Jack Canfield

(1944) Tác gia, nhà diễn thuyết truyền động lực, nhà kinh doanh người Mỹ, tác giả cuốn "Súp gà cho tâm hồn".

View: 13605      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Jack Canfield

Trang 3 trên 3«123

Bạn trở nên giống như những người bạn bỏ thời gian ở bên cạnh nhiều nhất.

You become like the people you spend the most time with.

 2 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn muốn thực sự thành công, và tôi biết bạn muốn như vậy, thì bạn sẽ phải từ bỏ việc đổ lỗi và phàn nàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình - điều đó có nghĩa là tất cả các kết quả của bạn, cả thành công và thất bại. Đấy là điều kiện tiên quyết để có một cuộc đời thành công.

If you want to be really successful, and I know you do, then you will have to give up blaming and complaining and take total responsibility for your life - that means all your results, both your successes and your failures. That is the prerequisite for creating a life of success.

 2 người thích      Thích

~*~

Hầu hết các nỗi sợ hãi không thể chịu được thử thách của sự xem xét và phân tích. Khi chúng ta bộc lộ nỗi sợ của mình trước ánh sáng của sự xem xét kỹ lưỡng, chúng thường biến mất.

Most fears cannot withstand the test of careful scrutiny and analysis. When we expose our fears to the light of thoughtful examination they usually just evaporate.

 1 người thích      Thích

~*~

Ta cần 4 cái ôm một ngày để tồn tại. Ta cần 8 cái ôm một ngày để duy trì. Ta cần 12 cái ôm một ngày để phát triển.

We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi nghĩ lập mục tiêu là rất quan trọng; có hạn cuối cho bản thân - bao nhiêu vào khi nào? Có quá nhiều người có những giấc mơ lớn lao, muốn xây ngôi nhà lớn trên đại dương. Nhưng chừng nào ta còn chưa đề cập tới là đại dương nào, to bao nhiêu, vào ngày nào, ý thức của ta không biết phải làm gì với thông tin đó. Kỳ vọng tích cực, thái độ tích cực, niềm tin rằng giấc mơ của mình là khả thi, những điều này cũng sẽ có ích.

I think setting goals is critical; having deadlines for ourselves- how much by when? Too many people have these big dreams where they want to have a big house on the ocean. But until we say what ocean, how big, what day, our conscience doesn't know what to do with that information. A positive expectancy, a positive attitude, a belief that your dream is possible is also helpful.

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn có nhận ra rằng cuộc đời bạn ở ngay thời khắc này là kết quả của mọi thứ bạn đã từng nghĩ, làm, tin tưởng hoặc xác định cho tới lúc này không? Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ để hấp dẫn một cách có chủ đích bất cứ điều gì bạn khát khao trong đời.

Do you realize that your life at this very moment is the result of everything that you have ever thought , done , believed , or felt up until now? You can start right now to consciously and deliberately attract whatever you desire in this lifetime.

 1 người thích      Thích

~*~

Vấn đề là hầu hết mọi người tập trung vào thất bại của mình hơn là thành công. Nhưng sự thật là hầu hết mọi người có nhiều thành công hơn thất bại.

The problem is that most people focus on their failures rather than their successes. But the truth is that most people have many more successes than failures.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy tin tưởng cảm nhận của bản thân, hãy lắng nghe điều người khác nói, và quan sát kết quả cho những hành động của mình. Một khi bạn biết sự thật, bạn có thể hành động để cải thiện. Nhờ thế, mọi người đều tốt đẹp hơn.

Trust your gut feeling about things, listen to what others are saying, and look at the results of your actions. Once you know the truth, you can set about taking action to improve. Everyone will be better for it.

 1 người thích      Thích

~*~

Tình yêu không bao giờ là lời hứa hẹn vườn hồng trừ phi nó được săn sóc bằng ánh sáng của niềm tin, nước của sự chân thành và không khí của đam mê.

Love would never be a promise of a rose garden unless it is showered with light of faith, water of sincerity and air of passion.

 1 người thích      Thích

~*~

Một trong những lý do chính khiến chúng ta thất bại trong việc đạt đến mục tiêu và tìm được hạnh phúc đích thực là bởi ta có phán đoán không đúng về điều cần thiết để thành công, và rồi ta thực sự tin vào những phán đoán đó. Quan trọng là phải nhớ rằng hầu hết tất cả nỗi sợ hãi của bạn đều do chính bạn tạo ra, nhưng một khi bạn quyết định một ý nghĩ là đúng, bạn kết nối bản thân với nó thậm chí dù nó không có hoặc có ít giá trị. Việc giải phóng bản thân khỏi những niềm tin sai lệch có thể khó khăn, nhưng một khi bạn vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy được tự do nhờ làm chính những điều mà ban đầu bạn sợ phải làm.

