Tony Robbins

(1960) Diễn giả, tác giả chuyên viết sách tự phát triển bản thân người Mỹ.

View: 21763      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Tony Robbins

Trang 3 trên 3«123

Bạn đang ở giữa một cuộc chiến: trận chiến giữa những giới hạn của đám đông muốn bạn từ bỏ ước mơ, với sức mạnh của tầm nhìn thực sự mà bạn có để sáng tạo và cống hiến. Đó là cuộc chiến giữa những người sẽ bảo bạn điều bạn không thể làm và phần tôi trong bạn biết rằng/ và luôn luôn biết rằng, chúng ta không chỉ là môi trường quanh mình; rằng một ước mơ, được củng cố bằng ý chí không khoan nhượng muốn đạt được nó, thực sự là hiện thực sắp xảy ra.

You’re in the midst of a war: a battle between the limits of a crowd seeking the surrender of your dreams, and the power of your true vision to create and contribute. It is a fight between those who will tell you what you cannot do, and that part of you that knows / and has always known / that we are more than our environment; and that a dream, backed by an unrelenting will to attain it, is truly a reality with an imminent arrival.

 9 người thích      Thích

~*~

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc sống của mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Định hình cuộc đời ta không phải điều ta thỉnh thoảng mới làm, mà là điều mà ta thường xuyên làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It’s not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

 8 người thích      Thích

~*~

Tại sao người ta lại khăng khăng giữ mối quan hệ không thỏa mãn, không sẵn lòng đi tìm giải pháp hoặc chấm dứt nó và bước tiếp? Bởi vì họ biết thay đổi sẽ dẫn tới điều chưa biết, và hầu hết mọi người tin rằng điều chưa biết ấy sẽ đau đớn hơn điều họ đang trải nghiệm.

Why do people persist in a dissatisfying relationship, unwilling either to work toward solutions or end it and move on? It’s because they know changing will lead to the unknown, and most people believe that the unknown will be much more painful than what they’re already experiencing.

 8 người thích      Thích

~*~

Một quyết định thực sự được đo lường bằng sự thật rằng bạn đã có hành động mới. Nếu không có hành động, bạn chưa thực sự quyết định.

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.

 8 người thích      Thích

~*~

Biết phải làm gì không quan trọng. Làm điều mình biết mới quan trọng.

It not knowing what to do, it's doing what you know.

 8 người thích      Thích

~*~

Các câu hỏi cho ta chìa khóa để mở ra tiềm năng không giới hạn của mình.

Questions provide the key to unlocking our unlimited potential.

 8 người thích      Thích

~*~

Hầu hết mọi người cho rằng quá khứ bằng với tương lai. Dĩ nhiên là như vậy – nếu bạn sống tại đó!

Most people think, the past equals the future. Of course it does - if you live there!

 8 người thích      Thích

~*~

Thành công là làm điều bạn muốn, khi bạn muốn, ở nơi bạn muốn, với người bạn muốn, nhiều như bạn muốn.

Success is doing what you want to do, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want.

 7 người thích      Thích

~*~

Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.

Decision is the ultimate power. Decisions shape destiny.

 7 người thích      Thích

~*~

Hãy để nỗi sợ hãi là cố vấn chứ không phải là giám ngục.

Let fear be a counselor and not a jailer.

 7 người thích      Thích

~*~

Tôi tiếp tục nhận ra sức mạnh của mỗi cá nhân có thể thay đổi hầu như mọi thứ trong cuộc đời họ chỉ trong một khắc. Tôi học được rằng nguồn tài nguyên mà chúng ta cần để biến giấc mơ thành hiện thực nằm bên trong chúng ta, chỉ là đang chờ đợi cái ngày mà ta quyết định thức dậy và chiếm lấy những quyền mình có từ lúc ra đời.

I’ve continued to recognize the power individuals have to change virtually anything and everything in their lives in an instant. I’ve learned that the resources we need to turn our dreams into reality are within us, merely waiting for the day when we decide to wake up and claim our birthright.

 7 người thích      Thích

~*~

Hãy xác định vấn đề, nhưng hãy dồn sức lực và năng lượng cho giải pháp.

Identify your problems, but give your power and energy to solutions.

 6 người thích      Thích

~*~

Chúng ta sẽ hành động nhất quán với cách ta nhìn con người thực của mình, dù cách nhìn đó đúng hay sai.

We will act consistently with our view of who we truly are, whether that view is accurate or not.

 6 người thích      Thích

~*~

Những người duy nhất không có rắc rối là những người ở nghĩa trang.

The only people without problems are those in cemeteries.

 6 người thích      Thích

~*~

Hầu hết con người không có khái niệm về khả năng khổng lồ mà chúng ta có thể lập tức điều khiển khi chúng ta tập trung tất cả nguồn lực vào để làm chủ một lĩnh vực trong đời.

Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives.

