A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự bình đẳng


Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

Voltaire148 người thíchthích danh ngôn Thích

Hình thức bất công tồi tệ nhất chính là cố gắng khiến những thứ không đồng đều trở thành bình đẳng.

The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.

Aristotle86 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta đều xứng đáng có được tự do để theo đuổi cách hạnh phúc của riêng mình. Không ai đáng phải chịu ức hiếp.

Each of us deserves the freedom to pursue our own version of happiness. No one deserves to be bullied.

Barack Obama57 người thíchthích danh ngôn Thích

Không quan trọng rằng tóc tôi dài bao nhiêu hay màu da của tôi là gì hay việc tôi là đàn ông hay phụ nữ.

It doesn't matter how long my hair is or what colour my skin is or whether I'm a woman or a man.

John Lennon57 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ sự bình đẳng là quyền của con người, nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.

Equality may perhaps be a right, but no power on earth can ever turn it into a fact.

Balzac45 người thíchthích danh ngôn Thích

Bệnh tật thường bắt đầu thứ bình đẳng mà cái chết sẽ hoàn thành.

Disease generally begins that equality which death completes.

Samuel Johnson35 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trại ấp bỏ không luôn luôn là một cảnh đáng buồn, nhưng ở miền Nam này chúng ta phải nhìn sâu hơn bề mặt một chút, và rồi chúng ta thấy mỗi khu vườn tược um tùm và nhà cửa trống không, là một dấu hiệu của tự do cho nô lệ, và mỗi người yêu đất nước mình, thậm chí dù không có cảm tình với nô lệ, nên vui mừng.

A deserted homestead is always a sad sight, but here in the South we must look a little deeper than the surface, and then we see that every such overgrown plantation, and empty house, is a harbinger of freedom to the slaves, and every lover of his country, even if he have no feeling for the slaves themselves, should rejoice.

Robert Gould Shaw31 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.

All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.

Voltaire30 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Denis Diderot26 người thíchthích danh ngôn Thích

Mặc dù nguyên tắc của sự bình đẳng đã luôn luôn tự minh chứng, nó chưa bao giờ tự thi hành.

Although the principle of equality has always been self-evident, it has never been self-executing.

Barack Obama26 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người là một người, dù nhỏ bé thế nào đi nữa.

A person's a person, no matter how small.

Dr Seuss25 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự nhiên chẳng bao giờ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nó cứ tiếp tục làm chúng ta không ngang bằng.

Nature has never read the Declaration of Independence. It continues to make us unequal.

Will Durant20 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu hoàn hảo không thể tồn tại nếu thiếu sự bình đẳng.

Perfect love cannot be without equality.

Ngạn ngữ Xcốt-len16 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.

The only stable state is the one in which all men are equal before the law.

Aristotle16 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình bạn chân thực chỉ tồn tại giữa hai người bình đẳng.

True friendship can exist only between equals.

Plato14 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để khiến ai cũng nghèo là khăng khăng đòi bình đẳng về của cải.

The best way to make every one poor is to insist on equality of wealth.

Napoleon Bonaparte10 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất bình đẳng là nguyên nhân dẫn đến mọi phong trào trong nước.

Inequality is the cause of all local movements.

Leonardo da Vinci10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.

All animals are equal, but some animals are more equal than others.

George Orwell9 người thíchthích danh ngôn Thích

Dân tộc, giới tính, tôn giáo, xu hướng tình dục, chúng ta đều là con người, và đó là tất cả. Chúng ta đều là con người. Chúng ta đều bình đẳng.

Race, gender, religion, sexuality, we are all people and that's it. We're all people. We're all equal.

Connor Franta7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng nghĩ sự bình đằng đến từ việc nhận biết người khác, và đó không phải là nguồn gốc của sự bình đẳng. Bình đẳng đến từ việc đối xử với tất cả mọi người như nhau, dù họ là ai.

Everybody thinks that equality comes from identifying people, and that's not where equality comes from. Equality comes from treating everybody the same regardless of who they are.

Matt Bomer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì bất bình đẳng hơn là đối xử bình đẳng những người không bình đẳng.

There is nothing more unequal than the equal treatment of unequal people.

Thomas Jefferson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn học được về sự bình đẳng qua lịch sử và môn giáo dục công dân, nhưng bạn phát hiện ra cuộc đời không hẳn giống như thế.

You learn about equality in history and civics, but you find out life is not really like that.

Arthur Ashe1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không sự tăng trưởng thịnh vượng nào, không sự mềm hóa nào trong cách xử sự, không đổi mới hay cải cách nào từng đưa sự bình đẳng tới gần hơn dù chỉ một milimet.

No advance in wealth, no softening of manners, no reform or revolution has ever brought human equality a millimeter nearer.

George Orwell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.