act today. Let it be you.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy là người sưu tập ý tưởng hay. Hãy giữ một cuốn sổ. Khi bạn nghe được một ý tưởng hay, hãy bắt lấy nó, viết nó xuống. Đừng tin vào trí nhớ của mình.

Be a collector of good ideas. Keep a journal. If you hear a good idea, capture it, write it down. Don't trust your memory.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng có thể thay đổi cả cuộc đời. Đôi khi tất cả những gì bạn cần để mở cánh cửa chỉ là thêm một ý tưởng nữa.

Ideas can be life-changing. Sometimes all you need to open the door is just one more good idea.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ của con người được kéo giãn bởi ý tưởng hay cảm xúc mới, và không bao giờ thu hẹp lại về kích cỡ cũ.

A man's mind is stretched by a new idea or sensation, and never shrinks back to its former dimensions.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như đôi mắt của ta cần ánh sáng để nhìn, trí tuệ ta cần ý tưởng để nhận thức.

Just as our eyes need light in order to see, our minds need ideas in order to conceive.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng định hình dòng chảy lịch sử.

Ideas shape the course of history.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính ý tưởng, chứ không phải các mối quan tâm được trao ý tưởng, là nguy hiểm vì thiện hoặc ác.

It is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng hay đến từ mọi nơi nếu bạn chịu nghe và chịu tìm kiếm chúng. Bạn không bao giờ biết được ai sẽ là người có ý tưởng hay.

Great ideas come from everywhere if you just listen and look for them. You never know who’s going to have a great idea.

Sam Walton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần lớn chúng ta không sáng tạo ra ý tưởng. Chúng ta lấy những ý tưởng hay nhất từ người khác.

Most of us don't invent ideas. We take the best ideas from someone else.

Sam Walton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có ý tưởng nào vẫn tốt hơn là có ý tưởng sai; không tin gì vẫn tốt hơn là tin vào điều sai trái.

It is always better to have no ideas than false ones; to believe nothing, than to believe what is wrong.

Thomas Jefferson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ý tưởng tầm thường nếu khơi dậy được sự nhiệt tình sẽ tiến xa hơn ý tưởng lớn mà chẳng truyền cảm được cho ai.

A mediocre idea that generates enthusiasm will go further than a great idea that inspires no one.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý tưởng là điểm bắt đầu của mọi tài vận.

Ideas are the beginning points of all fortunes.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.