A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lời nói


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Lời nói trôi đi, nhưng hành động ở lại.

Napoleon Bonaparte

 16 người thích      Thích

Lời nói luôn mạnh bạo hơn hành động.

Friedrich Schiller

 3 người thích      Thích

Hãy nói rõ ràng, nếu bạn định nói; hãy trau chuốt từng từ trước khi bạn để nó rời khỏi miệng.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

 5 người thích      Thích

Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim giận dữ.

There is nothing that so much gratifies an ill tongue as when it finds an angry heart.

Thomas Fuller243 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói ác ý khiến tình cảm tổn thương, nhưng sự im lặng làm trái tim tan vỡ.

Spiteful words can hurt your feelings but silence breaks your heart.

Khuyết danh228 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy.

Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he.

Publilius Syrus199 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta.

Words may show a man's wit but actions his meaning.

Benjamin Franklin171 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.

The sword the body wounds, sharp words the mind.

Menander169 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về lời nói, danh ngôn lời nói gây tổn thương

Đao đâm có lúc lành thương tích
Lời nói đâm nhau hận suốt đời.

Khuyết danh141 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc...

Khuyết danh139 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ rất rẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là 'con voi'.

Words are cheap. The biggest thing you can say is 'elephant'.

Charlie Chaplin137 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thường hối hận vì lời nói của mình, hiếm khi vì sự im lặng của mình.

I have often regretted my speech, never my silence.

Khuyết danh129 người thíchthích danh ngôn Thích

Đằng sau mọi lời nói có ý nghĩa đều có sự im lặng tốt đẹp hơn, Sự im lặng sâu sắc như Vĩnh hằng, lời nói nông cạn như Thời gian.

Under all speech that is good for anything there lies a silence that is better, Silence is deep as Eternity; speech is shallow as Time.

Thomas Carlyle108 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lời bất cẩn có thể nhóm lên xung đột.
Một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời.
Một lời đúng lúc có thể xua đi căng thẳng.
Nhưng một lời yêu thương có thể chữa lành và chúc phúc.

A careless word may kindle strife.
A cruel word may wreak a life.
A timely word may level stress.
But a loving word may heal and bless.

Khuyết danh108 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.

Mahatma Gandhi107 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói không phải là làm. Nói lời hay cũng là điều tốt; thế nhưng lời nói vẫn không phải là hành động.

Talking isn't doing. It is a kind of good deed to say well; and yet words are not deeds.

William Shakespeare86 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.

Speech is human, silence is divine, yet also brutish and dead: therefore we must learn both arts.

Thomas Carlyle84 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn hiểu tư duy của ai đó, hãy lắng nghe lời nói của anh ta.

If you wish to know the mind of a man, listen to his words.

Johann Wolfgang von Goethe71 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy.

Edward Young68 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về lòng tốt, danh ngôn về lời nói, danh ngôn Deodatta V. Shenai-Khatkhate

Cho dù người khác đối xử với bạn thế nào, hãy luôn luôn tử tế với những người chạm tới cuộc đời bạn. Những từ duy nhất rồi bạn sẽ hối tiếc trong đời, ngoài những lời chưa nói, sẽ là những lời bạn cố ý dùng để làm người khác tổn thương. Thời gian và Lời nói không bao giờ quay trở lại, vậy nên hãy sử dụng chúng cẩn thận, luôn luôn đối xử với người khác một cách tự trọng và tôn trọng.

No matter how others treat you, always be nice to people who touch your life. The only words you will regret later in life, besides the ones you had left unspoken, will be the words that you intentionally used to hurt others. Time and Words never come back, so use them carefully, always treating people with dignity and respect.

Deodatta V. Shenai-Khatkhate65 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận.

Kind words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless.

Mẹ Teresa59 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái lưỡi không có xương nhưng nó đủ cứng để phá vỡ trái tim. Hãy cẩn thận với lời bạn nói.

A tongue has no bones but it is strong enough to break a heart. Be careful with your words.

Khuyết danh51 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật của tình bạn nói rằng nên có sự cảm thông giữa hai bên, mỗi người bù vào điều đối phương thiếu, cố gắng làm đối phương có lợi, và luôn luôn sử dụng những ngôn từ thân thiện và chân tình.

The rule of friendship means there should be mutual sympathy between them, each supplying what the other lacks and trying to benefit the other, always using friendly and sincere words.

Marcus Tullius Cicero49 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không muốn ai làm gì, hãy bảo anh ta nói về điều đó; bởi người ta càng nói nhiều, người ta càng có khuynh hướng chẳng làm gì cả.

If you do not wish a man to do a thing, you had better get him to talk about it; for the more men talk, the more likely they are to do nothing else.

Thomas Carlyle44 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn Blaise Pascal, danh ngôn về lời nói

Những lời tử tế không tốn bao nhiêu. Chúng không bao giờ làm bỏng giộp môi lưỡi. Chúng khiến người khác tốt lành. Chúng cũng tạo nên hình ảnh của chính chúng trong tâm hồn con người, và đó là một hình ảnh tươi đẹp.

