A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Vận động


Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

Karl Marx        130 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy tin tưởng vào sự vận động. Cuộc sống xảy ra ở mức những sự kiện, không phải ngôn từ. Hãy tin vào sự vận động.

Trust only movement. Life happens at the level of events, not of words. Trust movement.

Alfred Adler        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quan sát một đứa trẻ, ta thấy rõ ràng rằng sự phát triển tư duy của nó đến từ vận động.

Watching a child makes it obvious that the development of his mind comes through his movements.

Maria Montessori        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống.

Life is a movement, a constant movement in relationship; and thought, trying to capture that movement in terms of the past, as memory, is afraid of life.

Jiddu Krishnamurti        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bản tính con người là động; tĩnh hoàn toàn là cái chết.

Our nature lies in movement; complete calm is death.

Blaise Pascal        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu vũ trụ là sự vận động, nó sẽ không chỉ theo một hướng. Chúng ta nghĩ cuộc đời của mình là đường thẳng, nhưng chính vòng quay của trái đất khiến chúng ta quan sát được thời gian. Hãy bước cùng tôi.

If the universe is movement, it will not be in one direction only. We think of our lives as linear but it is the spin of the earth that allows us to observe time. Walk with me.

Jeanette Winterson        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý thức chỉ có có thay đổi; thay đổi chỉ có được thông qua vận động.

Consciousness is only possible through change; change is only possible through movement.

Aldous Huxley        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trái tim muốn đi tiếp; đó là đạo pháp của nó. Vì nếu nó không vận động, nó sẽ chết.

The heart wants to go on; that is its dharma. For unless it moves, it dies.

Rabindranath Tagore        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự phát triển, kỳ lạ thay, phụ thuộc vào việc luôn luôn động một chút, không theo hướng này thì hướng khác.

Growth, in some curious way, I suspect, depends on being always in motion just a little bit, one way or another.

Norman Mailer        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.

Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Steve Maraboli        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Tôi vận động, vì thế tôi tồn tại.

I move, therefore I am.

Haruki Murakami        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta nhìn để vận động; chúng ta vận động để nhìn.

We see in order to move; we move in order to see.

William Gibson        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng nhầm lẫn vận động với thành tựu. Rất dễ nhầm lẫn khái niệm này khi ta bận rộn. Câu hỏi là: Bận rộn làm gì?

Don’t mistake movement for achievement. It’s easy to get faked out by being busy. The question is: Busy doing what?

Jim Rohn        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả những gì quan trọng trong khoảng khắc này là sự vận động. Hãy khiến khoảng khắc này trở nên quan trọng, đầy sức sống, và đáng sống. Đừng để nó trôi qua không được chú ý, và không được sử dụng.

All that is important is this one moment in movement. Make the moment important, vital, and worth living. Do not let it slip away unnoticed and unused.

Martha Graham        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.