Trang chủ       Danh ngôn      

Danh nhân       Sơ đồ trang


Danh ngôn vần n

~♥~♥~♥~

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Năng khiếu  Năng khiếu (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Năng lực  Năng lực (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngẫu nhiên  Ngẫu nhiên (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghệ thuật  Nghệ thuật (47)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghèo khó  Nghèo khó (18)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghị lực  Nghị lực (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghi ngờ  Nghi ngờ (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghỉ ngơi  Nghỉ ngơi (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghĩa vụ  Nghĩa vụ (10)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghịch cảnh  Nghịch cảnh (36)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghiên cứu  Nghiên cứu (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nghiệp chướng  Nghiệp chướng (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngoại giao  Ngoại giao (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngôn ngữ  Ngôn ngữ (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngôn từ  Ngôn từ (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngu xuẩn  Ngu xuẩn (32)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Người lính  Người lính (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngưỡng mộ  Ngưỡng mộ (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Ngụy biện  Ngụy biện (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nguy hiểm  Nguy hiểm (14)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nguyên nhân  Nguyên nhân (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nguyên tắc  Nguyên tắc (13)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhà nước  Nhà nước (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân ái  Nhân ái (25)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân cách  Nhân cách (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân dân  Nhân dân (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân loại  Nhân loại (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân quả  Nhân quả (13)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhàn rỗi  Nhàn rỗi (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhận thức  Nhận thức (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhân văn  Nhân văn (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhạy cảm  Nhạy cảm (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhảy múa  Nhảy múa (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhiếp ảnh  Nhiếp ảnh (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhiệt huyết  Nhiệt huyết (26)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhiệt tình  Nhiệt tình (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhỏ nhặt  Nhỏ nhặt (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhớ nhung  Nhớ nhung (12)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhục dục  Nhục dục (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nhún nhường  Nhún nhường (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Niềm tin  Niềm tin (39)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Niềm vui  Niềm vui (31)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nịnh bợ  Nịnh bợ (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nô dịch  Nô dịch (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nỗ lực  Nỗ lực (23)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nợ nần  Nợ nần (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nỗi buồn  Nỗi buồn (28)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nội tâm  Nội tâm (23)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nổi tiếng  Nổi tiếng (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nụ cười  Nụ cười (44)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nụ hôn  Nụ hôn (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nước mắt  Nước mắt (23)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nuôi dưỡng  Nuôi dưỡng (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Nuối tiếc  Nuối tiếc (12)


A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn về Niềm tin


Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

Helen Keller

 470 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.

Steve Jobs

 460 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Elbert Hubbard

 357 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott

 257 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Steve Jobs

 209 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren

 205 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward

 190 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Để làm được những điều lớn lao, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải lên kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France

 180 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

William James

 176 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

To achieve great things you have first to believe it.

Arsene Wenger

 170 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi tin vào mọi thứ cho tới khi nó bị bác bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ và ác mộng không thực như điều ở đây lúc này?

I believe in everything until it's disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it's in your mind. Who's to say that dreams and nightmares aren't as real as the here and now?

John Lennon

 155 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.

A faith is a necessity to a man. Woe to him who believes in nothing.

Victor Hugo

 151 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.

William James

 146 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller

 145 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.

Live your beliefs and you can turn the world around.

Henry David Thoreau

 133 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin... phải được gia cố bằng lý lẽ... khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith... must be enforced by reason... when faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi

 112 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau

 111 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.

It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.

William James

 111 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.

William Arthur Ward

 107 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.

Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

Henry David Thoreau

 101 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Society lives by faith, and develops by science.

Henri Frederic Amiel

 97 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.

Sometimes you've got to believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.

Les Brown

 95 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Louisa May Alcott

 95 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi

 91 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies

 87 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Thomas Carlyle

 86 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí - trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.

Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith and morals.

Albert Schweitzer

 80 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying.

Martin Luther

 80 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn.

William Arthur Ward

 73 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.

He does not believe who does not live according to his belief.

Thomas Fuller

 64 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin..

It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.

Thomas Paine

 56 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.

Đoạn Đường Ký Ức - Gỗ & Born

 27 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.

Khuyết danh

 18 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin tạo ra hiện thực.

Belief creates the actual fact.

William James

 15 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi.
Và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không.

Khuyết danh

 14 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.

Khuyết danh

 10 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đây là nơi bạn sẽ thắng cuộc chiến - trong tâm hồn của chính mình.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz

 5 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Niềm tin của bạn cho biết bạn là ai.

You are what you are by what you believe.

Oprah Winfrey

 4 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Con người được tạo nên bởi niềm tin của bản thân. Anh tin mình như thế nào, anh như thế đó.

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

Johann Wolfgang von Goethe

 1 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~


Danh ngôn tình yêu

Sức nặng của thế giới là tình yêu. Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn.


The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction.


Allen Ginsberg

   95 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn tình bạn

Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.


A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.


Ralph Waldo Emerson

   157 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn sống đẹp

Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.


Deliberately seek opportunities for kindness, sympathy, and patience.


Evelyn Underhill

   63 người thích  thích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.