A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự ngu xuẩn


Trang 2 trên 2«12

Sự ngu xuẩn là một khái niệm không giới hạn.

Stupid is a boundless concept.

Khuyết danh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.

A fool sees not the same tree that a wise man sees.

William Blake9 người thíchthích danh ngôn Thích

Những giờ ngu ngốc có thể dùng đồng hồ để đếm; nhưng những giờ sáng suốt, không chiếc đồng hồ nào đo được.

The hours of folly are measured by the clock; but of wisdom, no clock can measure.

William Blake8 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ngu ngốc có một ưu thế lớn hơn người lý trí; anh ta luôn thỏa mãn với bản thân mình.

The fool has one great advantage over a man of sense; he is always satisfied with himself.

Napoleon Bonaparte8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào có người làm chuyện hoàn toàn cực kỳ ngu xuẩn, nó thường luôn là vì những động cơ cao cả nhất.

Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà im lặng còn hơn làm tên ngốc.

It's better to be silent than to be a fool.

Harper Lee7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bài học lớn nhất trong đời là biết rằng thậm chí ngay cả kẻ ngu xuẩn đôi khi cũng đúng.

The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

Winston Churchill6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tội lỗi có thể được tha thứ, nhưng sự ngu ngốc là vĩnh viễn.

Sin can be forgiven, but stupid is forever.

Coco Chanel4 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ngu ngốc nhìn lên quả trên cây cao, nhưng không chịu đo độ cao của chúng.

He is a fool who looks at the fruit of lofty trees, but does not measure their height.
Stultus est qui fructus magnarum arborum spectat, altitudinem non metitur.

Quintus Curtius Rufus3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.

The latter part of a wise person's life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Jonathan Swift3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó.

There are four types: the cretin, the imbecile, the stupid and the mad. Normality is a balanced mixture of all four.

Umberto Eco3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thông thái nói vì họ có điều cần nói; kẻ ngu xuẩn nói bởi họ phải nói gì đó.

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.

Plato3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ kẻ ngu xuẩn mới không chịu thay đổi suy nghĩ.

Only idiots refuse to change their minds.

Brigitte Bardot2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools.

Johann Kaspar Lavater1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tranh cãi biến kẻ ngu xuẩn và người sáng suốt thành giống như nhau - và kẻ ngu xuẩn biết điều đó.

Controversy equalizes fools and wise men in the same way - and the fools know it.

Oliver Wendell Holmes, Sr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự ngu xuẩn là thứ gì đó không thể phá vỡ; không gì tấn công nó mà đập vào nó chính mình không bị vỡ tan; nó bản chất làm từ đá hoa cương, chắc và bền.

Stupidity is something unshakable; nothing attacks it without breaking itself against it; it is of the nature of granite, hard and resistant.

Gustave Flaubert0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái gì kẻ ngu xuẩn không thể học được thì hắn ta cười nhạo, nghĩ rằng bằng tiếng cười, hắn ta thể hiện sự vượt trội thay vì sự ngu xuẩn tiềm tàng.

What a fool cannot learn he laughs at, thinking that by his laughter he shows superiority instead of latent idiocy.

Marie Corelli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.