Hán học danh ngôn

Trang 5 trên 6«123456»

Lời ước hẹn phải hợp nghĩa thì mới giữ được. Cung kính phải hợp lễ thì mới tránh được nhục. Thân cận với người đáng cho mình thân cận thì người đó mình có thể tôn kính được.

信近於义,言可复也;恭近於礼,远耻辱也;人不失其亲,亦可宗也。
Tín cận ư nghĩa, ngôn khả phục dã; cung cận ư lễ, viễn sỉ nhục dã; Nhân bất thất kỳ thân, diệc khả tông dã.

Hữu Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Thà cho người phụ bạc ta, nhất thiết không thể là ta phụ người.

宁可人负我,不可我负人。
Ninh khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 35 người thích      Thích

~*~

Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh.

人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。
Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi.

Tăng Quảng Hiền Văn

 25 người thích      Thích

~*~

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại
Gần kẻ nịnh hót thì a dua
Gần đứa tham lam thì trộm cắp.

Mạnh Tử

 16 người thích      Thích

~*~

Biến đá cho hoá ra vàng, vẫn chưa thoả mãn lòng tham con người.

点石化为金,人心犹未足。
Điểm thạch hóa vi kim, nhân tâm do vị túc.

Tăng Quảng Hiền Văn

 52 người thích      Thích

~*~

Chim, hoa còn sợ ngày xuân hết, chẳng lẽ con người uổng phí xuân.

莺花犹怕春光老,岂可教人枉度春。
Oanh hoa do phạ xuân quang lão, khởi khả giáo nhân uổng độ xuân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 21 người thích      Thích

~*~

Người đã biết nuôi “chí” thì không nghĩ đến “hình”.
(Quý tinh thần hơn quý thân thể.)

Trang Tử

 9 người thích      Thích

~*~

Đức hạnh mà không tu dưỡng, học không giảng giải, thấy việc nghĩa không làm, mắc điều sai không chịu sửa chữa, đó là những nỗi lo của ta.

德之不修, 学之不讲,闻义不能徙,不善不能改, 是吾忧也。
Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã.

Khổng Tử

 14 người thích      Thích

~*~

Người nào có chí, làm việc hay nên.

Hậu Hán Thư

 17 người thích      Thích

~*~

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

Lão Tử

 60 người thích      Thích

~*~

Chớ khoe điều hay, chớ phô công trạng.

Luận Ngữ

 13 người thích      Thích

~*~

Người chỉ làm giàu là người bất nhân, người chỉ làm nhân là người không giàu.

Mạnh Tử

 4 người thích      Thích

~*~

Người ta mà nóng nảy, nông nổi, hẹp hòi, thì xử việc, việc hay hỏng, tiếp người, người hay giận, mà chính mình cũng phải thiệt thòi.

Lã Khôn

 11 người thích      Thích

~*~

Người khéo dùng “oai” không giận bậy; người khéo dùng “ơn” không cho bậy.

Lã Khôn

 15 người thích      Thích

~*~

Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
(1) Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
(2) Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
(3) Nhân tình: Tính người hay, dở.

Bảo Huấn

 27 người thích      Thích

~*~

Người ta nhân thì vinh, bất nhân thì nhục.

Mạnh Tử

 38 người thích      Thích

~*~

Có ba điều hiếu, đại hiếu là tôn trọng cha mẹ, thứ đến là không làm nhục cha mẹ, thấp nhất là nuôi được cha mẹ.

孝有三:大尊尊亲,其次弗辱,其下能养。
Hiếu hữu tam: đại tôn tôn thân, kì thứ phất nhục, kì hạ năng dưỡng.

Tăng Tử

 49 người thích      Thích

~*~

Người quân tử ghi nhớ rõ nhiều những câu nói hay, việc làm tốt của người đời trước, để nuôi cái đức của mình.

Dịch Kinh

 7 người thích      Thích

~*~

Danh dự quá sự thật, nguời quân tử lấy làm xấu hổ.

Mạnh Tử

 9 người thích      Thích

~*~

Việc làm trái nhẽ mà muốn xong, khác nào cầm ngược quần mà tìm cạp.

Đặng Tích Tử

 7 người thích      Thích

~*~

Cây chi, cây lan tuy mọc chỗ rừng vắng mà hoa vẫn thơm; người quân tử theo lẽ phải, làm điều hay, tuy gặp khốn cùng, mà tiết hạnh vẫn không đổi.

Gia Ngữ

 9 người thích      Thích

~*~

Sửa điều dở cho ai chớ nghiêm khắc quá; dạy điều hay cho ai, chớ cao xa quá.

Sử Điển

 13 người thích      Thích

~*~

Con nhà tử tế, cha giận, sợ ít; cha không nói, lại sợ nhiều.