One of the main reasons we fail to achieve our goals and find true happiness is because we make incorrect assumptions about what's required to be successful and then we actually believe those assumptions. It's important to remember that almost all of your fears are self-created, but once you decide that an idea is true, you attach yourself to it even though it has little or no merit at all. Freeing yourself from your erroneous beliefs can be difficult, but once you overcome your fear, you will begin to feel liberated by doing the very things you were afraid to do in the first place.

 1 người thích      Thích

~*~

Một trong những chiến lược chính của người thành đạt là họ thường xuyên tìm kiếm sự hướng dẫn của những chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

One of the main strategies of the successful is that they constantly seek guidance from experts in their field.

 1 người thích      Thích

~*~

Mọi thứ đều là năng lượng. Mọi vật chất là năng lượng. Năng lượng không thể được tạo ra hay phá hủy. Nó là nguyên nhân và hệ quả của chính nó. Nó tồn tại đồng đều ở mọi nơi, mọi lúc. Năng lượng luôn vận động và không bao giờ ngơi nghỉ. Nó luôn luôn chuyển động từ hình thức này sang hình thức khác. Năng lượng đi theo tư duy.

Everything is energy. All matter is energy. Energy cannot be created or destroyed. It is the cause and affect of itself. It is evenly present in all places, at all times. Energy is in constant motion and never rests. It is forever moving from one form to another. Energy follows thought.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy viết lên giấy chi tiết các mục tiêu của mình, và đọc danh sách mục tiêu hàng ngày. Một số mục tiêu có thể bao gồm những mục tiêu ngắn hơn. Như giảm nhiều cân chẳng hạn, cần bao gồm những mục tiêu nhỏ, như giảm được 4.5 kg.

Write your goals down in detail and read your list of goals every day. Some goals may entail a list of shorter goals. Losing a lot of weight, for example, should include mini-goals, such as 10-pound milestones. This will keep your subconscious mind focused on what you want step by step.

 1 người thích      Thích

~*~

Mọi thứ bạn muốn đều ở ngoài kia chờ bạn yêu cầu. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn. Nhưng bạn phải hành động để đạt được chúng.

Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it.

 1 người thích      Thích

~*~

Tự do thật sự là một trạng thái nội hàm. Một khi đạt được nó, không tình cảnh nào trên thế gian có thể trói buộc hay hạn chế tự do của bạn.

True freedom is an inward state of being. Once it is attained, no situation in the world can bind one or limit one's freedom.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy nhớ rằng không có thời điểm hoàn hảo cho bất cứ việc gì. Chỉ có lúc này.

Remember, there is no perfect time for anything. There is only now.

 1 người thích      Thích

~*~

Luật Khả Năng: Bạn càng thử nhiều, càng có khả năng một lần thử sẽ thành công.

The Law of Probabilities: the more things you try, the more likely one of them will work.

 1 người thích      Thích

~*~

Định nghĩa thành công của tôi là "sự hoàn thành mục đích của linh hồn bạn".

My definition of success is "the fulfillment of your soul's purpose."

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể thay đổi ai khác, nhưng người ta thay đổi trong mối quan hệ khi bạn thay đổi. Tất cả các mối quan hệ đều là một hệ thống, khi bất cứ phần nào của một hệ thống thay đổi, nó ảnh hưởng lên những phần khác.

You can't change anyone else but people do change in relationship to your change. All relationships are a system, and when any one part of a system changes, it affects the other part.

 1 người thích      Thích

~*~

Phải mạo hiểm để đạt được thành tựu. Thường thì điều đó đáng sợ. Nó cần gì đó bạn không biết trước hoặc kỹ năng mà bạn chưa có. Nhưng đến cuối cùng thì nó đáng giá.

It takes risks to achieve. It's often scary. It requires something you didn't know before or a skill you didn't have before. But in the end, it's worth it.

 1 người thích      Thích

~*~

Cách tốt nhất để thiết lập giao tiếp với người khác và lôi cuốn họ là thực sự thấy hứng thú với họ, tập trung lắng nghe với mục đích thực sự tìm hiểu về họ. Khi đối phương cảm thấy bạn thực sự muốn hiểu biết về họ và cảm xúc của họ, họ sẽ mở lòng với bạn và chia sẻ cảm xúc chân thật với bạn một cách nhanh hơn.

