Danh ngôn vần u

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự ưu tiên


Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.

Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.

Mark Twain49 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn tập trung vào cách sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Đây là điều chia tách giữa người thắng và kẻ thua.

Always concentrate on the most valuable use of your time. This is what separates the winners from the losers.

Brian Tracy33 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiếu thời gian thực ra là thiếu sự ưu tiên.

Lack of time is actually lack of priorities.

Timothy Ferris17 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã phát hiện và tái phát hiện ra một sự thật đơn giản. Đó là: khả năng tập trung toàn diện vào nhiệm vụ quan trọng nhất, làm tốt nó, và hoàn thành nó dứt điểm, là chìa khóa dẫn tới thành công lớn, thành tựu, sự tôn trọng, danh vọng và hạnh phúc trong cuộc đời.

Throughout my career, I have discovered and rediscovered a simple truth.It is this: the ability to concentrate single-mindedly on your most important task, to do it well and to finish it completely, is the key to great success, achievement, respect, status and happiness in life.

Brian Tracy14 người thíchthích danh ngôn Thích

Phải có sự ưu tiên về giá trị trong tất cả cuộc đời.

There must be a priority of values in all our lives.

Richard L Evans13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy có lòng tự tôn... đừng bao giờ cho phép ai trở thành ưu tiên của bạn trong khi bạn chỉ là một lựa chọn của người ta.

Have self respect... never allow anyone to be your priority while allowing yourself to be their option.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nơi nào có sự tập trung, nơi đó có năng lượng.

Where focus goes, energy flows.

Tony Robbins10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có chín con thỏ trên mặt đất và nếu bạn muốn bắt được một con, hãy tập trung vào một con thôi.

If there are nine rabbits on the ground and if you want to catch one, just focus on one.

Jack Ma9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ coi ai là sự ưu tiên khi họ chỉ coi bạn là một lựa chọn.

Never make someone a priority when all you are to them is an option.

Maya Angelou8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã học được rằng bạn không thể có mọi thứ và làm mọi chuyện vào cùng một lúc.

I've learned that you can't have everything and do everything at the same time.

Oprah Winfrey7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chỉ có thể làm được một việc một lúc. Tôi đơn giản xử trí một vấn đề và tập trung tất cả nỗ lực vào điều tôi đang làm ngay lúc đó.

You can do only one thing at a time. I simply tackle one problem and concentrate all efforts on what I am doing at the moment.

Maxwell Maltz7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy phân biệt điều gì cần coi trọng, và hãy cười mọi thứ còn lại.

Learn what is to be taken seriously and laugh at the rest.

Hermann Hesse6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật Thúc đẩy Hiệu quả nêu rằng "Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện, nhưng luôn có đủ thời gian để làm chuyện quan trọng nhất."

The law of Forced Efficiency says that "There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người bình thường xây dựng được thói quen tạo thứ tự ưu tiên rõ ràng và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng sẽ chạy được hàng vòng xung quanh một người tài ba nói rất nhiều và lập nhiều kế hoạch tuyệt diệu nhưng làm được rất ít.

An average person who develops the habit of setting clear priorities and getting important tasks completed quickly will run circles around a genius who talks a lot and makes wonderful plans but gets very little done.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn biết đặt thứ tự ưu tiên.

Good things happen when you get your priorities straight.

Scott Caan5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống dưới ánh sáng của vĩnh hằng thay đổi thứ tự ưu tiên của bạn.

Living in light of eternity changes your priorities.

Rick Warren5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ bạn cảm thấy tốt nhất trong thâm tâm là thứ bạn nên bỏ thời gian ra để làm.

The things that feel best in your heart are the things you should spend your time doing.

Katrina Mayer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người không thay đổi, những mối ưu tiên của họ thay đổi.

People don't change, their priorities do.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai bận rộn trên thế gian này, tất cả luôn luôn là vấn đề của sự ưu tiên. Bạn sẽ luôn tìm được thời gian cho điều mình cảm thấy quan trọng.

There is no one busy in this world, it's always about priorities. You will always find time for the things you feel important.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã đơn giản hoá cuộc đời mình bằng cách đặt ra các mối ưu tiên.

In a way, I have simplified my life by setting priorities.

Karen Duffy4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khan hiếm của thời gian là lý do ta phải tập trung vào một thứ ở một thời điểm.

The scarcity of time is the reason we have to concentrate on one thing at a time.

Matt Perman4 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu bản thân là coi sức khoẻ thể xác, tinh thần và cảm xúc của mình là sự ưu tiên.

Self love is making your physical, mental & emotional health a priority.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai thật sự quan tâm tới bạn sẽ không bao giờ đặt bạn cuối cùng trong danh sách của họ. Bạn sẽ là một ưu tiên trong đời họ.

Anyone that truly cares about you will never put you last on their list. You would be a priority in their life.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian dành cho gia đình không phải vấn đề có tiện hay không. Đó là vấn đề của sự ưu tiên.

Family time is not a matter of convenience. It is a matter of priority.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong các mối quan hệ và trong mọi công việc, điều quan trọng là chúng ta chỉ tập trung vào điều đáng kể và quan trọng nhất.

It seems essential, in relationships and all tasks, that we concentrate only on what is most significant and important.

Soren Kierkegaard2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tính số lượng điều mình làm, hãy làm điều có trọng lượng.

Don’t count the things you do, do the things that count.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm nhiệm vụ gần với bạn nhất. Rồi nhiệm vụ thứ hai sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Do the duty which lies nearest to you. The second duty will then become clearer.

Thomas Carlyle2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết định điều gì quan trọng nhất và bỏ qua những việc tầm thường khác.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng hét to nhất.

The things which are most important don't always scream the loudest.

Bob Hawke1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy xác định vấn đề quan trọng và hành động với cảm giác gấp gáp.

Identify the important and act with the sense of urgency.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lảng tránh vấn đề khó khăn nhất. Điều đó chỉ khiến sẽ còn lại phần khó khăn nhất khi bạn mệt mỏi nhất. Hãy làm xong vấn đề khó khăn nhất - từ đó về sau chỉ còn là đoạn xuống đồi.

Don't duck the most difficult problems. That just ensures that the hardest part will be left when you are most tired. Get the big one done - it's downhill from then on.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mối nguy hiểm nhất của bạn là để những chuyện khẩn cấp đẩy việc quan trọng ra ngoài.

Your greatest danger is letting the urgent things crowd out the important.

Charles E. Hummel1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có loại khuynh hướng quỷ quyệt là bỏ quên những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cần hoàn thành trong ngày hôm nay - hoặc thậm chí trong tuần này.

There is an insidious tendency to neglect important tasks that do not have to be done today—or even this week.

Charles E. Hummel0 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người phải được định nghĩa bởi những mối ưu tiên của anh ta, chứ không phải bởi mong muốn. Hành động lại định nghĩa những mối ưu tiên.

A man must be defined by his priorities, not by his desires. His actions define his priorities.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn.

Nguyễn Nhật Ánh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.