A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Luật pháp


Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

An unjust law is itself a species of violence.

Mahatma Gandhi152 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội.

Iudex damnatur ubi nocens absolvitur.

Publilius Syrus115 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.

Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.

Balzac110 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.

The strictest law sometimes becomes the severest injustice.

Benjamin Franklin102 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa.

Balzac88 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.

Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant70 người thíchthích danh ngôn Thích

Một thói xấu ám ảnh của nền dân chủ là lấy dư luận thay thế cho luật pháp. Đây là hình thức thường gặp mà quần chúng thể hiện sự bạo ngược của mình.

It is a besetting vice of democracies to substitute public opinion for law. This is the usual form in which masses of men exhibit their tyranny.

James Fenimore Cooper64 người thíchthích danh ngôn Thích

Bảo vệ cho sự vô tội quan trọng hơn trừng phạt tội lỗi, bởi tội lỗi và tội ác thường xảy ra trên thế giới này nhiều tới mức không thể trừng phạt hết chúng. Nhưng nếu sự vô tội bị đưa ra trước vành móng ngựa và kết án, có thể bị xử tử, thì người dân sẽ nói, "việc tôi làm điều tốt hay điều xấu không quan trọng, bởi sự vô tội chẳng đem lại chút bảo vệ nào," và nếu ý nghĩ đó hình thành trong tâm trí nhân dân thì đó sẽ là kết thúc của mọi sự an ninh.

It is more important that innocence be protected than it is that guilt be punished, for guilt and crimes are so frequent in this world that they cannot all be punished. But if innocence itself is brought to the bar and condemned, perhaps to die, then the citizen will say, "whether I do good or whether I do evil is immaterial, for innocence itself is no protection," and if such an idea as that were to take hold in the mind of the citizen that would be the end of security whatsoever.

John Adams54 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp, với sự bình đẳng uy nghiêm, cấm cả người giàu lẫn người nghèo ngủ dưới cầu, ăn xin trên phố và trộm bánh mỳ.

The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

Anatole France47 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý mà tình yêu mang lại là sự đầu hàng, công lý mà luật pháp mang lại là sự trừng phạt.

Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.

Mahatma Gandhi47 người thíchthích danh ngôn Thích

Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.

In pessima republica plurimae leges.

Tacitus39 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định của tòa án không bao giờ nên được in ra; về lâu về dài, chúng tạo nên một thế lực đối lập với luật pháp.

The decisions of law courts should never be printed: in the long run, they form a counter authority to the law.

Denis Diderot34 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở mặt tốt nhất, con người cao thượng nhất trong tất cả các loài động vật; tách khỏi luật lệ và công lý, anh ta trở thành tồi tệ nhất.

At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

Aristotle30 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo; quá hà khắc, hiếm khi được thi hành.

Laws too gentle are seldom obeyed; too severe, seldom executed.

Benjamin Franklin30 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
(1) Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
(2) Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
(3) Nhân tình: Tính người hay, dở.

Bảo Huấn27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tốt không cần luật pháp để bảo mình phải hành động có trách nhiệm, còn người xấu tìm đường lách luật.

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws.

Plato25 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm người tốt và làm người công dân tốt không phải lúc nào cũng như nhau.

It is not always the same thing to be a good man and a good citizen.

Aristotle18 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.

The only stable state is the one in which all men are equal before the law.

Aristotle16 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta bị luật pháp trói buộc, để chúng ta có thể tự do.

We are bound by the law, so that we may be free.

Marcus Tullius Cicero11 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật lệ hà khắc thường là bất công lớn.

Strict law is often great injustice.

Marcus Tullius Cicero7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà tù được dựng lên bằng đá của Luật pháp. Nhà chứa được dựng lên bằng gạch của tôn giáo.

Prisons are built with stones of Law. Brothels with the bricks of religion.

William Blake7 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan tòa trừng phạt kẻ vi phạm pháp luật giống như ngôi nhà đang cháy gây thương tổn cho người bên trong. Một người có thể bị thiêu chết trong nhà khi đang đi cướp, hay khi đang cứu bạn. Cũng tương tự, từ góc nhìn của đạo đức, công việc của quan tòa là thiện hay ác phụ thuộc vào việc những luật lệ mà anh ta thực thi là thiện hay ác.