The best way to establish rapport with people and to win them over to your side is to be truly interested in them, to listen with the intention of really learning about them. When the person feels that you are really interested in getting to know them and their feelings, they will open up to you and share their true feelings with you much more quickly.

 1 người thích      Thích

~*~

Lòng tự tôn lớn tạo ra thành công lớn, và thành công lớn tạo ra lòng tự tôn càng cao hơn, vậy nên nó tiếp tục đi lên theo hình xoắn ốc.

Greater self-esteem produces greater success, and greater success produces more high self-esteem, so it keeps on spiraling up.

 1 người thích      Thích

~*~

Những người thành công giữ được sự chú ý tích cực trong cuộc đời dù bất cứ điều gì xảy ra xung quanh họ. Họ tập trung vào những thành công trong quá khứ hơn là những thất bại trong quá khứ, và vào những bước hành động tiếp theo họ cần làm để đưa mình tới gần mục tiêu hơn, thay vì tất cả những sao nhãng mà cuộc đời đặt ra xung quan họ.

Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. They stay focused on their past successes rather than their past failures, and on the next action steps they need to take to get them closer to the fulfillment of their goals rather than all the other distractions that life presents to them.

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn thực sự ngừng kháng cự người khác, hoặc ngừng phán xét, hoặc ngừng sợ hãi hay tưởng tượng người đó sẽ làm điều gì đó tiêu cực mà thực tế người đó chưa làm, điều đó sẽ thay đổi trường năng lượng. Nó thay đổi mối quan hệ, và người đó - không phải lúc nào cũng luôn luôn, nhưng thường - sẽ thay đổi hành vi của họ vì những gì bạn đã làm.

If you really stop resisting someone or stop judging them or stop being afraid of them or stop imagining they're going to do something negative they haven't done yet, it changes the energetic field, it changes the relationship, and that person - not always, but often - will shift their behavior because of what you've done.

 1 người thích      Thích

~*~

Mọi tế bào trong cơ thể bạn đều chịu ảnh hưởng của từng suy nghĩ trong đầu bạn.

Every single cell in your body is affected by every single thought that you have.

 1 người thích      Thích

~*~

Vũ trụ chỉ đơn giản là phản ứng lại những xung động từ bạn, cho dù chúng là tình yêu, niềm vui, sự đầy đủ, thịnh vượng, hay chúng là nỗi sợ hãi, lo âu, căm ghét và giận dữ. Vũ trụ không quan tâm tới việc chúng tốt cho bạn hay không, đó là vì sao việc luyện tập sức mạnh của suy nghĩ tích cực và gửi tới vũ trụ năng lượng tích cực lại quan trọng đến thế.

The universe simply responds to your vibration, whether it’s love, joy, abundance, prosperity, or whether it’s fear, anxiety, resentment, or anger. The universe doesn't care whether it’s good for you or not, which is why it’s so important to practice the power of positive thinking, and send out good energy to the universe.

 1 người thích      Thích

~*~

Giờ, khi bất cứ điều gì 'xấu' xảy ra, tôi nhớ rằng mọi chuyện xảy ra với tôi nắm giữ bên trong nó hạt giống của điều gì đó tốt đẹp hơn. Tôi tìm kiếm khía cạnh tích cực thay vì tiêu cực. Tôi hỏi bản thân, 'Đâu là lợi ích lớn hơn trong chuyện này?'

Now, when anything 'bad' happens, I remember that everything that ever happens to me has within it the seeds of something better. I look for the upside rather than the downside. I ask myself, 'Where's the greater benefit in this event?'

 1 người thích      Thích

~*~

Thay đổi là không thể tránh được trong cuộc đời. Hoặc bạn kháng cự nó và có thể bị nó đè bẹp, hoặc bạn có thể chọn phối hợp với nó, thích ứng với nó, và học cách thu lợi từ nó. Khi bạn ôm lấy sự thay đổi, bạn sẽ bắt đầu thấy nó như một cơ hội cho sự tiến bộ.

Change is inevitable in life. You can either resist it and potentially get run over by it, or you can choose to cooperate with it, adapt to it, and learn how to benefit from it. When you embrace change you will begin to see it as an opportunity for growth.

