A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lời nói


Trang 2 trên 2«12

Người quân tử nói ra một lời mà người ta cho mình là khôn, hay không khôn, cho nên không thể không thận trọng lời nói.

君子一言以为知,一言以为不知,言不可不慎也。
Quân tử nhất ngôn dĩ vị trí, nhất ngôn dĩ vi bất tri, ngôn bất khả thận dã.

Tử Cống12 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nói một cách mềm mại nhưng nội dung thì phải cứng rắn.

Khuyết danh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sợ ít đi, và hy vọng nhiều hơn. Hãy ăn ít đi, và nhai kỹ hơn. Hãy nói ít đi, nhưng nói nhiều hơn lời ý nghĩa. Hãy căm hận ít đi, và yêu thương nhiều hơn.

Fear less, hope more. Eat less, chew more. Talk less, say more. Hate less, love more.

Pauline Phillips12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiếng vang của một lời nói ân cần vượt xa hơn cả mặt trăng.

The echo of a kind word can be heard to the moon and beyond.

Katrina Mayer11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người xưa thận trọng lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà làm không được.

古者言之不出,耻躬之不逮也。Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.

Khổng Tử10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng dùng những lời lẽ to tát. Chúng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Don't use big words. They mean so little.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đã quá muộn để sửa lại: một khi bạn đã thốt lên, nó trở thành cố định, và bạn phải nhận hệ quả.

It's too late to correct it: when you've once said a thing, that fixes it, and you must take the consequences.

Lewis Carroll9 người thíchthích danh ngôn Thích

Câu nói như tên bắn, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai khó mà lấy lại.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng mong điều xấu đến với người khác. Đừng nói ác khẩu về người khác. Đừng ngăn cản bất cứ ai hoạt động.

Do not wish evil for others. Do not speak ill of others. Do not obstruct anyones activities.

Guru Nanak9 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai nghĩ đúng như tất cả những gì anh ta nói, và vậy mà vẫn có số ít người nói tất cả những gì mình nghĩ, bởi lời nói thì trơn trượt còn suy nghĩ thì ác ý.

No man means all he says, and yet very few say all they mean, for words are slippery and thought is viscous.

Henry Adams9 người thíchthích danh ngôn Thích

Giận bốc lên nóng hơn lửa; lưỡi nói ra sắc hơn gươm.

Hoàng Hiến8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống mà không giả tạo, yêu mà không phụ thuộc, lắng nghe mà không phòng thủ, nói mà không xúc phạm.

Live without pretending, love without depending, listen without defending, speak without offending.

Drake8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói ra một câu không có tình, có nghĩa, một câu gieo sự bất hòa, nghi kỵ, hận thù, câu nói đó cũng mang chữ ký của mình, mình chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Thích Nhất Hạnh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nắm giữ sức mạnh để dễ dàng tăng tổng hạnh phúc trên thế gian. Làm thế nào? Bằng cách trao đi vài lời ấm áp chân tình cho người đang cô đơn hay nản lòng. Có lẽ ngày mai bạn sẽ quên đi những lời tử tế bạn đã nói hôm nay, nhưng người nhận có thể sẽ trân trọng chúng cả cuộc đời.

You have it easily in your power to increase the sum total of this world’s happiness now. How? By giving a few words of sincere appreciation to someone who is lonely or is discouraged. Perhaps you will forget tomorrow the kind words you say today, but the recipient may cherish them over a lifetime.

Dale Carnegie7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ánh sáng nhanh hơn âm thanh. Đó là vì sao một số người thoạt nhìn thì sáng sủa, cho tới khi bạn nghe họ nói.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak.

Alan Dundes7 người thíchthích danh ngôn Thích

Những ngôn từ khắc nghiệt sống trong hầm tối của con tim.

Harsh words live in the dungeon of the heart.

Norman Mailer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước hết, thực hành lời mình nói, sau mới nói ra.

先行其言而后从之 先行其言而后从之。
Tiên hành kì ngôn, nhi hậu tòng chi.

Khổng Tử6 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong những thứ mà bạn có thể trao đi mà vẫn giữ lại có lời nói, nụ cười, và một trái tim biết ơn.

Among the things you can give and still keep are your word, a smile, and a grateful heart.

Zig Ziglar5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nói rõ ràng, nếu bạn định nói; hãy trau chuốt từng từ trước khi bạn để nó rời khỏi miệng.