 6 người thích      Thích

~*~

Bạn thấy đó, hoàn toàn không phải là môi trường; hoàn toàn không phải là vì các sự kiện trong đời, mà chính ý nghĩa ta gắn cho các sự kiện - cách ta nhìn nhận chúng - mới là điều hình thành nên con người ta hôm nay và con người ta sẽ trở thành trong tương lai.

You see, it's never the environment; it's never the events of our lives, but the meaning we attach to the events - how we interpret them - that shapes who we are today and who we'll become tomorrow.

 5 người thích      Thích

~*~

Rắc rối duy nhất chúng ta thực sự có là việc ta nghĩ ta không nên gặp phải rắc rối! Rắc rối gọi ta tới tầm cao hơn – hãy đối mặt và giải quyết chúng!

The only problem we really have is we think we’re not supposed to have problems! Problems call us to higher level - face & solve them now!

 5 người thích      Thích

~*~

Bạn thấy đó, trong cuộc đời, nhiều người biết phải làm gì, nhưng ít người thực sự làm điều họ biết. Biết không đủ! Bạn phải hành động.

You see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Knowing is not enough! You must take action.

 5 người thích      Thích

~*~

Tôi nghĩ tiền bạc khiến con người vượt hơn bản thân mình. Nếu bạn keo kiệt, bạn có nhiều hơn để mà keo kiệt. Nếu bạn hào phóng, bạn có nhiều hơn để cho đi. Nó là một công cụ phóng đại. Trong thế giới ngày nay, nó là hư vô. Nó là những số một và những số không. Trong ngân hàng ngày nay, nó thậm chí không còn là giấy nữa. Nó giống như một khung vẽ. Nó giống như kẻ biến hình. Bạn chiếu gì vào nó, nó hiện lên cái đó. Nó là công cụ để dùng cho những điều tốt đẹp lớn lao trong đời. Nó là ánh phản chiếu của quyền lực. Nó là quyền lực có thể mang theo.

I think money makes people more of who they are. If you’re mean, you’ve got more to be mean with. If you’re giving, you’ve got more to give. It’s a magnifying device. In today’s world, it’s nothing. It’s ones and zeros.In banks today, it’s not even paper anymore. It’s like a canvas. It’s like a shape-shifter. Whatever you project on it, it’s there. It’s a tool to use for the greater good in your life. It’s a reflection of power. It’s portable power.

 5 người thích      Thích

~*~

Thu nhập của bạn ngay lúc này là kết quả của những tiêu chuẩn bạn có, không phải do ngành nghề, cũng không phải do nền kinh tế.

Your income right now is a result of your standards, it is not the industry, it is not the economy.

 5 người thích      Thích

~*~

Sự vật không có ý nghĩa. Chúng ta gắn ý nghĩa cho mọi thứ.

Things do not have meaning. We assign meaning to everything.

 5 người thích      Thích

~*~

Một số thử thách lớn nhất trong các mối quan hệ đến từ việc hầu hết mọi người bước vào mối quan hệ vì muốn đạt được điều gì đó: họ cố gắng tìm kiếm người sẽ làm cho họ cảm thấy tốt đẹp. Trên thực tế, cách duy nhất để khiến một mối quan hệ duy trì bền vững là nếu bạn nhìn nhận mối quan hệ đó như là nơi để bạn cho chứ không phải là nơi để bạn lấy.

Some of the biggest challenges in relationships come from the fact that most people enter a relationship in order to get something: they’re trying to find someone who’s going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give, and not a place that you go to take.

 5 người thích      Thích

~*~

Tôi thách thức bạn biến cuộc đời mình thành tác phẩm bậc thầy. Tôi thách thức bạn gia nhập vào những người sống theo điều họ dạy, đi con đường họ khuyên.

I challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the ranks of those people who live what they teach, who walk their talk.

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không lập ra một chuẩn mực cơ bản cho những điều bạn sẽ chấp nhận trong đời, bạn sẽ thấy mình dễ dàng trượt vào những hành vi và thái độ, hoặc chất lượng cuộc sống thấp hơn nhiều điều mình xứng đáng.

If you don’t set a baseline standard for what you’ll accept in life, you’ll find it’s easy to slip into behaviors and attitudes or a quality of life that’s far below what you deserve.

 3 người thích      Thích

~*~

Không phải điều đang xảy ra trong cuộc sống hay đã xảy ra trong quá khứ quyết định bạn là người như thế nào. Đúng hơn, chính những quyết định của bạn về điều bạn tập trung chú ý, những điều có ý nghĩa với bạn, và những điều bạn sẽ làm vì chúng mới quyết định vận mệnh của bạn.

It’s not what’s happening to you now or what has happened in your past that determines who you become. Rather, it’s your decisions about what to focus on, what things mean to you, and what you’re going to do about them that will determine your ultimate destiny.

 3 người thích      Thích

~*~

Trang 3 trên 3«123
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.