The judge punishes lawbreakers as a burning house injures its occupants. A person may be burned to death while robbing a home or saving a friend. Similarly, from a moral point of view, the judge's work is good or evil, depending on whether the laws he enforces are good or evil.

Thomas Szasz6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp được sinh ra từ nỗi tuyệt vọng về bản tính của con người.

Law is born from despair of human nature.

Jose Ortega y Gasset6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp và trật tự tồn tại với mục đích thiết lập công lý và khi chúng thất bại trong mục đích này, chúng trở thành những con đập được cấu trúc nguy hiểm ngăn chặn dòng chảy của tiến bộ xã hội.

Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress.

Martin Luther King Jr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ dân chủ là chưa đủ, số đông không thể biến điều sai thành đúng. Để thực sự tự do, đất nước cũng phải yêu tự do sâu sắc và có sự tôn trọng tuân thủ luật pháp.

Being democratic is not enough, a majority cannot turn what is wrong into right. In order to be considered truly free, countries must also have a deep love of liberty and an abiding respect for the rule of law.

Margaret Thatcher4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do chính đáng là hành động theo ý chí của ta và không bị cản trở trong giới hạn bao quanh ta được hình thành từ quyền tương đương của người khác. Tôi không bổ sung "trong giới hạn của luật pháp", bởi luật pháp thường không là gì hơn ngoài ý chí của bạo chúa, và luôn luôn là như vậy khi nó vi phạm quyền của cá nhân.

Rightful liberty is unobstructed action according to our will within limits drawn around us by the equal rights of others. I do not add 'within the limits of the law' because law is often but the tyrant's will, and always so when it violates the rights of the individual.

Thomas Jefferson4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiến pháp phải được viết trong những trái tim, chứ không phải chỉ trên giấy.

Constitutions have to be written on hearts, not just paper.

Margaret Thatcher3 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp và trật tự là một lợi ích xã hội. Tội ác và nỗi sợ hãi mà mối đe dọa tội ác gây ra có thể làm tê liệt cả cộng đồng, làm những người già cô đơn và dễ tổn thương không dám rời nhà, dọa sợ những người trẻ tuổi và nâng kẻ ức hiếp vênh váo hau háu khống chế đường phố lên khiến người ta kính sợ. Tôi ngờ rằng sẽ có nhiều sự ủng hộ và ít sự chỉ trích hơn là những nhà chính trị ngày nay tưởng tượng hướng đến sự chuyển dịch nguồn lực mạnh mẽ từ an sinh xã hội sang luật pháp và trật tự - chừng nào những lời khoa trương về việc cứng rắn với tội phạm được thực tế theo kịp.

Law and order is a social service. Crime and the fear which the threat of crime induces can paralyse whole communities, keep lonely and vulnerable elderly people shut up in their homes, scar young lives and raise to cult status the swaggering violent bully who achieves predatory control over the streets. I suspect that there would be more support and less criticism than today's political leaders imagine for a large shift of resources from Social Security benefits to law and order - as long as rhetoric about getting tough on crime was matched by practice.

Margaret Thatcher3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi xin nêu lên rằng người phá vỡ điều luật mà lương tâm anh ta cho rằng không chính đáng, và sẵn sàng chấp nhận bị phạt tù để khơi dậy lương tâm của cộng đồng về điều bất công ấy, trên thực tế đang thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với luật pháp.

I submit that an individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for law.

Martin Luther King Jr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thật mong ước chúng ta đang sống ở một thời đại mà ta không cần đến luật pháp để bảo vệ mình khỏi nạn phân biệt đối xử.

How I wish we lived in a time when laws were not necessary to safeguard us from discrimination.

Barbra Streisand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp giống như mạng nhện, có thể bắt được ruồi nhỏ, nhưng lại để ong bắp cày phá vỡ chui qua.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính quyền được lập nên để bảo vệ con người khỏi tội phạm, và Hiến pháp được viết để bảo vệ con người khỏi chính quyền.

The government was set to protect man from criminals, and the Constitution was written to protect man from the government.

Ayn Rand2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, luật pháp lặng câm.

During war, the laws are silent.

Quintus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.