A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự đúng đắn


Làm điều đúng không bao giờ là sớm quá.

What is right to be done cannot be done too soon.

Jane Austen231 người thíchthích danh ngôn Thích

Theo đuổi điều gì đúng không phải là theo đuổi điều gì đáng ao ước.

Seeking what is true is not seeking what is desirable.

Albert Camus164 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai chỉ đúng đắn, đó là người khắt khe; ai chỉ sáng suốt, đó là người buồn rầu.

He is a hard man who is only just, and a sad one who is only wise.

Voltaire141 người thíchthích danh ngôn Thích

Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.

May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.

Peter Marshall77 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.

He must be very ignorant for he answers every question he is asked.

Voltaire72 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.

Every man is guilty of all the good he did not do.

Voltaire37 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.

There are causes worth dying for, but none worth killing for.

Albert Camus26 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên thế gian không có gì bất lực hơn biết rằng mình đúng, và con sóng của thế giới sai lầm, nhưng con sóng ấy lại đổ ập lên mình.

There is no greater impotence in all the world like knowing you are right and that the wave of the world is wrong, yet the wave crashes upon you.

Norman Mailer19 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều đúng đắn. Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm kinh ngạc những người còn lại.

Do the right thing. It will gratify some people and astonish the rest.

Mark Twain17 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.

Hồ Chí Minh15 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người chết đi khi không chịu đứng lên vì điều đúng đắn. Một người chết đi khi không chịu đứng lên vì công lý. Một người chết đi khi không chịu thể hiện quan điểm vì điều đúng.

A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true.

Martin Luther King Jr.12 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ nhỏ tôi đã học được rằng, sai lầm có thể nguy hiểm, nhưng khi cả xã hội coi sự sai lầm của số đông là sự thật, đúng đắn có thể chết người.

It taught me, at an early age, that being wrong can be dangerous, but being right, when society regards the majority’s falsehood as truth, could be fatal.

Thomas Szasz10 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta phải sử dụng thời gian một cách sáng tạo, với sự hiểu rõ rằng luôn luôn là đúng lúc để làm điều đúng đắn.

We must use time creatively, in the knowledge that the time is always ripe to do right.

Martin Luther King Jr.9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải sử dụng thời gian một cách thông minh và mãi mãi nhận ra rằng luôn luôn là thời điểm đúng để làm điều đúng đắn.

We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.

Nelson Mandela9 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả đều nên gắng sức đi theo điều đúng, chứ không phải điều đã được thiết lập.

All persons ought to endeavor to follow what is right, and not what is established.

Aristotle8 người thíchthích danh ngôn Thích

Giáo dục là dạy cho con trẻ biết muốn điều đúng đắn.

Education is teaching our children to desire the right things.

Plato7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn trở nên lớn lao không nên yêu bản thân hay những gì mình có, mà chỉ yêu điều đúng đắn, dù nó được thực hiện bởi chính mình hay bởi người khác.

Those who intend on becoming great should love neither themselves or their own things, but only what is just, whether it happens to be done by themselves or others.

Plato6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi khi con người bị cuốn sâu vào điều đúng và sẵn lòng hy sinh vì nó, không có điểm dừng nào thiếu đi chiến thắng.

For when people get caught up with that which is right and they are willing to sacrifice for it, there is no stopping point short of victory.

Martin Luther King Jr.6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng bao giờ là đúng đắn khi làm điều sai trái, hoặc dùng sai trái để đáp trả sai trái, hoặc khi ta chịu đựng cái ác để bảo vệ bản thân bằng cách hành ác.

It is never right to do wrong or to requite wrong with wrong, or when we suffer evil to defend ourselves by doing evil in return.

Socrates6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều bạn nghĩ là đúng. Đừng để người khác lập quyết định điều gì đúng điều gì sai cho bạn.

Do what you think is right. Don't let people make the decision of right or wrong for you.

Steve Maraboli6 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bao giờ là việc đúng đắn khi bất cứ cá nhân nào hay chính quyền nào gây ra việc ác lớn nhân danh cái tốt giả thiết nào đó.

It is never right for any individual or government to do any vast evil as a means to some hypothetical good.