Speak clearly, if you speak at all; carve every word before you let it fall.

Oliver Wendell Holmes, Sr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói luôn mạnh bạo hơn hành động.

Speech is always bolder than action.

Friedrich Schiller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nói càng ít, bạn càng được lắng nghe nhiều.

The less you talk, the more you're listened to.

Pauline Phillips4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nghĩ hai lần trước khi nói, bởi vì lời nói và ảnh hưởng của bạn sẽ gieo hạt giống hoặc của thành công, hoặc của thất bại vào tâm trí người khác.

Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có ba lời nói, đối với bất cứ ai bạn nói. Lời bạn luyện tập, lời bạn nói ra miệng, và lời bạn ước mình đã nói.

There are always three speeches, for every one you actually gave. The one you practiced, the one you gave, and the one you wish you gave.

Dale Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc đời anh ta.

Not in his speech, not in his thoughts, I see his greatness, only in his actions, in his life.

Hermann Hesse4 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời vô ích của người nói mà không làm cũng giống như bông hoa đẹp và màu mè nhưng không có hương thơm.

Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời dụ ngọt và lời xuất phát từ tấm lòng có thể giống nhau, đều tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi nghe. Nhưng những lời nói không xuất phát từ tấm lòng chỉ cần đối phương đáp lại “Không cần” thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Weibo - Dịch: Lam Lam3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có sự khác biệt vô cùng giữa có điều để nói, và phải nói điều gì đó.

There's all the difference in the world between having something to say, and having to say something.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nửa thế giới được lập nên từ những người có điều gì để nói và không thể nói ra, và nửa còn lại là những người chẳng có gì để nói nhưng cứ tiếp tục nói.

Half the world is composed of people who have something to say and can't, and the other half who have nothing to say and keep on saying it.

Robert Frost3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba thứ không bao giờ trở lại trong đời: lời nói, thời gian và cơ hội.

There are three things in life that leave and never return; words, time and opportunities.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn 'Đa khẩu hạ lưu tình'.

毁灭人只要一句话,培植一个人却要千句话,请你多口下留情。

Phật học Trung hoa1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để im lặng đó là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ.

Ngạn ngữ Nhật1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng lời nói tiêu cực là thuốc độc. Không gian giữa bạn và tôi tràn ngập âm thanh và hình ảnh. Nếu không phải vậy, làm sao tôi có thể bật ti vi ngay lúc này và thấy chuyện đang xảy ra ở New York? Điều đó có nghĩa là âm thanh và hình ảnh ở trong không trung, nhét đầy, chèn chặt như bây dơi. Và tôi tin rằng sự tiêu cực có sức mạnh. Nó sống đấy. Và nếu bạn để nó đậu vào nhà mình, vào tâm trí mình, vào cuộc đời mình, nó có thể khống chế bạn. Vậy nên khi một lời thô lỗ hay ác ý được nói ra - lời chỉ trích hà khắc, lời miệt thị người đồng tính, lời căm hận - tôi nói, "Hãy ném tất cả ra khỏi nhà tôi!" Những lời tiêu cực ấy dính lên phần mộc ngôi nhà và đồ đạc, và điều tiếp theo bạn biết, chúng bám vào da thịt.

I believe that a negative statement is poison. The air between you and me is filled with sounds and images. If that were not so, how is it that I can turn on a television right now and see what's happening in New York? That means sounds and images are in the air, crowded, jammed up like bats. And Oprah, I'm convinced that the negative has power. It lives. And if you allow it to perch in your house, in your mind, in your life, it can take you over. So when the rude or cruel thing is said—the lambasting, the gay bashing, the hate—I say, "Take it all out of my house!" Those negative words climb into the woodwork and into the furniture, and the next thing you know they'll be on my skin.

Maya Angelou1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta giỏi nhất là nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng lại mong người khác có thể hiểu ra được vấn đề.

Weibo - Dịch: Lam Lam0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn hỏi một vấn đề, đối phương lại trốn tránh câu trả lời, thật ra là vì người đó không muốn cho bạn biết đáp án đau lòng mà thôi.

Weibo - Dịch: Lam Lam0 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tồi tệ khi nói hay nhưng lại nói sai.

It is terrible to speak well and be wrong.

Sophocles0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.