A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự hoàn hảo


Trang 1 trên 212»

Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Khuyết danh276 người thíchthích danh ngôn Thích

Tốt hơn là kẻ thù của tốt.

Better is the enemy of good.

Voltaire272 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động.

We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit.

Aristotle186 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể.

All of us failed to match our dreams of perfection. So I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible.

William Faulkner173 người thíchthích danh ngôn Thích

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.

Perfect numbers like perfect men are very rare.

Rene Descartes156 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.

Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.

Khuyết danh144 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.

Voltaire108 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hoàn thảo không tồn tại - bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ.

Perfection does not exist - you can always do better and you can always grow.

Les Brown76 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.

It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson55 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo. Bạn phạm phải lỗi, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm mà bạn đã mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo, bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau thì sống để làm gì? Hãy thử những điều mà bạn không nghĩ là mình sẽ thích. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn đã thử qua...

Khuyết danh53 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai trên thế gian này hoàn hảo.
Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ,
Bạn sẽ cô độc trên thế gian này.
Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn.
Bạn có thể là lý do vì sao người ta
Lại tin vào tình yêu thương vô điều kiện...

No one in this world is perfect.
If you avoid people for their mistakes,
You will be alone in this world.
So judge less and love more.
You can be the reason why people
Believe in loving without conditions...

Khuyết danh50 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái đẹp là nụ cười của sự thật khi nhìn vào gương mặt chính mình trong một chiếc gương hoàn hảo.

Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.

Rabindranath Tagore49 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ chờ đợi thấy được công việc hoàn hảo từ người không hoàn hảo.

I never expect to see a perfect work from imperfect man.

Alexander Hamilton33 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đủ sáng suốt để thừa nhận giới hạn của mình tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.

The man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection.

Johann Wolfgang von Goethe31 người thíchthích danh ngôn Thích

'Hoàn thành' tốt ơn là 'hoàn hảo'.

'Done' is better than 'perfect'.

Khuyết danh26 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đều đóng chặt.

You may live in an imperfect world but the frontiers are not closed and the doors are not all shut.

Maxwell Maltz26 người thíchthích danh ngôn Thích

Luyện tập không cho bạn sự hoàn hảo.
Luyện tập làm giảm sự không hoàn hảo.

Practice doesn't make perfect.
Practice reduces the imperfection.

Toba Beta26 người thíchthích danh ngôn Thích

Chờ đợi sự hoàn hảo chẳng bao giờ thông minh bằng việc có được sự tiến bộ.

Waiting for perfect is never as smart as making progress.

Seth Godin24 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ trái tim thì sự hoàn hảo mà ta hằng tìm kiếm trở nên dễ thấy hơn nhiều.

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng vội vứt bỏ những cái mà bạn cho là không hoàn hảo. Hãy xem xét chúng thật kỹ, biết đâu bạn sẽ khám phá được những giá trị tiềm ẩn trong đó.

Charles Joffe23 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà sống cuộc đời của riêng mình một cách không hoàn hảo còn hơn bắt chước cuộc đời của người khác một cách hoàn hảo.

Tis' better to live your own life imperfectly than to imitate someone else's perfectly.

Elizabeth Gilbert21 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.

If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything.

Allyson Jones18 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế gian này xưa nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ tan ly hợp.

Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất - Bạch Lạc Mai16 người thíchthích danh ngôn Thích

Bi kịch của âm nhạc là nó bắt đầu với sự hoàn hảo.

The tragedy of music is that it begins with perfection.

Morton Feldman15 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng chúng ta cũng có những bù đắp lại.

Imperfections we all have, but we also have compensations.

Hans Christian Andersen14 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà làm hoàn thiện một phần bé nhỏ của công việc còn hơn làm không tốt việc to gấp mười lần.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều biết con người không hoàn hảo, và quá nhiều người trong chúng ta đang lợi dụng nhận thức đó.

