Erich Fromm

(1900 - 1980) Nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, triết gia và người ủng hộ chủ nghĩa xã hội dân chủ người Đức.

View: 20568      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Erich Fromm

Trang 2 trên 2«12

Cuộc tìm kiếm sự chắn chắn sẽ cản trở con đường đi tìm ý nghĩa. Sự không chắc chắn chính là điều kiện thôi thúc con người phát huy sức mạnh của mình.

The quest for certainty blocks the search for meaning. Uncertainty is the very condition to impel man to unfold his powers.

 24 người thích      Thích

~*~

Niềm tin đòi hỏi sự can đảm, khả năng chấp nhận rủi ro, sự sẵn sàng chấp nhận nỗi đau và sự thất vọng. Bất cứ ai khăng khăng đòi hỏi sự an toàn và ổn định làm điều kiện chính của cuộc sống không thể có niềm tin; bất cứ ai cô lập chính mình trong vỏ bọc phòng thủ, với khoảng cách và tài sản sở hữu làm phương tiện an toàn, sẽ tự biến mình thành tù nhân. Yêu và được yêu, điều này cần lòng can đảm, lòng can đảm để phán đoán đem một số giá trị trở thành mối quan tâm sâu nhất - và thực hiện cú nhảy, đánh cược mọi thứ vào những giá trị này.

To have faith requires courage, the ability to take a risk, the readiness even to accept pain and disappointment. Whoever insists on safety and security as primary conditions of life cannot have faith; whoever shuts himself off in a system of defense, where distance and possession are his means of security, makes himself a prisoner. To be loved, and to love, need courage, the courage to judge certain values as of ultimate concern - and to take the jump and to stake everything on these values.

 13 người thích      Thích

~*~

Nhiệm vụ ta phải đặt ra cho mình không phải là để cảm thấy an toàn, mà là để có thể chấp nhận sự thiếu an toàn.

The task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.

 12 người thích      Thích

~*~

Tình yêu có phải nghệ thuật không? Nếu có thì nó đòi hỏi tri thức và nỗ lực.

Is love an art? Then it requires knowledge and effort.

 9 người thích      Thích

~*~

Tình yêu không phải là một thứ tự nhiên. Đúng hơn, nó đòi hỏi kỷ luật, sự tập trung, lòng kiên nhẫn, niềm tin, và việc vượt qua được sự ái kỷ. Nó không phải là một cảm xúc. Nó là hành động thực hành.

Love isn't something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It isn't a feeling, it is a practice.

 8 người thích      Thích

~*~

Nếu những người khác không hiểu được hành vi của ta - thì sao nào? Việc họ đòi hỏi rằng ta chỉ được làm điều họ hiểu là một nỗ lực để sai khiến ta. Nếu điều này nghĩa là "phi xã hội" hay "vô lý" trong mắt họ, thì mặc kệ họ đi. Họ hầu như căm ghét tự do và lòng can đảm muốn làm chính mình của ta. Ta không nợ ai lời giải thích hay phân trần, chừng nào hành động của ta không làm tổn thương và không xâm phạm tới họ. Có bao nhiêu cuộc đời đã bị hủy hoại bởi đòi hỏi phải "giải thích" này, thứ ám chỉ rằng lời giải thích phải "được hiểu" hay nói cách khác, được thừa nhận. Cứ để hành động của bạn bị phán xét, và từ hành động, là ý định thực sự của bạn, nhưng hãy nhớ rằng con người tự do chỉ nợ lời giải thích đối với chính mình - với lý trí và lương tâm của mình - và số ít người có thể có lý do xác thực yêu cầu lời giải thích.

