A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lựa chọn


Trang 2 trên 2«12

Cẩn thận khi lựa chọn kẻ thù không bao giờ là quá thừa thãi.

A man can’t be too careful in the choice of his enemies.

Oscar Wilde4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những khoảng khắc mà người ta phải chọn giữa việc sống cuộc đời của bản thân một cách hoàn toàn và trọn vẹn - hay kéo lê thê sự tồn tại giả tạo, nông cạn và đê hèn mà thế giới đòi hỏi trong thói đạo đức giả của nó.

There are moments when one has to choose between living one's own life, fully, entirely, completely - or dragging out some false, shallow, degrading existence that the world in its hypocrisy demands.

Oscar Wilde4 người thíchthích danh ngôn Thích

Giữa đường là nơi có vạch trắng - và đó là nơi tệ nhất để lái xe.

The middle of the road is where the white line is - and that's the worst place to drive.

Robert Frost4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta đều có hai lựa chon về điều ta sẽ làm với cuộc đời mình. Lựa chọn đầu tiên ta có thể chọn là sống ít hơn khả năng ta có thể. Kiếm được ít hơn. Có được ít hơn. Đọc ít hơn và nghĩ ít hơn. Thử ít hơn và rèn kỷ luật ít hơn. Đây là những lựa chọn dẫn đến một cuộc đời trống rỗng. Đây là những lựa chọn mà một khi ta lập, chúng sẽ dẫn tới một cuộc đời không ngừng sợ hãi thay vì một cuộc đời đầy những kỳ vọng kỳ diệu. Và lựa chọn thứ hai? Làm tất cả! Trở thành tất cả những gì ta có thể. Đọc mọi cuốn sách ta có thể. Kiếm nhiều hết mức ta có thể. Trao đi và chia sẻ nhiều hết mức ta có thể. Phấn đấu và kiến tạo và thành tựu nhiều hết mức ta có thể.

Each of us has two distinct choices to make about what we will do with our lives. The first choice we can make is to be less than we have the capacity to be. To earn less. To have less. To read less and think less. To try less and discipline ourselves less. These are the choices that lead to an empty life. These are the choices that, once made, lead to a life of constant apprehension instead of a life of wondrous anticipation And the second choice? To do it all! To become all that we can possibly be. To read every book that we possibly can. To earn as much as we possibly can. To give and share as much as we possibly can. To strive and produce and accomplish as much as we possibly can.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể kiếm sống, hoặc bạn có thể hoạch định cuộc sống.

You have two choices: You can make a living, or you can design a life.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ quyết định lựa chọn, và lựa chọn quyết định kết quả. Tất cả những gì là ta, và tất cả những gì ta có thể trở thành, thực ra đều đã trao cho ta.

Attitude determines choice, and choice determines results. All that we are, and all that we can become has indeed been left unto us.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời, đời người nhìn như có rất nhiều duyên kỳ ngộ, nhưng chỉ cần bở lỡ cơ hội của đời mình thì bất kể cố gắng thế nào cũng khó tìm lại được, giống như khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, chúng ta thường do dự và đắn đo suy nghĩ, có những ngã rẽ êm ái, rộng rãi, thênh thang, cũng có những ngã rẽ quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu, và lúc chúng ta chọn ngã rẽ bên trái, quay đầu lại nhìn thì mọi thứ đã khác hẳn rồi.

Em là học trò anh thì sao - Điền Phản3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.

Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Tuyết Ảnh Sương Hồn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hiểu rằng quyền lựa chọn con đường của riêng mình là một đặc quyền thiêng liêng. Hãy sử dụng nó. Hãy đắm mình trong các khả năng.

Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi gia đình nên có quyền sử dụng tiền sau khi nộp thuế của mình như mình muốn, chứ không phải như chính phủ định hướng. Chúng ta hãy mở rộng các lựa chọn, mở rộng ý chí để lựa chọn và cơ hội để lựa chọn.

Every family should have the right to spend their money, after tax, as they wish, and not as the government dictates. Let us extend choice, extend the will to choose and the chance to choose.

Margaret Thatcher3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bị đẩy ngã trong đời là chuyện bất khả kháng... đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước là lựa chọn.

Getting knocked down in life is a given… getting up and moving forward is a choice.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đứng giữa đường rất nguy hiểm; bạn sẽ bị đâm ngã bởi xe cộ từ cả hai bên.

Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.

Margaret Thatcher3 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc nắm giữ quyền lực không quan trọng bằng việc bạn chọn làm gì với nó.

Having power is not nearly as important as what you choose to do with it.

Roald Dahl3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do không phải là một thuộc tính cố định mà chúng ta hoặc "có" hoặc "không có". Thực ra, không có cái gọi là "tự do", đó chỉ là một từ và một khái niệm trừu tượng. Chỉ có một hiện thực: hành động giải phóng chính mình trong quá trình lập lựa chọn. Trong quá trình này, mức độ khả năng lập lựa chọn của ta thay đổi với từng hành động, với con đường đời mà ta đi.

Freedom is not a constant attribute which we either "have" or "have not." In fact, there is no such thing as "freedom" except as a word and an abstract concept. There is only one reality: the act of freeing ourselves in the process of making choices. In this process the degree of our capacity to make choices varies with each act, with our practice of life.

Erich Fromm3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong suốt cuộc đời bạn, bạn sẽ đối mặt với một lựa chọn. Bạn có thể chọn yêu thương hay căm hận... Tôi chọn yêu thương.