We all know it isn't human to be perfect, and too many of us take advantage of it.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

Winston Churchill13 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta càng đơn giản, chúng ta càng hoàn thiện.

The more simple we are, the more complete we become.

Auguste Rodin12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thoải mái trong công việc tạo ra sự hoàn hảo.

Pleasure in the job puts perfection in the work.

Aristotle12 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta đuổi theo sự hoàn hảo, ta có thể bắt kịp được sự xuất sắc.

Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence.

Vince Lombardi10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi một người đều phấn đấu cho một cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên, tự cổ chí kim, ở trong nước và ngoài nước, cuộc sống 100% hoàn hảo là không có đâu. Vậy nên mới nói, không hoàn hảo mới là cuộc sống.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng10 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có thể để hoàn cảnh chi phối mình, hoặc ta cũng có thể nắm quyền điều khiển và chi phối cuộc đời mình từ bên trong.

We can let circumstances rule us, or we can take charge and rule our lives from within.

Earl Nightingale10 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự xuất sắc/hoàn hảo không phải là đích đến; đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ.

Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey that never ends.

Brian Tracy8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng sợ sự hoàn hảo; bạn sẽ không bao giờ chạm đến được nó.

Have no fear of perfection; you'll never reach it.

Marie Curie8 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hoàn hảo trong bất cứ điều gì đều buồn chán không chịu được. Bản thân tôi, tôi thích một chút không hoàn hảo.

Perfection in anything is unbearably dull. Myself, I prefer a touch of imperfection.

Colleen McCullough7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự không hoàn hảo, bạn và tôi sẽ không tồn tại.

Without imperfection, you or I would not exist.

Stephen Hawking7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.

To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

Winston Churchill7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ngừng làm đứa trẻ bất trị trong ngôi trường kinh nghiệm, và bắt đầu học với sự nhún nhường và kiên nhẫn những bài học được đặt ra cho sự hoàn hảo tối thượng của bạn.

Cease to be a disobedient child in the school of experience, and begin to learn, with humility and patience, the lessons that are set for your ultimate perfection.

James Allen5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ hoàn hảo, cũng như biết hài lòng.

Man is never perfect, nor contented.

Jules Verne5 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ những người có lòng kiên nhẫn để làm điều đơn giản một cách hoàn hảo mới đạt được kỹ năng để làm điều khó khăn một cách dễ dàng.

Only those who have the patience to do simple things perfectly will acquire the skill to do difficult things easily.

Friedrich Schiller5 người thíchthích danh ngôn Thích

Vũ trụ không cho phép sự hoàn hảo tồn tại.

The universe doesn't allow perfection.

Stephen Hawking4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta yêu không phải nhờ tìm thấy người hoàn hảo, mà bởi học được nhìn một người không hoàn hảo theo cách hoàn hảo.

We come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

Sam Keen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chủ nghĩa hoàn hảo là việc hành hạ bản thân ở mức cao nhất.

Perfectionism is self-abuse of the highest order.

Anne Wilson Schaef4 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta chạm được đến sự hoàn hảo, không phải khi không còn gì để thêm vào, mà khi không còn gì để giảm đi.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Antoine de Saint-Exupéry3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai hoàn hảo cả - vậy nên bút chì mới có tẩy.

No one is perfect - that’s why pencils have erasers.

Wolfgang Riebe3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sinh ra để phạm sai lầm, không phải để giả vờ hoàn hảo.

I was born to make mistakes, not to fake perfection.

Drake3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự đơn giản, không có nó, không hành động nào của con người có thể đạt đến hoàn hảo.

Simplicity, without which no human performance can arrive at perfection.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chờ đợi ngày hoàn hảo hay thời khắc hoàn hảo... Hãy nắm bắt ngày HÔM NAY, ngay khoảng khắc NÀY, và dẫn nó tới sự hoàn hảo.

Stop waiting for the perfect day or the perfect moment... Take THIS day, THIS moment and lead it to perfection.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.