Leonard Woolf5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ sợ hãi điều mình đang làm nếu đó là điều đúng đắn.

You must never be fearful of what you are doing when it is right.

Rosa Parks4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hướng dẫn đúng của cuộc sống là làm điều đúng đắn.

The true guide of life is to do what is right.

Winston Churchill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải việc gì cũng đúng đắn bởi vì chúng khó khăn, nhưng nếu chúng đúng đắn, người ta không được buồn bực bởi vì chúng cũng khó.

Things are not always right because they are hard, but if they are right one must not mind if they are also hard.

Winston Churchill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn làm điều đúng đắn, luôn hưng phấn, luôn động viên, và luôn học hỏi điều gì đó mới.

Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn luôn đi theo quan điểm là việc không được quần chúng ưa chuộng vì làm điều đúng không phải đánh mất danh tiếng, mà chính là vinh quang.

I have always been of the opinion that unpopularity earned by doing what is right is not unpopularity at all, but glory.

Marcus Tullius Cicero3 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ hèn nhát hỏi câu hỏi, 'Có an toàn không?' Người thực tế hỏi, 'Có mang sáng suốt không?' Kẻ rỗng tuếch hỏi, 'Có phổ biến không?' Nhưng lương tâm hỏi câu hỏi, 'Có đúng đắn không?' Và sẽ đến lúc mà một người phải chọn lựa vị thế không an toàn, không mang sáng suốt, cũng chẳng phổ biến, nhưng người ta phải chọn lựa điều đó vì lương tâm bảo điều đó đúng đắn.

Cowardice asks the question, ‘Is it safe?’ Expediency asks the question, ‘Is it politic?’ Vanity asks the question, ‘Is it popular?’ But, conscience asks the question, ‘Is it right?’ And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular but one must take it because one’s conscience tells one that it is right.

Martin Luther King Jr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều đúng đắn. Sự đúng đắn có thể không thiết thực, nó có thể không mang đến lợi ích, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn tâm hồn bạn. Nó trao cho bạn sự bảo vệ mà vệ sĩ không thể cho bạn. Vậy nên hãy sống cuộc đời mình mà bạn sẽ không hối tiếc những năm tháng bỏ ra cho những đức hạnh vô dụng, sự trì trệ và nhút nhát.
Hãy bước vào cuộc chiến. Hãy bước vào.
Đây là của bạn. Cuộc đời của bạn.
Thế giới của bạn.

Just do right. Right may not be expedient, it may not be profitable, but it will satisfy your soul. It brings you the kind of protection that bodyguards can’t give you. So try to live your life in a way that you will not regret years of useless virtue and inertia and timidity.
Take up the battle. Take it up.
It’s yours. This is your life.
This is your world.

Maya Angelou2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy rèn mình làm điều mình biết là đúng đắn và quan trọng, dù khó khăn, đó là con đường cao tốc dẫn đến lòng kiêu hãnh, sự tự tôn, và sự thỏa mãn cá nhân.

Disciplining yourself to do what you know is right and important, although difficult, is the highroad to pride, self-esteem, and personal satisfaction.

Margaret Thatcher2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ bởi vì nỗi đau của bạn đáng được thông cảm không có nghĩa là hành động của bạn nên được chấp nhận.

Just because your pain is understandable, doesn't mean your behavior is acceptable.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không phải việc đúng đắn, đừng làm; nếu không phải là sự thật, đừng nói.

If it is not right do not do it; if it is not true do not say it.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ tội lỗi tồi tệ nhất trong đời là biết điều đúng và không thực hiện nó.

Perhaps the worst sin in life is knowing right and not doing it.

Martin Luther King Jr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ, đừng bao giờ sợ làm điều đúng đắn, đặc biệt khi sự yên lành của một người, hay một con vật bị đe dọa. Những trừng phạt của xã hội chỉ là nhỏ nhoi nếu so sánh với những vết thương ta gây ra cho tâm hồn mình khi nhìn đi hướng khác.

Never, never be afraid to do what’s right, especially if the well-being of a person or animal is at stake. Society’s punishments are small compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way.

Martin Luther King Jr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.