All your life, you will be faced with a choice. You can choose love or hate… I choose love.

Johnny Cash3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lựa chọn dành cho nhân loại là giữa tự do và hạnh phúc, và đối với phần lớn nhân loại, hạnh phúc tốt đẹp hơn.

The choice for mankind lies between freedom and happiness and for the great bulk of mankind, happiness is better.

George Orwell3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lựa chọn của bạn sẽ tạo ra tất cả sự khác biệt trong điều mà bạn muốn đạt được.

The choices you make will make all of the difference in what you want to achieve.

L. Tom Perry3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lựa chọn khó khăn, cuộc sống dễ dàng. Lựa chọn dễ dàng, cuộc sống khó khăn.

Hard choices, easy life. Easy choices, hard life.

Jerzy Gregory3 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh không cốt ở sự tình cờ; nó cốt ở lựa chọn. Nó không phải là thứ chờ đợi sẽ có, nó là thứ cần phải đạt được.

Destiny is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved.

William Jennings Bryan3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đứng ở ngã tư đường, hãy chọn làm người chiến thắng, đừng chọn làm nạn nhân.

When you find yourself at a crossroad, choose to be a victor, not a victim.

Jill Morgenthaler2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc hành trình của bạn bắt đầu với lựa chọn đứng dậy, bước ra ngoài, và sống hết mình.

Your journey begins with a choice to get up, step out and live fully.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khả năng lựa chọn nhiệm vụ quan trọng nhất trong từng thời điểm, và rồi bắt đầu với nhiệm vụ đó và làm xong vừa nhanh chóng vừa chất lượng, có lẽ sẽ có tác động tới thành công của bạn nhiều hơn bất cứ phẩm chất hay kỹ năng nào bạn xây dựng được.

Your ability to select your most important task at each moment, and then to get started on that task and to get it done both quickly and well, will probably have more of an impact on your success than any other quality or skill you can develop.

Brian Tracy2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai trái chỉ là sai trái khi bạn có quyền tự do chọn lựa.

Wrong is wrong only when you are at liberty to choose.

Rabindranath Tagore2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể tự do lựa chọn, nhưng những lựa chọn bạn lập hôm nay sẽ quyết định điều bạn có, con người bạn, và điều bạn làm trong tương lai của mình.

You are free to choose, but the choices you make today will determine what you have, be, and do in the tomorrow of your life.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả con người bạn đến từ những lựa chọn của bạn.

Everything you are comes from your choices.

Jeff Bezos1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lựa chọn của bạn cũng tạo nên con người bạn. Đừng lắng nghe những điều níu kéo mình lại. Thay vì thế, hãy lắng nghe những điều thúc đẩy bạn tiến lên.

The choice you make, makes you. Don't listen to things that holds you back. Instead, hear the things that moves you forward.

Edwin Mamerto1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do thường là gánh nặng lên vai con người. Nó bao hàm sự cần thiết phải không ngừng lựa chọn, một kiểu vất vả mà con người luôn sợ hãi.

Liberty is often a heavy burden on a man. It involves that necessity for perpetual choice which is the kind of labor men have always dreaded.

Oliver Wendell Holmes, Sr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chìa khóa để lựa chọn người thắng không phải là lựa chọn gương mặt bạn nghĩ là đẹp nhất, mà là gương mặt mà người khác sẽ lựa chọn.

The key to selecting the winner isn't choosing the face you think is the most beautiful but rather the face other people will pick.

John Maynard Keynes1 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điều khó khăn nhất để học trong đời là cây cầu nào cần vượt qua, và cây cầu nào cần đốt trọi.

One of the hardest things in life to learn are which bridges to cross and which bridges to burn.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mọi trải nghiệm, bạn tự mình vẽ trên khung vẽ của riêng mình, ý nghĩ tiếp ý nghĩ, lựa chọn tiếp lựa chọn.

With every experience, you alone are painting your own canvas, thought by thought, choice by choice.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trách nhiệm là khả năng của ta để phản ứng lại tình huống. Ta luôn có lựa chọn.

Responsibility is our ability to respond to a situation. We always have a choice.

Louise Hay1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại bất cứ khoảng khắc nào, lựa chọn để hạnh phúc cũng hiện hữu - ta chỉ cần chọn mình thấy hạnh phúc mà thôi.

At any given moment the choice to be happy is present - we just have to choose to be happy.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách bạn sống mỗi ngày là một câu trong câu chuyện cuộc đời bạn. Mỗi ngày bạn lựa chọn liệu câu ấy kết thúc bằng dấu chấm, dấu hỏi, hay dấu chấm than.

The way you live your day is a sentence in the story of your life. Each day you make the choice whether the sentence ends with a period, question mark, or exclamation point.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng sự tình cờ và bằng lựa chọn của ta, ta để lại sau lưng vô số những cuộc đời mà ta hẳn đã có thể sống, đầy những đam mê và niềm vui khác, những vấn đề và nỗi thất vọng khác.

By chance and by the choices we make, we leave behind whole other lives we could have lived, full of different passions and joys, different problems and disappointments.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nên cẩn thận quan sát con đường mà trái tim dẫn bạn đến, rồi lựa chọn con đường ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.

You should carefully observe the way toward which your heart draws you, then choose this way with all your strength.

Martin Buber0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.