Cổ Ngữ

 24 người thích      Thích

~*~

Thờ cha mẹ, nên nhỏ nhẹ khuyên can, nếu thấy cha mẹ không theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ; tuy khó nhọc, lo buồn, nhưng không được oán hận.

事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。
Sự phụ mẫu ki gián, kiến chí bất tòng, hựu kính bất vi; lao nhi bất oán.

Khổng Tử

 54 người thích      Thích

~*~

Giản dị quá, người ta hay nhờn; nghiêm trang quá, người ta không thân.

Thuyết Uyển

 11 người thích      Thích

~*~

Nhất tâm (*) ăn ở cho phải đạo, thì trời cũng không làm hại nổi.
(*) Nhất tâm: Trước sau bao giờ cũng một lòng như vậy.

Tuân Tử.

 6 người thích      Thích

~*~

Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc.

Nguyễn Huệ

 47 người thích      Thích

~*~

Cha con cùng lòng thì đất cũng hóa ra vàng, anh em cùng sức thì đá cũng thành ra ngọc.

Cổ Ngạn

 21 người thích      Thích

~*~

Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.

Lão Tử

 12 người thích      Thích

~*~

Dòng nước chảy luôn thì không thối, then cửa đẩy luôn thì không mọt.

Lã Thị Xuân Thu

 4 người thích      Thích

~*~

Kẻ biết làm con, vậy sau mới biết làm cha.

Gia Ngữ

 24 người thích      Thích

~*~

Trong gia đình mà người trung (*) chẳng dạy dỗ kẻ bất trung, người tài chẳng trông nom kẻ bất tài, thì kẻ hay, người dở cũng chả khác nhau mấy.
(*) Trung : Đứng đắn, công minh, người hay và giỏi.

Mạnh Tử

 26 người thích      Thích

~*~

Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười.

Cổ Ngạn

 24 người thích      Thích

~*~

Ban ngày chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma.

Cổ Ngạn

 11 người thích      Thích

~*~

Nếu cha mẹ có lỗi lầm, mình phải hòa nhã dùng lời ôn hòa can gián.

父母有過,下氣怡色柔聲以諫。
Phụ mẫu hữu quá, hạ khí di sắc nhu thanh dĩ gián.

Lễ Ký

 37 người thích      Thích

~*~

Kẻ ta nói chọc tức mà không giận, phi là người có đại lượng, tất là kẻ có thâm cơ.

Lưu Phan

 16 người thích      Thích

~*~

Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.

Kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu.

Lão Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Ở phải chọn láng giềng, chơi phải chọn bạn.

Tuân Tử

 30 người thích      Thích

~*~

Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

Lão Tử

 40 người thích      Thích

~*~

Thích lắm tất tiêu to, chứa nhiều tất mất lớn, biết đủ thời chẳng nhục, biết thôi thời chẳng nguy.

Lão Tử

 15 người thích      Thích

~*~

Biết đủ thường được vui sướng, hay nhẫn tự khắc yên ổn.

Khuyến Giới Toàn Thư

 35 người thích      Thích

~*~

Cá mất nước thì cá chết, nước mất cá, nước vẫn là nước.

Vựng Uyển

 7 người thích      Thích

~*~

Biết con không ai bằng cha.

Quản Tử

 7 người thích      Thích

~*~

Làm lành mà mong trời báo thì không được phúc; làm ơn mà chực người báo thì không có đức.

Dả Thạch Quì

 4 người thích      Thích

~*~

Thấy người hay, nghĩ sao cho bằng người; Thấy người dở, tự xét mình xem có dở như thế không.

见贤思齐焉,见不贤而内自省也 。
Kiến hiền tư tế yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã.

Khổng Tử

 14 người thích      Thích

~*~

Thường khi giây phút không nhẫn, mà sinh ra tai vạ rất to.

Vương An Thạch

 19 người thích      Thích

~*~

Kỵ nhau còn gì bằng nước với lửa, thế mà khéo dùng, đem lửa đun nước, thì được bao nhiêu là việc.

Phó Tử Giả Ngôn

 23 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh không thể làm được phúc, trí khôn không thể tránh được vạ.

Kê Khang

 12 người thích      Thích

~*~

Chơi với người trên, chớ nịnh; chơi với người dưới, chớ kiêu.

Dương Tử

 35 người thích      Thích

~*~

Người quân tử mời được, nhưng không dụ được; bỏ được, nhưng không khinh được.

Văn Trung Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Quân tử khi lấy gì, thì xem người cho, đáng lấy mới lấy; khi cho gì, thì ai cũng cho, không cần phải chọn.

Thuyết Uyển

 8 người thích      Thích

~*~

Tiết kiệm, chất phác, đều là đức tốt của người ta.

Trình Di

 19 người thích      Thích

~*~

Ai mà tự phụng (1) có tiết độ (2), thì không sinh lòng tham.
(1) Tự phụng: Ăn mặc tiêu dùng cho thân mình.
(2) Tiết độ: Chừng mực, có hạn chế.

