A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự điên rồ


Sáng suốt trong thế giới của người điên cũng chính là điên.

To be sane in a world of madman is in itself madness.

Jean Jacques Rousseau176 người thíchthích danh ngôn Thích

Xã hội chúng ta được điều khiển bởi những người điên vì những mục tiêu điên rồ.

Our society is run by insane people for insane objectives.

John Lennon134 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi theo ánh trăng nội tâm của bạn; đừng che dấu sự điên rồ.

Follow your inner moonlight; don't hide the madness.

Allen Ginsberg108 người thíchthích danh ngôn Thích

Sinh ra ai cũng điên rồ. Một vài người vẫn giữ nguyên như thế.

We are all born mad. Some remain so.

Samuel Beckett68 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc tột cùng sẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới bất hạnh, và cũng như vậy, sự thông thái hoàn hảo là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự điên rồ bất chợt.

Supreme happiness will be the greatest cause of misery, and the perfection of wisdom the occassion of folly.

Leonardo da Vinci62 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sẽ để lại một thế giới điên rồ và tàn ác như khi chúng ta được biết khi trước đó bước vào.

Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé en y arrivant.

Voltaire61 người thíchthích danh ngôn Thích

Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất.

Men will always be mad, and those who think they can cure them are the maddest of all.

Voltaire52 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thực sự tin, hoặc muốn tin, rằng tôi thực sự điên rồi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tỉnh táo.

I really believe, or want to believe, really I am nuts, otherwise I'll never be sane.

Allen Ginsberg43 người thíchthích danh ngôn Thích

Không trí tuệ nào từng tồn tại mà không vướng chút điên rồ.

No great mind has ever existed without a touch of madness.

Aristotle37 người thíchthích danh ngôn Thích

Các nhà khoa học ngày nay nghĩ sâu xa thay vì nghĩ rõ ràng. Người ta phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, nhưng người ta có thể nghĩ sâu xa và vẫn điên rồ.

The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.

Nikola Tesla35 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã thấy những trí tuệ xuất sắc nhất của thế hệ mình bị huỷ diệt vì sự điên rồ, trần truồng điên dại đói khát lê bước qua những phố da đen trong buổi bình minh tìm kiếm một liều cuồng nộ...

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix...

Allen Ginsberg33 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống còn là gì nếu không phải một chuỗi những hành động điên rồ đầy cảm hứng? Khó khăn là làm thế nào để tìm ra chúng để thực hiện. Đừng bao giờ bỏ phí một cơ hội: nó không đến mỗi ngày.

What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance: it doesn’t come every day.

George Bernard Shaw32 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có thiên tài vĩ đại nào lại không có chút điên rồ.

There is no great genius without some touch of madness.

Aristotle30 người thíchthích danh ngôn Thích

Với từng cá nhân, sự điên rồ là khan hiếm. Nhưng khi tập hợp thành nhóm, đảng phái, dân tộc, thời đại thì sự điên cuồng trở thành thông lệ.

In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations, and epochs it is the rule.

Friedrich Nietzsche28 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người tất yếu điên rồ, đến nỗi không điên rồ sẽ tương đương một hình thái điên rồ khác.

Men are so necessarily mad, that not to be mad would amount to another form of madness.

Blaise Pascal20 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người chẳng bao giờ điên rồ. Cuộc sống của họ hẳn kinh khủng biết bao nhiêu.

Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.

Charles Bukowski17 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không phải tới thăm nhà thương điên để tìm những tâm trí hỗn loạn; hành tinh của chúng ta là viện tâm thần của vũ trụ.

We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.

Johann Wolfgang von Goethe17 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính những suy nghĩ ác độc của chúng ta làm chúng ta hóa điên.

It is our own evil thoughts which madden us.

Marcus Tullius Cicero17 người thíchthích danh ngôn Thích

Và những người đang nhảy múa bị những kẻ không nghe thấy âm nhạc cho là điên rồ.

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Friedrich Nietzsche15 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn là người duy nhất tỉnh táo, bạn trông giống như người duy nhất điên rồ.

When you're the only sane person, you look like the only insane person.