Kind words do not cost much. They never blister the tongue or lips. They make other people good-natured. They also produce their own image on men's souls, and a beautiful image it is.

Blaise Pascal44 người thíchthích danh ngôn Thích

Người xưa thận trọng lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà làm không được.

古者言之不出,耻躬之不逮也。
Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.

Khổng Tử43 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói của con người đáng sợ ở chỗ đó, nó không nói sự thật, không nói đạo lí, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều người không biết sự thật tin vào.

Ngươi không vào địa ngục thì ai vào - Tửu Tiểu Thất43 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời hay ý đẹp, câu nói ý nghĩa, ngạn ngữ ả rập, danh ngôn lời nói, danh ngôn cuộc sống, danh ngôn cơ hội

Bốn điều không quay lại: lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống, cơ hội đã bỏ qua.

Four things come not back: The spoken word, The sped arrow, The past life, The neglected opportunity.

Ngạn ngữ Ả rập41 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói rất rẻ... bởi vì cung vượt cầu.

Talk is cheap... because supply exceeds demand.

Khuyết danh39 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói đúng là những thứ không chắc chắn, chúng thường nghe hay ho lắm nhưng lại mang ý nghĩa đối lập với những gì người ta nghĩ.

Words are such uncertain things, they so often sound well but mean the opposite of what one thinks they do.

Agatha Christie37 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cẩn trọng bảo vệ dòng suy nghĩ, vì lời nói chính là bề mặt của tư duy, và bất cứ kẻ khờ khạo nào cũng có thể dễ dàng đọc trong lời nói điều diễn ra trong suy nghĩ của bạn.

Guard your roving thoughts with a jealous care, for speech is but the dialer of thoughts, and every fool can plainly read in your words what is the hour of your thoughts.

Alfred Tennyson34 người thíchthích danh ngôn Thích

Lắng nghe lời ác là con đường dẫn tới cái ác.

To harken to evil conversation is the road to wickedness.

Khuyết danh34 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa.

言語之美,穆穆皇皇。
Ngôn ngữ chi mĩ, mục mục hoàng hoàng.

Lễ Ký32 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà ngồi im lặng hàng ngày trời còn hơn để những lời khắc nghiệt vang vọng trong trái tim ai đó mãi mãi!

I'd rather sit in silence for days than let my hurtful words echo in someone's heart forever!

Khuyết danh31 người thíchthích danh ngôn Thích

Câu nói như tên bắn, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai khó mà lấy lại.

Lục Tài Tử29 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người cần hai năm để học nói và cần sáu mươi năm để học được cách giữ gìn lời ăn tiếng nói.

Khuyết danh25 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn không làm vậy, hay không cất lời, và ước giá mà mình đã lên tiếng?

Have you ever wondered which hurts the most: saying something and wishing you had not, or saying nothing, and wishing you had?

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Người quân tử không cất nhắc người căn cứ vào lời nói, không bỏ lời nói căn cứ vào người.

君子不以言舉人, 不以人廢言。
Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn.

Khổng Tử23 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ nói ngọt có hổ trong ruột
Kẻ nói khéo có gấu trong lòng.

Tục ngữ Thái21 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời ác độc bào mòn lòng tự trọng giống như biển cả ăn dần ăn mòn vào bờ.

Cruel words erode the self-esteem like the ocean eats away the shore.

Pauline Phillips21 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời tử tế không đáng bao nhiêu. Nhưng chúng làm được nhiều.

Kind words don't cost much. Yet they accomplish much.

Blaise Pascal18 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngọc có vết còn chữa lại được, lời nói buông ra không thể thu về.

Tục ngữ Nhật Bản18 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời hay làm người ấm hơn vải lụa, lời dở hại người hơn gươm đao.

Tuân Tử18 người thíchthích danh ngôn Thích

Suốt đời làm việc phải, một câu bạc ác đủ đổ đi tất cả.

Khổng Tử18 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái lưỡi quyền lực vô song
Của cải mất tong cũng vì cái lưỡi.

Tục ngữ Campuchia17 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói trôi đi, nhưng hành động ở lại.

Speeches pass away, but acts remain.

Napoleon Bonaparte16 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba tháng mùa đông.

Ngạn ngữ Nhật15 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không yêu thích loại bạn bè chỉ biết yêu thích lời nói.

I have no love for a friend who loves in words alone.

Sophocles15 người thíchthích danh ngôn Thích

Có đôi khi, ngôn ngữ so với hành động càng gây tổn thương cho người!

Thái hậu 15 tuổi - Trà Hoa Cúc15 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhớ rằng, lời nói của con người rất kỳ quặc, em càng để ý nó thì nó càng dễ làm em tổn thương, nhưng em càng thẳng thắn đối mặt thì nó càng trở nên vô hiệu.

Khi tình yêu đến lần nữa - Thanh Sam Lạc Thác13 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bằng chứng nào là cái lưỡi được nối với bộ não.

There is no evidence that the tongue is connected to the brain.

Frank Tyger13 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.