Văn Trung Tử

 14 người thích      Thích

~*~

Kẻ xa xỉ, thì giàu mà tiêu vẫn không đủ; kẻ kiệm ước, thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

Đàm Tử

 22 người thích      Thích

~*~

Tôn tài thì đại thịnh, tôn nịnh thì đại nguy, tôn lộc thì đại suy.

Lê Quý Đôn

 33 người thích      Thích

~*~

Việc làm kín đáo thì mới nên, câu truyện tiết lộ thì hay hỏng.

Hàn Phi Tử

 10 người thích      Thích

~*~

Kẻ có ích cho đời, tâm địa chắc hẳn hơn người; kẻ thụ dụng ở đời, tài tình quyết là không lộ (những người nông nổi, trong không có gì, như chiếc thuyền nan để không, nổi bềnh mặt nước, lung lay lúng liếng luôn luôn. Thuyền chở được nhiều, thì bao giờ trông cũng trầm trọng).

Trần Kế Nho

 12 người thích      Thích

~*~

Chớ đem lòng ham mê, say đắm mà tự mình giết mình; chớ đem tiền của bất nghĩa mà giết con cháu; chớ đem chính sự ác mà giết dân; chớ đem học thuật xằng mà giết thiên hạ, hậu thế.

Lưu Cao

 5 người thích      Thích

~*~

Người quân tử có ba việc phòng ngừa: Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục; khi đã trưởng thành khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu; khi về già khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc tham lam.

少之时,血气未定,戒之在色;及兲壮也,血气方刚,戒之在斗;及 其老也,血气既衰,戒之在得。
Quân tử hữu tam giới: thiếu chi thì, huyết khí vị túc, giới chi tại sắc; cập kì tráng dã, huyết khí phương cương, giới chi tại đấu; cập kì lão dã, huyết khí kí suy, giới chi tại đắc.

Khổng Tử

 16 người thích      Thích

~*~

Lời nói mà giản dị, vừa phải, thì ta ít khi hối, mà người ít khi oán.

Viên Thị Thế Phạm

 75 người thích      Thích

~*~

Dậy sớm, thức khuya, nghĩ làm sao không để nhục đến cha mẹ.

Thư Kinh

 8 người thích      Thích

~*~

Có cái rất giàu mà không phải tiền bạc, có cái sống rất lâu mà không phải thọ nghìn năm.

Hoài Nam Tử

 8 người thích      Thích

~*~

Tâm phải cho lớn để dung nạp người trong thiên hạ, tâm phải cho rộng để chứa đựng điều hay trong thiên hạ, tâm phải công bình để làm việc trong thiên hạ, tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ, tâm phải vững vàng để chống đỡ với biến cố trong thiên hạ.

Lã Khôn

 50 người thích      Thích

~*~

Đạo của trời: bớt chỗ dư bù chỗ thiếu. Đạo của người: bớt chỗ thiếu bù chỗ dư.

Lão Tử

 7 người thích      Thích

~*~

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa.

Gia Ngữ

 55 người thích      Thích

~*~

Phong tục xô đẩy, người khôn cũng khó tránh.

Dương Vận Truyện

 3 người thích      Thích

~*~

Biết hay mà không tin gọi là dại. Biết dở mà không chữa gọi là mê.

Dục Tử

 5 người thích      Thích

~*~

Kẻ hiếu thắng tất phải tranh, kẻ tham vinh tất phải nhục.

Khuyến Giới Toàn Thư

 4 người thích      Thích

~*~

Dưới con mồi thơm, tất có con cá chết.

Tam Lược

 5 người thích      Thích

~*~

Nói năng khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở, hạng người đó ít có lòng nhân.

巧言,令色,鲜矣仁。
Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân.

Khổng Tử

 29 người thích      Thích

~*~

Chẳng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người hay người dở.

不患人之不已知,患不知人也。
Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.

Khổng Tử

 10 người thích      Thích

~*~

Việc gì thiên hạ đang tức giận, thì chớ giây đến.

Tả Truyện

 11 người thích      Thích

~*~

Tu tỉnh tâm thân, thận trọng công việc, không thế, thì sợ nhục đến tổ tiên.

Hiếu Kinh

 5 người thích      Thích

~*~

Phàm làm gì mà có điều chưa thoả lòng, thì nên xét lại thân mình, xem làm như thế, đã là phải hẳn chưa.

Mạnh Tử

 7 người thích      Thích

~*~

Tự mình khinh mình trước, người ngoài mới khinh mình sau.

Mạnh Tử

 28 người thích      Thích

~*~

Kẻ khéo thắng ở chỗ vô cùng mềm dẻo, chứ không phải ỷ mạnh lấn yếu.