If other people do not understand our behavior - so what? Their request that we must only do what they understand is an attempt to dictate to us. If this is being "asocial" or "irrational" in their eyes, so be it. Mostly they resent our freedom and our courage to be ourselves. We owe nobody an explanation or an accounting, as long as our acts do not hurt or infringe on them. How many lives have been ruined by this need to "explain," which usually implies that the explanation be "understood," i.e. approved. Let your deeds be judged, and from your deeds, your real intentions, but know that a free person owes an explanation only to himself - to his reason and his conscience - and to the few who may have a justified claim for explanation.

 7 người thích      Thích

~*~

Người ta không thấy rằng câu hỏi chính yếu không phải là: "Tôi có được yêu không?", một câu hỏi bao quát của câu hỏi: "Tôi có được thừa nhận không? Tôi có được bảo vệ không? Tôi có được thán phục không?" Câu hỏi chính yếu là: "Tôi có thể yêu không?"

People do not see that the main question is not: "Am I loved?" which is to a large extent the question: "Am I approved of? Am I protected? Am I admired?" The main question is: "Can I love?”

 6 người thích      Thích

~*~

Việc tránh đi đau khổ bằng mọi giá chỉ thành công với cái giá là hoàn toàn tách biệt, mà điều này cũng loại trừ khả năng trải nghiệm hạnh phúc.

To spare oneself from grief at all cost can be achieved only at the price of total detachment, which excludes the ability to experience happiness.

 6 người thích      Thích

~*~

Nhiệm vụ chính của con người là sinh thành chính mình.

Man’s main task is to give birth to himself.

 5 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là một quyết định, nó là một phán đoán, nó là một lời hứa. Nếu tình yêu chỉ là cảm xúc, sẽ không có nền tảng cho lời hứa yêu thương nhau mãi mãi. Cảm xúc đến và nó có thể đi. Làm sao tôi có thể phán đoán rằng nó sẽ ở lại mãi mãi, nếu như hành động của tôi không bao hàm sự phán đoán và quyết định.

Love is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go. How can I judge that it will stay forever, when my act does not involve judgment and decision.

 5 người thích      Thích

~*~

Một người có thể trao gì cho người khác? Anh ta trao đi thứ quý giá nhất mà anh ta có, anh ta trao đi cuộc đời mình. Điều này không nhất định nghĩa là anh ta hy sinh cuộc đời mình vì người kia - nhưng anh ta trao đi thứ sống động trong mình; trao đi niềm vui, mối quan tâm, sự thấu hiểu, tri thức, sự khôi hài, nỗi buồn - tất cả những thể hiện và biểu lộ sống động trong anh ta. Bằng việc trao đi cuộc đời mình theo cách đó, anh ta làm phong phú đối phương, làm giàu cảm nhận về sự sống của đối phương bằng cách làm giàu cảm nhận về sự sống của chính mình. Anh ta không trao đi để nhận lại; bản thân sự trao đi đã là niềm vui tinh tế. Nhưng trong việc trao đi, anh ta không thể không thổi sự sống vào điều gì đó trong đối phương, và điều này mang sự sống quay trở lại với anh ta.

What does one person give to another? He gives of himself, of the most precious he has, he gives of his life. This does not necessarily mean that he sacrifices his life for the other - but that he gives him of that which is alive in him; he gives him of his joy, of his interest, of his understanding, of his knowledge, of his humor, of his sadness - of all expressions and manifestations of that which is alive in him. In thus giving of his life, he enriches the other person, he enhances the other's sense of aliveness by enhancing his own sense of aliveness. He does not give in order to receive; giving is in itself exquisite joy. But in giving he cannot help bringing something to life in the other person, and this which is brought to life reflects back to him.

 5 người thích      Thích

~*~

Việc hàng triệu người có chung thói xấu không khiến những thói xấu đó biến thành đức hạnh, việc họ có chung vô số điều sai không biến những điều sai đó thành sự thật, và việc hàng triệu người có chung bệnh trạng tinh thần không khiến những người này trở thành minh mẫn.

The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues, the fact that they share so many errors does not make the errors to be truths, and the fact that millions of people share the same form of mental pathology does not make these people sane

 5 người thích      Thích

~*~

Người ta không thể đáp lại thế giới một cách sâu sắc mà không thường xuyên sầu bi.