Criss Jami15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta luôn luôn có ý nghĩ rằng những người bệnh tâm thần đang sống khổ sở. Tôi nghĩ sự điên rồ cũng có thể là một kiểu giải thoát. Nếu mọi chuyện quá tồi tệ, người ta có thể muốn tưởng tượng điều gì đó tốt đẹp hơn.

People are always selling the idea that people with mental illness are suffering. I think madness can be an escape. If things are not so good, you maybe want to imagine something better.

John Forbes Nash13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phát điên rồi hay sao à? Tôi sợ là thế, nhưng để tôi nói cho bạn biết một điều nhé, những người tốt nhất thường đều điên rồ.

Have I gone mad? I'm afraid so, but let me tell you something, the best people usualy are.

Lewis Carroll8 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có chút điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn luôn có chút lý trí trong sự điên rồ.

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.

Friedrich Nietzsche7 người thíchthích danh ngôn Thích

Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó.

There are four types: the cretin, the imbecile, the stupid and the mad. Normality is a balanced mixture of all four.

Umberto Eco5 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng tôi làm việc trong bóng tối - chúng tôi làm điều mình có thể - chúng tôi trao đi điều mình có. Sự nghi ngờ của chúng tôi là đam mê, và đam mê của chúng tôi là nhiệm vụ. Phần còn lại là sự điên rồ của nghệ thuật.

We work in the dark - we do what we can - we give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.

Henry James5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi ở trong đầu mình quá lâu, và thế là đánh mất trí óc.

I remained too much inside my head and ended up losing my mind.

Edgar Allan Poe4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi bảo bạn này, trên thế giới này hơi điên rồ một chút sẽ giúp cho bạn tỉnh táo.

I tell you, in this world being a little crazy helps to keep you sane.

Zsa Zsa Gabor4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự điên rồ là tương đối. Nó phụ thuộc vào ai nhốt ai trong cái lồng nào.

Insanity is relative. It depends on who has who locked in what cage.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng điên rồ không nhiều thì ít vào một lúc nào đó.

Everyone is more or less mad on one point.

Rudyard Kipling3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học vẫn chưa cho ta biết sự điên cuồng là hay không là trí tuệ siêu phàm.

Science has not yet taught us if madness is or is not the sublimity of the intelligence.

Edgar Allan Poe3 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lạc thú của tình yêu là nỗi đau trở thành đáng khao khát, nơi mà ngọt ngào và đau khổ hòa lẫn, và bởi vậy tình yêu là sự điên rồ tự nguyện, là thiên đường trong địa ngục, và địa ngục chốn cõi tiên - nói ngắn gọn, là sự hài hỏa của những khao khát đối lập, tiếng cười buồn thảm, viên kim cương mềm mại.

The pleasures of love are pains that become desirable, where sweetness and torment blend, and so love is voluntary insanity, infernal paradise, and celestial hell - in short, harmony of opposite yearnings, sorrowful laughter, soft diamond.

Umberto Eco3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống, cuộc hội thoại bất tận với bản thân. Câm lặng trong sự tỉnh táo, nghe thấy được trong sự điên rồ.

Life, this endless conversation with yourself. Silent in sanity, audible in madness.

Zohra Sehgal3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự điên rồ thường là logic của một tâm trí chuẩn xác đã hoạt động quá sức. Cỗ máy tinh thần tốt cần phải tự phá gãy bánh xe và cần gạt của mình nếu có thứ gì đó đột ngột thọc vào nó muốn ngừng nó hay bắt nó chuyển động ngược lại. Một tâm trí yếu đuối không tụ tập được đủ lực để tự làm nó tổn thương; sự ngu xuẩn thường cứu người ta khỏi thành điên loạn.

Insanity is often the logic of an accurate mind overtasked. Good mental machinery ought to break its own wheels and levers, if anything is thrust among them suddenly which tends to stop them or reverse their motion. A weak mind does not accumulate force enough to hurt itself; stupidity often saves a man from going mad.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta ai cũng điên rồ. Nếu không phải vì rằng mỗi người giữa chúng ta đều hơi bất bình thường, sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc cho mỗi người một tên gọi khác nhau.

All of us are mad. If it weren't for the fact every one of us is slightly abnormal, there wouldn't be any point in giving each person a separate name.

Ugo Betti2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi cảm xúc cực hạn đều đi cùng với sự điên rồ.

All extremes of feeling are allied with madness.

Virginia Woolf2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.