A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Vô thức


Vô thức là đại dương của những điều không thể nói, những điều đã bị trục xuất khỏi vùng đất của ngôn ngữ, loại bỏ như kết quả của những điều cấm đoán cổ xưa.

The unconscious is the ocean of the unsayable, of what has been expelled from the land of language, removed as a result of ancient prohibitions.

Italo Calvino30 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.

The difference between Socrates and Jesus? The great conscious and the immeasurably great unconscious.

Thomas Carlyle20 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bông hoa nở với tất cả sức lực và sự yêu thương để trao cho bạn niềm vui và tô điểm cho thế giới. Bông hoa ấy là ý thức, vô thức, hay siêu thức?

A flower blooms with all of her power and love to give you joy and to beautify this world. Is she conscious, unconscious, or super conscious?

Debasish Mridha5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực.

Intuition is unconscious accumulated experience informing judgement in real time.

Alain de Botton5 người thíchthích danh ngôn Thích

Vô thức luôn luôn hoạt động ở thì hiện tại, và khi một ký ức được chôn vào vô thức, vô thức bảo tồn nó như một hành động ngược đãi trong hiện thực của vô thức. Cái giá phải trả cho việc đè nén ký ức là tâm trí không biết khi nào thì hành động ngược đãi đó chấm dứt.

The unconscious mind always operates in the present tense, and when a memory is buried in the unconscious, the unconscious preserves it as an ongoing act of abuse in the present of the unconscious mind. The cost of repressing a memory is that the mind does not know the abuse ended.

Renee Fredrickson5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ gắn ý nghĩa ý thức cho hành động vô thức!

Never give a conscious meaning to your unconscious acts!

Ramana Pemmaraju4 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều duy nhất mà khoa học không thể phát hiện là chúng ta có Trái tim vô thức cũng như có vô thức tinh thần. Có những khoảng khắc trong đời khi lý trí và trái tim cùng nói về một hướng, nhưng chúng ta vẫn đi theo hướng khác bởi trong trái tim của trái tim, chúng ta biết mình muốn gì. Chỉ là... là chúng ta chưa ý thức được điều đó, và trái tim vô thức biết rõ.

The only thing that science cannot discover is that we all have an unconscious Heart just like an unconscious mind. There comes a moment in our life when our mind and heart says one thing but still we do the other one because in our heart of hearts we know what we want. It is just that... that we are still unaware of it and the unconscious heart knows it all.

Himanshu Chhabra2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.