Ngô Thì Nhậm

 24 người thích      Thích

~*~

Người có thể cùng nói chuyện mà không nói, thế là bỏ lỡ người. Người không thể bàn chuyện cùng mà lại nói, thế là uổng lời. Người trí thức không bỏ lỡ người và không uổng lời.

可与言而不与之言,失人;不可与言而与言,失言。知者不失人,亦不失言. Khả dữ ngôn nhi bất dự chi ngôn, thất nhân; Bất khả dự ngôn nhi dự ngôn. Trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn.

Khổng Tử

 26 người thích      Thích

~*~

Xử những việc khó xử càng nên khoan dung; xử người khó xử, càng nên trung hậu; xử thời buổi khó khăn, ngờ vực, càng nên tự nhiên như vô tâm.

Lý Tiêu Viễn

 48 người thích      Thích

~*~

Gây dựng cho nên, khó hơn lên trời; phá hoại cho hỏng, dễ như đốt lông.

Liêu Tì

 10 người thích      Thích

~*~

Ai có phúc lạ thường, tất nhiên có họa lạ thường.

Liệt Nữ Truyện

 9 người thích      Thích

~*~

Kẻ tính hay hồ nghi, chớ cùng lo toan việc lớn.

Kinh Viên Tiểu Ngữ

 21 người thích      Thích

~*~

Ăn ở hay mà gặp dở thì gọi là số; ăn ở dở mà gặp hay thì gọi là may.

Trung Luận

 16 người thích      Thích

~*~

Dùng nhân để trị người, dùng nghĩa để trị ta.

Đổng Trọng Thư

 13 người thích      Thích

~*~

Đối với người có tài đức to, thì đừng chê bai những nết nhỏ mọn. Đối với người có danh dự lớn, thì đừng chỉ trích những lỗi cỏn con.

Hoài Nam Tử

 100 người thích      Thích

~*~

Học cho rộng
Hỏi cho thật kỹ
Suy nghĩ cho thật cẩn thận
Phân biệt cho thật rõ ràng
Làm việc cho hết sức
Như thế mới thành người

Trung Dung

 85 người thích      Thích

~*~

Thấy tai vạ mà hay làm lành, thời tai vạ không đến nữa.

Thuyết Uyển

 15 người thích      Thích

~*~

Của ngon nát ruột, sắc đẹp mê lòng, người hung hăng hay phải vạ, miệng biện ác hay chiêu tai.

Diêm Thiết Luận

 5 người thích      Thích

~*~

Thói thường người đời rất hay thay đổi: việc chưa đến, ai ai cũng nói giỏi; việc đã đến, ai ai cũng tránh khó; việc đã xong, ai ai cũng nhận công.

Nhân Sinh Tất Độc Thư

 7 người thích      Thích

~*~

Hai chữ “lần lữa” đủ hại một đời.

Cổ Ngữ

 8 người thích      Thích

~*~

Bớt lo, bớt sầu, đừng phiền, đừng não, là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh.

Nguyện Thể Tập

 45 người thích      Thích

~*~

Áo cừu tuy rách, không thể dùng da chó mà vá được.

Xuân Thu Hậu Ngữ

 14 người thích      Thích

~*~

Trách người đến nỗi người ta ngậm miệng, nín tiếng, đỏ mặt, toát mồ hôi, mình tuy hả lòng, song thế thật là con người nông nổi khe khắt quá.

Lã Khôn

 13 người thích      Thích

~*~

Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng?
Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ "thứ" chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.

子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎?
子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人。

Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ?
Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân.

Lễ Ký

 9 người thích      Thích

~*~

Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, mình cố ngàn.

人一能之,已百之;人十能之,己千之。
Nhân nhất năng chi, dĩ bách chi, nhân thập năng chi, kỷ thiên chi.

Lễ Ký

 25 người thích      Thích

~*~

Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa.

言語之美,穆穆皇皇。
Ngôn ngữ chi mĩ, mục mục hoàng hoàng.

Lễ Ký

 32 người thích      Thích

~*~

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Vương An Thạch

 2 người thích      Thích

~*~

Trời không che riêng, đất không chở riêng, mặt trời mặt trăng không soi sáng riêng.

Gia Ngữ

 6 người thích      Thích

~*~

Ông tướng đánh trận thua, không thể nói chuyện hùng dũng được nữa.

Quảng Vũ Quân

 17 người thích      Thích

~*~

Cái gì cũng biết, mà đạo làm người không biết, thì chưa gọi được là khôn.

Hoài Nam Tử

 8 người thích      Thích

~*~

Lâu nay đời vẫn làm đắm đuối loài người, cái chí của ta là cái để độ thân ta, mà sóng gió không thể xiêu dạt vùi dập được.

Chúc Vô Công

 4 người thích      Thích

~*~

Trang 5 trên 6«123456»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.