One cannot be deeply responsive to the world without being saddened very often.

 4 người thích      Thích

~*~

Tư duy phản biện và cấp tiến chỉ kết trái khi nó hòa lẫn với phẩm chất quý giá nhất con người có được - tình yêu cuộc sống.

Critical and radical thought will only bear fruit when it is blended with the most precious quality man is endowed with - the love of life.

 4 người thích      Thích

~*~

Nghịch lý là khả năng có thể ở một mình lại là điều kiện cho khả năng yêu thương.

Paradoxically, the ability to be alone is the condition for the ability to love.

 4 người thích      Thích

~*~

Chúng ta là một xã hội đầy những con người bất hạnh đến lãy lừng: cô đơn, lo âu, chán nản, ưa phá hoại, dựa dẫm - những con người vui vẻ khi giết đi thời gian mà mình cố gắng để tiết kiệm.

We are a society of notoriously unhappy people: lonely, anxious, depressed, destructive, dependent - people who are glad when we have killed the time we are trying so hard to save.

 4 người thích      Thích

~*~

Tất cả cuộc đời của một con người không là gì hơn ngoài quá trình tự sinh thành chính mình; đúng vậy, chúng ta nên hoàn toàn được sinh thành khi ta qua đời - mặc dù hầu hết con người đều có số phận bi kịch là chết đi trước khi sinh thành.

The whole life of the individual is nothing but the process of giving birth to himself; indeed, we should be fully born when we die - although it is the tragic fate of most individuals to die before they are born.

 3 người thích      Thích

~*~

Tự do không phải là một thuộc tính cố định mà chúng ta hoặc "có" hoặc "không có". Thực ra, không có cái gọi là "tự do", đó chỉ là một từ và một khái niệm trừu tượng. Chỉ có một hiện thực: hành động giải phóng chính mình trong quá trình lập lựa chọn. Trong quá trình này, mức độ khả năng lập lựa chọn của ta thay đổi với từng hành động, với con đường đời mà ta đi.

Freedom is not a constant attribute which we either "have" or "have not." In fact, there is no such thing as "freedom" except as a word and an abstract concept. There is only one reality: the act of freeing ourselves in the process of making choices. In this process the degree of our capacity to make choices varies with each act, with our practice of life.

 3 người thích      Thích

~*~

Người hiện đại nghĩ mình đánh mất thứ gì đó - thời gian - nếu như không nhanh chóng làm mọi chuyện. Thế nhưng anh ta lại chẳng biết phải làm gì với thời gian mình đạt được, trừ việc giết nó.

Modern man thinks he loses something - time - when he does not do things quickly. Yet he does not know what to do with the time he gains, except kill it.

 3 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 2«12
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

- bù tọt (10/03/2014 16:14:00)

câu: Người tầm thường với quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo. The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind - not the fiend or the sadist. Theo tôi nên dịch là "Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường..." thì rõ nghĩa hơn

 
   

Phản hồi

Cảm ơn bạn - Kal_Kally (25/05/2015 10:54:00)

Cảm ơn bạn!

 
   

love ... - Hang Pham (04/05/2012 17:13:00)

ai đó giải thích giùm mình câu này nhé: mmature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'. Thanks.

 
   

Phản hồi

Yêu thương trưởng thành là ban cho vào bao bọc - Long (27/01/2014 13:45:00)

tình yêu thương lớn là tình yêu thương quan tâm và ban cho người khác, tình yêu thương chưa trưởng thành là tình yêu thương đòi hỏi ở người khác. (có thể hiểu ở Mẹ và con vậy, con cái luôn cần Mẹ, còn Mẹ thì yêu thương con cái chân thật, nhưng mẹ không "cần" con cái cho mình điều gì mà chỉ cần chính bản thân con thôi)

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.