 1 người thích      Thích

~*~

Những nhà tâm lý cho ta biết ta nghĩ 50,000 ý nghĩ mỗi ngày... khoảng 1,000 đến 5,000 ý nghĩ một giờ. Nhiều ý nghĩ trong đó là về bản thân ta, hiệu suất công việc của ta, việc ta có được yêu mến không, khả năng của ta, và tầm quan trọng của ta. Vậy nên mấu chốt là khống chế những suy nghĩ đó, đảm bảo chúng luôn tích cực.

Psychologists tell us we think 50,000 thoughts a day...between 1,000 and 5,000 thoughts in a single hour. Many of those thoughts are about ourselves and about our performance, about our lovability, our capability and our significance. So the key is to control those thoughts, making certain they're always positive.

 1 người thích      Thích

~*~

Luật Hấp Dẫn nói rằng bạn sẽ thu hút về phía bạn những điều phù hợp với trạng thái hiện tại của bạn. Nếu bạn tập trung vào cảm kích những gì bạn đang có, bạn sẽ cảm thấy giàu có, và bạn sẽ hấp dẫn nhiều sự phong phú hơn vào đời mình. Nếu bạn tập trung vào điều bạn không có, bạn sẽ gửi ra thông điệp về sự thiếu thốn, và bạn sẽ hấp dẫn nhiều sự thiếu thốn hơn vào đời mình.

The Law of Attraction states that you will attract to you those things that match your state of being. If you focus on having gratitude for what you do have, you will feel rich, and you will attract more abundance into your life. If you focus on what you don't have, you will send out a message of lack and you will attract more lack into your life.

 1 người thích      Thích

~*~

Hầu hết mọi người không hành động vì họ sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra thất bại không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi thông qua thử nghiệm và sai lầm. Khi bạn ôm lấy thất bại như một phần trên con đường dẫn tới thành công, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu hơn, phạm phải sai lầm trên đường đi, chú tâm vào những nhận xét bạn có được, điều chỉnh khi cần thiết, và tiếp tục tiến bước về hướng mục tiêu. Mọi trải nghiệm bạn có sẽ đem lại nhiều thông tin hữu dụng hơn mà bạn có thể áp dụng cho hành động tiếp theo.

Most people don't take action because they are afraid of failing. Successful people, on the other hand, realize that failure is an inevitable and natural part of the learning process. They know that failure is just a way that we learn by trial and error. Once you embrace failure as part of the journey to success, you'll be much more willing to just get started, make mistakes along the way, pay attention to the feedback you receive, make the necessary corrections, and keep moving forward toward your goal. Every experience you have will yield more useful information that you can apply to the next action you take.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy nhảy, và rồi mọc cánh trên đường lao xuống dưới.

Jump, then grow wings on the way down.

 1 người thích      Thích

~*~

Ngày nay nhiều người không chịu thừa nhận những phần trong cuộc đời mang đến nhiều lo âu và đau khổ nhất. Họ bảo vệ môi trường làm việc không thân thiện của mình. Họ chịu đựng những mối quan hệ không tốt. Họ bào chữa cho sự thiếu tổ chức và khả năng quản lý tiền bạc tồi. Nhưng những người thành đạt đối mặt với những hoàn cảnh này, để tâm tới những dấu hiệu cảnh báo và có hành động trước khi mọi chuyện tiến quá xa.

Many people today are in denial about the parts of their life that bring the most anxiety and anguish. They defend their hostile work environment. They endure bad relationships. They excuse their own disorganization and poor money management. But successful people face these circumstances squarely, heeding the warning signs and taking action before things go too far.

 1 người thích      Thích

~*~

Mỗi khi bạn chấp nhận mạo hiểm hoặc bước ra khỏi vùng thoải mái của mình, bạn có một cơ hội lớn để khám phá thêm về bản thân và những khả năng của mình.

Every time you take a risk or move out of your comfort zone, you have a great opportunity to learn more about yourself and your capacity.

 1 người thích      Thích

~*~

Chỉ có hai từ sẽ luôn dẫn bạn tới thành công. Những từ đó là 'có' và 'không'. Chắc chắn bạn đã thành thạo nói 'có'. Vậy hãy luyện tập nói 'không'. Các mục tiêu của bạn phụ thuộc vào điều đó đấy!

There are only two words that will always lead you to success. Those words are yes and no. Undoubtedly, you've mastered saying yes. So start practicing saying no. Your goals depend on it!

 1 người thích      Thích

~*~

Trang 3 trên 3«123
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.